Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್: ಉದ್ಯಾವರಾಂತ್ ರಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಉದೆವ್

ಉದ್ಯಾವರಾಂತ್ ರಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಉದೆವ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ನಿರಂತರ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2022 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೈಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಲೊಟೈನ್ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ’ಉದ್ಯಾವರ್ - ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಉದೆವ್’ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಾವರ್ ಆನಿ ಆಸ್‌ಪಾಸ್ಚ್ಯಾ ದೊನ್ಶಾಂ ಲಾಗಿಂ ರಸಿಕಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನಿಮ್ತಿಂ ಉದ್ಯಾವರಾಕ್ ಉಂಚಾಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗ್ ಮ್ಹಾನ್ ಕವಿಂಕ್ ನಮನ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ತಶೆಂಚ್ ಉದ್ಯಾವರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಥಿರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥಾಕರಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಭರುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲೆ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವಳಿನ್ ಉದ್ಯಾವರಾಂತ್ ನವೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಘಡಯ್ಲೊ.

 

 

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ತಶೆಂ ಕಥಾಕಾರ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸಾಂಗುನ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಸಾಂಜೆಚೊ ಸುಶೆಗ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಯ್ ಕವಿತಾ ಮೋಗಿಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ.

ಫಾ. ಸ್ಟೇನಿ ಬಿ. ಲೋಬೊ, ಚಾನ್ಸಲರ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಆನಿ ಉದ್ಯಾವರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೀನಾ, ಸುಪೀರಿಯರ್, ಸೈಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಲೊಟ್ಟಿ ಕೊವೆಂತ್, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸ್ಥಾಪಕ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಕುಲಾಸೊ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ನಿರಂತರ್ ಉದ್ಯಾವರ್, ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್, ಒಲಿವೀರಾ ಮಥಾಯಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಿರಂತರ್ ಉದ್ಯಾವರ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಕೊಂಕಣಿ-ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಜಳ್ತ್ಯಾ ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಧುಂಪ್ ಶಿಂವ್ರಾಯ್ತಾನಾ ಉಟಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಳಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಕ್ ನವೊ ಚಂವರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಫಾ. ಸ್ಟೇನಿ ಲೋಬೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವಣೆಚ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ "ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚ್ಯೆ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ವೆಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆದಳಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂನಾ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ಜಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂತ್, ತ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಥಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚುನ್ ಕವಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸಾ, ತೊ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾ, ಸಮಾಜಾವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಕಸಲಿ ಕಾಳ್ಜಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ" ಸಾಂಗುನ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕವಿಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆಮಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾಂವ್. ಮಟ್ವಿ ಕವಿತಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉಂಚಾಯೆಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ಚಿ ತಾಂಕ್ ತಿಕಾ ಆಸಾ. ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಸರ್ವಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗುನ್ ಹ್ಯಾದಿಶಿಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ‍್ತಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಶೆಂ ನಿರಂತರ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಉದ್ಯಾವರಾಕ್ ಉಂಚಾಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವ (ರಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ್) ಆನಿ ಸಾವೆರ್ ಮೆಂದೊಸ್ (ಎಕ್ಸ್, ಎಮ್. ಉದ್ಯಾವರ್) ಹಾಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ರಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಹಾಂಚಿ ಸುನ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಡಿಸಿಲ್ವ, ಸಾವೆರ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಹಾಂಚಿ ಪತಿಣ್ ಲೂಸಿ ಮೆಂದೊಸ್ ಆನಿ ಧುವ್ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂಣಿ ಸರ್ವಾಂನಿ, ಸೈರ್‍ಯಾಂ ತಶೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ನಿರಂತರ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ವಾಂಗ್ಡ್ಯಾಂ ಬರಾಬರ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ತಸ್ವಿರ್‍ಯಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ಭೆಟೊವ್ನ್ ನಮನ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಅರ್ಗಾಂ ವೊಂಪ್ಲಿಂ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉದ್ಯಾವರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಥಿರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕ್, ಗೀತ್‌ಕಾರ್, ಕಥಾಕಾರ್, ನಾಟಕ್‌ಕಾರ್ ಜೊನಿ ಮರಿಯಭೂಮಿಕ್ ವಳ್ಖುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಲೇಖಕಾಚಿ ವಳಖ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಂವ್ ಜೊನ್ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಾಂಣಿ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಮರಿಯಭೂಮಿ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾಂವ್ ದವರಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಜೊನಿ ಮರಿಯಭೂಮಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ ತಾಂಣಿ ಮೈಕಲಾನ್ ವಿಚಾರಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಮುಕಾರ್ ಉಲೊವ್ನ್, ಆಪುಣ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವ ಹಾಚ್ಯಾ ಕೊಯರ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲೊಂ, ತಾಚೆ ನಾಟಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ, ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಫಾ. ಲುವಿಸ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಹೆಡ್‌ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ’ಸೆವಕ್’ ಪತ್ರಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ’ಭೃಮಿದೆಂತ್ಲೊ ಜಾಗ್ತಾನಾ’ ನಾಂವಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಚ್ ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೊ ಹುಮೆದಿನ್ ಭರ‍್ಲೊಂ. ತವಳ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆಜೂನ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಬರೊವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಶೆಂಭರಾಂಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಣಿಯೊಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಜಿವಿತಾಚೆ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ವಾರೆಂ ವಾದಾಳ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್, ಹೊ ಜೀವ್ ಸುಶೆಗಾಚಿ ತಡ್ ಆಶೆತಾನಾ, ಆಪ್ಣೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಬರಪ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಚಡಿತ್ ಹಾಂವೆಂ ಯುವಜನಾಂಗಾ ಖಾತೀರ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ’ಶಿರಾಪಾಚಿ ಶಿರಂಟ್’ ನಾಟಕಾಂತ್ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಆಪ್ಣೆಂ ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಸಯ್ತ್. ಕಾರಣಾಂತರ್ ತೆಂ ಯೆವ್ಜಣ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂನಾ. ಮುಕಾರಿಂ ಪಾವ್ಟ್ ಜಾಲಿ ತರ್ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಣಿ ಆಶ್ವಾಸನ್ ದಿಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗುರ‍್ನ್, ಫಾ, ಸ್ಟೇನಿ ಲೋಬೊನ್ ಕಳ್ಯಾಂಚೊ ಹಾರ್ ಘಾಲುನ್ ಆನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೀನಾನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೊ ಪೊಟ್ಲೊ ಭೆಟ್‍ವಸ್ತ್ ದಿವುನ್ - ಜೊನಿ ಮರಿಯಭೂಮಿ ಹಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಕೊಂಕಣಿ-ಕನ್ನಡ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ. ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ವಳಖ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಣೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕವಿ ಘನ್‌ಶ್ಯಾಮ್ ಅಗರ್ವಾಲಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ.

