Kavita Khobro

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪರಿವರ್ತನಾಚಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಿವಾರಿ

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪರಿವರ್ತನಾಚಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಿವಾರಿ

ನವಿ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನಿ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2021 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾ 2020ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆಚೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಖಾತೀರ್ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಾಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ’ಯುಗಪರಿವರ್ತನಾಚೊ ಯಾತ್ರಿ’ ಹ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡೊ. ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಯೆವ್ಕಾರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲೊವ್ನ್ "ಲೇಖಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸತಾಂ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಅಧ್ಯಕ್ಶಾಚೆ ಬಸ್ಕೆರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಆಸಲ್ಲೊ. "ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಶೆಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂಚೆರ್ ಪಡಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿಂ ರುಪಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ವ್ಹಾಳುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಸಾಂಡ್ಲೆನಾಂತ್. ಜಾನಪದ್ ಕಾಣಿಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾನ್ ಧಾರಾಳ್ ಉಸ್ಣೆಂ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾನಾ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಜಿರೊವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ನವಿ ವಾಟ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಯಾ" ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಣೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ದಿಲಿ.

ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ ಹಿಂದಿ ಲೇಖಕ್ ತಶೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಫೆಲೋ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿವಾರಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ. "ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಲೇಖಕಾಥಂಯ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಶತಾ ಆಸ್ತಾ. ಲೇಖಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತೊ ಸಂವೇದನ್‍ಶೀಳ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಚೆಥಂಯ್ ಪರಕಾಯ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ತಾ. ಆಪ್ಲಿ ವೇದನಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಚಿ ವೇದನಾ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ ಆನಿ ಸಂವ್ಸಾರಾಚಿ ವೇದನಾ ಆಪ್ಣಾಚಿ ವೇದನಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಕಠಿಣ್ ಕಾಮ್ ತೊ ಕರ‍್ತಾ. ಏಕ್ ಲೇಖಕ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಸುಟೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸುಫಳ್ ಜಾತಾ" ಅಶೆಂ ದಾಕ್ಲೆ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪರಿವರ್ತನಾಚಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜಿ ಹಿಂಸಾ ಚಲ್ತಾ ಆನಿ ಆಕಾಂತ್‍ವಾದ್ ವಾಡ್ಲಾ ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಖಂತ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿ.

ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ್ ಕೌಶಿಕ್ ಹಾಣೆಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ಸಮರ್ಪಣಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲಾಂಚೆ ಹಾರ್ ಘಾಲುನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಜುಲಾಯ್ 4, 1947 ವರ್ಸಾ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಭಾಶಾಂತರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ತಾಚೆ ’ಅಕ್ಷರಾಂ’ (1992), ’ನಕ್ಷತ್ರಾಂ’ (1995), ’ಅಕ್ಷತಾಂ’ (1997), ’ಯುಗಪರಿವರ್ತನಾಚೊ ಯಾತ್ರಿ’ (2014) ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್, ತಶೆಂಚ್ ’ಚಿನು ಮಿನು ಚಾನೊ’ (2006) (ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕವಿತಾ) ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತೀನ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾವ್ಯಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ, ತೀನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ, ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಆನಿ ಚ್ಯಾರ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡಲ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಯೆದೊಳಚ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಶೆಕ್ ಅಣ್ಕಾರ್ ಜಾಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕ್ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ತಶೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೇಖಕಿ ಆರುಂಧತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮ್ ಆನಿ ಸಂವಿಧಾನಾಚೆ ಆಟ್ವೆ ವಳೆರಿಂತ್ ಆಸ್ಪಾವ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂ ಖಾತೀರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಭೆಟಯ್ಲೆ.

ತಸ್ವೀರ್ ಕುರ್ಪಾ: ದಿನೇಶ್ ಶೆಣೈ ಆನಿ ರಮೇಶ್ ಪೈ

साहित्य म्हळ्यार परिवर्तनाची अहिंसात्मक प्रक्रिया: विश्वनाथ तिवारी

नवी डेल्लिच्या कामानी सभासालांत ह्याच सप्टेंबर १८, २०२१ तारकेर चलल्ल्या कार्यावेळा २०२०व्या वरसाचो साहित्य अकाडेमी प्रतिष्टेचो साहित्य पुरस्कार कोंकणी भाशेखातीर केरळाच्या आर. एस. भास्कर हाणे स्वीकार केलो. तांच्या ’युगपरिवर्तनाचो यात्री’ ह्या काव्यसंग्रहाक हो पुरस्कार फावो जाला.

