Kavita Khobro

ಜ್ಞಾನಪೀಠ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕ್ಪಿ ಮಾವ್ಜೊ ಸಂಗಿಂ ಕೆನರಾಚ್ಯಾ ಯುವ ಲೇಖಕಾಂಚಿ ಮುಲಾಖತ್

ಜ್ಞಾನಪೀಠ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕ್ಪಿ ಮಾವ್ಜೊ ಸಂಗಿಂ ಕೆನರಾಚ್ಯಾ ಯುವ ಲೇಖಕಾಂಚಿ ಮುಲಾಖತ್

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಮಾರೋಹ್ ಸಮಾರಂಭಾಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ’ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಂಚಿ ಮಾವ್ಜೊ ಮುಲಾಖತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನವ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾರ್ಚಾಚೆ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸೊಳಾ ಜಣಾಂ ಯುವ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.


ಗೊಂಯಾಂತ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚರ್ಚಾ ಯಾ ಸಮಾವೇಶ್ ಚಲ್ತಾತ್, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂತುಂ ಚಡಾವತ್ ಜಾವುನ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಜಾತಾ. ಕೆನರಾಚ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಉಣೆಂಚ್; ಜಾಲೊ ತರೀ ಕಾಂಯ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ. ತಸಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ಜಾತಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಯುವ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ನಾಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹೊ ಏಕ್ ಊಣ್ ಉಣೆಂ ಕರ‍್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ತಶೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಮಾವ್ಜೊ, ಜಾಂಕಾಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಜ್ಞಾನಪೀಠ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ, ತೆ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಶೆ. ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮುಲಾಖತಿಚೆ ತೀನ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. (1) ಮಾವ್ಜೊಕ್ ಕೆನರಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಂಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ಝಳಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ‍್ಚಿ (2) ಯುವ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಎಕಾ ಜ್ಞಾನಪೀಠ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕ್ಪಿ ಸಾಹಿತಿ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲೊಂವ್ಚಿ ಸಂಧಿ ಲಾಭೊಂವ್ಚಿ (3) ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ವಿವಿಧ್ ವಿಶಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಮಾವ್ಜೊ ಲಾಗಿಂ ಚರ್ಚಾ ಕರ‍್ಚೆಂ ವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ವಿಚಾರ‍್ಚೆಂ.

ಹ್ಯೆ ಮುಲಾಖತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ – ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಗ್ಲಾನಿಶ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ, ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ, ಮುದ್ದು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ರುಡೊಲ್ಫ್ ಜೊಯೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಫಾ. ರೊಯ್ಸನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಜೆ.ವಿ. ಸಿಕೇರ್, ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ, ಲವಿ ಗಂಜಿಮಠ, ಮನೋಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪ್ರಮಿಳಾ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ರೆಂಜಾಳ್, ಸುರೇಶ್ ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಐವನ್ ಮಿಯಾರ್.

ಮುಲಾಖತೆ ವೆಳಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚೊ ಸಂಕ್ಶಿಪ್ತ್ ಸಾರಾಂಶ್ ದಿಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂಚೊ ಏಕ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ವಾಂಟೊ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪರಿಗತೆ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ‍್ಲಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ‍್ಚೆವಿಶಿಂ ಸಲಹಾ ವಿಚಾರ್ಲಿ.

ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಘಂಟೆ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಸಮಾಜಾಚ್ಯಾ ಮೂಲಭೂತ್‌ವಾದಾ ವಿರೋಧ್ ಆಪ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಉಟೊಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಸಾಹಿತಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾವಿಶಿಂ ಮಾವ್ಜೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಸುಚನಾಂಯ್ ದಿಲಿಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಪರಿಸಂವಾದ್ ಫಕತ್ ಚ್ಯಾರ್ ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹ್ಯೆ ಮುಲಾಖತೆಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸೊಂಪ್ಲೆಂ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಭಾಷಣ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಹಯೋಗ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಭಾತ್ಮಿ: ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್
ತಸ್ವೀರ್ ಕುರ್ಪಾ: ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್

ज्ञानपीठ प्रशस्ती जिकपी मावजो संगीं केनराच्या युव लेखकांची मुलाखत

विश्व कोंकणी केंद्राच्या समारोह समारंभाच्या सुवाळ्यार कविता ट्रस्टान ’युव प्रतिभेंची मावजो मुलाखत’ म्हळ्ळें नव्याच चिंतपाचें कार्यक्रम मांडून हाडल्लें. हें कार्यें मार्चाचे 20 तारकेर दोनपारां चल्लें. कोंकणेच्या सोळा जाणां युव साहितिंनी हांतूं भाग घेतलो.

