Kavita Lekhanam

ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚಿಜಾಯ್? - ಶಕುಂತಲಾ ಕಿಣಿ

ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚಿಜಾಯ್?

 

 


(ಜನೆರ್ 9, 2011 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಾರ್ಕೊಳಾಂತ್ ಚಲ್ಲಲ್ಯಾ `ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್' ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರ್‌ಸಾತ್ಯಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿನ್ `ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚಿಜಾಯ್?' ಪ್ರಬಂಧ್ ಮಾಂಡಲ್ಲೊ. ತೊ `ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್' ಹಾಂಚೆ ಪರ್ವಣ್ಗೆನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ಗಟ್ತಾಂವ್ - ಸಂಪಾದಕ್)
 


 


`ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚಿಜಾಯ್?' ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಉಲ್ಲೊವ್ಚೆ ಫುಡೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಗೆಲ್ಲೆ ವರ್ಸಾಚೆ ಉದಯವಾಣಿ ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷಾಂಕಾಂತ್ ವಾಚ್ಚಿಲೆ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎನ್. ಮಲ್ಲೇಶ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ಏಕ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅನುವಾದ್ ತುಮ್ಚೆ ಮುಖಾರಿ ದವೊರುಕ್ ಇಚ್ಛ ಪಾವ್ತಾ.
 
     ಆಕೇರಿಚೆ ಕವೀಕ್ ಏಕು ನಮಸ್ಕಾರು
 
     ಮಿಗ್ಗೆಲೆ ಯಜಮಾನೀಂಕ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆ, "ಕಿತೆಕೀ ನೀದ್ ಯೇನಾ,
     ವಚ್ಚಾವೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚೆ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಕ?"
     ಯಜಮಾನಿ ಹಾಸ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ `ಜಾಯ್ತ ತರಿ,
     ಕಿತೇ ಜಾವೋ ಏಕ್ ಉಶ್ಶೆ ಆನಿ ಹಾಂತುಳ್ ಹಾತಾಂ ಧರಿ"
 
     ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚೆ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ
     ಸಾನ್‌ಸುಮಾರ್‍ವೇ? ಖಂಯ್ ಪಳಯ್ ಥಂಯ್ ಜನಽ ಜನಽ
     ನಿರೂಪಕು ಪರತ ಪರತ ಸಾಂಗ್ತಾಲೋ
     ಗೋಷ್ಠಿಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ಸ ಪುಷ್ಕಳ್ ಜೆವಣ್
 
     ವೇದಿವೈರಿ ಕವಿ ಆಶ್ಶಿಲೆ ಎಕೂಣ್ ಚಾಳೀಸ್
     ಉದ್ಘಾಟಕು, ಅಧ್ಯಕ್ಷು, ನಿರೂಪಕು,
     ರೂಪಕು, ಪಕು, ಕು.. ಕು ಪೂರಾ ಮೇಳ್ನು ಜಾಲ್ಲೆ ಪನ್ನಾಸ್
     ಸುವರ್ಣ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಆರಂಭ ಜಾಲ್ಲಿ
 
     ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮ್ಹಣ್ತರಿ ಸಾಂಗ್‌ಕಾವೇ?
     ಆಸ್ಸುಕಾನವೆ ನವ್ಯ, ನವೋದಯ, ದಲಿತ, ಬಂಡಾಯ
     ಗಡ್‌ಗಡೊ-ಜಗ್ಲಾಣೆ, ಇಲ್ಲೆಶೆ ಪಾವ್ಸು, ಪಾವ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
     ರುಕ್ಕಾಥಾವ್ನ್ ಪೊಡ್ಚೆ ಉದ್ಕಾ ಥೆಂಬೆ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಕಸ್ಸಲೆ ನ್ಯಾಯ?
 
     ಕವಿಂನಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲೆ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಗಾಯ್ಲೆ
     ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಬೋಬಾಟ್ಲೆ, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕಾಳೀಜ್ ಪಿಂದುನಯ್ ರಡ್ಲೆ
 
     ಧಾಂ-ಚೆ ಕವಿತೆ ವರೇನ ಜನಾನ ಆಯ್ಕಲೆ, ಇಕ್ರಾ ಕವಿತೇಕ್
     ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ ಮಣ್ಕೆ ಕೆಲ್ಲೆ, ಬಾರಾವೇಕ ಜಾಂಬಾಯ ಕಾಳ್ಳೆ
     ಬಾರಾವೇಕ ಜಾಂಬಯ್, ಪಂದ್ರಾಕ್ ಕುರ್ವಣು
     ನೀದ್ ಏನಾ ನಾತ್ತಿಲೆ ಕರ್ಮಾಕ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಳಿ ಪೆಟ್ಲ್ಯೊ
     ತಾಳಿಯೆ ಆವಾಜಾಕ ಕುರ್ವಂತಲ್ಯಾಂನಿ ಏಕವಳ
     ದೋಳೆ ಸೋಣು ಪಳಯ್ಲೆ
     ದೊನ್ನೀಽ ಘಽಡಿ, ಸೈ ಪರತ ನಿದ್ದೇಂತು ಬುಡ್ಲಿ
 
