Kavita Lekhanam

ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚೀಜಾಯ್? - ಏಕ್ ಬಾಕಿ ಜಾಲೋ ಪ್ರಶ್ನ್! -

ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚೀಜಾಯ್? - ಏಕ್ ಬಾಕಿ ಜಾಲೋ ಪ್ರಶ್ನ್!

- ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ

ಹ್ಯಾ 2011 ಜನವರಿಚ್ಯಾ 9 ತಾರಿಕೇರ ಕಾರ್ಕಳ್ಚೆ ನಕ್ರೆ ಗಾಂವಾಂತ ಚಲೆಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫ಼ೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪಯಲೆ ಸುವಾತೇರ ಘಡಲೆ ವಿಚಾರ ಸಾತೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚೂಕ್ ಜಾಯ್? ಮ್ಹಣಚೆ ವಿಷಯಾರ್ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲ್ಲೆ. ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಅಣಕಾರಣಿ ಶಕುಂತಳಾ ಕಿಣಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂನಿ ತಾಂಚೆ ಪ್ರಬಂಧಾಚೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಕೆಲೀ. ಹ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾಂತ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಏಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಜಾರೀ ಆಶಿಲೆ. ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ನವೊ ಮನೀಸ್. ಪುಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ನವೊ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಜಾಯತೆ ಕಾಳ್ ದಾಕೂನ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಆಸ್ವಾದನ್ ಕೆಲಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಸಾಭಾಸೆಚೋ ಮುಖ್ಯ್ ಮುದ್ದೊ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚೂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣಚೊ ಪ್ರಶ್ನೊ ಆಖೇರೀಕ್ ಪ್ರಶ್ನೊ ಜಾವ್ನ್ಚಚ್ ಉರಲೊ ಮ್ಹಣ ಮಾಕಾ ಭೊಗಲೆ.

ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರಸಾತೆಂಚೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷು ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾಚೆ ಕಡೇನ್ ಏಕ್ ಪ್ರಶ್ನೊ ದವರಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಮಾಸ್ತರಾನ್ ಮಾಕಾ ಸಾಂಗಿಲೆ ಉಡಗಾಸ್ ಯೆತಾ. ಸಾಹಿತಿಯೊಳಗೆ ಭಾವತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಕವಿತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. `ವೈಚಾರಿಕತೆಯು ಭಾವುಕತೆಯನ್ನು ಮೀರಿನಿಂತಾಗ ಹುಟ್ಟುವುದು ಗದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ'. ಹ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ಜರ್ ಏಕ್ ಮನೀಷಾನ್ ಭಾವತೀವ್ರತೆಚೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಕ ಕವಿತಾ ರಚಲ್ಯಾರ, ಆನಿಯೇಕ್ ಮನೀಸ್ ತಸಲೇಚ್ ಭಾವತೀವ್ರತೆಚೆ ಸೋಧಾಚೆ ಖಾತೀರ್ ತೀ ಕವಿತಾ ವಾಚತಾ. ಹೆ ಮೆಗೆಲೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ತುಮಚೆ ಮತ್ ಕಿತೆ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಶ್ನೊ ಹಾಂವೆಂ ಎಚ್ಚೆಮಾ ಕಡೇನ್ ದವರಲೆ. ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ನಾ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಮತ್ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕರನಾ. ಭಾವ, ಗೇಯತಾ, ಛಂದೋಬಂಧ ಹೆ ಸಕಡ್ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕವೀಂಚೋ ವಾದ್ ಆಶಿಲೋ. ಆಧುನಿಕ್ ಕವೀಂನಿ ತ್ಯಾ ಸಕಡಾಂಚೆ ಭಾಯರ್ ಕವಿತಾ ರಚನಾ ಕೆಲಾ. ತಶೆಂ ಜಾವೂನ್ ಏಕ್ ಮನೀಸ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸೋಧಾ ಖಾತೀರಚ್ ಕವಿತಾ ವಾಚಿತಾ ಮ್ಹಣೂಂಕ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣೂನ್ ಚಡೂಣೆ ಉತರಾಂನ್ ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲೋ.

ವೆಳ್ಯಾಕಾಳಾಚೆ ನಿಮಿತ್ತಾನ ಥಂಯ್ ತ್ಯಾ ಚರ್ಚಾ ವ್ಹಾಡೋನ್ ವ್ಹರೂಕ್ ಹಾಂವ್ ನಫಾವೊ ಜಾಲೋ. ಪುಣ ಮ್ಹಜಾ ಮನಾಂತ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲೂನ ಆಶಿಲೆ. ಹ್ಯಾ ಲಿಖಾಣ ತ್ಯಾ ಚರ್ಚೇಚೆ ಫಳ. ಆನಿ ಪರತೂನ್ ತೇ ಚರ್ಚಾ ಸುರೂ ಕರೂಂಕ ಅವಕಾಶ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಗತಾ.

