Kavita Khodd


MvAii PgP iP

PguAvg g vAP Pv x ɪ WvA A CAPu A gv gA Aiiۣ, P Ģg PqPta AiP Pv, MvAii PgP iP, f Dz zAAv PvAv ñ e, AwA wAiiA AA Rıɣ ghgA zsjA. GvAaA ghiAmA lAiiAii vg iv fg DAiA. D PAPAv zsvZ APa Ue . u g ģAP RAAi Dq̽ Dq Aivv AU? vAZ AUAii. zAZ D euAii Alģ WA Ĺİ grUP e Dsg.

zsv A AA. ɪɣ m (v Ai) SwZ å Pƫ AU, D JPPa zsv AsAP eAii! zsv As q, w ƸAP ģ ewP Qv v! JP eQ U, CU DA g A iP gAv GAii Pu! zPģ vP ev wv VA e rAv qAP, e jA PAU PgAP A ZqA, PAAii İ grU GP Pɯ Pg, zq S Aj aA D zP. CA QvP? ê AA. fZ m j m, Rj m u aAvA AA; e mg iv A zs A ʩq aAv eA. Aii ZA P. DiZ xq PAQ iAiiAZ z WAii, e iP AZQ Zq UĸqAii, D ggAii PgQ Zq PP s vƥ. vAt PA: PAQ g Uj , Uj g PAQ. zPģ v UjZ Aii Dzv Pq UjPA w AVeAii u! zsv Ava, fva VgɸPAii Aii?

DvA D dlm PZ GvAP zs A: MvAii PgP iP. wãZ A D PvZ g P s Geg Pg DA CA A veQ U DAP eAii A PwZA AiĪi Pg. D Gzɸ gAZg x qAZg u GZg. MvAii PgP iP, KP Aw, qAP; KP u, qAZ a, QP sZg; KP Uet vAZ APj ZZg. v Aii iP Uƪi `MvAii PgP iP' KP e Cva Pg Aii. QvP AU? vAt iP MvAii Pgv, eA UA ZgAiv, CmAU eʯAv iP mAiv. u eA S, DAvjP vAv vAZ sgAP eAii, vA AAZ P Aii? U, u DP UeZ Aii.

AU D qAZ MvAiZgZ Zq U zgA. MvAii PAAii A Pwa Aii! f mZ z vAZAiA Pj MvAii ; vAa m e mZQ Gwêi u zsA qA MvAii . vU mɣ AA AieAii uA vAtA, vAAii, e zsi q, u, f vt, e Gzɸ, eA gɸA q ve m AA AieAii u; e Uu, u, f ʸVPv, eA Uݥu, e ʫzva UøPAii V iq ļP Gq ve ø AVeAii u. eA Au Pģ, 驪i ZAZģ, qAP u CPg DA Cv P WvAP, A gAii, A u Hm PgAP AA vQ UAiiAii u, Aii eAiiAii u!

MvAii PgP iP. eA Au reAii QeAii u nP UP e. Ge g ģ Aii? gs g xAq Aii? Pg g Uq Aii? PɣAAii vAZA Cv AqA vAt? vg? ģu v Ge AA eAiiAii QvP? xAqu vA gs AA eAiiAii QvP? Uqu v Pg AA eAiiAii QvP? AU. MvAii PgP iP. Mmg A Aii e A, A eAiiAii QvP? MvAii PgP iP.

UuA, PtAi, (sUAZ) Sɼ, Avģ Dv JP AvaA xrA zs gĥA, JP Ava UøPAii, JP Ava D sa Aii CvAii. P u `MvAii PgP iP', QvP AA eAii e PAv DvAAii Rıa gA GlAA v - aA wA Azg UuA, r iAAii fê sg PtAiiAv P D a (sparrows), SɼAv CPZ gA gA vã PZ vA PĽ ( vUaA DAiiݣA) DA Sɽ () QvP D PA AZA AA? AUg gA UuA, PtAi, Sɼ PP V eA; iP D vP AAzs eA zĹA Dv. u Aii vZ. UA A AZAV? KP S Ue AU. m DP vj z - wã zñA vAZ vAZ zò sA jtw eqģ, vAZ AvAv Wĸƣ vj, Cdƣ A UA x q eZ PAQ UuAP P v? Ddƣ wAv s D Qv e UA PuAaA AA gv gv A P۪? D eZ sAAAVA Sɼ zĨ, g Sɼ GUظ Pqģ A Vgɸ PA AUAii eq۪? ( vīAii Ue eA g). zPģ A UA AP MvAii PgP iP.


MvAii PgP iP: Ģg PqPt

Aa zZ iP MvAii Pgۯ qAP A GqAii۸ۣ, vAZ MvAiP nZ Pu v sɣ gu evɯ iPZ A ZgA f: A vj ïAiP/MvAiP QvP sįAUAii? eA Cv QvP UAiiAUAii? CA gPA DPZ zAPļ GlA De Ue D, D CAvjP vAvP Ze Pj dgj D.

Ʃv PvZg gAiiAii u MvAii Aii, jZ s W P Ģg PqPtP A i UAiiA.


iQi è
wAiiAaA ƯA:
 • zã: DvA A Z PAv fAivA (P qUAg)
 • KP: eAi dAi (ģúg zøAii)

  iQi èaA RA:

 • PAQ PZ P AVA Cv ZPۣ!
 • Wm zsg ......! - iQi è Aiix gAii
 • ۫PvZ g D gzssAv fu ɪm Zg Pv

 • iQi èZ Pv:

 • zsA
 • qu qu
 • zg
 • A ev

 • Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
  Fields marked with * are necessary
  Your Name:  *
  E-mail:  *
  Present Place:  *
  Country:  *
  Phone:
  Address:
  Your Message:  *
  Security Validation
  Enter the characters in the image above
   
  Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 15: ಬನಾವಟ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ -ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 14: ಬದ್ಲಾವಣ್, ಜನಾಂಗ್ ಆನಿ ಉತ್ರೊಣ್ - ಯೆಹುದಾ ಅಮಿಚಾಯ್-ಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 13:: ಬಾಂಯ್, ಲಾಟೊ ಆನಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ - ಎವ್ಜಿನೆಯೊ ಮೊಂತಾಲೆಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 12: ಜರ್ಮನ್ ಕವಿ ಯೊಹಾನ್ ವೊಲ್ಫ್‌ಗಂಗ್ ಫೊ‌ನ್‌ ಗಾಥಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 11: ಲೆಬನೀಸ್ ಕವಿ ಕಹ್ಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

  ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಬಜಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ವೊಳ್ಕೆ ಲೇಖನ್ : ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 10: ಚೈನೀಸ್ ಕವಿ ಲೀ ಬಾಯ್ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 9: ಸ್ವೀಡಿಶ್ ಕವಿ ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರಾಚೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 8: ಜೀವ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಘಾತ್ -ಕವಿ ಜೋರ್ಜ್ ಬೋರ್ಜಸಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ -7: ಮತ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಜಾಗ್ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್


  More Kavita Khodd »