Kavita Khobro

ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2023

ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ
ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2023

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ದಿಂವ್ಚೊ 2023 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ದತ್ತಾರಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರು. 25,000, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಜನೆರ್ 14, 2024 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಆಟ್ರಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಟಯ್ತಲೆ.

ಪ್ರಕಾಶ್ ದತ್ತಾರಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ರಾಯ್‌ಬಂದರಾಂತ್ 1962 ದಶೆಂಬರ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಲ್ಮಲೊ. ಮುಂಬಯ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಥಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎ. ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್ತಚ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಆತಾಂ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತಾ.

ತಾಂಣಿ 1979 ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಧರ‍್ಲ್ಯೊ. ತಾಂಚಿ ’ಚೈತರ್’ (1987), ’ಕಸ್ತೂರ್ ಗಂಧ್’ (2005), ’ಕುತಲ್ಲ್’ (2015), ’ಮೊಡ್ಕುಳ್’ (2022) - ಅಶೆಂ ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ’ಅಸ್ತುರಿ -ಶಿಮೆಭಾಯ್ಲೆಂ ಮಳಬ್’ (2014), ’ಸಾಗ್ರ್‌ಸಂಗೀತ್’ (2022), ’ತಾಂಬ್ ಸುರ್ಯಾ ಹಾಂವ್’ (ಡಿಜಿಟಲ್ ಈ ಬುಕ್ - 2022) - ಅಶೆಂ ಗದ್ಯ್ ಲೇಖನಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ತಾಂಚಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಣಿ ನಾಟಕಾಂ, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ, ಗಿತಾಂ, ವಿಜ್ಞಾನ್ ನಾಟಕಾಂ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ತಶೆಂ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಳೆಂನಿ ಶಿಕಯ್ತಾತ್.

’ತುಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್’ (ಕೊಂಕಣಿ), ’ಸಂಘರ್ಷ್’ (ಹಿಂದಿ), ’ಸುಲೂಸ್ ಮುಖಾವೆಲ್ಯಾ ತ್ಸುನಾಮಿಚಿ’ (ಕೊಂಕಣಿ), ’ದಿ ಸರ್ವೈವಲ್’ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್) - ಲಘು ಸಿನೆಮಾ ತಾಂಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಚಿಂ ಹಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲಾಂನಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನ್, ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ಗೊಂಯ್ ದೂರದರ್ಶನ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಬ್ರಗಾಂಜಾ, ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ - ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂನಿ, ಸೆಮಿನಾರಾಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

ತಾಂಕಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ (ಚೈತರ್-1988), (ಕುತಲ್ಲ್ - 2016), ವಿ. ಎಮ್. ಸಾಳ್ಗಾಂವ್ಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ (1990) - ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ದುಬಾಯ್ ಹಾಚೊ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಪ್ಪೆಪದವುಚ್ಯಾ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಗೊಂಯ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ಮುಂಬಯ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ಕವಿಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯೆ ವಳೆರಿಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ದತ್ತಾರಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸೊಳಾವೊ.

प्रकाश नायक हांकां कविता ट्रस्टाचो
मथायस कुटम कविता पुरस्कार - 2023

कविता ट्रस्ट हांणी दिंवचो 2023व्या वर्साचो मथायस कुटम कविता पुरस्कार कवी प्रकाश दत्ताराम नायक हांकां फावो जाला. हो पुरस्कार रू. 25,000, यादस्तिका आनी प्रमाण पत्र आटाप्ता. जानेर 14, 2024 तारकेर मंगळूर लागसारच्या पुत्तूरांत चलच्या आट्राव्या कविता फेस्त संदर्भार हो पुरस्कार तांकां भेटयतले.

प्रकाश दत्ताराम नायक गोंयच्या राय‌बंदरांत 1962 दशेंबर 22 तारकेर जल्मलो. मुंबय विश्वविद्यालय थावन बि.ए. पद्वी जोडतच शिक्षक जावन ताणे वावर केलो आनी आतां निवृत्त जिणी जियेता.

तांणी 1979 वर्साथावन कविता बरोवंक धरल्यो. तांची ’चैतर’ (1987), ’कस्तूरगंध’ (2005), ’कुतल्ल’ (2015), ’मोडकूळ’ (2022) - अशें च्यार कविता संग्रह पर्गट जाल्यात. ह्या भायर ’अस्तुरी -शिमेभायलें मळब’ (2014), ’साग्रसंगीत’ (2022), ’तांब सुर्या हांव’ (डिजिटल ई बूक - 2022) - अशें गद्य लेखनांचीं पुस्तकां तांचीं पर्गट जाल्यांत. तांणी नाटकां, मटव्यो कथा, गितां, विज्ञान नाटकां लिखल्यांत. तांच्यो कविता गोंयच्या सेकेंडरी तशें हैयर सेकेंडरी शाळेंनी शिकयतात.

’तूं आनी हांव’ (कोंकणी), ’संघर्ष’ (हिंदी), ’सुलूस मुखावेल्या त्सुनामिची’ (कोंकणी), ’दी सर्वैवल’ (इंगलीष) - लघू सिनेमा तांणी निर्माण केल्यांत. तांचीं हीं फिल्मां अंतराष्ट्रीय फिल्म फेस्टीवलांनी प्रदर्शीत जाल्यांत.

अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेळन, आकाश‌वाणी, गोंय दूरदर्शन, इनस्टिट्यूट मिनेजस ब्रगांजा, कला अकाडेमी, कोंकणी अकाडेमी, साहित्य अकाडेमी - अशें वेवेगळ्या संस्थ्यांनी मांडून हाडल्ल्या कविगोष्टींनी, सेमिनारांनी ताणे वांटो घेतला.

तांकां कोंकणी भाषा मंडळ, गोंय पुरस्कार (चैतर- 1988), (कुतल्ल - 2016), वी. एम. साळगांवकार पुरस्कार (1990) - अशें जायते पुरस्कार लाभल्यात.

कविता ट्रस्टाचो मथायस कुटम कविता पुरस्कार मेरीट फ्रैट सिस्टम्स, दुबाय हाचो आडळत्या निर्देशक जावनासच्या कुप्पेपदवुच्या जोसेफ मथायसान आपल्या कुटमाच्या नांवान दिंवचो जावनासा. हाचे आदीं हो पुरस्कार गोंय, कर्नाटक, केरळ, मुंबय प्रदेशांतल्या पंद्रा कवींक फावो जाला. ह्ये वळेरींत प्रकाश दत्ताराम नायक सोळावो.Title : ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2023

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.