ಸಾಮಾನ್ಯತಾಯೇನ ಏಕ ಮನಶಾ ಮಧೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಚಪಾಕ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣಾ ಕೆನ್ನಾ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಳತಾ ಮ್ಹಣೂನ ದೆಖಲ್ಯಾರ ತೇ ಲ್ಹಾನ ಪ್ರಾಯೇರ್ ಬಾಲಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ ಆಸಚೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾಚೆ ನಿಮಿತ ಅಶೆಂ ಸಮಜೂಯೇತ. ಭುರಗ್ಯಾಕ ತೇ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೂನ ಕಳಪಾಕ ಆಮಚೆ ಜಾಣಟ್ಯಾಂನಿ ಶೆಕಡಾಂ ದಾಕೂನ ವ್ಹಾಡೋವನ ಹಾಡಿಲೆ ಕಥನ ಶ್ರವಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೇಚ್ ಕಾರಣ. ಏಕ ಭುರಗೋ ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಕಡೇನ ಆಕರ್ಷಿತ ಜಾತಾ ಆನಿ ವಾಚಿತಾ ವಾಚಿತಾ ಹಳೂ ಹಳೂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ ರೂಚ್ ವ್ಹಾಡೋವನ ಘೆತಾ. ರೂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಕಿತೆಂ?. ಖಂಚ್ಯಾಚಿ ತೀ ರೂಚ್?. ತೀ ಜಿಬ್ಬೇಕ ಲಾಗೂನ ಮೆಳಚಿ ತಿಕಶಿ, ಗೊಡಶಿ, ಮಿಠಶಿ ರೂಚ್ ಕಾಂಯ್?. ಯಾ ವೆಗಳೀ?.

ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್, ತೇ ಗದ್ಯರೂಪಾನ ಆಸೋ ಯಾ ಕವಿತಾರೂಪಾನ ಆಸೋ, ಉತ್ರಾಂಚೆ ಆನಿ ಧ್ವನ್ಯ ಜಾವಚೆ ಅರ್ಥಾಂಚೆ ಪ್ರಭಾವ್, ವಾಚಪೀಲೆ ಮನಾಂತ ಪಡತನಾ ವೆಗವೆಗಳೆ ಭಾವನೇಂಚೆ ಸ್ಫುರಣ ಜಾತಾ. ವಾಚಪೀಕ್ ರೂಚ್ ಲಾಗಚೇ ಹ್ಯಾಚ್ ಭಾವನೇಂಚೆ ಸ್ಫುರಣಾಚೆ. ತೇ ಕಿತಕೀ ಕಾಳಜಾಂತ ಫುಟಿಲ್ಲೇ ವ್ಹರಿ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ಕಿತಕೀ ಮನಾಚೆ ಖೊಲಾಯೇಂತ ಹಾಲತಾ. ಆನಿ ತೋ ವಾಚಪೀ ಪರತ್ ಪರತ್ ತಸಲ್ಲೇ ಭಾವಸ್ಫುರಣಾಂಚೆ ಖಾತೀರ ವೆಗವೆಗಳೆ ಪುಸ್ತಕಾಂತ ಸೋಧ್ ಘಾಲತಾ. ವಾಚಿತಾ. ತೇಚ್ ಮ್ಹಜೇ ಮಾಸ್ತರಾನ ಮಾಕಾ ಸಾಂಗಿಲ್ಲೇ ಭಾವದ ಅರಸುವಿಕೆಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದು ಮ್ಹಣೂನ.
ಹೆ ಭಾವ ಮನಶಾಚೆ ಮನಾಂತಲೇ ಏಕ ಜರೂರತ್. ತಾಕಾ ತೇ ಭಾವ ಜಾಯ್. ಸಾಮಾನ್ಯತಾಯೇನ್ ಮನೀಶ್ ತಾಚೆ ಬಾಯಲೇ ಲಾಗಿ, ಆವಯ್ ಚೆ ಲಾಗಿ ಯಾ ಭುರಗ್ಯಾಂಚೆ ಲಾಗಿ ಸಂವಹನ ಕರೂನ ಭಾವಸಾಂತ್ವನ ಕರೂನ್ ಘೆತಾ. (ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾರ್ ಚಡ್ ಮಾಹೆತ್ ಎರಿಕ್ ಬರ್ನಾಚೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮ್ಹಣಚೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂತ ಮೆಳತಾ) ಏಕ ಮನಶಾಕ ವೆಗವೆಗಳೆ ಭಾವಸ್ಫುರಣಾಂಚೆ ಜರೂರತ ಆಸಾ. ಆನಿ ತೇ ತೋ ವೆಗವೆಗಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ ಸೊಧತಾ. ಕಾಂಯ್ ಲೋಕ ಖೇಳಾಂತ ಸೋಧಲ್ಯಾರ್, ಕಾಂಯ್ ಲೋಕ ಸಿನೆಮಾಂತ ಸೋಧತಾತ. ಆನಿ ಜೇ ಲೋಕಾಂನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಚಪಾಂತ ಪ್ರವೇಶ ಘೆತಲಾ ತೇ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ ಸೋಧತಾತ.

ಆತಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂತಲೆ ವಿಚಾರಸಾತೆಂಚೆ ವಿಷಯ : ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚೀಜಾಯ್? ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾ.

ಮನೀಶ್ ತಾನ್ ಆಯಲ್ಯಾರ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆತಾ. ಚಡ್ ತಾನ್ ಆಯಲ್ಯಾರ್ ಥಂಡ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಸೊಮಾಳೆ ಉದಾಕ್ ತಾಕಾ ಲಾಗೀಲೀ ತೀ ಚಡ್ ತಾನೇಕ ಸಾಂತ್ವನ್ ದೀನಾ. ತೇ ತೋ ಜಾಣಾ. ತಶೇಂಚ್ ಕೋಣಾಕ್ ