Kavita Khobro

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಬಾಕಿಬಾಬ್ ಜಲ್ಮಾಶತಾಬ್ದಿ ಸ್ಮರಣ್
 
ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯೊ ಜ್ಯೇಷ್ಠ್ ಕವಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ್ ಬೋರ್ಕರಾಚೆ ಜಲ್ಮಾಶತಾಬ್ದೆಚೊ ಸ್ಮರಣ್ ಸಮಾರಂಭ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜುನಾಚೆ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಖ್ಖೊ ದೀಸ್‌ಭರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಮನಾಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಆಚರಣ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ.
 
ಉತ್ಸವಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುಂಕ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜಾರಿ ತಶೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಿಕ್ಪಿ ಕವಿ ನಾಗೇಶ್ ಕರ್ಮಲಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಬಾಕಿಬಾಬ್ ಬೋರ್ಕರಾಂಚೆ ತಸ್ವೀರೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಝೆಲೊ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.  ವೆದಿಚೆರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಬಾಕಿಬಾಬ್ ಜಲ್ಮಾಶತಾಬ್ದಿ ಸ್ಮರಣ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ತಶೆಂ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ, ಪ್ರತಿಷ್ಥಾನಾಚೊ ಕಾರ್ಬಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಾಳಿಗಾ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ತಾಂಣೀಂಯ್ ಬಾಕಿಬಾಬಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ-ಪಾಕ್ಳೆಂಚೊ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

 


 
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ನಾಗೇಶ್ ಕರ್ಮಲಿನ್ ಬಾಕಿಬಾಬ್ ಮನಾಂತ್ ವೆವ್ಹಾರಿಕ್ ಆಸಲ್ಲೊ ತರೀ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಳ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳೆಂ. 1946 ಜುನಾಚೆ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಜೆನ್ನಾಂ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಡ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚೆ ಸುಟ್ಕೆ ಪಾಸತ್ ಭಾಶಣ್ ದೀಲಾಗ್ಲೆ ತೆನ್ನಾಂ ಬಾಕಿಬಾಬಾ ಥಂಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾಭಿತರ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೋಕ್ರೆಕ್ ರಾಜಿ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚೆ ಸುಟ್ಕೆ ಪಾಸಾತ್ ತೊ ಖಳನಾಸ್ತಾಂ ವಾವುರ್‍ಲೊ ಆನಿ ಖೂಬ್‌ಶ್ಯೊ ಸುಟ್ಕೆಖಾತೀರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹುಮೆದ್ ಭರ್‍ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ತಾಣೆ ಲಿಖ್ಲ್ಯೊ.  ಹ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ತಾಕಾ ಗೊಂಯ್ ಸಾಂಡ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬೋವ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆನ್ ವೆಡೊ ಘಾಲೊ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಕವಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮರಾಠಿಚೊ ಭೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾಕಿಬಾಬ್ ಅಶೆಂ ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
 
ಸುರ್‍ವೆರ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಬಾಕಿಬಾಬ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮನ್ಶಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಹೀರೊ ಮ್ಹಳೆಂ.  ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಭಾಷಣ್ ಕರುನ್ ‘ಆದ್ಲ್ಯಾ ಶತಕಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಶಕಾಂತ್ ಜೆನ್ನಾಂ ಚಡಾವತ್ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕವಿ ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ವಾದ್ ತಶೆಂ ಗಾಂಧಿವಾದಾಚೆರ್ ಪಿಸ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಬಾಕಿಬಾಬಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಧರಲ್ಲ್ಯೊ. ಹೆರಾಂನಿ ಶಹರಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಕಿ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿಕ್ ತಶೆಂ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಬಾಕಿಬಾಬಾನ್ ಸ್ವತಹಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಭೊಗಲ್ಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾರಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವೆಗ್ಳೊ’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.
 
ಕರ್ಮಲಿನ್ ಉಲೊವ್ನ್, ಬಾಕಿಬಾಬಾಚ್ಯೊ ನೆಹ್ರುಲಾಗಿಂ ಮುಲಾಕತ್ಯೊ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯೊ.  ನೆಹ್ರು ಕಸೊ ತಾಕಾ ‘ಕವಿ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಲೊ ಕರ್‍ತಾಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಬಾಕಿಬಾಬ್ ಕಸೊ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೇಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.  ಬಾಕಿಬಾಬ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ನವಿ ದಿಶಾ ದಿಲ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ಮಲಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
 
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಳಿಗಾ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸುವಾಳ್ಯಾಚೊ ಸುತಾರಿ ಆಸಲ್ಲೊ. ದೀಕ್ಷಾ ಸುಜೀರ್ ತಶೆಂ ದಿವ್ಯಾ ಸುಜೀರ್ ಹಾಂಣಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ.
 
