Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ - ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರಭುದೇಸಾಯಿ

ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ - ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರಭುದೇಸಾಯಿ

ಪುತ್ತೂರ್, 15 ಜನೆರ್: ಕರ್ನಾಟಕ್, ಗೊಂಯ್, ಕೇರಳ್, ಆನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಮೋಗಿಂಚೊ ಮೇಳ್, ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾರಾ 14 ಜನೆರ್ 2024 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೊಮೆನಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಮೊನ್ಸಿಂಞೊರ್ ಪತ್ರಾವೊ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಆಶಯ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ತಚ್, ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಮ್ಲೀನ್ ಡಿಸೊಜಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಿಕಾ ಕವಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಆಲ್ಬುಕೆರ್ಕ್ ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ರಾವ್ಯಾ ಆವೃತ್ತಿಚೆಂ ಉಕ್ತಾವಣ್ ಗುಲಾಬಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬೊವ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ವಿಶ್ವಸ್ತ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಆಂಡ್ರ್ಯು ಡಿಕೂನ್ಹಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ - ಹ್ಯಾವೆಳಿಂ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್ಲೆ.


ಉದ್ಘಾಟನ್ ಭಾಶಣಾಂತ್ ಎಮ್ಲಿನಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ, "ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಣ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತಾಲಿಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಂಬಂದೀತ್ ಸಾಹಿತ್ಯರೂಪಾಂಚೊ ಸುಗಂಧ್ ಅಣ್ಭವ್ತಾಲಿಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಂಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಆನಿ ತೆ ವಾಟೆರ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ತೊಖ್ಣಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಾ ಪ್ರಮಾಣ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಕವೀಂಕ್ ಸತತ್ ವಳ್ಖತಾ ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸರ್ತೀಂನಿ, ಟೀವ್ಹಿ ಶೊ, ಆನಿ ಮೆಳಾವ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹನ್ ದಿತಾ. ಆಯ್ಜ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಶೆಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವಳೀಂನಿ ಕೊಂಕಣ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದರೆಕಾ ಮುಖೆಲ್ ಭಾಗಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಪುರಾಯ್ ವಿಶ್ವಸ್ತಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಶುಭೆಚ್ಛಾ ಪಾಟಯ್ತಾಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಲ್ಪಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಯೆಶಸ್ವೀಪಣಾಚೆರ್ ವಿಸ್ವಾಸ್ ದವರ‍್ತಾಂ. ತೆಚ್ ಬರೊಬರ್ ಹಾಂಗಾ ಜಮಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಕವಿತೆಚಿ ಆವಡ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚೆ ಆವಯ್ ಭಾಶೆಕಡೆನ್ ಆಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಚನ್ ಬದ್ಧತೆಚಿ ಹಾಂವ್ ತೊಖ್ಣಾಯ್ ಕರ‍್ತಾಂ".

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಲಯ್ತನಾ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಆಲ್ಬುಕೆರ್ಕ್ ಹಾಂಣಿ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ "ಪುತ್ತುರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಚ್ ಖೆಪೆ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ಪಾ ಖಾತೀರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಹಾಂವ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾನ್ತಾಂ. ತಾಂತೂಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಕತ್ ಶಾರಾಚ್ಯಾ ವಾಠಾರಾಂಚೆರ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಪಯ್ಸುಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಠಾರಾಚೆರೂಯ್ ಆದಾರೂನ್ ಆಶಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ಥಳಾವಿ ಜಾವ್ನ್, ಹಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ಪಾಚಿ ಏಕ್ ಬರಿ ಸಂದ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ."

ಉಕ್ತಾವಣ್ ಸತ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ’ಜೀಜೀ100’ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ ವಾಂಗ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲಗ್ನಾಂತ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಘಟಕ್ ಆಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೊವ್ಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್ ಹಾಂಚೆ ಪಾರಂಪಾರೀಕ್ ಗಾಯನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ. ರೈನಾ ಸಿಕ್ವೆರಾ ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ನೀಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ, ವೆರ್ನಾ ಡಿಸೊಜಾ ಕೆಲರಾಯ್, ಹೆಡನ್ ಸಿಕ್ವೆರಾ ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ಶಾರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಬಿಜೈ, ಹಾಂಣಿ ಆಪ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ನಾಮ್ನೆಚ್ಯಾ ಲೋಕವೇದಾಚ್ಯಾ ಆಂಕಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ಸಂಜಯ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಜಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ ಬೆಳಾನ್ ಗೀತಾಂಚ್ಯೆ ಫಾಟ್‌ಭುಂಯ್ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದಿಲಿ.

ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾದೆಮೀಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಚಲಲ್ಲೆ ಕವಿಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯಾವಳೀಂತ್ ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ ಹಾಂಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಕಾವ್ಯ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ ಆನಿ ಕಾವ್ಯ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಗೀಕರಣಾಂ ವಿಶಿಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂ ಕಡೆನ್ ಸಂವಾದ್ ಸಾದ್ಲೊ.

ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಆನೀಕ್ ಎಕ್ ಖಾಶೆಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸತ್ರಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಾ ಡಿಂಪಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಿಣೆಂ ಕೆಲಿ. ಆರಾಧ್ಯಾ ಎಸ್ ಪೈ ರಾಯ್ತುರ್ಕಾರ್, ಸಹರ್ಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ನಿನಿಶಾ ಮೊಂತೆರೊ, ಸಿಧ್ದಾಂತ್ ಖಾಂಡೆಕಾರ್, ಸುವೆದಾ ಪಾಲ್ಕಾರ್, ಡ್ಯಾನಿಕಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಮುಕುಂದ್ ಮಾಲ್ಗಾಂವ್ಕಾರ್, ವನಿತಾ ವಾಣಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಂಣಿ ಸ್ವತಾಚ್ಯೊ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ನಾಮ್ನೆಚ್ಯಾ ಕವಿಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಕಾಶೀನಾಥ್ ಶಾಂಬಾ ಲೊಳಿಯೆಕಾರಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ‘ಉತ್ರಾಬಿತ್ರಾಂ’ ನಾಂವಾಚೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ - ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಯಾದಸ್ತೀಕ್, ಭುರ್ಗಿಂ ತಶೆಂ ಜ್ಯೆಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ - ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ವಿಜೆತ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟಪ್ ಜಾಲೆಂ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಸತ್ರಾಂತ್ ತರ್ನಾಟೊ ಆನಿ ಸನ್ಸನಾಟಿ ಗಾಯಕ್ ಜೇಸನ್ ಲೊಬೊನ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಿಶು ಬಾರ್ಕುರ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ನಾಮ್ನೆಚ್ಯಾ ಕವೀಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ ಸಾದರ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ದಾಕಯ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸತ್ರಾಚೆಂ ದಿಗ್ದರ್ಶನ್ ನಾಮ್ನೆಚೆ ಸಂಗೀತ್ ದಿಗ್ದರ್ಶಕ್ ಸಂಜಯ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಮಾರೋಪ್ ಸುವಾಳ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ಪತ್ರಕಾರ್ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರಭುದೆಸಾಯ್, ಅನುವಾದಕಿ ಆನಿ ಅಭಿನೆತ್ರಿ ಪ್ರಶಾಂತಿ ತಲ್ಪಣ್ಕಾರ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೊರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವೀಸ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಕೊಷಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಂಡ್ರ್ಯು ಡಿಕುನ್ಹಾ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಹಾಜೀರ್ ಆಶಿಲ್ಲೆ.
ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ಕವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ದತ್ತಾರಾಮ್ ನಾಯ್ಕಾಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2023 ಭೊವ್‌ಮಾನ್ ಜಾಲೊ. ಸೊಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಕಾಶಾಕ್ ಶಾಲ್, ಯಾದಸ್ತೀಕ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ್, ಆನಿ 25,000 ರುಪಿಯಾಂಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣೆಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಹಾಂಣಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಕೃತೀಂಚಿ ವಳಖ್ ಪ್ರೆಕ್ಷಕಾಂ ಮುಖಾರ್ ಕೆಲಿ.

ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ದತ್ತಾರಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ಬರೊವ್ಪಾಕ್ ಆದಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾನ್ಲೆ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮಿಶನಾಚಿ ತೊಖ್ಣಾಯ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಪ್ರಶಾಂತಿ ತಲ್ಪಣ್ಖಾರ್ ಹಾಂಣಿ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ, "ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಹೊ ಎಕ್ ಆಗ್ಳೊಚ್ ಅಣ್ಭವ್, ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚಿ ಜಾಣ್ವಿಕಾಯ್ ಕರ್ಪಾಕ್ ಏಕ್ ವಾತಾವರಣ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ‍್ತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮಾಜಾಚೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ತಾ ಆನಿ ಲೋಕ್ ಸೃಜನಶೀಲ್ ಜಾವ್ಪಾಚೊ ಆಗ್ರಹ್ ಧರ‍್ತಾ. ಆಯ್ಚೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ರುಚಿ ನಾ, ಕಲ್ಪನೆಚಿ ಶಕ್ತ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಜೆನ್ನಾ ಆಮಿ ಸ್ವತಾಕ್ ಹೆರ್, ಗರ್ಜೆವಂತ್, ಶೊಶಿತ್ ಲೊಕಾಚೆ ಹಾಲ್-ಹವಾಲ್ ಸಮ್ಜೂಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್ ತವಳ್ ಆಮಿ ಸದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಚಿ ವಾಸ್ತವತಾಯ್ ಸಮ್ಜೂಂಕ್ ಶಕ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಲ್ಪನಾ ಕಶಿ ಕರ‍್ಚಿ ಆನಿ ಆವಾಜ್ ನಾಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಕಸೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ತೆಂ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಆಯ್ಚೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯೀಕ್ ಪಿಳ್ಗಿ ಕರ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮಿಶನಾಂತ್ ಖೂಬ್ ಗುಂತ್ಲಾಂ".

ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರಭುದೆಸಾಯ್ ಹಾಂಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ, "ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಭಾವನಾ ಆನಿ ಏಕ್ ಅಣ್ಭವ್, ಪುಣ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರಪ್ ಹಿ ಏಕ್ ಕಲಾ. ಸಾದರ್ ಕರ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕವಿತಾಚೊ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ವಿಶಯ್, ತಾಚೊ ಸಂದೇಶ್, ಆನಿ ತೆ ಕವಿತೆಚೊ ಕಾಳ್ ಕಳ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದ್ಯಾಚೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಶಿಕಯ್ತಾ ಆನಿ ಕಾವ್ಯಸಂಸಾರಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ಟಾ. ಹೆಂ ಚಾಲು ದವರ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಮಾಜಾಚೊ ಆನಿ ಪುರಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಾಚೊ ಆದಾರ್ ಜಾಯ್. ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಹೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್".

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೊರ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಹಾಂಣಿ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾವ್ಯಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಮಿಶನಾಚಿ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದಿಲಿ. ಆಂಡ್ರ್ಯು ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಆನಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೆ. ಫ್ಲೊಯ್ಡ್ ನಿರ್ಕಾಣ್ ಹಾಣೆ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ.

 

PHOTO ALBUM - KAVITA FEST 2024

कविता फेस्त म्हळ्यार काळजांचें फेस्त - संदेश प्रभुदेसाय


पुत्तूर, 15 जानेवारी : कर्नाटक, गोंय, केरळ, आनी महाराष्ट्रांतल्या कोंकणी कविता मोगींचो मेळ, कविता फेस्त, ह्याच आयतारा 14 जानेवारीक सेंट फिलोमेना कॅम्पस, पुत्तुरांत मनायलें.

कविता ट्रस्टाचें आशय गीत गावन जातच कमर्शियल कर अधिकारी ऍम्लीन डिसोजा आनी कोंकणी लेखिका कवी फ्लाविया आल्बुकेर्क हांणी कविता फेस्ताचय अठराव्या आवृत्तीचें उक्तावण गुलाबाच्यो पाकळ्यो वार्‍यार उबोवन केलें. कविता ट्रस्टाचे विश्वस्त किशू बारकूर, ऍंड्र्यू डिकून्हा, मेल्विन रोड्रीगस, विलियम पायस, वितोरी कार्कळ - ह्यावेळीं उपस्थित आसल्ले.

