Kavita Khobro

ಹಾಲೆಕೊಡಿ ಜುಂವ್ಯಾರ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸ್ - ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಸಾಂಜ್

ಹಾಲೆಕೊಡಿ ಜುಂವ್ಯಾರ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸ್ - ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಸಾಂಜ್

ಸೀತಾ ನಂಯ್ಚೆ ತಡಿರ್, ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಾಲೆಕೊಡಿ ಜುಂವ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2022 ಮಾರ್ಚ್ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ’ಹಾಲೆಕೊಡಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಸಾಂಜ್’ ಬಾರ್ಕೂರ್ ತಶೆಂ ಆಸ್‌ಪಾಸ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚೆ ಯಾದಿಂತ್ ಥಿರ್ ಉರ್‌ಚೆ ತಸಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಲ್ಮೇದಾಚ್ಯಾ ಭಾಟಾಂತ್ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯರಸಿಕಾಂಕ್ ಭೊಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಮಾಟ್ವಾಪೊಂದಾ ಕವಿಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರುನ್ ತಶೆಂ ಥಳೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಝೊಂಪಿ ಕಾಡ್ಚಿಂ ಗಾಣಿಂ ಗಾವ್ನ್ ದಾಧೊಸ್ ಕೆಲೆಂ.


ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಬಾರ್ಕೂರ್‌ಚೆ ಮಾತಿಯೆ ಲಾಗಿಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ನಾತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗುನ್, ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂಚಿ ತಶೆಂ ಕವಿತಾ ಗೋಷ್ಟಿಂಚಿ ಯಾದ್ ಕೆಲಿ. ಬಾರ್ಕೂರ್ಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಪಿ ಜೆ ಕರುಗಳ್ನಡೆ, ನೆಲ್ಸನ್, ರೋಶು ಬಾಬಾ, ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್, ಹೆನ್ರಿ ಲುವಿಸ್ ಹಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಹಾಂಣಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಕವಿಂನಿ ನಿರಾಶೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾನಾಂಯ್ ಆಶಾವಾದ್ ಕಸೊ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ದಾಕ್ಲೆ ದೀವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಕವಿತಾ ಕವಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ತಾಣೆ ಕಾಂಯ್ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ.

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಫಾ. ಫಿಲಿಪ್ ನೆರಿ ಆರಾನ್ಹಾ ಹ್ಯಾವೆಳಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್, ಥಳೀಯ್ ಪೋಷಕ್ ಪಿಜೆ ಕರುಗಳ್ನಡೆ, ಆಲಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಲ್ಮೇದ್, ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್, ಆಲ್ವಿನ್ ಆಂದ್ರಾದೆ ತಶೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಸಹಯೋಗಿ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಣ್ತ್ಯೊ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ದೇಶ್‌ಭಕ್ತಿ ಗೀತ್ ರಚನ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಇನಾಮ್ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯಾ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಾಣೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟೀಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಧರಲ್ಲೆಂ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಕವಿಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಪ್ರೊ. ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಫುಡ್ತಾದೊ ಹಾಣೆ ’ಮುಖಾಮುಖಿ’ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚಿ ’ಭಾವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಹಿಶಾರೆ’ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರ್, ಡೊ. ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಿಣೆಂ ’ರಚಲ್ಲೊ ದೇವ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ’ ನಾಂವಾಚಿ ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ’ರಂಗ್’ ನಾಂವಾಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕವಿತಾಯ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ, ಹೆನ್ರಿ ಲುವಿಸ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಹಾಣೆ ’ವಾತ್’ ನಾಂವಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ’ವ್ಹಾಣ್’ ನಾಂವಾಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ. ಜಿತಾ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಿಣೆಂ ’ವಾಟ್’ ನಾಂವಾಚಿ ಲೊಕ್‌ಡೌನಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಚುಟುಕಾಂಯ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಂ. ಸುಜಾತಾ ಅಂದ್ರಾದೆ, ಸಾಸ್ತಾನ್ ಹಿಣೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ’ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಲೆಂ ತರೀ ಕಿತೆಂ?’ ನಾಂವಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ. ಆಲಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಿಣೆಂ ’ಪಯ್ಲಿ ಸೈರಿಕ್’ ನಾಂವಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಿ. ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆನ್ ಸಮಕಾಳೀನ್ ವಿಶಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ’ಝುಜ್’ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ ಆನಿ ’ಹಿಜಾಬ್’ ನಾಂವಾಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣಾಚ್ಯೆ ಬಸ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸಾನ್ ಕವಿಂನಿ ವಾಚಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಹಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕವಿ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆ ’ಪಪ್ಪಾ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೊಚ್ ನಾ’ ನಾಂವಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ.