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಕಿಬಾಬಾಂಚೆ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಪರಿಸಂವಾದ್ ಚಲ್ಲೊ.  ಪರಿಸಂವಾದಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ಪ್ರೊ. ನಾರಾಯಣ್ ದೇಸಾಯಿ ಹಾಂಣಿ ಘೆತಲ್ಲೆಂ. ‘ಬಾಕಿಬಾಬಾಂಚೆಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಪ್ರತಿರೋಧ್’ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ‘ಬಾಕಿಬಾಬಾಚೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿಂ ಭಾಷಿಕ್ ಲಕ್ಷಣಾಂ’ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಭೂಷಣ್ ಭಾವೆ ಉಲಯ್ಲೊ.
 
ದೊನ್ಪಾರಾಂ ನಂತರ್ ಕವಿ ತಶೆಂ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣಾಖಾಲ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಚಲ್ಲಿ.  ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಶೈಲೆನ್, ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತೆನ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್‍ನ್ , ಆತಾಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಭರ್‍ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ.  ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾಯ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ಉಡಾಸಾವಿಶಿಂ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಡಾಸ್ ಠರಾವಣೆ ಭೊಂವ್ತಿಂ ರೆವ್ಡಲ್ಲೆಂ.  ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ, ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ, ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಎಸ್. ಎನ್. ಭಟ್ ಸೈಪಂಗಳ್ಳು, ಆಂಡ್ರ್ಯು ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್, ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್ ಆನಿ ಸ್ವತಾ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾನ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ನಾಗೇಶ್ ಕರ್ಮಲಿನ್ ಬಾಕಿಬಾಬಾಚಿ ‘ಪಾಂಯ್ಜಣಾಂ’ ಕವಿತಾ ಗಾವ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲಿ.
 
ಪರಿಸಂವಾದ್ ತಶೆಂ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿಂ.
 
ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಬಾಕಿಬಾಬಾಚ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ಕವಿತಾಂಚ್ಯೊ ಭಾವಾನುವಾದ್ ‘ನೂಪುರ’ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲೊ. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಾಚೊ ಸ್ಥಾನೀಯ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಯು.ಕೆ. ಕುಮಾರನಾಥ ಹಾಂಣಿ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿನ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕೆಲಿ.  ‘ಬಾಕಿಬಾಬಾನ್ ಚ್ಯಾರ್ ವೊಣ್ತಿಂ ಭಿತರ್ ಬಸೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್.  ತೊ ಮನ್ಶಾ ಮಧೆಂ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ರಾವೊನ್ ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ತಾಳೊ, ಕಳ್ವಳೆ, ಉಮಾಳೆ ಆಸಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹೊ ಕವಿ ಆಜೂನ್ ಸರ್ವಾಂಚೆ ಮತಿಂತ್ ಜಿವೊ ಉರ್‍ಲಾ.  ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾನ್ ಬಾಕಿಬಾಬ್ ಬೋರ್ಕರಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಚಳುವಳ್ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಜಾಯ್’ ಅಶೆಂ ಕುಮಾರನಾಥಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 
 
ಸುರ್‍ವೆರ್ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿನ್ ಹ್ಯಾ ತರ್ಜಣಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ತಿಕಾ ಮಜತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ.  ನಾಗೇಶ್ ಕರ್ಮಲಿನ್ ಶಕುಂತಲಾ ಕಿಣಿನ್ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.  ಗುರು ಬಾಳಿಗಾನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.
 
ನಿಮಾಣೆಂ ಉಸ್ತಾದ್ ರಫೀಕ್ ಖಾನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್ ಬಾಕಿಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ ಕವಿತಾಂಕ್ ತಾಳೆ ಬಸೊವ್ನ್ ಸಜಯಿಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ.  ವಾಸಂತಿ ಆರ್ ಶೆಣೈ ಉಡುಪಿ, ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು, ದಿವ್ಯಾ ಸುಜೀರ್ ಆನಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸುಜೀರ್ ಹಾಂಣಿ ಹಿಂ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ ತರ್ ಟಿ ಜಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಗುರುರಾಜ್ ಎಮ್. ಬಿ., ಗಂಗಾಧರ್ ಕಣ್ಣೂರ್ ಆನಿ ದೀಪಕ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಂಣಿ ವಾಯ್ಲಿನ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್, ರಿದಮ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆನಿ ತಬ್ಲಾಚೆರ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.  ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

Comments on this Article

reena
-vamanjoor, 
Thursday, June 17, 2010
very nice programme.. Rajay pawar's poem was very nice

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್: ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿ ಪಯ್ಲೆಂ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚಿ ಫೈನಲಾಕ್ ನಿವಡ್

ಪಣ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚಿ ನಿವಡ್

ಕವಿ ಪರೇಶ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ 'ಚಿತ್ರಲಿಪಿ' ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದ್ವಾರಿಂ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ತೀಂತ್ ಜಾಲೆಂ ರಗತ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಉಡುಪಿ ಥಾವ್ನ್ ದೊಗಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮಲಾಡ್ ಥಾವ್ನ್ ತೆಗಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕಾಂದಿವಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ವಸಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್


More News »