Kavita Khobro

ಸಿದ್ದಿಂಚ್ಯಾ ಲೋಕ್‍ವೇದಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳಲ್ಲೆ ಎಕ್ವಟಾಚೆ, ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚೆ ವಿವಿಧ್ ಸ್ವರ್

ಸಿದ್ದಿಂಚ್ಯಾ ಲೋಕ್‍ವೇದಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳಲ್ಲೆ ಎಕ್ವಟಾಚೆ, ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚೆ ವಿವಿಧ್ ಸ್ವರ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2023 ಆಗೋಸ್ತಾಚೆ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ’ಲೋಕ್: ವಿವಿಧ್ ಸ್ವರ್' ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿದ್ದಿ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಲೋಕ್‍ವೇದಾಚಿ ಥೊಡಿ ಝಳಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಿ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚೆ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚೆ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಾಚೆ ವಿವಿಧ್ ಸ್ವರ್ ದಾಕೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲಿ.ಕಲಾಕಾರ್ ತಶೆಂ ಸಿನೆಮಾ ನಟ್ ಸುನಿಲ್ ಸಿದ್ದಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ನವ ಸಿದ್ದಿ ಕಲಾ ತಂಡ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಎಕಾ ವೊರಾಚೆಂ - ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ತಶೆಂ ನಾಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚೆಂ - ಸಾದರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸುನಿಲ್ ಸಿದ್ದಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿದ್ದಿ ಲೊಕಾಚೊ ಮಟ್ವೊ ಇತಿಹಾಸ್; ಹಿಂದು, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ತಾಂಚೊ ಧರ್ಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಿದ್ದಿ ನಾಂವಾನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆವರ್ವಿಂ ತೆ ಕಶೆಂ ಏಕ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್; ತಾಂಚ್ಯಾ ಲೋಕ್‍ವೇದಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಪಾಂಚ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚೆ ಖೆಳ್ - ಡಮಾಮ್, ಫುಗ್ಡಿ, ಜಾಕಯ್, ಶಿಗ್ಮೊ ಆನಿ ಮಾಂಡ್; ತಾಂಚಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಆನಿ ಆಧುನಿಕ್ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಲೋಕ್‍ವೇದ್ - ಇತ್ಯಾದಿ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ಲೊ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಖೆಳಾವಿಶಿಂ ಮಟ್ವೊ ವಿವರ್ ದೀವ್ನ್ ಡಮಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಹಾಜಂತ್ರಾವಿಶಿಂ - ರೂಕ್ ಕಾತರ್ನ್ ತೊ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾನ್ ಪೊಕೊಳ್ ಕರುನ್ ಎಕೆ ಕುಶಿನ್ ಚಿತ್ಳಾಚೆಂ, ಆನ್ಯೇಕೆ ಕುಶಿನ್ ಮೆರ್ವಾಚೆಂ ಚಾಮ್ಡೆಂ ಬಾಂದುನ್, ಖೆಳ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಜೊ ಘಾಲುನ್ ಚಾಮ್ಡೆಂ ಹುನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಬಾರಾ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಸುನಿಲ್ ಆಂತೊನ್ ಸಿದ್ದಿ, ಲೊರೆನ್ಸ್ ಬೊಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಸಿದ್ದಿ, ಮರಿಯಾನಿ ಮೊನ್ವೆಲ್ ಸಿದ್ದಿ, ದುಮಿಂಗ್ ರುಜಾಯ್ ಸಿದ್ದಿ, ಗುಸ್ತಿನ್ ಸಾಲು ಸಿದ್ದಿ, ಮೇರಿ ಆಂತೊನಿ ಸಿದ್ದಿ, ರೂಪಾ ಸಾನ್ಯಾ ಸಿದ್ದಿ, ರೂಪಾ ನವೀನ್ ಸಿದ್ದಿ, ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಪೆದ್ರು ಸಿದ್ದಿ, ಶಾಂತಾ ಸುರೇಶ್ ಸಿದ್ದಿ, ಶಶಿಕಲಾ ದುಮಿಂಗ್ ಸಿದ್ದಿ ಆನಿ ಚೇತನ್ ಸುರೇಶ್ ಸಿದ್ದಿ - ಹಿಂ ಕಲಾಕರಾಂ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಗಾಣಿಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಾಜಂತ್ರಾಂ ವ್ಹಾಜಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ನಾಚ್ ಕೆಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಲ್ಲಾಗಾರ್ ಮಂಡಳಾಚೊ ವಾಂಗ್ಡಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದಿಲಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಲ್ಲಾಗಾರ್ ಮಂಡಳಾಚೊ ನಿಮಂತ್ರಕ್ ತಶೆಂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಾಚೊ ವಾಂಗ್ಡಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸರ್ವಯ್ ಕಲಾಕರಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ತರ್ಫೆನ್ ಭೆಟ್‍ವಸ್ತ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸಲ್ಲಾಗಾರ್ ಮಂಡಳಾಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಾಂಗ್ಡಿ ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆ.

