Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ರೊಸಾನ್ ನ್ಹಾಣಯಿಲ್ಲೆಂ ಸೊಳಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

ಕಾವ್ಯಾಳ್ ರೊಸಾನ್ ನ್ಹಾಣಯಿಲ್ಲೆಂ ಸೊಳಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

"ಕವಿತೆಕ್, ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಉಕೊಲ್ನ್ ಧರ‍್ನ್ ತಾಂಚಿ ಕೂಸ್ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ಲೊಕಾಮುಕಾರ್ ಪ್ರತಿಫಲಿತ್ ಕರ್ಚೊ ಗೂಣ್ ಕವಿತೆಕ್ ಆಸಾ. ಕೆದಳಾ ಕವಿತೆಕ್ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಸ್ವಾಧ್ ಮೆಳ್ತಾ, ತೆದಳಾ ತಿ ಕವಿತ್ ಚಡ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಖಿಣಾನ್ ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಶಾಸ್ವಿತ್ ಉರ‍್ತಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮಾನ್ತಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕವಿತೆಚೊ ಭೊಂವಾರ್ ವಿಸ್ತಾರಾಂವ್ಚೆಂ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತೆ ಆಸಾ" ಮ್ಹಣಾಲಿ ನಾಮ್ನೆಚಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಾಧಕಿ, ಬರೊವ್ಪಿ ಆನಿ ಗೀತ್‍ಕಾರ್ನ್ ಉಷಾಪ್ರಭಾ ನಾಯಕ್. ತಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 24, 2022 ತಾರಿಕೆರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಳಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಝುಜಾವೆಳಾರ್ ಕವಿತೆನ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಚೊ ಆನಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ಪುರ್ವಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿವಾದ್, ಸ್ತ್ರೀ ಶೋಷಣಾಂ ವಿರೋಧ್ ಕವಿತೆನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲೊ.

ಜಿ. ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಶೆಣೈ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಉಗ್ತಾವಣೆಚ್ಯೆ ವೆದಿರ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಚಟುವಟಿಕೆಂಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಾಂಗೊಡ್ಯಾಂನಿ ಫುಲಾಂ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ವಾರ್ಯಾರ್ ಉಬೊವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಆಟ್ವಿ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ ಆನಿ ಇಕ್ರಾವಿ ಯುವಜಣಾಲಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ ತಶೆಂಚ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ವ್ಹಡಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ ಚಲ್ಲಿ.

ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಕವಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಜೆ.ವಿ. ಸಿಕೇರ್ ಹಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಂಡ್ರ್ಯು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾನ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ.

ಸೊಂಪವ್ಣೆ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಗೊಂಯ್ ಹಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಕವಯಿತ್ರಿ ಯೋಗಿನಿ ಆಚಾರ್ಯ, ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಸಿಇಒ ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ "ಬೋಲಿ ಆನಿ ಪ್ರದೇಶ್‍ವಾದ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಎಕಾ ಪಾಕ್ಯಾ ಪೊಂದಾ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಹೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ತಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸ್ಥಿತ್ವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತಿ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ದೇಶ್‍ಭರ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಥಾವ್ನ್ ಜಾತೆ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಅಸಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಹೆರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಾಟೆ-ದಿವೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

"ಕವಿತೆಚೆ ಮೂಳ್ ವಿಶಯ್ ಏಕ್ ಸಮಾನ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಎಕ್ಯೆ ವೆಕ್ತಿನ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಧರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ರುಪಾನ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ನವಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚೆಬರಿ ತಿ ಬರೊವ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ರೂಪ್ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂನಿ ನವೆಸಾಂವ್ ಝಳ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್. ನಾ ತರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ತಿ ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿ ಪರ್ನಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜೋಪ್ ಉದೆತ್. ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಆನಿ ಕವಿತೆಂತ್ ನವೆಸಾಂವ್ ವಿಸ್ರನಾಯೆ" ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಂಪಯ್ಲೆಂ.

