Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮಾಚೊ ಆತ್ಮೊ ಸುಂರ್ಗಾರಾಂವ್ಚಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮಾಚೊ ಆತ್ಮೊ ಸುಂರ್ಗಾರಾಂವ್ಚಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸರ್ದಾರ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಹಾಂಚೆಂ ಸಂಸ್ಮರಣ್ ಕರ‍್ಚಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ’ನಮನ್ - ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್’ ಹ್ಯಾಚ್ 2022 ಫೆಬ್ರೆರ್ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ತಶೆಂ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆ ಯೆವ್ಕಾರಾಚೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ "ಬಸ್ತಿಮಾಮಾಚ್ಯೆ ಕುಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಆತ್ಮೊ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಜಾಲೊ ತರೀ, ತೊ ಆತ್ಮೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯೊ ಯಾದಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಥಿರಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾನ್ ಪ್ರೇತನ್ ಹೆಂ.

"ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡೀತ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಬಾರ್ಕುರ್, ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ, ಕಾರ್ಕಳ್, ಗೊಂಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ, 2010 ಥಾವ್ನ್ 2021 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮ್ ಚುಕನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಲಾ. ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂಕ್ ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಮಿ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಲೊ" ಸಾಂಗುನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ.


ಕವಿ ತಶೆಂ ರಾಹುಲ್ ಎಡ್ವಟಾಯ್ಜರ್ಸ್ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಬಸ್ತಿಮಾಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಂತ್ ಸಾರಲ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿಂ ವಿಂಚ್ಲಲಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಬಸ್ತಿ ಮಾಮ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿಂತ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬೆಂಕಾಚೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬೆಂಕಾಕ್ ತವಳ್ತವಳ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾಲೊಂ. ತಾಣೆ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಖಾತೀರ್ ಬೆಂಕಾಥಾವ್ನ್ ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಕ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ತೊ ಗೆಲ್ಲೊ. ಆಯಿಲ್ಲೊ ಏಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ, ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕಡೆ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತೊ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತೊ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಡಿವಿಜನಲ್ ಒಫಿಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ದಫ್ತರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಆನಿಕೀ ವಾಡ್ಲಿ.

"ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 1988 ವರ್ಸಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮಾಲಾಗಿಂ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರುನ್ ವಳಖ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಬಸ್ತಿ ಮಾಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಾಚೊ ವಾಂಗ್ಡಿ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿವೃತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾಗೀರ್ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ತಾಣೆ ತಾಕಾಚ್ ಸಮರ್ಪಿಲೊ. ಹೆಂ ಕಾಮಾನಿಮ್ತಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂವ್ಸಾರಾನ್ ತಾಕಾ ’ಕೊಂಕಣಿ ಸರ್ದಾರ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಪೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ" ಅಶೆಂ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸುರಸ್ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗುನ್ ಬಸ್ತಿಮಾಮಾಚೊ ಆತ್ಮೊ ಸುಂರ್ಗಾರಾಂವ್ಚೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ಕೆಲೆಂ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೇಖಕ್ ತಶೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮಾಚೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ’ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕೊರುಂ’ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸುರು ಜಾತಾಲೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾತಾಲಿ ತಿ ವರ್ಣುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ತೊ ಆಜ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ವಣ್ತಿಂನಿ, ಖಾಂಬ್ಯಾಂನಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಬಸ್ತಿ ಮಾಮ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ವೊಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿ ’ಶಾಂತ್, ಸೊಭೀತ್, ಶಾಬೀತ್’. ತಾಕಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಲಾಗಿಂ ಕಸಲೇಂಯ್ ಝಗ್ಡೆಂ ನಾತಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೊ ತೊ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ್.

"ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್, ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಆದ್ಲ್ಯಾ, ವಾ ಆತಾಂಚ್ಯಾ, ತೊ ಕಸೊ ಲಾಗ್ತಾ? ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಆಮಿ ದವರ‍್ಯೆತ್?