सिद्दिंच्या लोक‍वेदांत मिसळल्ले एकवटाचे, दुबळीकायेचे विवीध स्वर

साहित्य अकाडेमी, नवी डेल्ली हांणी कविता ट्रस्टाच्या सहयोगान ह्याच 2023 आगोस्ताचे 6 तारकेर मंगळूरच्या विश्व कोंकणी केंद्रांत मांडून हाड‍ल्ली ’लोक: विवीध स्वर' कार्यावळ’ उत्तर कन्नडाच्या कोंकणी सिद्दी लोकांच्या लोक‍वेदाची थोडी झळक दिंवच्यांत यशस्वी जाली तशेंच तांचे दुबळिकायेचे आनी एक्वटाचे विवीध स्वर दाकोंवच्यांत सुफळ जाली.

कलाकार तशें सिनेमा नट सुनील सिद्दिच्या मुकेल्पणाखाल ’नव सिद्दी कला तंडा’ पंगडान एका वोराचें - व्याख्यान तशें नाच प्रदर्शनाचें - सादर्पण केलें. सुनील सिद्दीन आपल्या व्याख्यानांत कोंकणी सिद्दी लोकाचो मटवो इतीहास; हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलीम तांचो धर्म आसल्यारी सिद्दी नांवान आनी कोंकणी भाशेवर्वीं ते कशें एक उरल्यात; तांच्या लोक‍वेदांत आसचे पांच नमुन्यांचे खेळ - डमाम, फुगडी, जाकय, शिगमो आनी मांड; तांची दुबळीकाय आनी आधुनीक संवसारांत नास जावन येंवचें तांचें लोक‍वेद - इत्यादी गजालींचेर उजवाड फांकयलो. हरयेका खेळाविशीं मटवो विवर दीवन डमाम म्हळ्ळ्या व्हाजंत्राविशीं - रूक कातरन तो भितरल्यान पोकोळ करून एके कुशीन चितळाचें, आन्येके कुशीन मेरवाचें चामडें बांदून, खेळ सुरू जांवच्या पयलें उजो घालून चामडें हून कित्याक करचें पडता म्हणून सांगलें.

बारा जाणांच्या पंगडांत सुनील आंतोन सिद्दी, लोरेन्स बोस्त्यांव सिद्दी, मरियानी मोन्वेल सिद्दी, दुमिंग रुजाय सिद्दी, गुस्तीन सालू सिद्दी, मेरी आंतोनी सिद्दी, रूपा सान्या सिद्दी, रूपा नवीन सिद्दी, प्रेसिल्ला पेद्रू सिद्दी, शांता सुरेश सिद्दी, शशिकला दुमींग सिद्दी आनी चेतन सुरेश सिद्दी - हीं कलाकरां आसल्लीं. कांय थोड्यांनी गाणीं गायलीं, थोड्यांनी व्हाजंत्रां व्हाजयलीं आनी कांय थोड्यांनी नाच केलो.

कार्याचे सुर्वेर साहित्य अकाडेमीच्या कोंकणी सल्लागार मंडळाचो वांगडी एच्चेम पेर्नाळान स्वागत केलो आनी साहित्य अकाडेमीच्या कार्यावळींविशीं म्हायेत दिली. साहित्य अकाडेमीच्या कोंकणी सल्लागार मंडळाचो निमंत्रक तशें कार्यकारी मंडळाचो वांगडी मेल्विन रोड्रीगसान सर्वय कलाकरांक कविता ट्रस्टा तर्फेन भेट‍वस्त दीवन मान केलो. सल्लागार मंडळाचो आन्येक वांगडी स्टेनी बेळान उपकार आटयले.

ह्या कार्याक कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिष्टानाचो मुकेल अधिकारी गुरू बाळिगा, उपाध्यक्ष गिल्बर्ट डिसोजा, कविता ट्रस्टाचे ट्रस्टी विलियम पायस, वितोरी कार्कळ, आंड्र्यू डिकुन्हा हाजर आसल्ले.Title : ಸಿದ್ದಿಂಚ್ಯಾ ಲೋಕ್‍ವೇದಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳಲ್ಲೆ ಎಕ್ವಟಾಚೆ, ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚೆ ವಿವಿಧ್ ಸ್ವರ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.