Kavita Khobro

ಆರ್. ರಾಮನಾಥ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಆರ್. ರಾಮನಾಥ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2021ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಕವಿ ಆರ್. ರಾಮನಾಥ್ ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರು. 25,000, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ತಶೆಂ ಮಾನ್‍ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2022 ಜನೆರ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸೊಳಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಟಯ್ತಲೆ.

ಆರ್. ರಾಮನಾಥ್ ಗಾಂವಾನ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಫೊಣ್ಯಾಚೆ. 1956 ವರ‍್ಸಾ ತಾಂಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಜಾಲೊ. ಎಲೊಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಂಣಿ ಐಟಿಐ ತಶೆಂ ಎಟಿಐ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆ ತೆ ಸೇವಾನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಮಳಬ್‍ರಂಗ್‍ಮಾಚಿ (1989), ನಿಸಣ್ (2013) ಆನಿ ವಿಸ್ತವ್ (2015) ತಾಂಚೆ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೆ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ್. ದರ್ವಾಜೆ: ಬುಟ್ಕೆ ಆನಿ ಉಂಚ್ (1994) ತಾಂಚೊ ಮರಾಠಿ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ್. ತಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ’ಜಾಗ್’, ’ಬಿಂಬ್’ ಮಾಸಿಕಾಂನಿ, ’ಭಾಂಗರ್‌ಭುಂಯ್’ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸರಾಗ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾತ್.

ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್; ಬಿಂಬ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್; ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಗೊಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್; ಗೋಮಂತ್ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್; ಸೋಹಿರೊಬಾನಾತ್ ಅಂಬಿಯೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್; ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೇಂದ್ರ್, ಕುರ್ಚೊರೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್; ಬೋರಿ ಡೆವೆಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಬಾಕಿಬಾಬ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ -ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕವಿತಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಕಾಶ್‍ವಾಣಿನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಿ ತಶೆಂಚ್ ಪಶ್ಚಿಮಿ ಭಾರತೀಯ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ 2016ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಣೆ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. ದಕ್ಷಿಣಾಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪರಿಶದ್ ಬಹುಭಾಶಿಕ್ ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾ ಖಾತೀರ್ ತಾಂಚಿ ನಿವಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ತಶೆಂ ಗಿತಾಂ ಆಕಾಶ್‍ವಾಣಿ ಪಣಜಿ ಕೇಂದ್ರಾಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕಣಿ ಹೈಕುಂಚೊ ತಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ.


Joseph Mathias and Family

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ದುಬಾಯ್ ಹಾಚೊ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಪ್ಪೆಪದವುಚ್ಯಾ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಗೊಂಯ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ಮುಂಬಯ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆರಾ ಕವಿಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯೆ ವಳೆರಿಂತ್ ಆರ್. ರಾಮನಾಥ್ ಚೊವ್ದಾವೊ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ಇಕ್ರಾ ಜಣಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿನ್ ಶಿಫಾರಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಜಮಾತಿರ್ ಆರ್. ರಾಮನಾಥಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣಿ ಜಾಲಿ.

आर. रामनाथ हांकां कविता ट्रस्ट पुरस्कार

कविता ट्रस्टान दिंवचो 2021व्या वरसाचो मथायस कुटम कविता पुरस्कार गोंयचो कवी आर. रामनाथ हांकां फावो जाला. हो पुरस्कार रू. 25,000, यादस्तीका तशें मान‍पत्र आटापता. हो पुरस्कार 2022 जानेर 9 तारकेर विश्व कोंकणी केंद्र, मंगळूर हांगासर चलच्या सोळाव्या कविता फेस्त संदर्भार तांकां भेटयतले.

आर. रामनाथ गांवान गोंयच्या फोण्याचे. 1956 वरसा तांचो जल्म जालो. एलोक्ट्रोनिक्स मॅकानीक म्हणून तांणी आय.टी.आय. तशें ए.टी.आय. शिकप जोडलां. सरकारी कर्मचारी जावनासल्ले ते सेवानिवृत्त जाल्यात.

मळब‍रंग‍माची (1989), निसण (2013) आनी विस्तव (2015) तांचे कोंकणिंतले काव्यसंग्रह. दर्वाजे: बुटके आनी उंच (1994) तांचो मराठी काव्यसंग्रह. तांच्यो कविता ’जाग’, ’बिंब’ मासीकांनी, ’भांगर‌भूंय’ दिसाळ्यांत तशेंच हेर पत्रांनी सराग पर्गट जातात.

कला अकाडेमी साहित्य पुरस्कार; बिंब प्रकाशन पुरस्कार; कोंकणी अकाडेमी, गोंय साहित्य पुरस्कार; गोमंत विद्या निकेतन पुरस्कार; सोहिरोबानात अंबिये पुरस्कार; कोंकणी कला साहित्य केंद्र, कुरचोरें पुरस्कार; बोरी डेवेलप‌मेंट ट्रस्टाचो बाकीबाब बोरकार पुरस्कार -अशें जायते नामणेचे पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात.

राष्ट्रीय कविता सम्मेळनांत तांच्यो कविता आकाश‍वाणीन प्रसार केल्यात. साहित्य अकाडेमीच्या पूर्वोत्तरी तशेंच पश्चिमी भारतीय साहितीक सम्मेळनांत ताणे वांटो घेतला. कविता ट्रस्टाच्या कविता फेस्त कविसम्मेळनांत 2016व्या वरसा ताणे भाग घेतला. दक्षिणायन राष्ट्रीय परिशद बहुभाशीक कविसम्मेळना खातीर तांची निवड जाल्या. तांच्यो कविता तशें गितां आकाश‍वाणी पणजी केंद्राथावन प्रसिद्ध जाल्यांत. कोंकणी हैकुंचो तांचो पुस्तक वेगींच पर्गट जांवच्यार आसा.

कविता ट्रस्टाचो मथायस कुटम कविता पुरस्कार मेरीट फ्रैट सिस्टम्स, दुबाय हाचो मॅनॅजींग डैरेक्टर जावनासच्या कुप्पेपदवुच्या जोसेफ मथायसान आपल्या कुटमाच्या नांवान दिंवचो जावनासा. हाचे आदीं हो पुरस्कार गोंय, कर्नाटक, केरळ, मुंबय प्रदेशांतल्या तेरा कवींक फावो जाला. ह्ये वळेरींत आर. रामनाथ चोवदावो.

कविता ट्रस्टाच्या ह्या वरसाच्या पुरस्कारा खातीर इकरा जाणांचीं नांवां आयिल्लीं. पुरस्कार समितीन शिफारास केल्ल्या नांवां पयकी कविता ट्रस्टाच्ये जमातीर आर. रामनाथाची विंचवणी जाली.


Comment on this article


Title : ಆರ್. ರಾಮನಾಥ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.