     ಕೆದ್ದನಾಯ ಕವಿತಾ ಬರೈನಾನಾತ್ತಿಲೆ ಮಿಗ್ಗೆಲೆ ಯಜಮಾನೀನ ಮಳ್ಳೆ
     ಕವಿತಾ ಮಳ್ಯಾರಿ ಜಾಗೋವ್ಕಾ ನಿದ್ದಲೆಲ್ಯಾಂಕ, ಬಶ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ್ ನಂಯ್
     ಕವಿತಾ ಮಳ್ಯಾರಿ ಕಾಳೀಜ್ ಭೋರ್ಕಾ, ಕಾನು ನಂಯ್
     ಕವಿತಾ ಮಳ್ಯಾರಿ ಆಸ್ಸುಕಾ ಮಿಗ್ಗೆಲ್‌ವರಿ, ತುಮ್ಗೆಲೆ ವರಿ ನಂಯ್
     ಹಾಂವ ಉಲ್ಲೈನಿ
     ಯಜಮಾನೀನ ನಿಮ್ಗಿಲೆ "ವಚ್ಚಾವೇ? ಹಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮನಭಾರಽ
     ಆನಿಕಯ ಆಸ್ಸಚಿ ವೀಸ ಜನ, ಜಾವ್ಕಾ ಸಹನ ಭರಪೂರಽ
     ವಚ್ಚೆ ಫುಡೆ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹೇ ವರ್ಲೆಲೆ ಜನಾಂಕ
     ಆನಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಚೆ ಆಕೇರಿಚೆ ಕವೀಕ ಏಕು ಹೋಡು ನಮಸ್ಕಾರು
 
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ, ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಆಜಿಕಯ ಟಿಕೇಟ್ ದವೋರ್ನು ಕಾವ್ಯರಸಿಕಾಂಕ ಪ್ರವೇಶು ದಿವ್ಚೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆನಿಕಯ ಥೊಡೆ ಕಡೇನ ಪ್ರಚಲಿತ ಆಸ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರಿ, ಆಮ್ಗೆಲೆ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಕನ್ನಡಾಂತು ನೈವೇ ಚಡಉಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಳ್ಯಾರಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಜಾವ್ಚೆ, ನೀದ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಏಕು ಸಂದರ್ಭು ಜತ್ತಽ ಆಸ್ಸುಚೆ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾದ್ವಾರಿಂ ಆಮ್ಮಿ ಪೊಳೋವ್ಯೆತ್.  ಇತ್ಯಾಕ ಹೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ಲಿ? ಚಿಂತನ ಕೋರ್ಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ವಿಚಾರು. ಕಾವ್ಯವಾಚನ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ಆಮ್ಗೆಲೆ ದೇಶಾಚೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಚೆ ಏಕ್ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಜಾವ್ನ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಫುಡೆ ರಾಜಮಹಾರಾಜಾಲೆ ಆಸ್ಥಾನಾಂತು ಕವಿ ಆಪ್ಣ್ಯಾಲೆ ಕಾವ್ಯ ವಾಜ್ಜುನು ರಾಜಾಲೆ ಹಾತ್ತಾಂನಿ ಅನಿ ಕಾವ್ಯ ರಸಿಕಾಂಗೆಲೆ ಹಾತ್ತಾಂನಿ ಮೆಚ್ವೊಣಿ, ಉಡ್ಗಿರೆ ಘೆತ್ತಾಲಿ ಖಂಯ್.
 
ತೆದ್ದನಾಚೆ ಕಾವ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಆಸ್ಚೆ ಏಕಿ ಕಾಣಿಯೇಕ ಆಧಾರ್‍ಸುನು ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಣಿ `ಆಯ್ಕುಚೆ' ದ್ವಾರಿಂ ಮನಾಂತು ಗಟ್ಟಿ ಜಾವ್ನು ರೊಂಬುನು ಉರ್ಚೆ ರೀತಿರಿ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ಛಂದೋಬಂಧಂತು ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಛಂದೋಬಂಧ ಗೇಯ ಗೂಣ ಆಸ್ಸುನು, ಜನಾಂಲೆ ಮನ ಸುಲಭಾಯೆನ ಭಿಜೋವ್ಚೆ ತಸ್ಸಲೆ, ರೋಮಾಂಚನ ಕೊರ್ಚೆ ತಸ್ಸಲೆ, ಪರವಶ ಕೋರ್ಚೆ ತಸ್ಸಲೆ, ಭಕ್ತಿ ರಸ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ, ಸರಳ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಉತ್ರಾಂಚೆ ಬಾಂದಾವಳಿ, ಗಾದಿಯೊ, ಹುಮಣ್ಯೊ ಮುಖಾಂತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾತ್ತಾಲಿಂ. ತೆದ್ದನ ತೇ ಕಾವ್ಯ, ತೆ ಜನಾಂಕ ಕಾವ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಕಯಿ, ಹೀ ಪೂರಾ ಅಂಶಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಕುಚೆ ರಸಿಕಾಂಕ ಪಾವೊವ್ಚಾಕ ಕವೀನ ಭಾರೀ ಜಾಗೃತೇನ ಸಂಯೋಜನ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂತ್ರಯಿ ಜಾವ್ನು ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಹೋ ಕ್ರಮು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾವ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ವರೆನ ಉರುನು ಆಯ್ಯಿಲೆ ಆಮ್ಮಿ ಪೊಳೋವ್ಯೆತ.  ಹಾಂಗಾ `ಕವಿ'ಕ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆ ಪರಿವೇಷು ಆಶ್ಶಿಲೆ; ನಂಯ್ ಕಾವ್ಯ ರಸಿಕಾಂನಿ ತಶ್ಶಿ ಲೆಕ್ಕುನು ಘೆತ್ತಿಲೆ.
 
