Kavita Khobro

ಇಂದು ಗೇರಸಪ್ಪೆಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಇಂದು ಗೇರಸಪ್ಪೆಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ದಿಂವ್ಚೊ 2022 ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಇಂದು ಅಶೋಕ್ ಗೇರಸಪ್ಪೆ ಹಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ರುಪಯ್ 25,000 ನಗದ್, ಸ್ಮರಣಿಕಾ, ಪ್ರಶಸ್ತೆ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ಚೊ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜನೆರ್ 8, 2023 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬೇಳಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸತ್ರಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಿಕಾ ಭೆಟಯ್ತಲೆ.

ಚಿತ್ರಾಪುರ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ 1941 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಜ್ಯೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆ ಇಂದು ಗೇರಸಪ್ಪೆಚೊ ಆಜೊ ಕಾರ್ಕಳ್ಚೊ. ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಗೊಂಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ತೆಲಾಚೊ, ತಾಂದ್ಳಾಚೊ, ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮಾಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್-ವಯ್ವಾಟ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ತಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಗೊಂಯಾಂತ್. ಆವಯ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚಿ. ಇಂದು ಗೇರಸಪ್ಪೆ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತರೀ, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಆವಯ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಡ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಲಿ. ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಂಚಗಣಿಂತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ತಿ ರಾವ್ಲಿ. ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಎಲ್‌ಫಿನ್‌ಸ್ಟನ್ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎ. (ಹೊನರ್ಸ್ - ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಶೆಂ ಎಕೊನೊಮಿಕ್ಸ್) ತಿಣೆ ಕೆಲೆಂ. ಲಗ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಂಗಾಲಾಂತ್ ಥೊಡೊ ಕಾಳ್ ಆಸಲ್ಲಿ ತರೀ, ಕ್ರಮೇಣ್ ಮುಂಬಯ್ಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕ್ಶಕಿ ಜಾವ್ನ್ ತಿಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲೊ. ಆತಾಂ ತಿ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಸವೆಂ ತಶೆಂ ಎಕ್ಯೆ ಧುವೆಸವೆಂ ರಾವ್ತಾ.

ಇಂದು ಗೇರಸಪ್ಪೆನ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಿಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಬರ್ಪಾಂ ಫೆಮಿನಾ, ಈವ್ಸ್ ವೀಕ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ತಸಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಹಿಂದಿ ಭಾಶೆಂತ್ ನಾಚ್ಪಾಖಾತೀರ್ ಸಭಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆ ತಿಣೆ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್. ಮುಂಬಯ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಚೆರ್ ಸಭಾರ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಶಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆದಿ ಮರ್ಝ್‌ಬಾನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ತಿಣೆಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಮಾಂಡೊ ಆನಿ ಧಾಲೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಯ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್.

ಬಿಂಬ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ತಿಚೆಂ ಕವಿತೆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ’ಸಂಕಲ್ಪ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಗೊಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ತಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಬಿಂಬ್, ಜಾಗ್, ರಿತು ತಶೆಂ ಹೆರ್ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್‌ಯ್ ತಿಣೆ ಲಿಖಾಣ್ ಕೆಲಾಂ.

ಕವಿತೆದ್ವಾರಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಆತ್ಮೊ ನಿತಳ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಇಂದು ಗೇರಸಪ್ಪೆಚೆ ತೀನ್ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ್ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಚೆ ವಾಟೆರ್ ಆಸಾತ್.

ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ದುಬಾಯ್ - ಹ್ಯೆ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾಣೆ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಕುಪ್ಪೆಪದವುಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚೊವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೊಂಯ್, ಕೇರಳ ತಶೆಂಚ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೊವ್ದಾ ಕವಿಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಇಂದು ಗೇರಸಪ್ಪೆ ಹ್ಯೆ ವಳೆರಿಂತ್ ಪಂದ್ರಾವೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತಾ.

इंदू गेरसप्पेक मथायस कुटम कविता पुरस्कार

कविता ट्रस्ट हांणी दिंवचो 2022व्या वरसाचो मथायस कुटम कविता पुरस्कार बेंगळुरांत वस्ती करच्या इंदू अशोक गेरसप्पे हिका फावो जाला. रुपय 25,00, स्मरणिका, प्रशस्ती पत्र आटापचो हो पुरस्कार जानेर 8, 2023 तारकेर केरळ राज्याच्या कासर‌गोड जिल्ल्याच्या बेळांत चलच्या सत्राव्या कविता फेस्त संदर्भार तिका भेटयतले.

