Kavita Khobro

ದುಬಾಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ಮೆಳಾವೊ ಆನಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ

ದುಬಾಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ಮೆಳಾವೊ ಆನಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಆಂಕ್ರಿ ಒನ್‍ಲೈನ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾರ್ಚ್ 27, 2022 ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ದುಬಾಯ್ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕರಾಮಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಫಿಸಾ ಲಾಗ್ಸಾರ‍್ಚ್ಯಾ ರೊಕ್ಕಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಧಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ.

ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ನಾನು ಮರೋಳ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಫಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೋವಿಡಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ, ಕವಿಂಕ್ ಲೊಕ್‍ಡೌನ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಣಿ ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಬರ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಫಾವೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಕವಿಂಚೆಂ ಗುಣ್‍ಗಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಉಗ್ತಾವಣೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾನ್ ’ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ಜೊ ಆಸಾ, ತೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ನಾಟ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೊ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಪರಿಧೆ ಭಿತರ್ ರಾವುನ್ ಕವಿಂನಿ ಸತ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಸುರ್ಯಾಕ್ ದಿಸನಾತಲ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್ ಕವಿಂಕ್ ದಿಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಜಶೆಂ ಸಮಾಜಾಂತ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್, ಅನೀತ್ ಕವಿಂನಿ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಕವಿಂನಿ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮುಕಾರಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ’ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹರ್ತೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ, ಹೊ ಸಂಸ್ಥೊ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವಾ ದಿತಾ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್ ಆಮಿ ಆಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ’ - ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಪೋಷಕ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಉಲೊವ್ನ್ ದುಬಾಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಸನ್ನು ಮೊನಿಸಾನ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ’ಹೆಂ ಜಿಣೆಂ ಆನಿ ಪರತ್ ಮೆಳ್ನಾ’ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ ತರ್, ಅನ್ನು ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಣೆ ’ಗಾಂಧಿಚೊ ಮಾಂಕಡ್’ ಆನಿ ’ಮ್ಹಾಕಾ ತಾನ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ’- ಅಶೆಂ ದೋನ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ.

ಅನಿಲ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ಬೆಳ್ಮಣ್ ಹಾಣೆ ’ವಚುನ್ ಯೆತಾ’ ನಾಂವಾಚಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಹಾಡೊಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ ತರ್, ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಉದ್ಯಾವರಾನ್ ’ಕಾಳೊ ನಝರೆನ್’ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪದಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉತ್ರಾಂ ಗುಂತಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಡಿ ಗಾಯ್ಲಿ. ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ’ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಆಜೊ' ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರುನ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಹಾಸ್ಯ್ ಚುಟುಕಾಂಯ್ ವಾಚ್ಲಿಂ.

ವಿವಿಯನ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾಣೆ ’ಕಾಪ್ಡಾಚೊ ಪಾಲಂವ್’ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರೀತಿ ಸೀಮಾ ಡಿಸೊಜಾನ್ ’ಮೆಟ್’ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ. ಕಾರ್ಕಳ ಸುದರ್ಶನ ಹೆಗ್ಡೆನ್ ’ಹೋಡು ಸಂವ್ಸಾರು’ ಕವಿತಾ ಗಾವುನ್ ದಾಕಯ್ಲಿ. ಡ್ಯಾರಲ್ ವಾಮಂಜೂರು ಹಾಣೆ ’ವ್ಹಕಲ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಡ್ತಾ?’ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಗೊಂಯ್ಚಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ಸೂಚನಾ ಹಿಣೆಂ ’ಹಾಂವ್ ತುಜೊ?’ ನಾಂವಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ಸೀಮಾ ತಾಕೊಡೆ ಹಿಣೆ ’ಪಾವ್ಶಿಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್’ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ. ರೋಶನ್ ಡಿಸಿಲ್ವ ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಾಣೆ ’ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ’ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರುನ್ ರುಶಿಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಝುಜಾಚೆರ್ ತಶೆಂಚ್ ’ಕವಿತೆಚಿ ವೋಡ್' ನಾಂವಾಚಿ ಮೊಗಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ.

ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಮಿರಾಂದಾ, ಲೊರೆಟ್ಟೊ ಹಾಣೆ ತೀನ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕವಿತಾ ’ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ರಾತಿ ಶಿಜ್ಲ್ಯೊ ಖಂತಿ’ ’ದೇವ್, ದುಬ್ಳೊ ಆನಿ ಗಿರೇಸ್ತ್’ ತಶೆಂಚ್ ’ಕಾಯ್ದೆ ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ತುಜೆ’ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಿಲಾಗ್ರಿಣ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಿಣೆಂ ತಿಚ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾನೆಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಹಿಣೆ ’ಕರೆಜ್ಮ್' ಆನಿ ’ಸೈರಿಕ್’ ನಾಂವಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕಲಾಕುಲ್ ಹಾಣೆ ’ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್’ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ.

ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿ ಹಿಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಕವಿತಾ ಆರ್ಶ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯೊ. ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ ’ಹಾರ್ಸೊ ಜಾಲಾ ಜಾಂಟೊ’ ಆನಿ ದುಸ್ರಿ ಕವಿತಾ ’ಹಾಂವ್ ಹಾರ್ಸೊ’ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಶ್ಯಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಗೀತ್ ತಿಣೆಂ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಜೊನ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಹಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ದೋನ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಸನ್ನು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಹಾಣೆಂ ’ಭ್ಯೆಂ ಧರ್ಮಾಚೆಂ’ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಮಾಗೀರ್ ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಕಾಣ್ ಹಾಣೆ ’ಪಾನಾಂ’ ನಾಂವಾಚಿ ಸಮಕಾಳೀನ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ’ಮಾಂಯ್ಚಿ ಪೊತಿ’ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ನಿಮಾಣೆಂ ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರ್ ಹಾಣೆಂ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚಿ ಕಲಾ ದಾಕೊಂವ್ಚೆ ಖಾತೀರ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೊಚ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಕಾಣ್ ಹಾಣೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.

ದುಬಾಯಾಂತ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾಗೋಷ್ಟಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಭಾಗೆಲಿಪಣಾನ್ ಯಾದ್‍ಗಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ.

दुबायांत कोंकणी कविंचो अपरूप मेळावो आनी कविगोष्टी

कविता ट्रस्ट हांणी आंक्री ओन‍लैन जाळीजाग्याच्या सहयोगान ह्याच मार्च २७, २०२२ आयतारा सकाळीं दुबाय शहरांतल्या करामा पोस्ट ओफिसा लागसारच्या रोक्की बिलडिंगाच्या पेंट हौस सालांत सकाळींच्या साडे धा वोरांचेर कोंकणी कविगोष्टी चलोवन व्हेली.

कार्याचो संचालक नानू मरोळ उलोवन फाटल्या दोन वर्सांनी कोविडाक लागून कविगोष्टी मांडून हाडुंक जावंक ना तरी, कवींक लोक‍डौन नातल्लें. तांणी बरयांतल्यो बऱ्यो कविता ह्या दिसांनी बरयल्यात. तांकां सर्वांक अभिनंदन फावो म्हणून कविंचें गुण‍गान केलें.

उगतावणेचीं उतरां उलयिल्ल्या मेरीट फ्रैट सिस्टम्स संस्थ्याच्या जोसेफ मथायसान ’कवितेंतलो संदेश जो आसा, तो वाचप्याच्या मनाक नाटवोंचे तसलो आसुंक जाय. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्ये परिधे भितर रावून कविंनी सत सांगुंक भियेंवचें न्हय. सुर्याक दिसनातल्लें सयत कविंक दिसुंक जाय. काळोकांतल्यो गजाली जशें समाजांतलो अन्याय, अनीत कविंनी उगताडाक हाडुंक जाय, कविंनी समाजांत बदलावणेचें हातेर जायजाय’ म्हणून सांगलें. मुकारीं उलोवन ’कविता ट्रस्टालागीं म्हाका व्हरतो संबंध आसा, हो संस्थो निस्वार्थी सेवा दिता, जायत्या कविंक सहकार दिता. खंडीत जावन कविता ट्रस्टाक आमी आभारी जावनासांव’ - अशें म्हळें.