ಆತ್ತಾ ಕಾಳು ಬದಲ್ಲಾ. ಅಭಿರುಚಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ. ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಕಾವ್ಯಸ್ವಾದನ ಕರ್ತಲೆ ವಾಚ್ಪಿ ಆತ್ತಾಯಿ ಆಸ್ಸಾತವೇ? ಕಾವ್ಯಸ್ವಾದನೇಕ ಆಸ್ಸುಚ್ಯೊ ಆಡ್ಕಳ್ಯೊ ಕಸ್ಸಲ್ಯೊ?
 
ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾವ್ಯಮಾರ್ಗ ಉಪ್ರಾಂತು ಮೊಡರ್ನ್ ಕಾವ್ಯಪದ್ಧತಿ ಆಯ್ಲಿ.  ಕಾವ್ಯ ಬೋವುಶಾ ಚಡಉಣೆ ನಿರಾಭರಣ ಜಾಲ್ಲೆ. ಸೀದಾ, ಸಾದಾ, ಶೀಘ್ರ ಜಾವ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ದಿವ್ಚೆ ತಸ್ಸಲೆ ಭಾವ-ರಸಾಂಕ ಬದಲ್ ಜಾವ್ನು ಕಾವ್ಯ ಚಡ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭಾವ ಆಪ್ಣಾವ್ನು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಾತ್ತಾಽ ಗೆಲ್ಲೆ ಆನಿ ಫುಳ್ಳಿ ಕವೀನ ವಾಪುರ್‍ಲಲೆ ತೆ ವಿಧಾನ, ತಂತ್ರ, ಶೀಘ್ರ ರಿತೀನ ಬದಲ್ತಽ ಆಸ್ಚೆ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತು ಮುದ್ರಣ ಸೌಕರ್ಯ ಆಯ್ಯಿಲೆ ಪರಾಂತು, ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ನಂಯ, ಕಾವ್ಯಾಚೆ ಸೂಕ್ಷತಾಯ್ ನಾಶ್ ಕೋರ್ಚೆ ಅಪಾಯೀಯ್ ಆಶ್ಶಿಲೆ.  ಆಧುನಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಿಣ್ಯೇಚೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೀಕ ಹಿ ಸರಳ ವಿಧಾನ ಸೂಕ್ತ ನಂಯ ಮಳ್ಳೆಲೆ ತೀರ್ಮಾನಾಕ ಆಯ್ಯಿಲೆ ಆಧುನಿಕ ಕವಿಂನಿ, ಕಾವ್ಯಥಾವ್ನ್ ತಾಜ್ಜೆ ಗೇಯ ಗೂಣ ಕಾಣು ಸೊಳ್ಳೆ.  ಛಂದೋಲಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಥಾನುಸಾರ್ ವಾಪರೂಕ್ ಸೂರ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಕವೀಂಕ ಆಶ್ಶಿಲೆ ಅಲೌಕೀಕ ವಿಶಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆ ಪರಿವೇಷುಯಿ ಕಾಣು ಉಡೈಲೊ. ಹಾಜ್ಜೇನ ಕಸ್ಸಲೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ, ಕವೀಕ ಆಸ್ಸ ಮೋಣು ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ನಮ್ಗಲೆಲೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಽಚಿ ಕಾವ್ಯಾಚೆ ಚಕಮಕೀ ಭಾಯ್ಲೆ ಆವರಣಯೀ ನಷ್ಟ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ನಿಮ್ತಿಂ, ಹ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೇಕ ಒಪ್ಪುನು ಘೆವ್ಚಾಕ ಜಾಯ್ನಾ ಅಶ್ಶಿ ಕಾವ್ಯರಸಿಕು ಅಪ್ರತಿಭ ಜಾಲ್ಲೊ.  ಗೊಂದ್ಳಾಂತು ಪಳ್ಳೆಲೆ ಅಪ್ರತಿಭ ಕಾವ್ಯರಸಿಕಾಕ ಮನ ಆಸ್ಸ ಕೊರ್ಚೆ ವಿಧಾನ ಕಶ್ಶಿ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೊ ಪ್ರಶ್ನು ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮುಖಾರಿ ಆಯ್ಲೊ, ಆನಿಕಯ ಆಸ್ಸ.
 
ಮೊಡರ್ನ್ ಅರ್ಥಾತ್ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಕೃತಿ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಮಧ್ಯೆ ಏಕ್ ವಣತಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ವಾಚ್ಪಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಕೋಣ? ಕವಿತಾ ಅರ್ಥು ಜಾವ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಕಸ್ಸಲೆ? ಹೇ ಪೂರಾ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಾಚೆ ಸವಾಲ್.
 
ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತು ಆಸಕ್ತ್ ಆಶ್ಶಿಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯೊ ಅರ್ಥು ಕೋರ್ನು ಘೆವ್ನು ತಾಜ್ಜೆ ರೂಚ್ ಘೆವ್ಚಾಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್‍ತೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಡೂಕ ತಯ್ಯಾರ್ ಆಶ್ಶಿಲೆ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ ತೀ ಕೃತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ ಒಪ್ಸುನು ಘೆತ್ತಾ.  "ರೀಡರ್-ರೆಸ್‌ಪಾನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ"ಚೊ ಮುಖೇಲ್ ಪ್ರತಿಪಾದಕು ವೂಲ್ಫ್‌ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಯ್ಸೆರಾಚೆ ಆಭಿಪ್ರಾಯಾಂತು "ವಾಜುಚೆ ಕ್ರಿಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ ಜನನ ಜಾವ್ಚೇಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೃತಿಯೇಚೆ ಅರ್ಥು ಮ್ಹಣ್ಯೇತ.  `ಅರ್ಥು' ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತೇ ಕೃತಿಯೇಂತು ಗುಪ್ತ ಜಾವ್ನು ಲಿಪ್ಪುನು ಬಶ್ಶಿಲೆ ತಸ್ಸಲೆ ನ್ಹಂಯ್. ತೇ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಕೃತಿಯೇ ಮಧ್ಯೆ ಚೊಲ್ಚೆ ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವಾದಾಚೆ ಫಲ" -
 
ನವ್ಯಾಚೆ ಬಹುತೇಕ ಕೃತಿಯೋ ಚಡಾವತ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ ಭೆತ್ತುಕ ಜಾಯ್ನಾ ತಸ್ಸಲೆ ಗಾಂಟಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ.  ತೇ ವರೇನ ನವೋದಯ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಕೃತಿಯೋ ವಾಜ್ಜುನು ಸಾಹಿತ್ಯಕೃತಿ ವಿಷಯಾಂತು ತಾನ್ನಿ ಇಲ್ಲೆಶೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ವಾಡ್ಡೋವ್ನು ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರಿ ನವ್ಯಕೃತಿಯೋ ನವೋದಯ ಕೃತಿಯಾಂಕಯ ಚಡ ತ್ರಾಸ್ ಆನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಾಯ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಥಾವ್ನು ಮಾಗ್ತಾಲೆ.
 
ಬಹುತೇಕ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ ಸಾಹಿತ್ಯಽಚಿ ಜೀವನ ನ್ಹಂಯ. ಸಾಹಿತ್ಯ ದುಡ್ಡು ಆನಿ ನಾಂವ ಕಮಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಧನಯ್ ನ್ಹಂಯ. ತಾನ್ನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಕವಿತಾ ಅರ್ಥು ಕೋರ್ನು ಘೆವ್ಚಾಕ ವಾಪುರ್‍ಚೆ ವೇಳು ಆನಿ ಸಕತ ಅಲ್ಫ ಪ್ರಮಾಣೇಚೆ. ತಾನ್ನಿ ಕವಿತಾ ವಾಜಿತಾನಾ ತೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರಯಿ ಖಂಯ್ಚೇಯ ಏಕ ಥರಾನ ಮನಾಕ ಉಲ್ಲಾಸ್ ದೀವ್ಕಾ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕೋರ್ಕಾ ಮ್ಹೋಣು ಆಶೆತಾತಿ.  ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಜಿತಾನಾ ಖಂಚಕೀ ಏಕ ರಿತಿರಿ ತೇ ತಾಂಗ್ಲೆ ಭಿತ್ತರಿ ಸ್ಪಂದನ ದಿಲ್ಲೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ಕೆ ನವ್ಯ ಕವಿತಾ ದ್ವಾರಿಂ ಬಹುತೇಕ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ ಹೋ ಅನುಭವು ಜಾಯ್ನಿ.  ಥೋಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಷ್ಟ ಪಾವ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವಿಮರ್ಸೊ ವಾಜ್ಜಿಲೆ ಉಪ್ರಾಂತಯಿ, ಇತ್ಲ್ಯಾಖಾತೀರ ಇತ್ಲೆ ವಾಂವ್ಟ ಘೆವ್ಕಾ ಆಶ್ಶಿಲವೇ ಮ್ಹೋಣು ದಿಸ್ತಽ ಆಶ್ಶಿಲೆ ವಾಸ್ತವ ವಿಚಾರು.
 