"ಬಸ್ತಿ ಮಾಮಾನ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ಭಾಶೆಚೊ ವಯ್ವಾಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಎಕ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಪುಣ್ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿ ನ್ಹಯ್, ತಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಬರೊ ಭಾಷಣ್‍ಗಾರೀ ನ್ಹಯ್, ಭಾಶೆಚೊ ಚಳುವಳೆಗಾರೀ ನ್ಹಯ್, ಸಂಘಟಕ್‍ಯ್ ನ್ಹಯ್ - ಸಂಘಟಕ್ ಚಡಾವತ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಬಸಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಶಾಂತ್ ದಿಸನಾಂತ್, ಪುಣ್ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮ್ ಶಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

"ಬಸ್ತಿ ಮಾಮ್ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮಿ ಸೊದುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಬಾಂದಲ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಶಾಳೆಂತ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಫೊಟೊಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ತಶೆಂ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಶಿಕುಂಕ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಮುಳಾವಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಸೊದ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾಲಿ. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ನದ್ರೆನ್ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮ್ ಕೊಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಚಿ ಖರಿ ಜಾಪ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ.

"ಆಮಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಂಗಾ ಆಮಿ ಪಾವುನ್ ತಿನ್ಶಿಂ - ಸಾಡೀ ತಿನ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಖಾತೀರ್ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ತಿ ಆಮಿ ರಾಕುನ್ ದವರ್ಲಿ. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಗೀರ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಬರ್ಪಾಂ ಆಮಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಿಂ. ಥೊಡೆ ಸಂಘ್ ಜಾಲೆ, ಸಂಘ್ ಚಲಯ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕಣಿ ಖಾತೀರ್ ಏಕ್ ಮಂದಿರ್ ಬಾಂದಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮಾಕ್ ಮಾತ್ರ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತೊ ಯುಗಪುರುಷ್ ನ್ಹಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಾಪುರುಷ್.

"ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ವೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮಾಚಿ. ತಾಚೆಥಂಯ್ ಗಾಂಧಿಚಿ ವಿಚಾರ್-ಧಾರಾ ಉಟುನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಆಸಲ್ಲೊ" ಅಶೆಂ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.


2013 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ - ತುಂಬೆ ಬಸ್ತಿ ಗಾರ್ಡನ್ಸಾಂತ್ - ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂಚೊ ವೀಡಿಯೊ ದೆಖಾವೊ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೊ.

ಬಸ್ತಿ ಮಾಮಾವಿಶಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಆಟಾಪ್ಚೊ ’ಆರ್ಸೊ' ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಶೆಣೈನ್ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಸಲ್ಲೆ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ಪುಸ್ತಿಕಾ ವಾಂಟ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಿಕಾಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಗೌರೀಶ್ ವೆರ್ಣೆಕಾರ್ ತಶೆಂ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಸಾತ್.

ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಭಾರತ್ ರತ್ನ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಹಾಂಣಿ ಗಾಯ್ಲಲೆಂ ಗೀತ್ ’ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೊನೊ ಜಾಲಾಯ್ ದೆವಾ’ ಆಯ್ಕುಂಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಂನಿ ತಶೆಂ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮಾಚ್ಯೆ ತಸ್ವಿರೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ವೊತ್ಲ್ಯೊ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆ.

कविता ट्रस्ट थावन बस्ती मामाचो आत्मो सुंर्गारांवची कार्यावळ

कविता ट्रस्ट हांणी जानेराच्ये २ तारकेर देवाधीन जाल्ल्या विश्व कोंकणी सरदार बस्ती वामन शेणै हांचें संस्मरण करची कार्यावळ ’नमन - बस्ती वामन’ ह्याच २०२२ फेब्रेर ५ तारकेर मंगळूरच्या शक्तीनगरांत आसच्या विश्व कोंकणी केंद्रांत मांडून हाडली.

