Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ‍್ತ್: ನಿಮಾಣೆ ಫೆರಿಯೆಕ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಜಾಹೀರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ‍್ತ್: ನಿಮಾಣೆ ಫೆರಿಯೆಕ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಜಾಹೀರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ - ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ‍್ತೆಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 17, ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 13 ಆನಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 8 ಜಣಾಂ, ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2022 ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2022 ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶೆರಾಂತ್ ಜನೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜ್ಯೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹಿ ಸರ‍್ತ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಕೋವಿಡ್ ಮ್ಹಾಮಾರಿಕ್ ಲಾಗುನ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣಾಚೆ ವೀಡಿಯೊ ಧಾಡುಂಕ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಹೊ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಫೈನಲಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆಂ. ಆಂವ್ದುಂ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2021 ವೀಡಿಯೊ ಧಾಡುಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್ ಆಸಲ್ಲಿ.

ಸಾತ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಸರ‍್ತೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 42 ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲೊ. ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಆಸಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿನ್ 17 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ.

ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಚೆ ಸರ‍್ತೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 19 ಜಣಾಂನಿ ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೆ ಸರ‍್ತೆಂತ್ 15 ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲೊ. ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಮಥಾಯಸ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಆಸಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿನ್ 13 ಯುವಜಣಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ 8 ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾಚೆರ್ ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ವೀಡಿಯೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹೆ ಸರ‍್ತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 31 ತಾರಿಕೆ ಪಾಸುನ್, ಅತ್ಯಧಿಕ್ ವೀಕ್ಷಣ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವೀಡಿಯೊಂಕ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಮೊಲಾಚೆಂ ಬಹುಮಾನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ‍್ತಲೆಂ. ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಹೆಪರಿಂ ಆಸಾತ್:

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್:
ಶಾಲೊಮ್ ವೆನೆಸ್ಸಾ ಡಿಸೋಜಾ (1900)
ಶಾಲ್ವಿಟಾ ರಿಯಾ ಲಸ್ರಾದೊ (1816)
ಜಿಯಾನ್ನಾ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ (1485)
ಸೃಜನಾ ವಿವಾ ಮಥಾಯಸ್ (1431)
ಸಂಜನಾ ರಿವಾ ಮಥಾಯಸ್ (1289)

ಯುವಜಣಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್:
ರೂಸಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರಬ್ (1457)
ವಿಯೊಲಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ (818)
ಶರ್ವಾನಿ ನಾಯ್ಕ್ (699)
ಅನಿಕೇತ್ ನಾಯ್ಕ್ (494)
ವಿಭಾ ಸುರ್ಲಕಾರ್ (464)

ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್:
ಡೊ. ಜೊಲ್ಲಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ (1027)
ಲವೀಟಾ ಡಿಸೊಜಾ ನಕ್ರೆ (1006)
ಮಹಾದೇವ್ ಸಾತು ಗಾಂವ್ಕಾರ್ (843)
ವೀರಾ ಕುಟಿನ್ಹೊ (728)
ಅವಿತಾ ಗಾಂವ್ಕಾರ್ (419)

कविता सादरीकरण सर्त: निमाणे फेरयेक पावल्ल्यांचीं नांवां जाहीर

कविता ट्रस्टान चलोंवच्या नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स - चाफ्रा देकोस्ता स्मारक कोंकणी कविता सादरीकरण सर्तेच्या फैनलाक पावल्ल्यांचीं नांवां जाहीर जाल्यांत. भुरग्यांच्या विभागांत 17, युवजाणांच्या विभागांत 13 आनी म्हाल्गड्यांच्या विभागांत 8 जाणां, कविता फेस्त - 2022 संदर्भार चलच्या फैनलाक विंचून आयल्यांत. कविता फेस्त - 2022 मंगळूर शेरांत जानेर म्हयन्यांत चलतलें.

ह्या वर्सा ज्यून म्हयन्यांत कविता ट्रस्टान ही सर्त जाहीर केल्ली. आदल्या वर्साथावन कोवीड म्हामारीक लागून, प्राथमीक पांवड्याक स्पर्धिकांनी तांच्या कविता सादरीकरणाचे वीडियो धाडूंक आसल्ले. ताच्या पयलेंच्या वरसांनी कविता ट्रस्ट वेवेगळ्या जाग्यांक भेट दीवन हो प्राथमीक पांवडो चलोवन व्हरतालें आनी फैनलाक स्पर्धींक विंचून काडतालें. आंवदूं ओक्टोबर 15, 2021 वीडियो धाडूंक निमाणी तारीक आसल्ली.

सातव्या वर्सा चलच्या भुरग्यांचे सर्तेंत ह्या वर्सा 42 जाणांनी भाग घेतल्लो. एंडऱ्यू एल. डिकुन्हा, विलियम पायस आनी मेल्विन रोड्रीगस वोरयणार आसल्ले समितीन 17 भुरग्यांक फैनलाक विंचून काडलां.

इकराव्या वर्सा चलच्या युवजाणांचे सरतेंत ह्या वर्सा 19 जाणांनी आनी तिसर्‍या वर्सा चलच्या म्हालगड्यांचे सरतेंत 15 जाणांनी भाग घेतल्लो. किशोर गोन्साल्वीस, विक्टर मथायस आनी मेल्विन रोड्रीगस वोरयणार आसल्ले समितीन 13 युवजाणांक तशेंच 8 म्हालगड्यांक फैनलाक विंचून काडलां.

कविता ट्रस्ट यूट्यूब चॅनेलाचेर हे सगळे वीडियो पळेवंक, आयकुंक मेळतात. हे सरतेंत भाग घेतल्ल्यां खातीर, हरयेक विभागांत ओक्टोबर 15 तारके पासून, अत्यधीक वीक्षण आसल्ल्या पांच वीडियोंक एक हजार रुपय मोलाचें बहुमान कविता ट्रस्टान भासायिल्लें. हांकां सर्वांक कविता ट्रस्ट संपर्क करतलें. इनामां जोडल्ल्यांचीं नांवां हेपरीं आसात:

भुरग्यांचो विभाग:
शालोम वेनेस्सा डिसोजा (1900)
शालविटा रिया लस्रादो (1816)
जियान्ना डिमेल्लो (1485)
सृजना विवा मथायस (1431)
संजना रिवा मथायस (1289)

युवजाणांचो विभाग:
रूसी महेंद्र परब (1457)
वियोला मसकरेन्हस (818)
शर्वानी नायक (699)
अनिकेत नायक (494)
विभा सुरलकार (464)

म्हाल्गड्यांचो विभाग:
डो. जोल्ली डिमेल्लो (1027)
लवीटा डिसोजा नक्रे (1006)
महादेव सातू गांवकार (843)
वीरा कुटिन्हो (728)
अविता गांवकार (419)Title : ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ‍್ತ್: ನಿಮಾಣೆ ಫೆರಿಯೆಕ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಜಾಹೀರ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.