ಹೊ ಏಕ್ ಫುಡಾರಿ
ಹಾಕಾ ಧಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ವ್ಹಾಜಯಾ
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಣೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಬೊಮ್ ರಚ್ಲೊ.

ಹೊ ಎಕ್ಲೊ ಧರ್ಮಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ
ಹಾಕಾ ಪನ್ನಾಸ್ ವ್ಹಾಜಯಾ
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಣೆ ಬೊಮಾಕ್ ಧರ್ಮಾಚೊ ರಂಗ್ ಲಾಯ್ಲೊ.

ಹೊ ಎಕ್ಲೊ ಕವಿ
ಹಾಕಾ ಶೆಂಭರ್ ವ್ಹಾಜಯಾ
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಆಸುನ್‌ಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಬೊಮಾಕ್ ಬೊಮ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ.

"ಹಿ ಕವಿತಾ ಕವಿಂಚಿ ತಶೆಂ ಕವಿತೆಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಧರ‍್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಆಮಿ ವಾಚ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಕವಿತೆಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ದಿಶಾ ಲಾಭ್ತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್" ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಚೊವೀಸ್ ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಡೊ. ಉರ್ಬಾನ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಉದ್ಯಾವರ್ ಹಾಣೆ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿರ್ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿಚೊ ನಾಟಕ್ ಉಪ್ಕಾರ‍್ನಾ ಸಾಂಗ್ಚಿ ’ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ’ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರಿತೇಶ್ ಡೀಸೋಜಾ, ಉದ್ಯಾವರ್ ಹಾಣೆ ಖೊಟೆಪಣಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ಬರೆಪಣಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಆಶಯಾಚಿ ’ಆಲ್ತಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಲ್ತಡಿಕ್’ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ರೊಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಿತ್ರೋಡಿನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೇಂಯ್ ತುಂವೆಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ತುಜೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ಚೆಂನಾ ಸಾಂಗ್ಚಿ ’ಕಿತೆಂ ತುಜೆಂ ಆಸಾ, ತೆಂ ತುಜೆಂ ನ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲಿ.

