Kavita Lekhanam

ಖರ್‍ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಚಿಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ - ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ಖರ್‍ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಚಿಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ -
ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್


ಆಮ್ಚೆ ದೊಗ್ ಈಷ್ಟ್ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ ತಶೆಂ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ - ಹಾಂಕಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಯೋಗದಾನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಂಡ್ರ್ಯೂಕ್ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ ತರ್, ವಲ್ಲಿಕ್ ವಿಮಲ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ’ಭಿತರ್‍ಲೊ ಕವಿ’ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹಾಖಾತೀರ್ ತಶೆಂಚ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಯೋಗದಾನಾಖಾತೀರ್ ಲಾಬ್ಲಾ. ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ತಶೆಂಚ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಖಜಾನಿ. ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಕವಿ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ’ಭಿತರ್‍ಲೊ ಕವಿ’ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾಂ. ಹೆ ದೊಗೀ ಜಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಈಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಸುರ್‍ವೆಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೆ ಕವಿ.ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ - ಕೊಂಕಣಿ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ದುಬಾಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಶಾರ್ಜಾ ಶೆರಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಆಬುಧಾಬಿಂತ್ ರಾವ್ತಾಲೊಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಖಾತೀರ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಪನಾ ಮತಿಂತ್ ಪಾಲೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ‌ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊನ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣೀ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾಯ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ಮಾಗೀರ್ ಫಕತ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕೀ, ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಬಳ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಘಟ್ ಜಾವ್ನ್, ಡಯಾನ್ ಡಿಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಸಯ್ ಘಾಲಿ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಆಸುನ್‌ಚ್ ಕೊಂಕಣೀ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಮಿ ಚಡಿತ್ ಭೊರ್ ಘಾಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿಂ ಸುರ್ವೆಚಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾವ್ಲಾಂ, ಮಾಗೀರ್ ಆಮಿ ವಾಡಲ್ಲಿ ರೀತ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭಲ್ಲಿಂ ಫಳಾಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ವಡಾರುಕಾಬರಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಾವ್ಳಿ - ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಕೀ ಮ್ಹಜೆ ಬರಾಬರ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ್. ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೇಂಯ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾ ಮ್ಹಜೆ ವಜೆಂ ಹಳೂ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲಾ. ತಾಚೆಂ ’ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್’ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೆ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಪುಸ್ತಕ್. ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಛಾಪೊ ಕಸೊ ಆಸುಂಕ್‍ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಏಕ್ ವ್ಹರ್‍ತೊ ದಾಕ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಖಾತೀರ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಕ್ ತೀನ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಲಾಬಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸಾತ್.


ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸುಕ್ಷೀಮ್ ಗಜಾಲಿಂ ಥಂಯ್ ಕಡುನ್ ವೆಚೊ ಕವಿ. ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ತಶಿ. ಜೋಗ್‌ಫಾಲ್ಸಾಂತ್ ತರೀ ಗಿಮಾಂತ್ ಝರ್ ಸುಕ್ತಾ, ಪುಣ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚಿಂ ಸಂವೇದನಾಂ ರಾಂವ್ಚಿಂ ನ್ಹಯ್. ದುಡ್ವಾ ವೆವ್ಹಾರಾಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸುನ್‍ಯ್ ಕವಿಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಸಂವೇದನಾಂ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಸದಾಂ ಉಮಾಳುನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಝಳ್ಕತಾನಾ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತೆವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಬೋವ್ ವ್ಹರ್‍ತಿ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕಾವ್ಯಶೆತ್ ತಾಕಾ ಆಶೆಲ್ಲಿ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ದೀಂವ್ ಅಶೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶೆತಾ.

ದುಬಾಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಸುರು ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಲ್ಲಿನ್ ಕುವೇಯ್ಟ್ ಶೆರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್‍ಚೊ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ವಾವ್ರ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ, ಪುಣ್ ವಲ್ಲಿಚಿಂ ಬಾಕ್ಕಾರಾಂ! ಆಮಿ ಏಕ್ ಮೆಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ತಾನಾ, ವಲ್ಲಿಚಿಂ ಧಾ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡುನ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ತಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಫಕತ್ ಕುವೇಯ್ಟಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ದುಬಾಯಾಂತ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಂಬಯ್, ಗೊಂಯಾಂತ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಂಕ್ ತೊ ಜೊಡೀತ್ ಗೆಲಾ. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ತೊ ಥಾಂಬ್ಲಾ ತರೀ, ಮಾಗೀರ್ ತೆಂ ಮೊನೆಪಣ್ ಫಾಪ್ಡುನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾಕೀ ವೆಗಾನ್ ತೊ ಧಾಂವತ್ ಗೆಲಾ. ವೃತ್ತೆನ್ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸುನೀ, ಕೊಂಕಣಿ ಖಾತೀರ್ ತಾಣೆ ವೇಳ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ದಿಸಾಚಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ವೊರಾಂ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪ್ರಸ್ನ್ ಉಟನಾಸ್ತಾಂ ರಾವನಾ. ಎಕೆ ವಾಟೆನ್ ವೃತ್ತಿ, ಆನ್ಯೇಕೆ ವಾಟೆನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಚಳುವಳೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದೊನಾಯ್ ಮದೆಂ ಸ್ವತಾಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕೃಶಿ. ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಣೇಂಯ್ ವಲ್ಲಿಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ತೊ ಆಮ್ಸರ್‍ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉದೆಲಾಂ, ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಸರಾನಿಮ್ತಿಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾಮಾ ಬರಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ, ಸಾರ್ಕಿಂ ಜಾಲಿಂನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ವಲ್ಲಿಕ್ ಹೆಂ ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಲಾಗನಾ. ತೊ ಆಯ್ಕತಾ, ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ವಾಟೆರ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾನಾ, ಪಾಟಿಂ ಸಯ್ತ್ ಪಳೆನಾ. ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾಮಾಂ ಬಾಕಿ ಉರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಸಲೊ ಆಮ್ಸರ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ಕೊಣ್ಣಾ!ವಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ವಿಮರ್ಸೊ - ಅಶೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ತಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಕವಿಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆಮಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವಲ್ಲಿಚೆಂ ’ಭಿತರ್‍ಲೊ ಕವಿ’ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹರ್‍ತಿ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಾಚೆ ದಿಷ್ಟಿನ್ ವಲ್ಲಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾನ್ ವ್ಹರ್‍ತೊ ಸಂತೊಸ್ ದಿಲಾ ಆಸ್ತಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ವಲ್ಲಿನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ಮಜತ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ವಲ್ಲಿಥಾವ್ನ್ ಅಸಲೊ ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರ್ ರಾಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್, ಅಸಲೆ ದೊಡ್ತೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಲ್ಲಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಉತ್ತೇಜನಾಚ್ಯೊ ಝರಿ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಆಶೆತಾಂವ್.

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯಾಂ ದಿಸ್ತಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಅಸಲೊ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಸತ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಿರ್ಮಾಣಾಕುಶಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ವಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ತಸಲ್ಯಾ ಕವಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಪುಸುನ್ ಉಡೊಂವ್ಚಿಂ, ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆದಿಶಿಂ ಶೆಣಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಯ್ರ್ ಪಡುನ್ ಘಾಣುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕಣೀ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್, ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಕರುನ್ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಕ್ ಹಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಗಜಾಲ್ ಆನಿ ಹಾಕಾ ನವ್ಯಾನ್ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಧರ್‍ಚೆ/ಧರ್‍ಚಿಂ, ಖಿಣಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೆ ಆಶೆನ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ ’ಆರ್ಸೊ’ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂತ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಬರಯ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಲೇಖನ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿ ’ಕಿಟಾಳ್’ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.  ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಎಮ್. ಜೆ. ಇ. ಎಸ್. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಷಣ್ಮಾಸಿಕಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ  ’ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ನದರ್ - ಪಾನ್ 29’ (Vol 1, Issue 2) ಲೇಖನಾಂತ್ ಜೋಕಿಮ್ ಪಿಂಟೊ ಅಸಲ್ಯಾ, ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ದಾಖಲ್ ಕರುನ್, ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಲಾಗಿಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೆಂ ಜಾಂವ್, ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಂವ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ (ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಾಂಟೊ ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಜಾಲಾಂ) - ನಾಂವ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ದವರಲ್ಲೆಂ ಹಾಂಚೆಂ ಜಾಳ್ ಕಶೆಂ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್, ಸಾಂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ತಸಲೆ ಶತಕಾಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಆಸಲ್ಲೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲಿಸಾಯೆನ್ ಕಶೆಂ ಬಲಿ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕಯ್ತಾ.

ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವ್ ಖರ್‍ಯಾನ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ವಲ್ಲಿ, ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವಾವ್ರಾಥಂಯ್ ಸರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಆಂಡ್ರ್ಯೂಕ್, ವಲ್ಲಿಕ್ ಮೆಳಲ್ಲೆ ಹೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸೊದುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಹೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್‌ಚ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಖರಿಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

खऱ्या कोंकणी वावराचीं प्रमाण पत्रां -
आंडऱ्यू डिकुन्हा आनी वल्ली क्वाड्रस


आमचे दोग ईष्ट एंडऱ्यू एल. डिकुन्हा तशें वल्ली क्वाड्रस - हांकां फाटल्या दिसांनी कोंकणी काव्यशेताक तांचें योगदान मांदून घेवन पुरस्कार लाबल्यात. आंडऱ्यूक संदेश प्रतिष्ठानाचो पुरस्कार लाभला तर, वल्लीक विमल वी. पै विश्व कोंकणी कविता पुरस्कार ताच्या ’भितर‍लो कवी’ काव्यसं ग्रहाखातीर तशेंच दायजी दुबाय साहित्य पुरस्कार ताच्या समग्र साहितीक योगदाना खातीर लाबला. आंडऱ्यू कविता ट्रस्टाचो ट्रस्टी तशेंच सद्द्याक ट्रस्टाचो खजानी. वल्ली क्वाड्रस कविता ट्रस्टाचो मथायस कुटम कविता पुरस्कार जोडपी कवी तशेंच ताचें पुस्तक ’भितर‍लो कवी’ कविता ट्रस्टाच्या कविता पब्लीकेशन्सान पर्गट केलां. हे दोगी जाण आमचे ईष्ट मात्र न्हय आमच्या कविता मिसांवांत सुर‍वेच्या वरसांथावन आमकां सांगात दिल्ले कवी.

दायजी दुबाय - कोंकणी बरोवप्यांचो एकतर दुबाय शेरांत स्थापन जांवच्याकी पयलें, आंडऱ्यू शार्जा शेरांत आसल्लो आनी हांव आबुधाबींत रावतालों. कोंकणी कवितेखातीर कितें तरी करुंक जाय म्हळ्ळी कल्पना मतींत पालेवंक लाग‌ल्ली. ह्याच संदर्भार आंडऱ्यून म्हाका फोन करून कोंकणिच्या नांवान प्रत्येक जावन कोंकणी कवितेच्या नांवान आमी सांगात मेळूंक जाय म्हळ्ळी आशा व्यक्त केल्लो उडास आजून म्हाका आसा. थोड्याच काळान म्हाका दुबाय येंवचें पडलें. मागीर फकत कवितेच्या नांवार सांगाता मेळच्याकी, कोंकणिच्या नांवार सांगाता मेळच्यांत आमच्या शेवोटाक चडीत बळ मेळुंक साध्य आसा म्हळ्ळें चिंतप घट जावन, डयान डिसोजाच्या आपोवण्याक आमी सय घाली. दायजी दुबाय संस्थ्यांत आसून‌च कोंकणी काव्यशेताच्या वावराक आमी चडीत भोर घालो. कविता ट्रस्टाचीं सुरवेचीं ल्हान पावलां, मागीर आमी वाडल्ली रीत, आमकां लाभल्लीं फळां आनी आतां वडारुकाबरी दीवन आसची सावळी - ह्या सगळ्याकी म्हजे बराबर आंडऱ्यू एक बळवंत साक्षिदार. हांवें कितेंय सांगल्ल्यावेळा म्हजे वजें हळू कर‍च्यांत ताणे सांगात दिला. ताचें ’आंजुराचें पान’ कविता पुस्तक प्रकाशनाचे दिष्टीन म्हाका समाधान दिल्लें एक अत्युत्तम पुस्तक. पुस्तकाचो छापो कसो आसुंक‍जाय म्हळ्ळ्याक हें पुस्तक एक व्हर‍तो दाकलो. ह्या पुस्तका खातीर आंडऱ्यूक तीन प्रशसत्यो लाबल्ल्यो आसात.