उदघाटन भाशणांत ऍमलीनान म्हणलें, "म्हज्या कॉलेजीच्या काळार कविता फेस्तांत हांव एक प्रतिनिधी म्हूण वांटो घेतालीं आनी कोंकणी कवितेचो आनी ताचे संबंदीत साहित्यरूपांचो सुगंध अणभवतालीं. कोंकणी कवितांचो प्रसार आनी ते वाटेर तरणाट्यांक प्रशिक्षण दिंवच्यांत कविता ट्रस्टान तोखणायेचें काम केलां." म्हज्या ज्ञाना प्रमाण कविता ट्रस्ट तरणाट्या कवींक सतत वळखता आनी वेगवेगळ्या सर्तींनी, टीव्ही शो, आनी मेळाव्यां वरवीं तांकां प्रोत्साहन दिता. आयज कविता ट्रस्ट आपल्या खाशेल्या कार्यावळींनी कोंकण प्रदेशांतल्या दरेका मुखेल भागांत पावलां. कविताच्या पुराय विश्वस्तांक हांव शुभेच्छा पाटयतां. तांच्या फुडाराच्या प्रकल्पांतल्या सगळ्या येसस्वीपणाचेर विस्वास दवरतां. तेच बरोबर हांगा जमल्ल्या तुमच्या सगळ्यांची कवितेची आवड आनी तुमच्या आवयभाशे कडेन आशिल्ल्या वचनबद्धतेची हांव तोखणाय करतां".

ह्या संदर्भार उलयतना फ्लाविया आल्बुकेर्क हांणी म्हणलें "पुत्तुरांत पयलेच खेपे कविता फेस्त घडोवन हाडपा खातीर कविता ट्रस्टाचे हांव उपकार मानतां. तातूंत कविता ट्रस्ट फकत शाराच्या वाठारांचेर न्हय तर पयसुल्ल्या वाठाराचेरूय आदारून आशिल्ल्याचें दाखयलां. एक थळावी जावन, ही काऱ्यक्रम घडोवन हाडपाची एक बरी संद म्हाका लाभल्या."

उक्तावण सत्रा उपरांत जीजी100 च्या पंगडा वांगड्यांनी कोंकणी लग्नांत गरजेचे घटक आशिल्ल्या वोव्यो आनी वेर्स हांचे पारंपारीक गायन सादर केलें. रैना सिक्वेरा कुलशेखर, नील डिसूझा वालेन्सीया, वेर्ना डिसूझा केलाराय, हेडन सिक्वेरा कुलशेखर, शेरोन रॉड्रिगीस बिजाई हांणी आपलो आवाज नामनेच्या लोकवेदाच्या आंकड्यांचेर सादर केलो. संजय रोड्रीगसान संगीत सजयल्लें. स्टॅनी बेळना गीतांच्या फाटभूंय विशीं म्हायती दिली.

केंद्र साहित्य अकादेमीच्या सहकारान कवीसंधी कार्यावळींत नूतन साखरदांडे हांणी आपल्यो कविता सादर केल्यो. तिणें आपलो काव्य प्रवास सांगलो आनी काव्य आनी ताच्या वेगवेगळ्या वर्गीकरणां विशीं प्रेक्षकां कडेन संवाद सादलो.

कविता फेस्ताची आनीक एक खाशेली गजाल आशिल्ल्या कविता सादरईकरण सत्राची अध्यक्षता डिंपल फर्नांडीस हिणें केली. आराध्या एस पै रायतुरकर, सहर्ष नायक, निनिशा मोंतेरो, सिध्दांत खांडेकार, सुवेदा पालकार, डॅनिका डिसूझा, मुकुंद मालगांवकार, वनिता वाणी क्रास्ता हांणी स्वताच्यो तशें हेर नामनेच्या कविंच्यो कविता सादर केल्यो.

ह्या काऱ्यक्रमांत काशीनाथ शांबा लोळयेकारान बरयल्लो ‘उत्राबित्रां’ नांवाचो कविता संग्रह लोकार्पण जालो. त्या भायर नेल्सन आनी लवीना रॉड्रीक्स - चा-फ्रा दे कोस्ता यादस्तीक, भुरगीं तशें ज्येष्टांच्या - अखिल भारतीय कोंकणी कविता सादरीकरण सर्तेच्या विजेत्यांक इनामां वांटप जालें. दोदनपारां सत्रांत तरणाटो आनी सनसनाटी गायक जेसन लोबोन मेल्विन रोड्रीगस, किशोर बारकुर, विल्सन कटील ह्या नामनेच्या कवींनी बरयल्लीं गितां सादर करून आपली प्रतिभा दाखयली. ह्या सत्राचें दिग्दर्शन नामनेचे संगीत दिग्दर्शक संजय रॉड्रिगीसान केलें.