ವನಿತಾ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಿಣೆ ಸುಖಿ ಸಪ್ಣಾಂ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ತಿಂ ಸಾಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಜಿಣಿಭರ್ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ರಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ವ್ಯಥಾ ಆಟಾಪ್ಚಿ ’ನಿಸಣ್‌ಚ್ ಮೊಡುನ್ ಪಡ್ಲಿ’ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಡಾ. ಫ್ಲಾವಿಯ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲೀನೊ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಿಣೆ ಕಳ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಶಾಂ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಗಾಂಟಾಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ಬ್ರಿಜಿತ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಬಾರ್ಕೂರ್ (ಜಿತಾ ಬಾರ್ಕೂರ್) ಹಿಣೆ ಸ್ತೀಯೆಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ತೊಪ್ಚೆ ಭಾಲೆ ಸಾಂಗ್ಚಿ ’ಖಿಳೆ’ ಕವಿತಾ, ಪಿ.ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆನ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕರೊಂವ್ಚಿ ’ನಿಯಾಳ್ ತುಜೊ’ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರಿಕಿತಾ ನಿಯೋಲಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಪಾಂಬೂರ್ ಹಿಣೆ ಕವಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾಚಿ ’ಉದೆವ್’ ಕವಿತಾ ತೊಂಡ್‍ಪಾಠ್ ಸಾಂಗುನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಇ. ಎ. ಪಡುಬಿದ್ರಿನ್ ಮೊಗಾಚಿ ಕವಿತಾ ’ತುಂ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಸದಾಂಚ್’ ವಾಚ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾನ್ ಕೊರೊನಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ರುಪಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ರೋಶು ಬಜ್ಪೆನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾನ್ ಶಿಜ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸವಾಲಾಂಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಕಶೆಂ ಬದ್ಲಿತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ’ವಯ್ರ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ’ ಕವಿತೆಂತ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆಂತೊನ್ ಲುವಿಸ್ ಹಾಣೆ ದೋನ್ ದೆಶಾಂ ಮದೆಂ ಗಡಿ ಆಸುನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ, ತ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಜೀವ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಲಿ ಜಾತಾತ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ’ಕಿತೆಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ, ಕಿತೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಂ’ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ.

ಜುಡಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂದಿಸ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಹಿಣೆ ದೋನ್ ಎಕ್ಸುರ್‍ಯಾ ಜಿವಾಂನಿ ಅಂತ್ರಳಾಚ್ಯಾ ಮಿಡ್-ಪೊಂಯ್ಟಾರ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ಚಿ ಮೊಗಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಫಾ ಲಿಯೊ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಸೊರ್‍ಯಾನ್ ಕುಟಮ್ ಕಶೆಂ ವಿಭಾಡುನ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಆವಯ್ಚೊ ಕಸೊ ಭಂಗೊಸ್ತಳ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ’ದೀಸ್ ತೊ ಕರಾಳ್’ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿನ್ ’ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ಲೊ, ಸುರ್ಯೊ ಬುಡೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸೊಬಿತ್ ಉತ್ರಾಂ-ಅಲಂಕಾರಾಂನಿ ವಿಣ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣೆಂ ’ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಸಂಗಿಂ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್’ ಕವಿತಾ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಗಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ಮಾ ಪಿಂಟೊನ್ ’ಭುಂಯ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ರುದಾನ್’ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ ತರ್ ಡೊ. ರುಡೊಲ್ಫ್ ಜೊಯರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿನ್ ’ಧಾಂವ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಗಾಂವ್’ ನಾಂವಾಚಿ ಸುಂದರ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚ್ಯಾರ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚೊ ಕವಿಂಚೊ ವರ್ಗ್ ಆಸಾ ಸಾಂಗುನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ರೂಪಕಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ವಿವರ್ಸಿಲಿ.

ಆಲ್ವಿ ದಾಂತಿನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತರಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಶೋಷಣ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ’ದಲಿತಾಂಕ್’ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ’ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ’ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್, ತುಮ್ಚೆಂ ಕುಸ್ಡೆಂ ಮನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ನವೆಂ ಘೆಯಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ. ಜೊಯ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಹಿಣೆ ’ಸೊಜೆರಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಾವ್ಜೆಣೆವಿಣೆ ಫುಲಲ್ಲೊ ಗುಲೊಬ್’ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ ತರ್ ಗೊಡ್‌ಫ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಣೆಂ ’ಹಾಯ್ ಕೊರೊನಾ’ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗುನ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾವಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಂಟಕಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಕನ್ನಡ ಸಭಿಕಾಂ ಖಾತೀರ್ ಆಪ್ಣಾಚಿಚ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಕವಿತಾಚೊ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾರೋಪ್ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ "ಚಡಾವತ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಕುಟಮ್, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಜಿಣಿಯೆಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್, ಮೋಗ್, ಮರಣ್, ಪಿಡಾ, ಪ್ರಕೃತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಯ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ಭೊಗ್ಣಾಂ ಮುಕೆಲ್ ವಾಂಟೊ ಆಸಲ್ಲೊ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಚಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ವಚಜೆ, ಕುಟ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ಸಮಾಜಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ವಚಜೆ, ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಥಾವ್ನ್ - ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಾಣ್, ನ್ಹೆಸಣ್, ಜೆವಣ್, ಘರಾಥಾವ್ನ್ - ನಾಗರಿಕತೆ ತೆವ್ಶಿಂ ಪಾವಜೆ" ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗುನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆನ್ ಗಿಚ್ಚಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಖಂಯ್ಚೆ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಚಾರ್ ಕರೊಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ "ಕಿತೆಂ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿತಲ್ಯಾತ್" ನಾಂವಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ.

ಮನೋಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣೆ ಕವಿಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ತರ್, ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಧರಲ್ಲೆಂ.

ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೀನಾ ಹಿಣೆ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಚೆ ಯಶಸ್ವೆ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ‍್ಲಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೆ. ಸ್ಟೀವನ್ ಕುಲಾಸೊನ್ ಉದ್ಯಾವರಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಖಾತೀರ್ ನಿರಂತರ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಹಾಂಣಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ ತಾಂಚಿಂ ಯೆವ್ಜಣಾಂ ಸಾಂಗುನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ನಿರಂತರ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಾಂಗ್ಡಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ತಶೆಂಚ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಮನೋಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೀನಾ ಹಾಂಕಾಂ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗುರ‍್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಸನ್‌ಶೈನ್ ಕುಟಮ್ ಅಂಬಾಗಿಲು ಹಾಂಣಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ.

उद्यावरांत रंग‌ल्लो काव्याळ उदेव

कविता ट्रस्ट हांणी निरंतर उद्यावर हांचे सांगाता मेळून सप्टेंबर १८, २०२२ तारकेर सैंट विन्सेंट पॅलॉटैन कोवेंताच्या मैदानार मांडून हाड‌ल्ली ’उद्यावर - काव्याळ उदेव’ कार्यावळ हाजर आस‌ल्ल्या उद्यावर आनी आस‌पासच्या दोनशां लागीं रसिकांचीं मनां जिकच्यांत यशस्वी जाली. कोंकणी साहित्य शेतांतल्या वावरानिमतीं उद्यावराक उंचाय दिल्ल्या दोग म्हान कवींक नमन कर‍ताना तशेंच उद्यावराचें नांव थिरायिल्ल्या कथाकराक ह्या संदर्भार मान करून संवाद चलयताना सगळ्यांचीं काळजां भरून आयलीं तशेंच उपरांत चलल्ले अर्थाभरीत कविगोष्टी वर्वीं कोंकणी साहित्याच्या संदर्भार ह्या सगळ्या कार्यावळीन उद्यावरांत नवो इतिहास घडयलो.

कविता ट्रस्ट अध्यक्ष तशें कथाकार किशू बार्कूरान सुर्वेर कविता ट्रस्टाचें मिसांव सांगून काव्याळ सांजेचो सुशेग जोडूंक आयिल्ल्या सर्वय कविता मोगींक येवकार दिलो.

फा. स्टेनी बी. लोबो, चान्सलर, उडुपी दियेसेज आनी उद्यावर फिर्गजेचो विगार, सिस्टर लीना, सुपीरियर, सैंट विन्सेंट पॅलॉट्टी कोवेंत, किशू बार्कूर, अध्यक्ष, कविता ट्रस्ट, मेल्विन रोड्रीगस, स्थापक, कविता ट्रस्ट, स्टीवन कुलासो, अध्यक्ष, निरंतर उद्यावर, मैकल डिसोजा, कार्याचो संयोजक, ओलिवीरा मथायस, कार्यदर्शी, निरंतर उद्यावर, विल्सन कटील, कोंकणी-कन्नड कवी हांणी सांगाता मेळून कार्याचें उगतावण केलें आनी जळत्या इंगळ्यांचेर धुंप शिंवरायताना उटल्ल्या पर्मळान सगळ्या वातावरणाक नवो चंवर आयलो.

फा. स्टेनी लोबोन आपल्या उगतावणेच्या उलोवपांत "आमी ल्हानपणार कविता वाचतल्यांव. पूण त्या कवितेंच्ये गुंडायेक वेचें प्रेतन केदळाय केल्लेंना. पूण आयलेवार कोंकणी कविता शेतांत जीं प्रेतनां चल्ल्यांत, त्या मारीफात कवितेंतल्या अर्था फाटल्यान वचून कवी कितें सांगून आसा, तो कितें चिंतून आसा, समाजाविशीं ताका कसली काळजी आसा म्हळ्ळें समजून घेवंक साध्य जालां" सांगून कविता म्हळ्ळी ती वाचताना कविचें व्यक्तित्व आमी समजुंक लागतांव. मटवी कविता जाल्यारी थोड्याच उतरांनी उंचायेच्या भोगणांक आमकां आपोवन व्हरची तांक तिका आसा. कविता बरोवंक आशेतेल्यांक तशें सर्वय कोंकणी कवींक बरें मागून ह्यादिशीं वावर करतल्या कविता ट्रस्ट तशें निरंतर उद्यावर संस्थ्यांक ताणे बरें मागलें.