आंडऱ्यू ल्हान ल्हान सुक्षीम गजालीं थंय कडून वेचो कवी. ताची दीष्ट तशी. जोग‌फॉल्सांत तरी गिमांत झर सुकता, पूण आंडऱ्यूचीं संवेदनां रांवचीं न्हय. दुडवा वेव्हाराच्या राटावळिंनी व्यस्त आसून‍य कवीक गरजेचीं संवेदनां ताचेथंय सदां उमाळून येंवचीं झळकताना आज्याप जाता. ताच्या संदेश प्रशस्तेवर्वीं आमकां बोव व्हर‍ती खुशी जाल्या. काव्यशेत ताका आशेल्ली दाधोस्काय दींव अशें कविता ट्रस्ट आशेता.

दुबाय शेरांत कोंकणी कवितेचो वावर सुरू कर‍च्या संदर्भार वल्लीन कुवेयट शेरांत कोंकणी साहित्याचो प्रत्येक करून कोंकणी कवितेचो पोस कर‍चो जबर‌दस्त वावर सुरू केल्लो. आमचीं पावलां, पूण वल्लिचीं बाक्कारां! आमी एक मेट काडलें म्हणून सुसकार सोडताना, वल्लिचीं धा पावलां काडून जातालीं. ताचो वावर फकत कुवेयटाक मात्र सीमीत दवरीनासताना, दुबायांत, उपरांत मुंबय, गोंयांत, मंगळुरांत ताणे चलोवन वेला आनी ह्या पयणार जायत्या नव्या संबंधांक तो जोडीत गेला. कांय थोड्या संदर्भांनी ताच्या वैयुक्तीक कारणांक लागून तो थांबला तरी, मागीर तें मोनेपण फापडून पयलेंच्याकी वेगान तो धांवत गेला. वृत्तेन बोव उंचल्या जाग्यार आसुनी, कोंकणी खातीर ताणे वेळ दिंवची गजाल म्हाका मात्र कित्याक सर्वांक विज्मीत करयता. ह्या मनशाक दिसाचीं कितलीं वोरां आसतात म्हळ्ळो प्रस्न उटनासतां रावना. एके वाटेन वृत्ती, आन्येके वाटेन कोंकणी चळुवळेचो वावर आनी ह्या दोनाय मदें स्वताची साहितीक कृशी. टैम मॅनॅजम्ँट कोणेंय वल्लिथावन शिकचें आसा. पूण थोड्या संदर्भांनी तो आम्सर‍ता म्हळ्ळें भोगप म्हाका उदेलां, ह्या आम्सरानिमतीं कांय थोडीं कामा बरीं जाव्येत आसल्लीं, सारकीं जालींनांत म्हळ्ळें हांवें चिंत‌ल्लें आसा. पूण वल्लीक हें खंयचेंय लागना. तो आयकता, आनी आपले वाटेर मुकार वेताना, फाटीं सयत पळेना. कोंकणिच्या संदर्भार जायतीं कामां बाकी उर‍ल्यांत आसताना असलो आम्सर गरजेचो कोण्णा!