ಫಾಮಾದ್ ನಾಟಕ್‌ಕಾರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾದೆ ಸಾಸ್ತಾನ್ ಹಾಣೆ ಪಿ. ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆ ಲಾಗಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾವಿಶಿಂ ತಶೆಂ ಜಿವಿತಾವಿಶಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಪಿ.ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆ ಕಾವ್ಯನಾಮ್ ಕಶೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ, ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಆಸಲ್ಲೆ ಜೆ ಕಶ್ಟ್ ಆನಿ ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಕಶೆಂ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಯೆತಾತ್, ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಆವಯ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಕಶಿ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಕಸೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಲೊ - ಅಶೆಂ ಆಲ್ವಿನಾನ್ ವಿಚಾರಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೆ ರಿತಿನ್ ಪಿ. ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆನ್ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಯೊ.


ಎವ್ಜಿನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ನೊರಿನ್ ಲೋಬೊ ತಶೆಂ ವಿವೆಟ್ ಲುವಿಸ್ ಹಾಂಣಿ ಬಾಳಾಂಕ್ ಝೊಂಪಿ ಕಾಡ್ಚಿಂ ಗಾಣಿಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಪಿ. ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆನ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆ. ಪಿ. ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆ ತಶೆಂ ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಲ್ಮೇದಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಗೊಡ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಸೊಂಪ್ತಚ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸತ್ಕಾರ್ ಆಸಲ್ಲೊ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪೋಷಕ್ ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜೇಮ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಲೈವ್ ದಾಕೊಂವ್ಚೆ ಖಾತೀರ್ ಮಜತ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

हालेकोडी जुंव्यार काव्याळ पावस - कविता ट्रस्टाची अपरूप सांज

सीता नंयचे तडीर, बारकूर हालेकोडी जुंव्यार कविता ट्रस्टान ह्याच 2022 मार्च 26 तारकेर सनवारा सांजेर मांडून हाड‌ल्ली ’हालेकोडी काव्याळ सांज’ बारकूर तशें आस‌पासच्या लोकांचे यादींत थिर उरचे तसली जावंक पावली. आल्वीन दाल्मेदाच्या भाटांत जम‌ल्ल्या काव्यरसिकांक भोंवतणिच्या प्राकृतीक माटवापोंदा कविंनी आपल्यो आपुरबायेच्यो कविता सादर करून तशें थळीय स्त्रीयांनी झोंपी काडचीं गाणीं गावन दाधोस केलें.

कविता ट्रस्ट स्थापक मेल्विन रोड्रीगसान आपल्या प्रास्तावीक उलोवपांत बारकूरचे मातये लागीं कविता ट्रस्टाक विशेस नातें आसा म्हणून सांगून, ह्या आदीं बारकूरांत चलल्ल्या कविता फेस्तांची तशें कविता गोष्टींची याद केली. बारकूरगार जावनासच्या किशू बारकूर, एंटनी बारकूर, पी जे करुगळनडे, नेल्सन, रोशू बाबा, एरीक सोन्स, हेनरी लुवीस हांचो उडास काडलो. हांणी सर्वांनी कोंकणी कविता ग्रेस्त केल्या म्हणून ताणे सांगलें. कविंनी निराशेच्यो कविता बरयतानांय आशावाद कसो व्यक्त करुंक जाता म्हणून दाकले दीवन ताणे सांगलें. कविता कवी कित्याक बरयता म्हळ्ळेविशीं ताणे कांय गजाली सांगल्यो.