ಆನ್ಯೇಕ ಮಹತ್ವಾ ವಿಚಾರು ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ, ನವ್ಯ ಕವಿತಾ ಅರ್ಥು ಕೋರ್ನು ಘೆತ್ತಿಲೆ ವಾಚಕಾಂಕಯ ಇತ್ಲೇ ನುಪ್ರೋ ಮ್ಹೋಣು ದಿಸ್ಸೂಲಾಗ್ಲೆ.  ಜೀಣ್ ಗಂಭೀರ ಆನಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಹಯ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ, ಕೆದ್ದನಾಯ ಜಿಣ್ಯೇಕ ಗಂಭೀರ ಜಾವ್ನೂಚಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೋರ್ಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳಲೆ ವಿಚಾರು, ಮನ್ಶಾಲೆ ತಾಂಕಿಕ ದಾಂಟ್ತಲಲೆ.  ಆಪುಟ್ ಹಾಸೊ, ಉಲ್ಲಾಸಯಿ ಜಿಣ್ಯೇಕ ಜಾವ್ಕಾ ಜಾತ್ತಾ, ತಶ್ಶೀಂಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತೂಯ. ಜಿಣ್ಯೇಚೆ ಏಕ್ ಘಡಿಯೇಂತು ಪ್ರಕೃತಿಚಿ ಸೊಭಾಯ, ಭವ್ಯತಾ ಪೊಳೋವ್ನು ಆಮಿ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತ ಜಾತ್ತಾಚಿ. ಆವಯ್ಚೆ ಮೊಗಾಕ ಕಾಳೀಜ ಕೃತಜ್ಞತೇನ ಭೋರ್ನು ಎತ್ತಾ. ಭಾವ-ಭಯಣ್ಯಾಂಲೆ ಮೋಗು ಕಾಳಜಾಂತು ಝರಿ ಫುಟ್ಟಿಲೆಬರಿ ಫುಟತಾ.  ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ ಅನುಭವಾಂಕ್ ವಾಚಕ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಯ ಮ್ಹೋಣು ಆಶೆತಾ.
 
ತಶ್ಶೀಂಚಿ, ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತು ವಿಡಂಬನಾ ಮುಖೆಲ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ತಾ.  ವಿಡಂಬನಾ ಸುಲಭ್. ಕೊಣಾಕಽಯ ತಮಾಷಾ ಕರ್‍ಯೇತ. ವಿವೇಚನಾಭರಿತ ವಾಚಕ ಚಾಂಗ ರುಚಿಚೆ ವಿಡಂಬನಾ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್‍ತಾ.  ಪುಣ್, ವಿಡಂಬನಾ ಮಾತ್ರ ಪಾವ್ನಾ. ಸ್ವ-ವಿಮರ್ಶಾ ಗರ್ಜೆಚೇಚಿ.  ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಸ್ವ-ವಿಮರ್ಶಾ, ಆತ್ಮವಹೇಳನಾಕ ಸೀಮಿತ ಜಾವ್ಚಾಕ ನಜ್ಜ.  ಕವಿತಾ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಜಾತ್ತಾ ವತ್ತನಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಥಾವ್ನು ದೂರ ವತ್ತಾ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ ಏಕ್ ನಮೂನೇಚೆ ಅಧೈರ್ಯ ದಿತ್ತಾ.
 
ಬ್ರಿಟಿಷಾಲೆ ಆಡಳಿತ, ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಪ್ರಭಾವಾನ, ರಾಜಾರಾಂ ಮೋಹನರಾಯ್ ತಸ್ಸಲೆ ಸಮಾಜಸುಧಾರಕಾಂಗೆಲೆ ಸುಧಾರಣೇನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಆಧುನಿಕ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಾಂತು ಸಾಹಿತೀಕ ಏಕು ಪ್ರಶ್ನು ಆಯ್ಲೊ.  ಖಂಯ್ಚೆ ವಸ್ತು ವಿಷಯಾ ವಯ್ರ್ ಬರೋವ್ಕಾ, ಕೋಣಾ ಖಾತೀರ ಬರೋವ್ಕಾ? ಖಂಯ್ಚೆ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚೆ ಧಾಟೀನ? ಹಜಾರಗಟ್ಲೆ ವರ್ಸಾಚೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೇಚೆ ಔಚಿತ್ಯ ಕಿತೆ? ಕಿತಲೆ? ತೆ ಪರಂಪರೇಂತು ಅಂತರ್ಗತ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಮೌಲ್ಯ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ, ಯುದ್ಧಾಂತು ಪ್ರಕಟ ಜಾವ್ಚೆ ಶೌರ್ಯ, ಧೈರ್ಯ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಕ್ ಮೂಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಆನಿ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ - ಹಿಂ ಮೌಲ್ಯಂ ಬದಲ್ಚೆ ಸಮಾಜಾಂತು ಕಿತ್ಲೆ ಮಟ್ಟಾಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ? ಅಸ್ಸಲೊ ಪ್ರಶ್ನು ಕವಿಂಕ, ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ ಆಯ್ಲೆಂ.  ಬದಲ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಸಮಾಜಾಂತು, ಆಪ್ಣಾಲೆ ಕಾವ್ಯ ಕೊಣಯ ಪುಣಿ ವಾಚಿತಾತಕಿ? ಪುರಸ್ಕಾರ ಕರತಾಕಿ? ಮ್ಹಳ್ಳಲೊ ಪ್ರಶ್ನು ಎಕುಣೀಸ ಶತಮಾನಾಚೆ ಆರಂಭಾಚೆ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ, ಇತ್ಯಾಕ ಮಿಲ್ಟನ್ ಕವೀಕ ಸುದ್ದಾಂ ಆಸ್ಸಲೊ ಪ್ರಶ್ನು ಆಯ್ಲಾ.
 