वल्ली कविता मात्र न्हय, काणयो, कादंबरी, विमर्सो - अशें साहित्याच्या वेवेगळ्या प्रकारांनी हात भोंवडायता. कविता ट्रस्टाचो पुरस्कार जोडल्ल्या चडावत कविंचीं पुस्तकां आमी पर्गट केल्लीं आसात. तशें म्हणताना वल्लिचें ’भितर‍लो कवी’ पुस्तक पर्गट करुंक आमकां व्हर‍ती दाधोस्काय भोगल्ली आसा. म्हाका दिसता पुस्तक निर्माणाचे दिष्टीन वल्लीक सयत ह्या पुस्तकान व्हर‍तो संतोस दिला आसतलो. कविता ट्रस्टाच्या कविता सादरीकरण सर्तेच्या प्राथमीक पांवड्यांनी वल्लीन मुंबयांतल्या भुरग्यांक उत्तेजन दिंवच्याविशीं जायती मजत दिल्ली आसा. वल्लिथावन असलो निरंतर वावर रांवचो न्हय, असले दोडते पुरस्कार वल्लीक ताच्या वावरांत उत्तेजनाच्यो झरी जांवदीत अशें आमी आशेतांव.

ह्या मधें एक गजाल मटव्यान सांग्यां दिसता. कोंकणी कविताशेतांत असलो निस्वार्थी, सत्वाच्या साहित्य निर्माणाकुशीं पावलां काडचो वावर वल्ली आनी आंडऱ्यू तसल्या कवीं थावन चलून आसताना हो वावर पुसून उडोंवचीं, हो वावर कांय महत्वाचो न्हय म्हणून सांगचेदिशीं शेणाक महत्व दिंवचीं प्रेतनां आयलेवार वयर पडून घाणूंक लागल्यांत. कोंकणी साहित्याक, प्रत्येक करून कविता शेताक ही मारेकार गजाल आनी हाका नव्यान कविता बरोवंक धर‍चे/धर‍चीं, खिणाच्या नांवाचे आशेन बली जावन आसात. विल्सन कटीलान ’आरसो’ पत्राच्या संपादकीयांत सविस्तार रितीन ह्याविशीं बरयलां. तें लेखन आनी ताका पूरक जावन हेर गजाली ’किटाळ’ जाळीजाग्यार पर्गट जाल्यात. इतलेंच कित्याक सां. लुवीस महाविद्यालयाच्या कोंकणी संस्थ्यान पर्गट करच्या एम. जे. इ. एस. जर्नल ऑफ अमर कोंकणी षण्मासीकांत बरयल्ल्या ’कर्नाटकांतल्या कानडी लिपियेंतल्या कोंकणी साहित्याचेर एक सुकण्या नदर - पा: 90’ (Vol 1, Issue 2) लेखनांत जोकीम पिंटो असल्या, वरसाच्या वावराची नोंद करून, वीस वरसां लागीं वाव॒र केल्ल्या आशावादी प्रकाशनाचें जांव, किटाळ जाळीजाग्याचें जांव, कविता ट्रस्टाचें जांव (कविता ट्रस्टाचो एक ल्हान वांटो कविता.कॉम उल्लेख जालां.) - नांव काडीनासतां भायर दवरल्लें हांचें जाळ कशें विस्तारून येता आनी हाका सां. लुवीस कॉलेज, सां. आग्नेस कॉलेज तसले शतकाचो इतीहास आसल्ले संस्थे सलीसायेन कशें बली जातात म्हळ्ळें दाकयता.

एक गजाल हांव खर्‍यान पात्येवन आयलां. वल्ली, आंडऱ्यूच्या कोंकणी वावराक कोणायचें प्रमाण पत्र गर्ज ना. ह्या वावराक कोणायच्याय वावराथंय सर करुंक साध्य ना. आंडऱ्यूक, वल्लीक मेळल्ले हे पुरस्कार तांकां सोदून आयिल्ले पुरस्कार, हे पुरस्कार‌च खंयच्याय वावराक खरीं प्रमाण पत्रां. 

 
-मेल्विन रोड्रीगस 

Comment on this article

 • Maxim Lobo, Bangalore

  Mon, Mar 27 2023

  Congratulations to Andrew D'cunha and Valley Quadras on the awards and their tireless work for Konkani and poetry. Great tribute to their work by Melvyn Rodriques, a giant in the field. May your tribe increase & prosper! Sad to hear about omissions of the organizations in the references.

  DisAgree Agree [1] Reply

 • Preetham Kirem, Kirem Elinje

  Fri, Mar 10 2023

  Congrats to both Andrew & Vally for being awarded for your Konkanni Poetry.

  DisAgree Agree [1] Reply


Title : ಖರ್‍ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಚಿಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ - ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.