कविता ट्रस्ट स्थापक तशें कवी मेल्विन रोड्रीगस हाणे येवकाराचें उलोवप उलयताना "बस्तीमामाच्ये कुडी थावन आत्मो मेकळो जावन म्हयनो जालो तरी, तो आत्मो हांगासर आमचे मधें आसा. त्या आत्म्याक सुंर्गारावन ताच्यो यादी आमच्या मनांत थिरांवचें सान प्रेतन हें.

"कविता ट्रस्टान मांडून हाडल्ल्या चडीत कविता फेस्तांक, मंगळूर, बंटवाळ, बार्कूर, मूडुबेळ्ळे, कार्कळ, गोंय तसल्या गांवांनी, २०१० थावन २०२१ परयांत बस्ती माम चुकनासतां हाजर जाला. ट्रस्टाच्या हरयेके कार्यावळींक ताणे पाटींबो दिला. ताचो उडास आमी आसता परयांत आमचे सांगाता आसतलो" सांगून हाजर आसल्ल्यांक येवकार दिलो.

कवी तशें राहूल एडवर्टायजर्स म्हालक टैटस नोरोन्हान आपणें बस्तीमामाच्या सांगातपणांत सारल्ल्या सत्तीस वर्सांच्या जिवितांतलीं विंचललीं मोतयां वांटलीं. बस्ती माम मूडबिद्रींत सिंडिकेट बँकचो मॅनेजेर जावन आसताना, आपूण ताच्या बँकाक तवळतवळ भेट दितालों. ताणे एक पावटीं आमच्या घरच्या बांदपाच्या कामाखातीर बँकाथावन रीण दिल्लें. एक पावटीं क्रिस्मसाक घरा येवन कुसवार खावन तो गेल्लो. आयिल्लो एक‍च पावटीं तरी, हरयेका वर्सा येवन गेल्ल्याबरी आयिल्ल्यां गेल्ल्यांकडे ही गजाल तो सांगून आसतालो. तो मंगळुराक वर्ग जावन डिविजनल ओफिसाक आयिल्ल्या संदर्भार आपणाचें दफ्तर लागसार आसल्लें. ह्यावर्वीं आमची इश्टागत आनिकी वाडली.

"ह्याच संदर्भार म्हळ्यार १९८८ वर्सा मेल्विन रोड्रीगस कोंकणी भाषा मंडळाचो कार्यदर्शी जावनासल्लो. ताका हांवें बस्ती मामालागीं आपोवन व्हरून वळख करून दिली. बस्ती माम कर्नाटक कोंकणी भाषा मंडळाचो वांगडी जालो. त्या उपरांत निवृत जाल्या मागीर कोंकणिच्या कामांत ताणे ताकाच समर्पिलो. ह्या कामानिमतीं कोंकणी संवसारान ताका ’कोंकणी सरदार’ म्हणून आपोवंक सुरू केलें" अशें ताणे जायत्यो सुरस गजाली सांगून बस्तीमामाचो आत्मो सुंर्गारांवचें उलोवप केलें.

इंगलीष लेखक तशें कविता ट्रस्टाचो ट्रस्टी विलियम पायस उलोवन बस्ती मामाचें उलोवप ’देव बरें कोरूं’ उतरांनी सुरू जातालें. चडावत कार्यांक तो वेदीचेर आसतालो. तो आसल्यार जी दाधोसकाय आमकां जाताली ती वरणूंक साध्य ना. तो आज विश्व कोंकणी केंद्राच्या वणतिंनी, खांब्यांनी जियेवन आसा. बस्ती माम आंड्र्यूच्या एके कवितेच्ये वोळिंतल्या उतरांनी सांगचेबरी ’शांत, सोभीत, शाबीत’. ताका संवसारालागीं कसलेंय झगडें नातल्लें. तितलो तो स्थितप्रज्ञ.

"कोंकणिच्या इतिहासांत, जावंक पुरो आदल्या, वा आतांच्या, तो कसो लागता? काळाच्या खंयच्या एका जाग्यार ताका आमी दवर‍्येत?