मेल्विन रोड्रीगसान आपल्या उलोवपांत उद्यावराक उंचाय दिल्ल्या हेनरी डिसिल्वा (रान उद्यावर) आनी सावेर मेंदोस (एक्स, एम. उद्यावर) हांची वळख करून दिंवच्या बराबर तांच्यो कविता वाचल्यो. ह्या संदर्भार रान उद्यावर हांची सुन जेसिंता डिसिल्वा, सावेर मेंदोस हांची पतीण लूसी मेंदोस आनी धूव फ्लाविया हाजर आसल्लीं. हांणी सर्वांनी, सोर्‍यां तशें कविता ट्रस्ट आनी निरंतर उद्यावर वांगड्यां बराबर देवाधीन कविंच्या तस्वीर्‍यांक फुलां भेटोवन नमन केलो आनी अर्गां वोंपलीं.

त्या उपरांत उद्यावराचें नांव कोंकणी साहित्यांत थिरायिल्ल्या लेखक, गीत‌कार, कथाकार, नाटक‌कार जोनी मरियाभूमीक वळखून घेंवचें कार्यें चल्लें. मैकल डिसोजान सुर्वेर लेखकाची वळख करून दिली. उपरांत ताचेलागीं संवाद चलयलो. आपणाचें संपूर्ण नांव जॉन गॅब्रीयेल मार्सेल डिसोजा आनी आपणाच्या बापायन तांणी वस्ती करून आसल्ल्या जाग्याक मरियाभूमी म्हणून नांव दवरल्ल्यान, आपणें बरयताना जोनी मरियाभूमी म्हणून लिखणेनांव घेतलें अशें तांणी मैकलान विचारल्ल्या सवालाक जाप दिली.

मुकार उलोवन, आपूण देवाधीन हेनरी डिसिल्वा हाच्या कॉयर पंगडांत आसल्लों, ताचे नाटक पळेवन व्हड जाल्लों, ल्हानपणार फा. लुवीस पिंटोन उत्तेजन दिलें. उपरांत इस्कोलाच्या हेड‌मास्टरान फाट थापुडली, उपरांत ’सेवक’ पत्राक पयलेपावटीं ’भृमिदेंतलो जागताना’ नांवाचें बरप धाडलें. तें पर्गट जातच हांव सगळो हुमेदीन भरलों. तवळ हांवें बरोवंक सुरू केल्लें तें आजून परयांत बरोवन आयलां. शेंभरांलागीं हांवें काणयों बरयल्यात. जिविताचे धांवणेंत वारें वादाळ आयिल्ल्यावेळार, हो जीव सुशेगाची तड आशेताना, आपणें म्हजें बरप केलां म्हणून ताणे ह्या संदर्भार सांगलें.

चडीत हांवें युवजनांगा खातीर बरयलां. कविता ट्रस्ट अध्यक्ष किशू बार्कूरान सयत म्हज्या ’शिरापाची शिरंट’ नाटकांत नटन केलां म्हणून ताणे ह्या संदर्भार उडास काडलो. आपणें कन्नड, तुळू, कोंकणींत बरयलां. एक सिनेमा निर्माणाक हात घाल्लो सयत. कारणांतर तें येवजण पोंताक पावलेंना. मुकारीं पावट जाली तर हें योजन पोंताक पावोवंक प्रेतन करतलों म्हळ्ळें तांणी आश्वासन दिलें.

उपरांत मेल्विन रोड्रीगसान शॉल पांगरून, फा, स्टेनी लोबोन कळ्यांचो हार घालून आनी सिस्टर लीनान पुस्तकांचो पोटलो भेट‍वस्त दिवून - जोनी मरियाभूमी हांकां मान केलो.

उपरांत चलल्ले कविगोष्टीचें अध्यक्षपण कोंकणी-कन्नड कवी विल्सन कटीलान घेतल्लें. रोबर्ट फेर्नांडिसान विल्सनाची वळख करून दिली. विल्सन कटील हाणे पाकिस्तानी कवी घन‌श्याम अगर्वालाची कविता वाचून कविगोष्टीची सुर्वात केली.

हो एक फुडारी
हाका धा फावटीं व्हाजया
कित्याक हाणे आमच्या देशांत बॉम रचलो.

