Kavita Khobro

ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ - ಸೀಸನ್ 1: ಆರ್ಯ ಧರ್ಗಾಳ್ಕಾರಾಕ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣಾಚೊ ಕುರೊವ್

ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ - ಸೀಸನ್ 1: ಆರ್ಯ ಧರ್ಗಾಳ್ಕಾರಾಕ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣಾಚೊ ಕುರೊವ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ’ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ - ಸೀಸನ್ 1' ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬಿಚೊಲಿಂಚಿ ಚಲಿ ಆರ್ಯ ದಿಲೀಪ್ ಧರ್ಗಾಳ್ಕಾರ್ ಹಿಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆರ್ಮುದೆ-ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಚಲಿ ಡ್ಯಾನಿಕಾ ಪಹಾಲ್ ಹಿಕಾ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ ತರ್, ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಡ್ಗಾಂವ್ಚಿ ಚಲಿ ಶರ್ವಾನಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಿಣೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. 

ಹ್ಯಾಚ್ 2022 ನವೆಂಬರ್ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ರಾತಿಂ 9 ವೊರಾಂಚೆರ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆಲಿವಿಶನಾಚೆರ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಅಖ್ರೇಚ್ಯಾ ಎಪಿಸೋಡಾವೆಳಾರ್ ವಿಜೇತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲಿಂ. ಆರ್ಯ ಧರ್ಗಾಳ್ಕಾರ್ ಹಿಕಾ ರುಪಯ್ 25,000, ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾತಾನಾ, ಡ್ಯಾನಿಕಾಕ್ ರುಪಯ್ 20,000 ತಶೆಂ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಆನಿ ಶರ್ವಾನಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಿಕಾ ರುಪಯ್ 15,000 ಆನಿ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಲಾಭ್ಲಿ. ಫೈನಲ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಧಾ ಜಣಾಂ ಪಾವಲ್ಲಿಂ ಆಸುನ್, ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಲ್ಡೊನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್; ಪ್ರಚೀತಿ ರಾಯ್ಕರ್, ಕಾಣ್‍ಕೊಣ್; ಶ್ವೇತಾ ಪೈ, ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಆನಿ ವೈಭವ್ ಮಾಜಳೀಕಾರ್, ಗೊಂಯ್ ಹಾಂಕಾಂ ರುಪಯ್ 5,000 ಲಾಭ್ಲೆ. ಆಟ್ವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಕಿತಾ ನಿಯೋಲಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಎನ್ಸನ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಆದಿ ವೆರ್ಣೆಕಾರ್ ಹಾಂಕಾಂ ರುಪಯ್ 1000 ಲಾಭ್ಲೆ. ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದಿಲಿಂ. 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ತಾವೀಸ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂನಿ ಹಿ ಸರ್ತ್ ಚಲುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಆಸುನ್, ಫೈನಲಾಚೆ ತೀನ್ ಪಾಂವ್ಡೆ ಆಸಲ್ಲೆ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ಧಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ. ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಯಿತ್ರಿ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ ಆಸಲ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಆಟ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ ಆಸುನ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಡೊ. ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಸಾತ್ ಜಣಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ ಆಸುನ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಕಥಾಕಾರ್ ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಚೆರ್ ಹುಮೆದಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ತಾಂಣಿ ಶಿಂವರ್ ವೊತ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಸಲ್ಹಾ ಸುಚನಾಂ ದಿಲಿಂ.

ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ್ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ಕಥಾಕಾರ್ ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ, ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಪೋಷಕ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೆಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಶೆಣೈ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲೆಕ್ಸಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ತಶೆಂಚ್ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೊ. ಹೊ ಶೋ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆಲಿವಿಶನಾನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲಾ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಮನಾ-ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸದಾಂ ಉರ‍್ತಲೆಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಚೊ ಪೋಷಕ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ. "ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂಚಿ ವಳಖ್ ಜಾಲಿ. ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಶೆಂ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಬೋವ್ ಉತ್ತೀಮ್ ರಿತಿನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಲಾಂ, ಸೂತ್ರ್‌ಧಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಮನೋಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಹಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಬೋವ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಪಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಜೊಡುನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣಾ ಬರಾಬರ್ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ದಿಶಿಂ ಧ್ಯಾನ್ ದೀಜಾಯ್ ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಟಿವಿಚೆರ್ ದಿತಾನಾ ಕಸೊ ವಚತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದುಬಾವ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಶೋ-ನ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೆಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ. ಆಜ್‍ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ-ನಿ ಪೊಕ್ಳೆಪಣ್ ಆಸ್ತಾ. ನಕ್ಲಿ ರಿತಿನ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ದಾಕಯ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಾವಳಿನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಖರೆಪಣಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಥಂಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸಕ್ತ್ ಉದೆಶೆಂ ಕೆಲಾಂ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗುನ್, ಹ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಚ್ಯೆ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ ತಾಣೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಹಿ ’ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್’ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಆಮ್ಚೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಚಿಂತಪ್. ಹೆಂ ನೀಜ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆಲಿವಿಶನ್ ತಶೆಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್, ಪತ್ಯೇಕ್ ಕರುನ್ ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾಕ್ ತಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ತಾಣೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೆ.

ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಶೆಣೈ ಉಲೊವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊಕಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಚ್ ಚಡಿತ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಹುಮೆದಿನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾತ್. ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಖಂಯ್ಚೆ ವಾಟೆನ್ ಚಮ್ಕುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ ಅಶೆಂ ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವೇದಿರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈರ‍್ಯಾಂನಿ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಮನೋಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ಎಪಿಸೋಡಾಂಚೆಂ ಸೂತ್ರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕಾಮತ್ ಕೆಟರರ್ಸ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ.

 

बिरी बिरी पावस - सीसन 1: आर्या धर्गाळ्काराक कविता सादरीकरणाचो कुरोव

कविता ट्रस्ट हांणी निर्माण केल्ल्या ’बिरी बिरी पावस - सीसन 1' कोंकणी कविता सादरीकरण सर्तेचें फळीतांस जाहीर जाल्लें आसून गोंयच्या बिचोलिंची चली आर्या दिलीप धर्गाळ्कार हिका पयलें इनाम फावो जालां. केरळ राज्याच्या पेर्मुदे-कासर‌गोड हांगाची चली डॅनिका पहाल हिका दुसरें इनाम लाभलां तर, गोंयच्या मडगांवची चली शर्वानी नायक हिणें तिसरें इनाम जोडलां.

ह्याच 2022 नोवेंबर 17 तारकेर ब्रेस्तारा रातीं 9 वोरांचेर दायजीवर्ल्ड टेलिविशनाचेर चलल्ल्या अखरेच्या एपिसोडावेळार विजेतांचीं नांवां जाहीर जालीं. आर्या धर्गाळ्कार हिका रुपय 25,000, स्मरणिका फावो जाताना, डॅनिकाक रुपय 20,000 तशें स्मरणिका आनी शर्वानी नायक हिका, रुपय 15,000 आनी स्मरणिका लाभली. फैनल पांवड्याक धा जाणां पावल्लीं आसून, चोवत्या स्थाना थावन सातव्या स्थानार आयिल्ल्या एल्डॉन डिसोजा, मंगळूर; प्रचीती रायकर, काण‍कोण; श्वेता पै, मंजेश्वर आनी वैभव माजळीकार, गोंय हांकां रुपय 5,000 लाभले. आटव्या थावन धाव्या स्थानार आयिल्ल्या रिकिता नियोला सल्डान्हा, ऍन्सन नज्रेत आनी आदी वेर्णेकार हांकां रुपय 1000 लाभले. समेस्तांक प्रमाण पत्रां कविता ट्रस्टान दिलीं.

फाटल्या सत्तावीस हफत्यांनी ही सर्त चलून आयिल्ली आसून, फैनलाचे तीन पांवडे आसल्ले. पयल्या पांवड्यांत समेस्त धा स्पर्धिकांनी वांटो घेतल्लो. वोरयणार जावन आसल्ल्या मेल्विन रोड्रीगस आनी टैटस नोरोन्हा हांचे सांगाता सेलेब्रीटी वोरयणार जावन कवयित्री स्मिता शेणै आसल्ली. दुसर्‍या पांवड्यांत आट स्पर्धिकांनी वांटो घेतल्लो आसून सेलेब्रिटी वोरयणार जावन डॉ. राजय पवार आसल्लो. निमाण्या हंताक सात जाणांनी वांटो घेतल्लो आसून सेलेब्रिटी वोरयणार म्हणून ज्ञानपीठ पुरस्कार जोडपी कथाकार दामोदर मावजो हाजर आसून स्पर्धिकांचेर हुमेदीच्या उतरांचो तांणी शिंवर वोतलो मात्र न्हय गर्जेचीं सल्हा सुचनां दिलीं.