ಅತ್ತ ಪರತ ಆಮ್ಮಿ ಆಸ್ಸಲೇಚಿ ಏಕ್ ಸಂಧಿಕಾಲಾಂತು ಆಸ್ಸಚಿ. ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ:
 
     ಗುಡ್ಡ್ಯಾವೈರಿ ಏಕ್
     ಘರ್ ಬಾಂದ್ಲಾ
     ಮೊನ್ಜಾತಿಚೆಂ ಭಂಯ್ ನಾ
     ಮನ್ಶಾಲೇಂಚ ಭಂಯ್
 
ಮನ್ಶಾಂಕ ಮನ್ಶಾವೈರಿ ಆಸ್ಚೆ ನಂಬಿಕಾ, ವಿಶ್ವಾಸು ಹೊಡ್ಗುನು ವಜ್ಜೆ ತಸಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೀಂತು ಆಮ್ಮಿ ಆತ್ತಾ ಜೀವನ ಕರ್‍ತಽ ಆಸ್ಸಚಿ.  ಭಿತ್ತರಿ ಆನಿ ಭಾಯ್ರಿ ಶಂಬರಿತ್ಲೆ ಗಡಿರೇಖೆಚೆ ಗುರ್ತು ಆಸ್ಸಚಿ. ಮನ್ಶಾ ಮನ್ಶಾ ಮಧ್ಯೆ ಘಡ್ಚೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಿಮಿತ್ತ್ಯಾಂನಿ ಜಾವ್ಚೆ ಮಾನವತೇಚೆ ಮಾರಣಾಹೋಮ ಎದ್ರಾಕ, ಆಮ್ಗೆಲೆ ಸಮೇಸ್ತ್ ಇಂದ್ರಿಯಾ ಸ್ತಬ್ಧ ಜಾವ್ನು, ಚಿಂತ್ನಾಕ ಅತೀತ ಜಾಲ್ಲೆಲಿ ದೂಕಿ ಮಡೆಂಕಾಯ್ಳ್ಯಾ (ರಣಹದ್ದು) ಮ್ಹಣ್ಕೆ ಆಮಕಾಂ ಖೊಂಚುನು ಖಾತ್ತಾ ಆಸ್ಸ.  ಹ್ಯಾ ಅಸ್ವಸ್ಥ ವರ್ತಮಾನಾಚೆ (ಶಬ್ದ)ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮನ್ಶಾಲೆ ಹರ್ಧ್ಯಾವೈರಿ ನಿದ್ದಲೆಲೆ ಮುಗ್ಧತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಲೆ ಚೆರ್ಡಾಕ ನೀದ ಕಾಡೂಕ ಜಾಯ್ನಾ.  ದೇಶಾ ನಾಂವಾರಿ, ಗಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಾಂವಾರಿ, ನಿರಂತರ ಚೊಲ್ಚೆ ಝುಜ್, ದಿಸಾಂನ್ದೀಸಾಚೆ ಸರಳ್ ಸಾಧಾರಣ ಜೀವಿತಾವೈರಿ ಕೊರ್ಚೆ ಆಘಾತಾಂನಿ ಮುಕ್ತಿ, ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡಚ್ಯಾಕ ಆಮ್ಕಾಂ ಕವಿತಾ ಜಾಯ.
 
     ಜಗತ್ತಾಚೆ ನಕಾಶೇಂತು
     ಗಡಿ ರೇಖಾ
     ರಗ್ತಾಚೆ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಬರಿ
     ತಾಂಬ್ಡೆ ಆಸ್ಸಚಿ
     ಕೆದ್ದನಾಯ ಪುಣಿ ಏಕ ದೀಸು
     ತಾಂಕಾಂ
     ಧವೇ ರಂಗಾನ ಹಾಂವ ಸೊಡಯ್ಶೀನ
 
ಬುದ್ಧ ಆನಿ ಯುದ್ಧ, ಶಾಂತಿ ಆನಿ ಅಹಿಂಸಾ - ಹೇ ದೋನ್ನಿ ಮಧ್ಯೆ ಎಕ್ಕಾಕ ವೆಂಚುನು ಘೆವ್ಚೆ ಅವ್ಕಾಶು ಜಗತ್ತಾ ಮುಖಾರಿ ಆಸ್ಸ.
 
