Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಹರ‍್ಯೆಕ್ ವರ್ಸಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಖಾತೀರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿತಾ. 2021 ವರ್ಸಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಖಾತೀರ್ 2022 ಫೆಬ್ರೆರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಸುನ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಖಾತೀರ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

H. M. Pernal, Fr. Jovin Vishwas Sequeira

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ‍್ನಾಳ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ’ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ: ರುಪಾಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ’ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಜೆ. ವಿ. ಸಿಕೇರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ’ಲ್ಹಾರಾಂಚೆಂ ಗೀತ್’ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹಿಂ ದೋನ್‍ಯ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ 2021 ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ’ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ: ರುಪಾಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ' ಕನ್ನಡ ತಶೆಂ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂನಿ ವಿಂಗಡ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ’ಲ್ಹಾರಾಂಚೆಂ ಗೀತ್’ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ತಶೆಂ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂನಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೈ-ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ’ಲವ್ ಲೆಟರ್ ವಾಜ್ಜಿತಲೊ ಮ್ಹಾಂತಾರೊ' ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್‍ಯ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಪೈ-ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹೆಂ. 2012 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ’ಸ್ವಪ್ನ ಸಾರಸ್ವತ’ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭಲ್ಲೊ.

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 35 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬರೊಂವ್ಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಗಾಂವಾನ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ’ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್’ (1999), ’ಕಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ’ (2004), ’ಬಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ’ (2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಪುಂಜೆ. ’ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ’ (2002), ’ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್’ (2016) - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್. 2018ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ’ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್’ ಕಾಣಿಯಾಂ ಬುಕಾಕ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪೈ ಉತ್ತೀಮ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2019ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೊ ಬರಯ್ತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ’ಕಿಟಾಳ್’ ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂ ’ಆರ್ಸೊ’ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಪ್ರಕಾಶಕ್. ಕಿಟಾಳ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಸಂಸ್ಥೊ ತೊ ಚಲಯ್ತಾ.

ಜೆ. ವಿ. ಸಿಕೇರ್ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಬರೊಂವ್ಚೊ ಜೋವಿನ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್. ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ವಲ್ಲಿ ಬೋಳ ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್. 2021 ವರ್ಸಾ ಎಪ್ರಿಲ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಲಾಭಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಬಿಎಸ್ಸಿ, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಪದವಿಕಾ ಆನಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ್ ಆನಿ ದೇವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಂಕೊಳ್ಳಿಂತ್ 2013 ವರ್ಸಾ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಚೊವ್ದಾವ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ. ’ಲ್ಹಾರಾಂಚೆಂ ಗೀತ್' ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್.

कविता ट्रस्टाच्या दोन पुस्तकांक कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमी पुरस्कार

हरयेक वर्सा पर्गट जाल्ल्या पुस्तकां खातीर कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमी पुरस्कार दिता. 2021 वर्सा पर्गट जाल्ल्या पुस्तकां खातीर 2022 फेब्रेर 8 तारकेर पुरस्कार जाहीर जाल्ले आसून, कविता ट्रस्टान पर्गट केल्ल्या दोन पुस्तकांक हो पुरस्कार फावो जाला.

एच्चेम पेरनाळ हाच्या कोंकणी कवितेंचेर बरयिल्ल्या विश्लेषणात्मक ’कोंकणी काव्यें: रुपां आनी रूपकां’ प्रबंधांच्या संग्रहाक तशेंच जे. वी. सिकेर हाच्या ’ल्हारांचें गीत’ काव्य संग्रहाक हो पुरस्कार फावो जाला. हीं दोन‍य पुस्तकां 2021 वर्सा कविता ट्रस्टान पर्गट केल्लीं. ’कोंकणी काव्यें: रुपां आनी रूपकां' कन्नड तशें देवनागरी लिपिंनी विंगड पर्गट केल्यांत जाल्यार, ’ल्हारांचें गीत’ पुस्तकांत कन्नड तशें देवनागरी लिपिंनी कविता वाचूंक मेळतात.

ह्या दोन पुस्तकां सांगाता कन्नड लेखक गोपालकृष्ण पै-न बरयिल्ल्या ’लव लेटर वाज्जितलो म्हांतारो' कोंकणी कथा संग्रहाक‍य हो पुरस्कार फावो जाला. पै-न कोंकणी भाशेंत करचें पयलें प्रेतन हें. 2012 इसवेंत ताच्या ’स्वप्न सारस्वत’ कन्नड कादंबरीक केंद्र साहित्य अकाडेमिचो पुरस्कार लाभल्लो.

एच्चेम पेर्नाळ लिकणे नांवान फाटल्या 35 वर्सां थावन बरोंवचो हेनरी इग्नेशियस मेंडोन्सा गांवान उडुपी जिल्ल्यांतल्या पेर्नाळचो. ’चल्यांक चत्राय’ (1999), ’कयद्याच्यो कविता’ (2004), ’बामुणांचें चेडूं’ (2006) - ताचे प्रकटीत कविता पुंजे. ’देवाक सोड‍ल्लो पाडो’ (2002), ’बीग आनी बिगात’ (2016) - मटव्या काणयां संग्रह. 2018व्या वर्सा ’बीग आनी बिगात’ काणयां बुकाक विश्व कोंकणी केंद्रान दिंवची प्रतिष्ठीत श्रीमती विमला वी पै उत्तीम पुस्तक प्रशस्ती फावो जाल्या. कविता ट्रस्टान दिंवचो 2019व्या वर्साचो मथायस कुटम कविता पुरस्कार ताका लाभला. कोंकणी शिवाय कन्नड, इंगलीष भासांनीय तो बरयता. प्रस्तूत कोंकणी साहितीक जाळीसुवात ’किटाळ’ हाचो संपादक तशें ’आर्सो’ म्हयन्याळ्या पत्राचो प्रकाशक. किटाळ प्रकाशन नांवाखाल प्रकाशन संस्थो तो चलयता.

जे. वी. सिकेर नांवाखाल बरोंवचो जोवीन विश्वास सिकवेरा प्रस्तूत कुलशेकर इगर्जेचो सहायक विगार. ताचो बापूय वल्ली बोळा फामाद कोंकणी लेखक. 2021 वर्सा एप्रील म्हयन्यांत ताका याजकी दीक्षा लाभल्ली. ताणे बिएस्सी, तशेंच कोंकणींत पद्युत्तर पदविका आनी तत्वशास्त्र आनी देव शास्त्रांत शिकप जोडलां. गोंयच्या कुंकळ्ळींत 2013 वर्सा चलल्ल्या चोवदाव्या कोंकणी युव साहित्य सम्मेळना संदर्भार ताच्ये कवितेक पयलें इनाम लाभलां. ’ल्हारांचें गीत' ताचो पयलो कविता संग्रह.Title : ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.