हो एकलो धर्माचो मुकेली
हाका पन्नास व्हाजया
कित्याक हाणे बॉमाक धर्माचो रंग लायलो.

हो एकलो कवी
हाका शेंभर व्हाजया
कित्याक हो आसुन‌य आमच्या देशांत बॉमाक बॉम तयार जालो.

"ही कविता कविंची तशें कवितेची जवाबदारी आमकां शिकयता. खंयचीय कविता बरोवंक धरचे पयलें ही कविता आमी वाचली जाल्यार आमचे कवितेक गर्जेची दिशा लाभतली म्हळ्ळें खंडीत" म्हणून विल्सन कटीलान सांगलें.

त्या उपरांत चलल्ले कविगोष्टींत चोवीस जाणांनी भाग घेतलो. डॉ. उरबान डिसोजा, उद्यावर हाणे निर्जीव कुडीर शृद्धांजलिचो नाटक उपकारना सांगची ’शृद्धांजली’ कविता वाचली जाल्यार रितेश डीसोजा, उद्यावर हाणे खोटेपणाच्या गांवाथावन बरेपणाच्या गांवाक वेच्या आशयाची ’आल्तडी थावन पल्तडीक’ कविता सादर केली. रोबर्ट डिसोजा पित्रोडीन ह्या संसारांत कितलेंय तुंवें जोडल्यारी तें तुजें जावन उरचेंना सांगची ’कितें तुजें आसा, तें तुजें न्हय’ म्हळ्ळी कविता पेश केली.

वनिता मार्टीस, बार्कूर हिणे सुखी सपणां व्हावोवन तीं साकार करुंक जायनासतां जिणीभर संकष्टांच्या आवरांत बुडोन आसचे स्त्रीयेची व्यथा आटापची ’निसण‌च मोडून पडली’ कविता सांगताना, डॉ. फ्लावीया कॅस्टलीनो, मणिपाल हिणे कळ्यांक मनशां संबंधाक गांटांवची कविता सादर केली. ब्रिजीत गोन्साल्वीस, बार्कूर (जिता बार्कूर) हिणे स्त्रीयेच्या जिविताच्या वेवेगळ्या पांवड्यांनी तोपचे भाले सांगची ’खिळे’ कविता, पी.जे. करुगळनडेन आवयच्या निमाण्या दिसांचो उडास करोंवची ’नियाळ तुजो’ कविता वाचल्यो जाल्यार रिकिता नियोला सल्डान्हा, पांबूर हिणे कवी मावरीस डेसाची ’उदेव’ कविता तोंड‍पाठ सांगून हाजर आसल्ल्यांक विज्मीत केलें.

ई. ए. पडुबिद्रीन मोगाची कविता ’तूं म्हजेंच सदांच’ वाचली जाल्यार वलेरियन मेंडोन्सान कोरोनाच्या नव्या रुपाची कविता सादर केली. रोशू बजपेन वेवेगळ्या व्यक्तिंच्या अनभोगान शिज‌ल्लें जिवीत खंयच्याय सवालांच्यो जापी कशें बदलिता म्हणून ’वयर कितें आसा’ कवितेंत बोव आपुरबायेन सांगलें. आंतोन लुवीस हाणे दोन देशां मदें गडी आसून कितें फायदो, त्यावर्वीं जीव मात्र बली जातात सांगची ’कितें आपणायलें, कितें होगडायलें’ कविता वाचली.

जुडीत फेर्नांदीस उद्यावर हिणे दोन एकसुर्‍या जिवांनी अंत्रळाच्या मिड-पोंयटार मेळुंक अत्रेगची मोगाची कविता वाचताना, फा. लियो प्रवीण डिसोजान बापायच्या सोर्‍यान कुटम कशें विभाडून वेता आनी आवयचो कसो भंगस्तळ जाता म्हळ्ळें ’दीस तो कराळ’ कवितेंत सांगलें.

कॅथरीन रोड्रीगस कटपाडीन ’काळोक पडलो, सुर्यो बुडोंक‍च ना’ म्हळ्ळी सोबीत उतरां-अलंकारांनी विण‌ल्ली कविता पेश केली जाल्यार, रोबर्ट फेर्नांडीस हाणें ’म्हाकाय संगीं आपोवन व्हर’ कविता हाजर आसल्ल्या लोकाथावन गायशें केलें. सिस्टर विल्मा पिंटोन ’भुंय मायेचें रुदान’ कविता वाचली तर डॉ. रुडोल्फ जॉयर नोरोन्हा किन्निगोळीन ’धांवतेल्यांचो गांव’ नांवाची सुंदर कविता सादर केली आनी उपरांत च्यार नमुन्यांचो कविंचो वर्ग आसा सांगून आपुरबायेच्या रूपकां मारीफात ती गजाल विवर्सिली.