     ತಾನ್ನಿ ಉಜ್ಜೊ ದಿತಾಚಿ
     ಯೆಯ್ಯಾ, ಆಮಿ ದಿವ್ವೊ ಪೆಟೊಯಾಂ
 
ವ್ಹಯ್, ಹಾಜ್ಜೆ ಶಿವಾಯಿ ಆಮಕಾಂ ದುಸ್ರಿ ವಾಟಯ ನಾ.  ಜೊಳ್ಚೆ ಉಜ್ಜಾ ಮಧ್ಯೆ ದಿವ್ವೊ ಪೆಟೊವ್ಚೆ ಇತ್ಲೆ ಸಾರ್ಥಕ ಕಾಮ ಆನ್ಯೇಕ ನಾ.  ಕವಿಂನಿ ಕೋರ್ಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಕಾಮ ಹೆಂ ಜಾವಕಾ.  ಜಿಣ್ಯೇಕ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಾನ ಒಪ್ಪುನು ಘೆವ್ಚೆ ತಸ್ಸಲೆ ಸಕ್ಕಡ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನಯಿ ಕೋರ್ಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಕಾಮ ಹೇಚಿ.
 
ಸೊಪ್ಪನ ನಾತ್ತಿಲೆ, ಆದರ್ಶ ನಾತ್ತಿಲೆ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಾ ನಾತ್ತಿಲೆ ಆನಿ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧು ವಿಚ್ಛಿದ್ರ ಜಾತ್ತಽ ಆಸಚೆ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರಿ, ಅಸ್ಸಲೆ ಏಕ ಅಸ್ವಸ್ಠ ಜಗತ್ತಾಂತು, ಉಜ್ವಾಡು ಹೊಡ್ಗುನು ವಜ್ಜೆ ತಸ್ಸಲೆ ನೆಕೆತ್ರಾ ಬದಲ, ಪಾಳ ಸಡಿಲ ಜಾತ್ತಽ ಆಸಚೆ ಪೊರ್ನೆರುಕ್ಕಾ ಬದ್ದಲ, ಪಾಕ ತುಂಟುನು ಪಳ್ಳೆಲೆ ಮೋಗಾ ಬದ್ದಲ, ಭಿಲ್ಲೆಲೆ ದೊಳ್ಯಾ ಮಾಕ್ಷಿ ಆಸಚೆ ಆತಂಕ ಬದ್ದಲ, ಹೊಡ್ಗುನು ವತ್ತಽ ಆಸಚೆ ತಸ್ಸಲೆ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಬದ್ದಲ ಸ್ಪಂದನಕೋರ್ನು ಆಮ್ಗೆಲೆ ವರ್ತಮಾನಾಚೆ ಕೋಡು ವಾಸ್ತವತೇಕ ಕನ್ನಡಿ ಧೊರ್ಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೋರ್ಕಾ ಕವಿತೇನ, ತ್ಯಾಖಾತೀರಿ ಆಮಕಾಂ ಕವಿತಾ ಜಾಯ್.
 
ಹ್ಯಾ ಜಗತ್ತಾಂತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಆನಿ ಶಕ್ತಿ ರಾಜಕಾರಣಾಂಚೆ ಮೈತ್ರೀನ ಅಮಾನವೀಯ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಸಂಘರ್ಷ ಆನಿ ಹಿಂಸೇನ ಜಾವ್ಚೆ ದುರಂತ ಆಮ್ಮಿ ಸಕ್ಕಡ ಅಸಹಾಯಕ ಜಾವ್ನು ಪಳಯ್ತಾ ಆಸ್ಸಚಿ.  ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತಾ, ಶೋಷಣಾ, ವ್ಯಾಪಕ ಭೃಷ್ಟಾಚಾರ ಹಾಕ್ಕಾ ಪೂರಾ ಸಹಜ ಆನಿ ನಿರಾತಂಕ ಜಾವ್ನು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿವ್ಚೆ ಆಮಗೆಲೆ ಸಮೂಹ ಪ್ರಜ್ಞಾ, ಮತ ಧರ್ಮ ರಾಜಕಾರಣ ಸಂಬಂಧಾಚೆ ಕೋಮುವಾದಿ ಸ್ವರೂಪಾಚೆ ಹಿಂಸೆ ಬದ್ದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿವ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ಘೆವ್ಚೆ ವೆಗಳೆ ವೆಗಳೆ sಣಚಿಟಿಜ ಆನಿ ಮಾಕ್ಷಿ ಸೋರ್ಚೆ ಕಾರಣ ಭಾರೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಾವ್ನು ಆಸ್ಸ.  ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರಿಯಿ ವಿಚಾರವಂತ ಸಂಘಟಿತ ಮನಾಂನಿ, ಹ್ಯಾ ಹಿಂಸಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಚೆ ಮಾಕ್ಷಿ ಆಸ್ಸುಚೆ ಹುನ್ನಾರಾಂಕ ಭಾಯ್ರಿ ತಾಂಡಚೆ, ತಾಜ್ಜೆ ರಾಜಕೀಯ ತೊಂಡಾಕ ವಿರೋಧಿಸುಚೆ, ಚರಿತ್ರೇಕ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಜಾವ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುಚೆ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮನುಕುಳಾಚೆ ನೀದ ಹೊಡ್ಗಾಯ್ಯಿಲೆ ತಸ್ಸಲೆ ಹ್ಯಾ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಾಕ ಆಮಗೆಲೆ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ರೂಪಕಾ ಮುಖಾಂತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜಾವ್ನು ರೂಪ ದಿವಚ್ಯಾಕ ಕೊಂಕಣಿಚೆ ಸೃಜನಶೀಲತಾ ಆನಿ ಇತ್ಲೆ ವಾಡ್ಡೂಕಾ.  ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಂನಿ ಹೆ ದಿಶೇರಿ ಮನ ಘಾಲಕಾ ಆನಿ ಬರೋವಕಾ.
 