"बस्ती मामान विश्व कोंकणी केंद्र बांदलें. भाशेचो वयवाट म्हणताना ताका एकलो साहिती आसुंक जाय, पूण बस्ती माम एकलो साहिती न्हय, तशें म्हणून तो एकलो बरो भाषण‍गारी न्हय, भाशेचो चळुवळेगारी न्हय, संघटक‍य न्हय - संघटक चडावत वेदीचेर बसल्ल्यावेळार शांत दिसनांत, पूण बस्ती माम शांत दिसतालो.

"बस्ती माम कोण म्हणून आमी सोदुंक गेल्यांव जाल्यार, तो एकलो बॅंकर आनी उपरांत एकलो विश्व कोंकणी केंद्र बांदल्लो मनीस म्हळ्ळी जाप आमकां मेळता. शाळेंत विज्ञान शिकताना फोटोसिंथेसीस तशें इलास्टिसिटी शिकुंक आसल्लें. तवळ मुळावीं कारणां सोदची गर्ज पडताली. तसल्याच नदरेन बस्ती माम कोण जावनासल्लो म्हळ्ळें आमी सोदून काडुंक गेल्यांव जाल्यार हाची खरी जाप आमकां मेळता.

"आमी मंगळुरी कोंकणे गोंयां थावन आयिल्ल्यांव. हांगा आमी पावून तिनशीं - साडी तिनशीं वरसां जाल्यारी, कोंकणी खातीर आमी कांय करुंक ना. बरें काम केल्लें म्हळ्यार कोंकणी उलयल्यांव आनी ती आमी राकून दवरली. प्रिंटिंग प्रेस आयल्या मागीर कांय थोडें साहित्य, बरपां आमी पर्गट केलीं. थोडे संघ जाले, संघ चलयले. पूण कोंकणी खातीर एक मंदीर बांदीजाय म्हळ्ळें चिंतप आयिल्लें म्हळ्यार तें बस्ती मामाक मात्र. त्या देकून तो युगपुरूष न्हय, कोंकणी इतिहासांतलो म्हापुरूष.

"सरवांक सोडीनासताना, सगळ्यांक सांगात घेवन वेची गजाल बस्ती मामाची. ताचेथंय गांधिची विचार-धारा उटून दिसताली. तो एकलो गांधिवादी आसल्लो" अशें विलियम पायस म्हणालो.

२०१३ इस्वेंत कविता ट्रस्टान बस्ती मामाच्या घरच्या आंगणांत - तुंबे बस्ती गार्डन्सांत - कविता फेस्त मांडून हाडल्लें. त्या संदर्भार बस्ती माम उलयिल्लो धा मिनुटांचो वीडियो देखावो ह्या वेळा प्रदर्शीत केलो.

बस्ती मामाविशीं लेखनां आटापचो ’आर्सो' विशेस अंको, कोंकणी भास आनी संसकृती प्रतिष्ठानाचो अध्यक्ष नंदगोपाल शेणैन मोकळीक केलो. ह्या संदर्भार प्रकाशक एच्चेम पेर्नाळ आनी संपादक विल्सन कटील वेदीचेर आसल्ले.

कविता ट्रस्टान बस्ती मामाचेर बरयिल्ल्यो कविता आटापचें पुस्तिका वांटलें. ह्या पुस्तिकांत मेल्विन रोड्रीगस, गौरीश वेर्णेकार तशें स्मिता शेणैन बरयिल्ल्यो कविता आसात.

कार्याचे सुरवेर भारत रत्न भीमसेन जोशी हांणी गायललें गीत ’कित्याक मोनो जालाय देवा’ आयकुंच्या संदर्भार ट्रस्टिंनी तशें प्रतिष्ठानाच्या अध्यक्षान बस्ती मामाच्ये तस्विरेक फुलां पाकळ्यो वोतल्यो. मेल्विन रोड्रीगसान उपकार आटयले.Title : ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮಾಚೊ ಆತ್ಮೊ ಸುಂರ್ಗಾರಾಂವ್ಚಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.