गोंयांत जेदनां कोंकणी साहित्या विश्यांत चर्चा या समावेश चलतात, त्या वेळार तांतूं चडावत जावून गोंयच्या लेखकांचो मात्र उल्लेख जाता. केनराच्या लेखकांचो उल्लेख जांवचो उणेंच; जालो तरी कांय चा.फ्रा. तसल्या म्हालघड्यांचो जाता सोडल्यार आतांच्या प्रतिभावंत युव लेखकांचो उल्लेख नांच ना म्हणयेत. हो एक ऊण उणें करचे दिशेन एक मेट तशें हें कार्यक्रम आयोजन केल्लें.

मावजो, जांकां ह्या वर्साचो ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाला, ते भारतांतल्या साहितींक कोंकणेचे प्रतिनिधी कशे. तांचे सवें आसा केल्ल्या ह्या मुलाखतीचे तीन उद्देश आस‌ल्ले. (1) मावजोक केनराच्या विंचणार युव प्रतिभेंची वळक करन दिंवची आनी तांच्या साहित्याची एक झळक प्रस्तूत करची (2) युवव साहितींक एका ज्ञानपीठ प्रशस्ती जिकपी साहिती संगीं संवाद चलोंवची संधी लाभोंवची (3) आतांच्या साहित्याक संबंधी विवीध विशयां वयर मावजो लागीं चर्चा करचें वा मार्गदर्शन विचारचें.

ह्ये मुलाखतेंत भाग घेतल्लीं जावनासात – विल्सन कटील, ग्लानीश मार्टीस, स्मिता शेणै, जो.सी. सिद्धकट्टे, मुद्दू तीर्थहळ्ळी, रुडोल्फ जोयेर नोरोन्हा, फा. रोयसन फेर्नांडीस, वेंकटेश नायक, जैसन सिकवेरा, जे.वी. सिकेर, रोशू बजपे, लवी गंजीमठ, मनोज फेर्नांडीस, प्रमिळा फ्लाविया रेंजाळ, सुरेश बाळिगा आनी आयवन मियार.

मुलाखते वेळार थोड्यांनी आपली कविता वाचली आनी ताचो संक्षिप्त सारांश दिलो. थोड्यांनी आपणें बरयिल्ल्या लेखनांचो एक विंचणार वांटो वाचून सांगलो. थोड्यांनी सामाजीक परिगते विशीं आपली अभिप्राय उचारली आनी थोड्यांनी साहित्यांत सामाजीक संगतींक स्पंदन करचेविशीं सलहा विचारली.

कार्यें सुमार दोन घंटे चल्लें. ह्या वेळीं समाजाच्या मूलभूत‌वादा विरोध आपलो आपलो आवाज उटोंवचेविशीं आनी ह्या वेळीं साहितीच्या पात्राविशीं मावजोन आपली अभिप्राय कळीत केली आनी थोडीं सुचनांय दिलीं. मुकल्या दिसांनी असलो एक परिसंवाद फकत च्यार या पांच जाणां सांगाता आसा करीजाय आनी ह्या वर्वीं ह्ये मुलाखतेचो परिणाम आनिकी चड करीजाय म्हळ्ळ्या भर्वश्या संगीं कार्यक्रम सोंपलें.

कविता ट्रस्टाच्या मेल्विन रोड्रीगसान प्रास्तावीक भाषण केलें आनीं कार्यें चलोवन व्हेलें. कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिष्ठानान ह्या कार्याक सहयोग दिल्लो.

भात्मी: एंटनी बार्कूर
तसवीर कुर्पा: विश्व कोंकणी केंद्र



Title : ಜ್ಞಾನಪೀಠ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕ್ಪಿ ಮಾವ್ಜೊ ಸಂಗಿಂ ಕೆನರಾಚ್ಯಾ ಯುವ ಲೇಖಕಾಂಚಿ ಮುಲಾಖತ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessary



Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.