अकाडेमीचो कार्यदर्शी डॉ. के. श्रीनीवास राव सुरवेर येवकाराचीं उतरां उलोवन "लेखक आपल्या साहित्या मारीफात सामाजीक सतां उगताडाक हाडता" म्हणालो.

अध्यक्षाचे बस्केर अकाडेमीचो अध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर कंबार आसल्लो. "इंगलीष भाशेचो प्रभाव भारतीय भासांचेर पडल्ल्यान पाश्चात्य साहित्याचीं रुपां आमच्या साहित्यांत धाराळ मापान व्हाळून आयल्यांत तरी आमच्या बरोवप्यांनी आमचे संप्रदाय सांडलेनांत. जानपद काणयांथावन आमच्या साहित्यान धाराळ उसणें घेतलां. एका उतरान भारतीय साहित्यान आपलेपण सांबाळताना, पाश्चात्य साहित्याचो प्रभाव जिरोवन घेवन आपलीच नवी वाट रुता केल्या" अशें म्हळें. ताणें पुरस्कार जोडपी लेखकांक शाल पांगरून, यादस्तिका दिली.

मुकेल सोयरो जावन फामाद हिंदी लेखक तशें साहित्य अकाडेमीचो फेलो श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी आयिल्लो. "हरयेका लेखकाथंय एक विशेशता आसता. लेखक म्हळ्ळो तो संवेदन‍शीळ आसता. ताचेथंय परकाय प्रवेश जांवची सकत आसता. आपली वेदना संवसाराची वेदना जावन बदलुंचें आनी संवसाराची वेदना आपणाची वेदना जावन आपणांवचें कठीण काम तो करता. एक लेखक आपणाच्ये अभिव्यक्तिची समस्या सुटोंवच्यांत सुफळ जाता" अशें दाकले दीवन सांगलागलो. साहित्य म्हळ्यार परिवर्तनाची अहिंसात्मक प्रक्रिया म्हण ताणे म्हळें आनी आयच्या संदर्भार जी हिंसा चलता आनी आकांत‍वाद वाडला त्याविशीं खंत उगतायली.

अकाडेमीचो उपाध्यक्ष श्री माधव कौशीक हाणें धन्यवाद समर्पणाचीं उतरां सांगलीं तशेंच पुरस्कार जोडल्ल्यांक फुलांचे हार घालून सन्मान केलें.

जुलाय ४, १९४७ वरसा जल्मल्ल्या आर. एस. भास्काराक साहित्य अकाडेमीचो भाशांतर पुरस्कार २००३ इसवेंत फावो जाला. ताचे ’अक्षरां’ (१९९२), ’नक्षत्रां’ (१९९५), ’अक्षतां’ (१९९७), ’युगपरिवर्तनाचो यात्री’ (२०१४) कविता संग्रह, तशेंच ’चिनू मिनू चानो’ (२००६) (भुरग्यांक कविता) पर्गट जाल्यात. त्या भायर तीन भक्तीक काव्याचीं पुस्तकां, तीन शैक्षणीक पुस्तकां, एक व्यक्ती परिचय दिंवचें पुस्तक आनी च्यार अनुवादीत पुस्तकां पर्गट जाल्यांत. ताचें पुरस्कार जोडल्लें पुस्तक येदोळच हिंदी भाशेक अणकार जालां.

ह्या संदर्भार कन्नड लेखक वीरप्पा मोयली तशेंच इंगलीष लेखकी आरुंधती सुब्रह्मण्यम आनी संविधानाचे आटवे वळेरींत आसपाव आसल्ल्या भारताच्या हेर भासांच्या लेखकांक तांच्या कृतयां खातीर पुरस्कार भेटयले.

तसवीर कुरपा: दिनेश शेणोय आनी रमेश पैTitle : ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪರಿವರ್ತನಾಚಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಿವಾರಿ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.