आल्वी दांतीन वयल्या वर्गाच्या लोकान सकयल्या स्तराच्या लोकाक पळेंवची रीत आनी तांचें शोषण सांगची ’दलितांक’ कविता सादर केली. टैटस नोरोन्हान ’हांव ह्या गांवचो न्हय, हांव त्या गांवचो’ कविता वाचून, तुमचें कुसडें मन तुमच्याच गांवांत सोडन म्हज्या गांवांत नवें घेयात म्हणून आपोवणें दिलें. जॉयस पिंटो किन्निगोळी हिणे ’सोजेरांच्या घरा कावजेणेविणे फुलल्लो गुलोब’ कविता वाचली तर गॉड‌फ्री मास्टर हाणें ’हाय कोरोना’ कविता सांगून मनशाकुळावयर आयिल्ल्या कंटकाविशीं सांगलें. मेल्विन रोड्रीगसान कन्नड सभिकां खातीर आपणाच्याच हास्य कविताचो कन्नड अनुवाद वाचून सांगलो.

आपल्या समारोप उलोवपांत विल्सन कटीलान "चडावत कवितेंनी कुटम, कुटमाच्यो गजाली, जिणयेचें लिसांव, मोग, मरण, पिडा, प्रकृतीक संबंध जाल्ले विशय आसल्ले. भोगणां मुकेल वांटो आसल्लो. आयच्या काळाची गर्ज म्हळ्यार कविता म्हळ्ळी ती भोगणां थावन विचारांच्या मट्टाक वचजे, कुटमाथावन समाजाच्या मट्टाक वचजे, मनशाच्या मुळाव्या गर्जांथावन - म्हळ्यार खाण, न्हेसण, जेवण, घराथावन - नागरीकते तेवशीं पावजे" म्हणून सांगून स्वातंत्र्या संदर्भीं हाडल्ल्या बावट्याचेर आपले धुवेन गिच्चिल्ल्यान तें खंयचे शिक्षेक फावो जातलें म्हळ्ळो विचार करोंवचे तसली "कितें शिक्षा दितल्यात" नांवाची कविता वाचली.

मनोज फेर्नांडीस हाणे कविंची वळख करून दिल्ली तर, रोबर्ट फेर्नांडीस हाणे सगळ्या कार्याचें सुंकाण धरल्लें.

सिस्टर लीना हिणे कार्यावळीचे यशस्वे खातीर वावुरलल्या समेस्तांचो उपकार भावुडले. स्टीवन कुलासोन उद्यावराच्या लोकाखातीर निरंतर उद्यावर हांणी उत्तीम कार्यावळी मांडून हाडचीं तांचीं येवजणां सांगून ह्या कार्यांक सहकार विचारलो. ह्या संदर्भार निरंतर उद्यावर हांणी कविता ट्रस्ट वांगडी मेल्विन रोड्रीगस, किशू बार्कूर, विलियम पायस, तशेंच कवी विल्सन कटील, मनोज फेर्नांडीस, रोबर्ट फेर्नांडीस आनी सिस्टर लीना हांकां शॉल पांगरून मान केलो.

सन‌शैन कुटम अंबागिलू हांणी ह्या कार्याक सहकार दिल्लो.


Comment on this article

 • Dr Rita Noronha, Mangalore

  Sun, Sep 25 2022

  Sounds good Melwyn . Talents are there &your mission & objectives are well thought out. Critical thinking need to be sharpened so that arts like poetry too become tools to question power of domination & power of disciplining social identities. Your approach may give a good entry point. 👍 Dr Rita Noronha

  DisAgree Agree Reply

 • Gloria, Udupi

  Sat, Sep 24 2022

  The program was well organised and everyone appreciated it.. I am very sorry that I could not make it and missed it. My father was remembered and honoured by you and your organisation. Thanks so much for all that you have done. Next time I will surely attend if any other functions are organised. Gloria