कविता ट्रस्टाचो पोषक जेम्स मेंडोन्सा उलोवन दुबाय शेरांत भुरग्यांनी कोंकणी उलोंवच्याक गर्जेचीं कार्यक्रमां मांडून हाडुंक उलो दिलो.

सन्नू मोनिसान कविगोष्टी चलोवन वेली. मधें मधें ताणे ताच्यो कविता वाचल्यो. कविता ट्रस्टाचो अध्यक्ष किशू बार्कूरान ’हें जिणें आनी परत मेळना’ कविता वाचली तर, अन्नू कुलशेकर हाणे ’गांधिचो मांकड’ आनी ’म्हाका तान लागल्या’- अशें दोन कविता वाचल्यो.

अनील कार्डोजा, बेळमण हाणे ’वचून येता’ नांवाची गांवचो उडास हाडोंवची कविता वाचली तर, रोबर्ट फेर्नांडीस, उद्यावरान ’काळो नझरेन’ कविता सादर केली आनी हिंदी फिल्माच्या पदाच्या ताळ्याक कोंकणी उतरां गुंतल्ली पॅरडी गायली. आलवीन पिंटोन ’म्हज्या मोगाचो आजो' कविता सादर करून कांय थोडीं हास्य चुटुकांय वाचलीं.

विवियन बजाल हाणे ’कापडाचो पालंव’ कविता सादर केली जाल्यार प्रीती सीमा डिसोजान ’मेट’ कविता वाचली. कार्कळ सुदर्शन हेगडेन ’होडू संवसारू’ कविता गावून दाकयली. ड्यारल वामंजूरू हाणे ’व्हकल कित्याक रडता?’ कविता वाचली जाल्यार, गोंयची कवयित्री सूचना हिणें ’हांव तुजो?’ नांवाची कविता सादर केली. सीमा ताकोडे हिणे ’पावशिलो म्हजो गांव’ कविता वाचली. रोशन डिसिल्वा वामंजूर हाणे ’शांती शांती’ कविता सादर करून रुशिया-उक्रेन झुजाचेर तशेंच ’कवितेची वोड' नांवाची मोगाची कविता वाचली.

म्याक्सीम मिरांदा, लोरेट्टो हाणे तीन मटव्यो कविता ’कितल्यो राती शिजल्यो खंती’ ’देव, दुबळो आनी गिरेस्त’ तशेंच ’कायदे म्हजे आनी तुजे’ वाचल्यो. गोंयच्या मिलाग्रीण फेर्नांडीस हिणें तिच्याच नांवाची कविता वाचली जाल्यार जानेट डिसोजा मडंत्यार हिणे ’करेज्म' आनी ’सैरीक’ नांवाच्यो कविता वाचताना मेल्विन कलाकूल हाणे ’प्रतिनिधित्व’ कविता सादर केली.

रूपाली मावजो कीर्तनी हिच्यो दोन कविता आर्श्याचेर आसल्ल्यो. पयली कविता ’हार्सो जाला जांटो’ आनी दुसरी कविता ’हांव हार्सो’ जावनासल्ली. त्या उपरांत हाश्याचेर बरयिल्लें एक गीत तिणें गायलें. जोन अड्यार हाणे आपल्यो दोन कविता सादर करताना सन्नू निड्डोडी हाणें ’भ्यें धर्माचें’ कविता वाचल्या मागीर किरण निर्काण हाणे ’पानां’ नांवाची समकाळीन समस्यांक आर्सो धरची कविता वाचल्या उपरांत ’मांयची पोती’ कविता सादर केली. निमाणें आर्थर पिरेर हाणें कविता सादर करची कला दाकोंवचे खातीर आपणाच्योच कांय थोड्यो कविता सादर केल्यो.

किरण निर्काण हाणें सगळें कार्यें सांबाळ्ळें.

दुबायांतली ही कवितागोष्टी इतल्या व्हड संख्याच्या कविंच्या भागेलीपणान याद‍गार जावंक पावली.Title : ದುಬಾಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ಮೆಳಾವೊ ಆನಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.