इनामां वांटच्या कार्यावेळार ज्ञानपीठ पुरस्कृत कथाकार दामोदर मावजो, कार्याचे पोषक जेम्स मेंडोन्सा, दायजीवर्ल्ड मॅनेजींग डैरेक्टर वॉल्टर नंदळिके, कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिष्ठान अध्यक्ष नंदगोपाल शेणै, कविता ट्रस्ट अध्यक्ष किशू बार्कूर, दायजीवर्ल्ड डैरेक्टर अलेक्सीस कास्तेलिनो तशेंच वोरयणार जावन सांगात दिल्ले मेल्विन रोड्रीगस आनी टैटस नोरोन्हा हाजर आसल्ले.

कविता ट्रस्ट आसल्ल्यान मात्र असलो एक कविता सादरीकरण रियालिटी शो साध्य जालो. हो शो आसा करुंक दायजीवर्ल्ड टेलिविशनान सांगात दिला. हें कार्यें कोंकणी लोकाच्या मना-काळजांत सदां उरतलें अशें म्हणालो बिरी बिरी पावस कार्यावळिचो पोषक जेम्स मेंडोन्सा. "ह्या कार्यावर्वीं आमकां आतांच्या आनी आदल्या कविंची वळख जाली. वोरयणार मेल्विन रोड्रीगस तशें टैटस नोरोन्हान बोव उत्तीम रितीन स्पर्धिकांक मार्गदर्शन दिलां, सूत्रधारी जावन मनोज फेर्नांडिसान ही कार्यावळ बोव उंचायेक व्हरन पावयल्या म्हणून ताणें सांगलें. असल्या कार्यावर्वीं प्रोत्साव जोडून स्पर्धिकांनी कविता सादरीकरणा बराबर कविता बरोंवचे दिशीं ध्यान दीजाय अशें ताणें कळयलें.

बिरी बिरी पावस रियालिटी शो पयले फावटीं टिविचेर दिताना कसो वचत म्हणून आमकां दुबाव आसल्लो. पूण ह्या शो-न लोकाचीं काळजां जिकल्यांत अशें म्हणालो दायजीवर्ल्ड मॅनेजींग डैरेक्टर वॉल्टर नंदळिके. आज‍काल्च्या रियालिटी शो-नी पोकळेपण आसता. नकली रितीन सिंतिमेंतां दाकयतात. पूण ह्ये कार्यावळीन स्पर्धिकांक खरेपणी मार्गदर्शन दीवन कविता थंय तांकां आसक्त उदेशें केलां अशें सांगून, ह्ये कार्यावळिचे यशस्वेक सहकार दिल्ल्या समेस्तांचो ताणे उपकार भावुडलो.

कविता ट्रस्ट अध्यक्ष किशू बार्कूर उलोवन ही ’बिरी बिरी पावस’ कार्यावळ आमचें वेगळेंच चिंतप. हें नीज जावंक कारण जाल्ल्या दायजीवर्ल्ड टेलिविशन तशें तांत्रीक वर्गाच्या समेस्तांक, पत्येक करून स्टेनी बेळाक तशें ताच्या पंगडाचो ताणे उपकार भावुडले.

नंदगोपाल शेणै उलोवन म्हणालोकी कविता म्हणताना प्राय जाल्लेच चडीत दिसतात. पूण कविता ट्रस्टाच्या कविता कार्यावळिंनी भुरगीं हुमेदीन भाग घेतात. ह्यावर्वीं कोंकणी कविता खंयचे वाटेन चमकून आसा म्हणून कळीत जाता अशें तांणी सांगलें.

ह्या संदर्भार वेदीर आसल्ल्या सैर्‍यांनी विजेतांक इनामां वांटलीं. मनोज फेर्नांडिसान हरयेक एपिसोडांचें सूत्र संचालन केल्लें.

ह्या कार्याक कामत केटरर्स आनी विश्व कोंकणी केंद्रान सहकार दिल्लो.

 

 


Comment on this article

 • Sharayu Dhargalkar, Bicholim Goa

  Fri, Nov 18 2022

  Congratulations to all the winners. Thank you Kavita trust for organizing such a competition for the first time. Keep up the good work in the field of konkani .all the best to all your future endeavours

  DisAgree Agree Reply

 • James ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, Barkur/Chicago

  Thu, Nov 17 2022

  ಬೀರಿ ಬೀರಿ ಪಾವ್ಸ್ ಸೀರಂದರಿಚೋ ಪಾವ್ಸ್ ಜಾತೋಲೊ,

  DisAgree Agree Reply


Title : ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ - ಸೀಸನ್ 1: ಆರ್ಯ ಧರ್ಗಾಳ್ಕಾರಾಕ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣಾಚೊ ಕುರೊವ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.