ಮಾನಾಚೊ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗುರು ಬಾಳಿಗಾನ್ "ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಕಳ್ ನಕ್ರೆಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ತೆದಳಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ದಿಸಾಳೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತುನ್ "ಕವಿತಾ ಮೆಲ್ಯಾ" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ತಾಂಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಚೆ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ದಾಕೊಂವ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ಪಳೆತಾನಾ ಕವಿತಾ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ತಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ’ಕವಿತಾ ಮೆಲ್ಯಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಫಟ್ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಭಾರ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಪೆಂ ಉಕಲ್ತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿನಂದನಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ವಾಖಣ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಆನಿ ಬರೊವ್ಪಿ ಆರ್. ರಾಮ್‍ನಾಥ್ ಹಾಕಾ 2021 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಕೆಲೊ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ನಗ್ದೆನ್ 25,000 ರುಪಯ್, ಶೋಲ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಂಣಿ ಆರ್. ರಾಮ್‍ನಾಥ್ ಹಾಚಿ ವಳಕ್ ವಾಚ್ಲಿ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ್, ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿ ಮಾನ್‍ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಅಖೇರಿಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ನಗ್ದೆನ್ ಇನಾಮಾಂ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಆಯನ್ ಮಂಗಳದಾಸ್ ಭಟ್ ಗೊಂಯ್, ನಿಶೆಲ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಡೆನಿಕಾ ಪಹಾಲ್ ಕೇರಳ್ ಹಾಂಣಿ ಕ್ರಮಾನುಸಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಸನಾ ಸಾತೆಲ್ಕರ್ ಗೊಂಯ್ ಆನಿ ಡೆನಿತ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಭುಜ್ವಣೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಿಂ.

ಯುವಜಣಾಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರಬ್, ಶರ್ವಾನಿ ನಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ಗವ್ರಂಗ್ ಭಾಂಡಿಯೆ ಹಾಂಣಿ ಕ್ರಮಾನುಸಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಆದಿ ವೆರ್ಣೇಕಾರಾಕ್ ಭುಜ್ವಣೆಚೆಂ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ.

ಮಾಧವ್ ಸಾತು ಗಾಂವ್ಕಾರ್, ಗೊಂಯ್, ಲವೀಟಾ ಡಿ ಸೋಜಾ ನಕ್ರೆ, ಆನಿ ಪ್ರೀತನ್ ಪಿರೇರಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಣಿ ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಕ್ರಮಾನುಸಾರ್ ಪಯ್ಲಿಂ ತೀನ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಜೊಡ್ಲಿಂ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಮಟ್ವಿ ಝಳಕ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಹಾಣೆ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾನಿಂಚೊ, ಹಿತೈಶಿಂಚೊ , ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಅನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾ ಮೊಗಿಂಚೊ ಅಭಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೊ.

ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ರೊವಿನಾ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಶಯ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

-ಖಬರ್: ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ; ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ದಯಾನಂದ್ ಕುಕ್ಕಾಜೆ


काव्याळ रसान न्हाणयिल्लें सोळावें कविता फेस्त

"कवितेक, मनशांक सांगाता हाडची सकत आसा. सामाजीक गजालींक उकोलन धरन तांची कूस जाणा जावन ती लोकामुकार प्रतिफलीत करचो गूण कवितेक आसा. केदळा कवितेक संगीताचो स्वाध मेळता, तेदळा ती कविता चड प्रचलीत जाता आनी खिणान आयकोवप्यांच्या काळजांत शास्वीत उरता. कविता ट्रस्ट कवितेच्या ह्या वावराक मानता आनी कोंकणेंत कवितेचो भोंवार विस्तारांवचें निरंतर प्रेतन करते आसा" म्हणाली नामनेची शिकपा साधकी, बरोवपी आनी गीत‍कार्न उषाप्रभा नायक. ती कविता ट्रस्टान एप्रील 24, 2022 तारकेर विश्व कोंकणी केंद्रांत मांडून हाड‍ल्ल्या सोळाव्या कविता फेस्ताचें उगतावण करन उलयताली.

