Kavita Khodd

ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರ್: ನಾನುಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ (ಭಾಗ್ - ದೋನ್)


-ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

(ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆರ್ ನಾನುನ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕಂತಾಂತ್ 'ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ ರಾಜ್' ಮಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ಆಮಿ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂವಿಶಿಂ ತಾಚಿ ಖೊಡ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾ).(ಅರುಣಾ ರಾವ್, ಕುಂದಾಜೆಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ)

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಬೋಲಿಂಚಿ ಕವಿತಾ ಆಮ್ಚೆ ಬೋಲಿಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಂಪಾದಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಬಳ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಸೊಭ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಅರುಣಾ ರಾವ್ ಕುಂದಾಜೆ ಹಿಚೆಂ "ಹೊ ಸಂಸಾರು". ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ದೋನ್‌ಚ್ ಸಬ್ದಾಂನಿ ವರ್ಣುನ್ ಕವಯಿತ್ರಿನ್ ಕವಿತಾ ವಯ್ರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಭುತ್ವ್ ರುಜು ಕೆಲಾಂ. ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಉದಾಹರಣ್ / ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್. "ಸಂಸಾರಾಚ್ಚೆಂ ಏಕಚಿ ವರ್ಮ್, ಚಾಂಗ್ ಕರ್ಮ್ ತೋಚಿ ಧರ್ಮ್". ವ್ಹಾ.....ಕಿತೆಂ ಊಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ. ಭೃಷ್ಟ್ ರಾಜ್‌ಕಾರಣಿಂಕ್/ಸಮಯ್ ಸಾಧಕಾಂಕ್ ಲಜೆರ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಅಸಲಿಂ ಕವಿತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕವಿ/ಕವಯಿತ್ರಿನಿ ಅಸಲಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್, ತಾಂತ್ಲಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಪಾರ್ಕುನ್, ಬರೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜೋಡ್ನ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್.(ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ)


ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣೆ ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಕಾಲಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ "ಕರೆಜ್ಮ್" ವಾಚುನ್ ಆಕೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಕವಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾ ತೆಂ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಸಮ್ಜತಾ ತರೀ, ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತಿಂತ್ ಕವಿ ಜಾಯ್ತೊ ಘುಸ್ಪಡ್ಲಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆರಂಭಾರ್‌ಚ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ "ಖುರ್ಸಾ ಮುಳಿಂ ದುಖಿ ಮಾತಾ, ನಿಯಾಳ್ನ್ ಆಧುನಿಕ್ ನಾರಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ನ್ಹಾತಾ". ದುಖಿ ಮಾತೆಕ್ ನಿಯಾಳ್ನ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ನ್ಹಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾ ಯಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ದಿಸ್ತಾ ತೆಂ ಕವಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್. ಸೊಭಿತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಸೊಭಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ಕವಿನ್ ಕೆಲಾಂ ತರೀ, ತ್ಯಾ ಸಾಧನಾಚೊ ಅರ್ಥ್/ಪರಿಣಾಮ್ ಕಸೊ ಆಸಾತ್ ತೆ ದಿಶೆನ್ ಕವಿನ್ ಥೊಡೊ ಆಟವ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಉತ್ತೀಮ್. ಸಮಾಜೆ ಥಂಯ್ ಕವಿಚಿ ಕಾಳ್ಜಿ / ಹುಸ್ಕೊ ಮಾನ್ವೊಂಚ್ಯಾ ತಸಲೊ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಕವಿ ಅಸ್ಲಿಚ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಿ / ಹುಸ್ಕೊ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಮನಾಂಕ್ ನಾಟ್ವೊಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕವಿತಾಂ ಬರವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್‍ತಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್‍ಯೆತ್.(ವಿಲ್ಫಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ)