ಆಮಕಾಂ ಕವಿತಾ ಜಾವಕಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ? ಆಮಗೆಲೆ ಜಿಣ್ಯೇಚೆ ಅಲ್ಪತನ ದೂರ ಜಾವಚ್ಯಾಕ, ಏಕ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವು, ಏಕ ಉದಾರನೀತಿ ಆಮಕಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜಾವಚ್ಯಾಕ ಆಮಕಾಂ ಕವಿತಾ ಜಾಯಿ.  ಕಾವ್ಯಾಗ್ನೀಂತು ಶಿಜ್ಜಿನಾತ್ತಿಲೆ ಜೀವು, ಕಾವ್ಯರಸಾಂತು ಪೊವ್ನಾನಾತ್ತಿಲೆ ಮನ ಕಶ್ಶಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜಾಯ್ತ? ತೇ ಕಶ್ಶಿ ಹೋಡ ಹೋಡ ಸಂಗತೀಂಕ ಪಳಯ್ತ? ಕವಿತಾ ನಿಮತಿಂ ಮನಶಾಕ ಸಂಸ್ಕಾರು, ನಯ, ಜೌದಾರ್ಯ ಲಾಭತಾ. ಲೋಕಾನುಕಂಪನ, ಲೋಕಕಾರುಣ್ಯ, ಜೀವಹಿತಾನ್ವೇಷಣ, ಅಂತರಾತ್ಮ ವಿಸ್ತರಣ, ಅಲ್ಪಾಭಿಮಾನ ವಿಸರ್ಜನ, ಮತ ತಾಟಸ್ಥ್ಯ, ಪರಮತ ಸಹಿಷ್ಣುತಾ - ಅಸ್ಸಲೊ ಸಂಸ್ಕಾರು ಕವಿತೆ ನಿಮತಿಂ ಆಮಕಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜಾತ್ತಾ, ಜಾವ್ಕಾ.
 
ಕವಿತಾ ಮನುಷ್ಯಾಲೆ ಅಂತರಂಗಾಚೆ ಭಿತ್ತವೈಲೆ ಸಹಜಶಕ್ತಿ, ಅಂತರಂಗಾಚೆ ಪರಿಪಾಕಽಚಿ ಕವಿತಾ.  ವಜ್ರಹೃದಯೀ ವಾಚಪ್ಯಾಕಯಿ ಹಾಲ್ಲೋವ್ನು ಸೊಡತಾ ಏಕ ಉತ್ತೀಮ ಕವಿತಾ. ಭೌತಶಕ್ತಿಚೆ ಕಾರ್ಯ ತತಕ್ಷಣಾಚೆ, ಕವಿತೆಚೆ ಕಾರ್ಯ ಸಾವಕಾಶಾಚೆ.
 
ಕಾವ್ಯಾಚೆ ಅತೀಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನ ಜೀವನ ಸಂಸ್ಕಾರ.  ಏಕ ಕಾವ್ಯ ಆಪ್ಲೊ ದೇಶ ಆನಿ ಕಾಲಾಚೆ ಅವಧೀಂತ, ಸೀಮಾರೇಖೆಕ ದಾಂಟುನು ಕಿತಲೇಕಿ ದೂರ ವಿಸ್ತಾರೂನು ವಿಶ್ವಾಚೆ ಜನಾಕ ಜಾವಕಾ ಜಾಲ್ಲೊಲೊ ಸಂದೇಶು, ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಸಂತೋಷು ದಿವಚ್ಯಾಕ ಕೆದ್ದನಾ ಶಕ್ತ ಜಾತ್ತಾಕಿ ತೆದ್ದನಾ ತೇ ಅತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮ್ಹೋಣುನು ಘೆತ್ತಾ. ಆನಿ ತಸ್ಸಲೆ ಕವಿತಾ ಆಮಕಾಂ ಜಾಯಿ, ಆಮ್ಮಿ ವಾಜಿಚಾಯ.
 
-ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿTitle : ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚಿಜಾಯ್? - ಶಕುಂತಲಾ ಕಿಣಿ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.