  DisAgree Agree Reply

 • Steevan Kemthoor, Udyavar

  Tue, Sep 20 2022

  ಉದ್ಯಾವರ್ -- ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಉದೆವ್ ದೆಣೆಂ ಮ್ಹುಳ್ಯಾಂ ಯೆಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಉತ್ರಾಚೆರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಂಡ್ಚಾ ಜಣ್ತ್ಯಾಂ ಜಾಣ್ಯಾಂರಾನಿ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಯುವ ಸಮುದಾಯೆಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪಳೈಂತಾನಾ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಭರೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿಂ ನಿರಂತರ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಹಾಚ್ಯಾಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಉದ್ಯಾವರ್ಚಾ ಪಾಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಕಾನ್ವೆಟಾಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾಂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪರಿಸರಚಾ ವೆದಿರ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕವಿ ಗೋಷ್ಟಿ ಅಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂ ಕಾರ್ಭಾರ್ಯಾಂಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ‌ಫಾವೊ ಜಾತಾಂ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಉದ್ಯಾವರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂಲ್ಯಾಂ ಕವಿ ಗೋಷ್ಟಿಕ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾಂ ನಿರಂತರ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಹಾಂಕಾ ಮೊಜೆ ಪ್ರಣಾಮ್ ಆನಿ ಅಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವೆವೆಗ್ಳಾಂ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಪಂಚ್ವೀಸಾ ವಯ್ರ್ ಕವಿಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಟ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಸಳ್ಸುಂಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಚೊ ಲಿಸಾಂವಾ ಭರಿತ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಕ್ತೆಕ್ ಜಾಗೊಂವ್ಚಾ ತಸಲಿಂ ನಾದ್‌ ಸುಮಧುರಾನ್ ಸುಡಾಳಾಯೆಚಾ ಉತ್ರಾನಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಜ್ಯಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್ ನಟ್ವಾಲಿ.. ಆನಿಂ ಚಿಂತುಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಲೊಂ ಖಾಲಿ...ಖಾಲಿ. ಉದ್ಯಾವರ್ಚಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಯಾ ‌ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಅಸ್ತಂಗತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಆತಾಂ ಮಳ್ಬಾರ್ ಜಿಗಿಬಿಗಿ ತಾರಾಂ ಮದೆಂ ಪರ್ಜೊಂಳ್ಚಾ ದೋನ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂಚಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಪರಿಚಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತಿಕ್ ಬೊರೊಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಬ್ದ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್. ದೇವ್ ಬರೆ ಕರುಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರೀಗಸ್ ತುಮ್ಕಾಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಉದ್ಯಾವರ್ಚೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭರಿತ್ ಆತಾಂಚೆ ಮಾಣಿಕ್ *ಜೊನಿ ಮರಿಯಾ ಭೂಮಿ* ಹಾಂಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾಚಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಸಮರ್ಪಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ( ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಜಾತಾ) ಲ್ಹಾನ್ ಪಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾಂ ಬೊರಿ ಜಾಲೆಂ. ತೀನ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂದ್ಯಾಚಾ ಮೆರೆಂನಿ ( ಆತಾಂಚಾ ಬೊರಿ ರಸ್ತೆ, ವಾಹನ ನಾತ್ಲೆಲಿ) ಚಲೊನ್ ಆಯ್ತಾರಾಚಾ ಮೀಸಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತೆರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ವ್ಹಾಂಳ್ಚೊ ರಂಗೀನ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂಚೊ ನಾದ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಚಾ ಹಾತಾಚಾ ಬೊಟಾನಿಂ ಖೆಳ್ತಾನ ಮೀಸ್ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲ್ಯಾರ್, ಜೊನ್ ಡಿಸೋಜಾಚೊ ಘಣ್ಗಣಿತ್ ತಾಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ವಾಚಾಪ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮನ್ ಅತ್ರೇಗ್ತೆಲೆಂ . ಹೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಂಕ್ ಹಾಡೈಂಲ್ಯಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಮನಃಪೂರ್ವಕಿ ಪ್ರಣಾಮ್. ತುಮ್ಚೆ ಸಾಳಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವೆಗಿಂಚ್ಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಲಾಬೊಂದಿ ಮ್ಹುಣ್ ಆಶೆವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಂವ್. ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಬೋಟ್ ಸೈತ್ ಬುರಾಕ್ ಪೊಡೊನ್ ಬುಡೊನ್ ವೆತಾಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹುಣ್ ಬೋಟ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾತಾಗೀ ? ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕವಿ ಮದೆಂ ನೊವ್ಯಾನ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಕವಿ ರಿತೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾಚಿ ಅಲ್ತಾಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಲ್ತಡಿ, ಡಾ. ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಕ್ಯಾಸ್ತೇಲಿನೊಚಿ ಶಂಕರಪುರ ಅಸ್ಚಾಂ ಮೊಗ್ರಾ ಕಳೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಳೆಂ ಉಲೈಂತಾನಾ, ವನಿತಾ ಮಾರ್ಟಿಸಾಚಿ ನಿಸೊಣ್ ನಿಸರ್ನ್ ಪಡ್ಲಿ, ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿಚಿ ದಲಿತ್ ಆಮಿ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹರ್ಯೇಕ್ ಕವಿಚಿ ಕವಿತಾ ರುಚೆಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿಂ ಸ್ಟೀವನ್ ಕೆಮ್ತೂರ್

  DisAgree Agree Reply


Title : ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್: ಉದ್ಯಾವರಾಂತ್ ರಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಉದೆವ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.