ಮ್ಹಜೊ ಆಮಿಗ್ ತರ್ನಾಟೊ ಆನಿ ಸುಂದರ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಫಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ಆಬುಧಾಬಿ ಹಾಚೆಂ "ಮೊಗಾ ಮನಾಂತ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ" ತರ್ನ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್ ಮೊಗಾ ರೊಸಾಂತ್ ಪಾನ್ಪೊಳೆ ಬುಡೊವ್ನ್ ಖೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸೊನ್ ಆಸಾ ಹಾಂಗಾ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪುಡಾರಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ವಾಟ್ ದಿಸನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ತರ್ನಾಟೊ. ನಾಯಕ್ "ಪುಡಾರ್ ಜಾಯ್, ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್, ಘರ್ ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್ ಜಾಯ್" ಮ್ಹಣ್ಚೊ, ಮುಂದರ್ಸುನ್ "ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟ್, ತೊಟಾಂ ಭಾಟಾಂ, ಇಟಾಳ್ ಶೆತಾಂ" ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಂತಸ್ತ್ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡೆಂ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಯ್ತಾ. ಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ರೊಸಾಳ್ ಉತ್ರಾಂ ನಾಯಕಾಚ್ಯಾ ನಿರಾಶಿ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ತರೀ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಸಫಲ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಗಲ್ಪ್ ತಸಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್, ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸಾಂಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ ತೆಂ ಕವಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂ ಮಧೆಗಾತ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ವಿವರ್ಸಿಲಾಂ. ಆತೀ ಉತ್ತೀಮ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಉಗ್ಡಾಸಾಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ರಾಜ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲಿ ಕವಿತಾ.


(ಆಸ್ಮಾ, ಮೂಡಬಿದ್ರಿಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ)

ಮ್ಹಜೊ ಆಮಿಗ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಪಾನ್ಪೊಳ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೊಗಾ ರೋಸ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಮಾಜ್ವೊಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಸ್ಮಾ ಬಾಯೆನ್ ತೆ ಪಾನ್ಪೊಳೆ ಖಾಂವ್ಕ್ "ಮೊಗಾ ಘಡಿ"ಯೆಚೆಂ ಗೊಡಾ ಚೂರ್ಣ್ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ತ್ಯಾ ಪಾನ್ಪೊಳ್ಯಾಂಚಿ ರೂಚ್ ಆನಿಕಿ ವಾಡಯ್ಲ್ಯಾ. ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚಿ ನೀದ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ, ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಕ್ / ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ತುನ್ ತರ್ನಾಟಿಂ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ. ಸಾಧಾರಣ್ ವಿಲ್ಫಿಚೆ ಕವಿತೆಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಜಾಪ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಫುಲೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದಿಸೊನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಉಲ್ಲಾಸಾಚಿಂ ಖುಣಾಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವೃದ್ಧಿ ಕರುಂಕ್ / ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಸಲಿಂ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ / ಪ್ರಯೋಗ್ ಸಯ್ತ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆ. ಪಾಟಿಂ ಕವಿತಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಮೊಗಾಚಿಂ ಆಮಾಲಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕವಿತಾಂತ್ ಝಳ್ಕನಾ. ಆಮ್ಚೆ ಕವಿ / ಕವಯಿತ್ರಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಮೊಗಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ ಜಿವಿತಾಚೆ ನೈತಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮೋಲ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದಿಸನಾ. ಕವಿ ಪಂಡಿತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ: "ಥಂಯ್ ತಾಚಿ ಗರಜ್ ನಾ" ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ. ಪ್ರಾಯೆ ತೆಕಿದ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಆಸ್ಮಾ ಬಾಯೆಕ್ ಏಕ್ ಧಾಕ್ಟುಲೆಂ ಕಾನಿಂ ಉತರ್ "ಮೊಗಾ ದರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಗೊರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂ ವಿಷಯಾಂಕಿ ತಿಳುನ್ ಪಳೆ".

 (ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕಂತಾಂತ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕವಿತಾಂವಿಶಿಂ ನಾನುಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ವಾಚುಂಕ್ ಚುಕನಾಕಾತ್).


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 15: ಬನಾವಟ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ -ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 14: ಬದ್ಲಾವಣ್, ಜನಾಂಗ್ ಆನಿ ಉತ್ರೊಣ್ - ಯೆಹುದಾ ಅಮಿಚಾಯ್-ಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 13:: ಬಾಂಯ್, ಲಾಟೊ ಆನಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ - ಎವ್ಜಿನೆಯೊ ಮೊಂತಾಲೆಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 12: ಜರ್ಮನ್ ಕವಿ ಯೊಹಾನ್ ವೊಲ್ಫ್‌ಗಂಗ್ ಫೊ‌ನ್‌ ಗಾಥಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 11: ಲೆಬನೀಸ್ ಕವಿ ಕಹ್ಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಬಜಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ವೊಳ್ಕೆ ಲೇಖನ್ : ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 10: ಚೈನೀಸ್ ಕವಿ ಲೀ ಬಾಯ್ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 9: ಸ್ವೀಡಿಶ್ ಕವಿ ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರಾಚೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 8: ಜೀವ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಘಾತ್ -ಕವಿ ಜೋರ್ಜ್ ಬೋರ್ಜಸಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ -7: ಮತ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಜಾಗ್ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್


More Kavita Khodd »