चित्रापूर सारस्वत घराण्यांत 1941 वरसाच्या ज्यून म्हयन्यांत जल्मल्ले इंदू गेरसप्पेचो आजो कार्कळचो. कांय शेंभर वरसां आदीं गोंयांत ताका तेलाचो, तांदळाचो, आय्सक्रीमाचो व्यापार-वयवाट आसल्लो. तिचो बापय जल्मल्लो गोंयांत. आवय मंगळूर‍्ची. इंदू गेरसप्पे जल्मल्ली मंगळुरांत तरी, दोन वरसांची आसतानांच आवय सर‌ल्ल्यान तिची वाडावळ गोंयच्या मडगांवांत जाली. धा वरसांची आसताना पंचगणींत आनी उपरांत मुंबंयत ती रावली. मुंबयच्या एल्फिनस्टन कॉलेजी थावन बी.ए. (होनर्स - इंगलीष तशें एकोनोमीक्स) तिणे केलें. लग्ना उपरांत बेंगालांत थोडो काळ आसल्ली तरी, क्रमेण मुंबयक येवन कांय वीस वरसां परयांत शिक्षकी जावन तिणे वावर दिलो. आतां ती बेंगळुरांत आपल्या पती सवें तशें एक्ये धुवेसवें रावता.

इंदू गेरसप्पेन कोंकणींत मात्र न्हय इंगलिषांत कविता बरयल्यात. तिच्यो काणयो तशें हेर बरपां फेमिना, ईव्स वीकली, इल्लस्ट्रेटड वीकली तसल्या फामाद नेमाळ्यांनी पर्गट जाल्लीं आसात. हिंदी भाशेंत नाचपाखातीर सभार ब्याले तिणे रचल्यात. मुंबय दूर‌दर्शनाचेर सभार काळाच्या संघर्शा उपरांत आदी मर्झबान हांच्या सहकारान कोंकणी कार्यक्रमां तिणें सादर केल्यांत. मांडो आनी धालो कार्यक्रमांय दिल्यांत.

बिंब प्रकाशनान तिचें कवितेचें पुसतक ’संकल्प’ पर्गट केलां. ह्या पुस्तकाक गोंय कोंकणी अकाडेमिचो पुरस्कार लाभला. तिच्यो कविता बिंब, जाग, रितू तशें हेर नेमाळ्यांनी पर्गट जाल्यात. भुरग्यां खातीर‌य तिणे लिखाण केलां.

कवितेद्वारीं आपणें आपणाचो आत्मो नितळ करचें काम केलां म्हणच्या इंदू गेरसप्पेचे तीन काव्यसंग्रह पर्गटणेचे वाटेर आसात.

मेरीट फ्रैट सिस्टम्स दुबाय - ह्ये कंपणेचो मॅनॅजींग डैरेक्टर जावनासच्या जोसेफ मथायस हाणे मंगळूर लागसारच्या कुप्पेपदवुंत आसच्या आपल्या कुटमाच्या नांवार स्थापीत केल्लो हो पुरस्कार फाटल्या चोवदा वरसांनी कर्नाटक, गोंय, केरळ तशेंच महाराष्ट्रांतल्या चोवदा कवींक मेळ्ळा. इंदू गेरसप्पे ह्ये वळेरींत पंद्रावें स्थान घेता.


Comment on this article

 • Sunand, Melbourne

  Thu, Dec 29 2022

  She deserves it for all the literary work she has done throughout her life. Good news. -Sunand, Australia

  DisAgree Agree Reply

 • Dr Rita Noronha, Mangalore

  Thu, Dec 29 2022

  Appreciate the work you do to take forward your mission of sustaining Konkani linguistic traditions through children,youth and adults. Wish you every success in your endeavours during the New Year. Rita Noronha

  DisAgree Agree Reply

 • Rajay Pawar, Goa

  Thu, Dec 29 2022

  ईंदूबायक परबीं आनी कविता ट्रस्टाक कवितेच्या अविरत, अखंडीत काव्य सेवे खातीर देव बरें करूं. -राजय पवार, गोंय

  DisAgree Agree Reply

 • John Dsouza, Dubai

  Wed, Dec 28 2022

  Good

  DisAgree Agree Reply

 • Henry Lewis, Battankudru

  Wed, Dec 28 2022

  Congratulations

  DisAgree Agree Reply


Title : ಇಂದು ಗೇರಸಪ್ಪೆಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.