समारोप सुवाळ्या वेळार लेखक आनी पत्रकार संदेश प्रभुदेसाय, अणकारपी आनी अभिनेत्री प्रशांती तल्पणकार, कविता ट्रस्टाचे अध्यक्ष किशोर गोंन्साल्वीस आनी कविता ट्रस्टाचे कोषाध्यक्ष अँड्र्यू डीकुन्हा मंचाचेर हाजीर आशिल्ले.

लेखक आनी कवी प्रकाश दत्ताराम नायकाक मथायस कुटम कविता पुरस्कार 2023 भोवमान जालो. सोयऱ्यांनी प्रकाशाक शाल, यादस्तीक, प्रशस्तीपत्र, आनी 25,000 रुपया पुरस्कार पयशांनी भोवमान केलो. ट्रस्टी विलियम पायस हाणें प्रशस्तीपत्र वाचलें, आनी ट्रस्टी वितोरई कार्कल हांणी प्रकाश नायक आनी ताच्या साहित्यकृतींची वळख प्रेक्षकां मुखार केली.

पुरस्कार मेळ्ळ्या उपरांत प्रकाश दत्ताराम नायक हांणी कविता ट्रस्ट आनी ताच्या सगळ्या वाचप्यांक कविता बरोवपाक आदार आनी प्रोत्साह दिल्ल्या खातीर उपकार मानले.

कविता ट्रस्टाच्या मिशनाची तोखणाय करताना प्रशांती तल्पनाकर हांणी म्हणलें, "कविता फेस्त हो एक आगळोच अणभव, आनी कविता ट्रस्ट कोंकणी कवितेची जाणविकाय करपाक एक वातावरण निर्माण करता. साहित्य समाजाचेर व्हड प्रभाव घालता आनी लोक सृजनशील जावपाचो आग्रह धरता. आयचे पिळगेक साहित्यांत चड रूची ना, कल्पनेची शक्त उणी जाल्य. जेन्ना आमी स्वताक हेर, गरजेवंत, शोशित, उदासीन हाल्-हवाल समजूंक सकतांव तवळ आमी सद्याच्या समाजाची वास्तवताय समजूंक शकतात. आमच्या भुरग्यांक कल्पना कशी करची आनी आवाज नाशिल्ल्या लोकांचो आवाज कसो जांवचो तें शिकवंक जाय. कविता ट्रस्ट पिळगेक साहित्यीक पिळगी करपाच्या मिशनांत खूब गुंतला".

संदेश प्रभुदेसाय हांणी आपल्या भाशणांत म्हणलें, "कविता म्हळ्यार एक भावना आनी एक अणभव, पूण कविता सादर करप ही एक कला. सादर करप्याक कविताचो प्रत्यक्ष विशय, ताचो संदेश, आनी ते कवितेचो काळ कळपाक जाय. कविता ट्रस्ट सध्याच्या पिळगेक ह्यो गजाली शिकयता आनी काव्यसंसाराक लागीं हाडटा. हें चालू दवरपाक जाय आनी ताका समाजाचो आनी पुराय कोंकणी समाजाचो आदार जाय. कविता फेस्त हें काळजांचें फेस्त".

कविता ट्रस्टाचे अध्यक्ष किशोर बारकुर हांणी मानेस्तांक आनी ह्या मेळाव्याक सहकार दिल्ल्यांक येवकार दिलो आनी मिशनाची म्हायती दिली. ऍंड्र्यू डिकुन्हान सकाळिंच्या कार्याव्ळीं आनी वितोरी कार्कळान समारोप कार्यावेळीं उपकार मांदले. फ्लॉय्ड निर्काण हाणे आख्ख्या दिसाची कार्यावळ चलोवन व्हेली.

 

PHOTO ALBUM - KAVITA FEST 2024Title : ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ - ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರಭುದೇಸಾಯಿ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.