आपल्या उलोवपांत तिणें भारताच्या स्वातंत्र्य झुजावेळार कवितेन खेळ‍ल्ल्या पात्राचो आनी स्वातंत्र्या पुरवीं हांगासर आसल्ल्या जातीवाद, स्त्री शोषणां विरोध कवितेन उटयिल्ले जाग्रणेचो उल्लेख केलो.

जी. नंदगोपाल शेणै, अध्यक्ष विश्व कोंकणी केंद्र उगतावणेच्ये वेदीर मुखेल सयरो जावन हाजर आसून कविता ट्रस्टाच्या कसल्याय कोंकणी चटुवटिकेंक केंद्राचो सहकार आसा म्हणून ताणें सांगलें. सोयर्‍यां सांगाता कविता ट्रस्ट सांगोड्यांनी फुलां पाकळ्यो वाऱ्यार उबोवन फेस्ताचें उगतावण केलें. त्या नंतर नेल्सन आनी लवीना रोड्रीगस प्रायोजीत आटवी चाफ्रा देकोस्ता स्मारक भुरग्यांची कविता वाचन सर्त आनी इक्रावी युवजणाली अखील भारतीय कविता वाचन सर्त तशेंच तिसऱ्या वरसाची व्हडांची कविता वाचन सर्त चल्ली.

दोनपारां उपरांत कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमी पुस्तक प्रशस्ती जिकपी आनी कवी जावनासच्या जे.वी. सिकेर हांचेलागीं संवाद काऱ्यें चल्लें. कविता ट्रस्ट ट्रसटी आंडऱ्यू एल. डी’कुन्हान संवाद चलोवन व्हेलो.

सोंपवणे काऱ्याक कोंकणी भाशा मंडळ गोंय हाचो आदलो अध्यक्ष चेतन आचार्य, कवयित्री योगिनी आचार्य, विश्व कोंकणी केंद्राचो सि.ई.ओ. गुरू बाळिगा, कविता ट्रस्ट अध्यक्ष किशू बारकूर, कार्यदर्शी एवरेल रोड्रीगस वेदीर हाजर आसलीं.

कविता ट्रस्टाच्या वावराविशीं होगळीक उचारन चेतन आचार्य म्हणालो की "बोली आनी प्रदेश‍वाद लेकीनासतां कविता ट्रस्ट कोंकणी लोकाक एका पाक्या पोंदा हाडच्या वावरांत मेतेर जावन आसा. सांगाता हो संस्थो कोंकणी कवितेक ताचेंच म्हळ्ळें आस्थित्व आसा म्हण संवसार भर दाकोवन दिंवच्या मिसांवाक लागला. कविता वाचन सर्ती आसा करून कोंकणी कवींक आनी तांच्या विचारांक देश‍भर पावीत करचो वावर कविता ट्रस्टा थावन जाते आसा. देकून असलो संस्थो हेर संस्थ्यांक एक वाटे-दिवो म्हणयेत.

"कवितेचे मूळ विशय एक समान आसूंक पुरो. पूण एक्ये वेक्तीन एक कविता बरोवंक धरताना ताका वेगळ्याच रुपान आनी वाचप्याक नवीच म्हण भोगचेबरी ती बरोवन काडूंक जाय. रूप आनी रूपकांनी नवेसांव झळकुंक जाय. ना तर वाचप्याक ती खंय पुणी आयकल्ली पर्नी कविता म्हळ्ळो जोप उदेत. अशें जायनाये आनी कवितेंत नवेसांव विस्रनाये" म्हण ताणें सोंपयलें.