बारकूर इगर्जेचो विगार फा. फिलीप नेरी आरान्हा ह्यावेळीं हाजर आसून, थळीय पोषक पिजे करुगळनडे, आलीस डिसोजा, आल्वीन दाल्मेद, एरीक सोन्स, आल्वीन आंद्रादे तशें कविता ट्रस्टाचे ट्रस्टी मेल्विन रोड्रीगस, विलियम पायस, सहयोगी विन्सी पिंटो आंजेलोर हांचे सांगाता पणत्यो पेटोवन कार्यावळिचें उगतावण केलें.

आयलेवार राष्ट्र मट्टाच्या देश‌भक्ती गीत रचन सर्तेंत इनाम जोडल्ल्या एरीक सोन्स बारकूर हाणे कविगोष्टीचें सुंकाण धरल्लें. मेल्विन रोड्रीगसान कविंची वळख करून दिली. प्रो. आर्चिबाल्ड फुडतादो, कल्याण‌पूर हाणे ’मुखामुखी’ कविता वाचली आनी आपल्या भावाची ’भावान दिल्ले हिशारे’ कविता सादर केली. डो. फ्लाविया का्स्तेलिनो, मणिपाल हिणें ’रचल्लो देव उलयताना’ नांवाची बायलांच्या दिसाक बरयिल्ली कविता वाचली जाल्यार ’रंग’ नांवाची आन्येक कविताय सादर केली, हेनरी लुवीस, ब्रह्मावर हाणे ’वात’ नांवाची कविता वाचली जाल्यार ’व्हाण’ नांवाची आन्येक कविता वाचली. जिता गोन्साल्वीस, बारकूर हिणें ’वाट’ नांवाची लॉक‌डौनाच्या संदर्भार बरयिल्ली कविता वाचल्या उपरांत कांय थोडीं आपुरबायेचीं चुटुकांय सादर केलीं. सुजाता आंद्रादे, सास्तान हिणें आपणें बरयिल्ली ’हांवें विचार‌लें तरी कितें?’ नांवाची कविता वाचली. आलीस डिसोजा, बारकूर हिणें ’पयली सैरीक’ नांवाची कविता वाचली जाल्यार पी. जे. करुगळनडेन समकाळीन विशयांक स्पंदन करून बरयिल्ली ’झूज’ कविता वाचली आनी ’हिजाब’ नांवाची आन्येक कविता सादर केली. आपल्या अध्यक्षपणाच्ये बसके थावन उलयिल्ल्या एरीक सोन्सान कविंनी वाचल्ल्या कवितांचें विशलेषण केलें आनी ही कविगोष्टी बारकूरच्या गांवांत श्रेष्ठ कवी उदेवंक कारण जांवदी म्हणून बरें मागलें. निमाणे ’पप्पा मात्र दिसलोच ना’ नांवाची कविता वाचली.

फामाद नाटक‌कार आल्वीन आंद्रादे सास्तान हाणे पी. जे. करुगळनडे लागीं ताच्या कविताविशीं तशें जिविताविशीं संवाद चलयलो. पी.जे. करुगळनडे काव्यनाम कशें आयलें, ल्हानपणार आसल्ले जे कश्ट आनी त्यो गजाली आपल्या कवितांनी कशें घड्ये घड्ये येतात, कविता बरोवंक आपली आवय सुर्वेर कशी कारण जाली, उपरांत गल्फाक पावल्या उपरांत कवी मेल्विन रोड्रीगसान कसो प्रोत्साव दिलो - अशें आल्विनान विचारल्ल्या जायत्या सवालाक जोकते रितीन पी. जे. करुगळनडेन जापी दिल्यो.

एवजीन क्वाड्रस, नोरीन लोबो तशें विवेट लुवीस हांणी बाळांक झोंपी काडचीं गाणीं गायलीं आनी भुरग्यांच्या संवसाराक आपोवन व्हेलें.

पी. जे. करुगळनडेन निमाणें उपकार आटयले. पी. जे. करुगळनडे तशें आल्विन दाल्मेदा हांच्या कुटमान तशें सांगोड्यांनी ह्या कार्याचे यशस्वेक सहकार दिल्लो. कार्यें सोंपतच सर्वांक जेवणा सत्कार आसल्लो.

कविता ट्रस्ट पोषक आमेरिकांत आसच्या जेम्स फेर्नांडिसान हें कार्यें दाकोंवचे खातीर मजत केल्ली.Title : ಹಾಲೆಕೊಡಿ ಜುಂವ್ಯಾರ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸ್ - ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಸಾಂಜ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.