मानाचो सैरो जावन उलयिल्ल्या गुरू बाळिगान "बारा वर्सां पयलें कार्कळ नक्रेंत चलल्ल्या कविता फेस्ताक हांव पयले पावटीं हाजर जाल्लों. तेदळा फेस्ताक आयिल्ल्या एक्ये वेक्तिच्या हातांत आसल्लें एक दिसाळें म्हज्ये दिश्टीक पडल्लें. तांतून "कविता मेल्या" म्हळ्ळें एक लेखन आस‍ल्लें. पूण फाटल्या बारा वर्सां थावन कविता ट्रस्टाचो वावर आनी तांणी मांडून हाडच्या कविता वाचन सर्तेंनी वांटो घेवंक आयचे पिळगेन दाकोंवची उरबा पळेताना कविता दिसान दीस बळ जावन वाडता तशें भोगता. ’कविता मेल्या’ म्हळ्ळें उतर कविता ट्रस्टान फट करन दाकयलां. ह्या खातीर ट्र्स्टाच्या सर्व कार्भाऱ्यांक चेपें उकलतां" म्हण अभिनंदनाच्या उतरांनी कविता ट्रस्टाची वाखण्णी केली.

ह्याच वेळार कोंकणी कवी आनी बरोवपी आर. राम‍नाथ हाका २०२१ व्या वरसाचो मथायस कुटम कविता पुरस्कार प्रधान केलो. पुरस्कार नगदेन २५,००० रुपय, शोल आनी मान पत्र आटापता. ट्रस्टी विल्लियम पायस हांणी आर. राम‍नाथ हाची वळक वाचली. कविता ट्रस्ट स्थापक, कवी मेल्विन रोड्रीगस हांणी मान‍पत्र वाचलें.

कार्याच्ये अखेरीक कविता वाचन सर्तेंत जिकलेल्यांक प्रमाण पत्र आनी नगदेन इनामां दीवन मान केलो.

भुरग्यांच्या विभागांत आयन मंगळदास भट गोंय, निशेल मोंतेरो, मंगळूर आनी डेनिका पहाल केरळ हांणी क्रमानुसार पयलें, दुसरें आनी तिसरें स्थान आपणायलें. सना सातेल्कर गोंय आनी डेनीत रोड्रिगस मंगळूर हांकां भुजवणेचीं इनामां फावो जालीं.

युवजणाल्या विभागांत गोंयच्या महेंद्र परब, शरवानी नायक आनी गवरंग भांडिये हांणी क्रमानुसार पयलें, दुसरें आनी तिसरें स्थान आपणायलें. आदी वेर्णेकाराक भुजवणेचें इनाम फावो जालें.

माधव सातू गांवकार, गोंय, लवीटा डीसोजा नक्रे, आनी प्रीतन पिरेरा मंगळूर हांणी व्हडांच्या विभागांत क्रमानुसार पयलीं तीन स्थानां जोडलीं.

कविता ट्रस्ट अध्यक्ष किशू बार्कूरान कविता ट्रस्टाच्या वावराविशीं मटवी झळक दिली आनी सयऱ्यांक स्वागत मागलो. ट्रस्टी वितोरी कार्कळ हाणे फेस्ताक सहकार दिल्ल्या दानिंचो, हितैशिंचो, सयऱ्यांचो अनी हाजर जाल्ल्या सर्व कविता मोगिंचो अभार मांदलो.

रोनाल्ड नज्रेत आनी रोविना नज्रेत हांणी कविता फेस्ताचें आशय गीत गायलें. ट्रस्टी वितोरी कार्कळान कार्यें चलयलें.

-खबर: स्टेनी बेळा; तस्वीऱ्यो: दयानंद कुक्काजे


Comment on this article

 • Lavita DSouza, Nakre

  Mon, May 2 2022

  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾ ಚಡಿತ್ ಯ್ಯುಟುಬ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಿಕ್ಷಣ್ ಕರ್ನ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಅಂತಿಮ್ ಪಾವೊಂಕ್, ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಅಂತಿಮ್ ಸ್ವರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ವ್ಹಡಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ವಚಾನಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಹಾಂವೆ ಆಜ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಅಂತಿಮ್ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ವ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂಕ್, ಫೆಸ್‌ಬುಕ್ ಮಿತ್ರಾಂಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್, ಇಷ್ಟಾಂಕ್, ವೊಳ್ಕಿಂಚ್ಯಾಕ್‌ ಹಾಂವ್ ದೇವ್‌ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸ್ವರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. 🙏🙏 ಮೊಗಾ ಸವೆಂ ಲವಿಟಾ ಡಿಸೋಜ ನಕ್ರೆ

  DisAgree Agree Reply

 • Diya Rebello, Mangalore

  Mon, May 2 2022

  Well organised program. Kuddos to the organisers. Congratulations to all the winners n participants

  DisAgree Agree Reply

 • Jayesh Gayak, Canacona

  Mon, May 2 2022

  कविता ट्रस्ट एक अशीं संस्था जाका लागून कवितांची आवड आनी गोडी काळजात रूजिल्ली आनी सुवात करतनाच एक सपन पळयल्ले ह्या माचेर एक फावट तरी म्हजी कविता सादर करपाची आनी ते सपन पुराय जाले. काळजाक खूब खोस भोगता, माज्या सगळ्या बऱ्या मागप्यांची आनी कविता ट्रस्टाच्या साबार वांगड्यांचो उपकरी.

  DisAgree Agree Reply

 • Sharvani Kashinath Naik, Madgaon

  Mon, May 2 2022

  A big Thank to Trustees and management of Kavita Trust for providing a platform to emerging poets. The event was systematically organised as always.

  DisAgree Agree Reply

 • Gourish Vernekar, Canacona

  Mon, May 2 2022

  कविताफेस्त* देख घेवपासारखे मंगळूरच्या कविता ट्रस्टचे आयोजन गेल्ली 20 वर्सा अखिल भारतीय मळार कोंकणी कवीतेच्या उदरगती खातीर वावर करपी हो ट्रस्ट आपल्या अनेक प्रकाशनाच्या कार्यावळी सोबत कविताफेस्त कार्यावळीचे आयोजन सुंदर रित्या करता चार राज्यात प्राथमीक विभागाचेर प्रतेकी तिन वयोगटात सर्त घेवन उपांत्य फेरी खातीर निवडक भुरग्याक घेवन मंगळूरात सर्त घेता पयसूल्यान येवपी सर्तकाक तांच्या पालकाक दोन दिस राबीतो ,तांका मानधन,ताच्या येरादारीची व्यवस्था करून दिता.कसलीच सरकारी पांवड्यार मदत घेनास्तना कोकणी मनशाच्या बरेपणान ताची आर्थीक बाजू सांबाळून वता. निश्पक्ष परीक्षण खातीर पाच वाठारातल्यान परीक्षक निवड जाता. आनी विजेते घोशीत जाता जेश्ट भारतीय कोंकणी साहित्यिक मेल्वीन रोड्रीगीज सराच्या संकल्पनेतल्या साकारील्लो हे रोपटे आता कोंकणी कविता मळार व्हडले झाड जाला कितल्याशाच युवा कवी कवियत्रीक तशेच प्रस्तापिताक तांची पुस्तका प्रकाशना पासून सादरीकरणा मेरेन तांका व्यासपिठ दितात.दर वर्सा सर्वोत्कृश्ट कवी पुरस्कारान एक कवीक सन्मानीत करतात अध्यक्ष किशोर,अवरील,एन्डो,विक्टर ,विल्यम, सारखे हासते मुखावळ घेवन संस्थेचे ट्रस्टी आसून लेगीत volunterly वावर करतात. ट्रस्टीचें वेळेचे संगोपन..आनी हासते मुखावळ हि कविता ट्रस्टाची जमेची बाजू .कविताफेस्ताक गेल्लो दर एकटो मागीर तो सर्तक आसू वा पालक आसू . माटवाक कवीता जगूक मेळता देव बरे कंरू

  DisAgree Agree Reply


Title : ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ರೊಸಾನ್ ನ್ಹಾಣಯಿಲ್ಲೆಂ ಸೊಳಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.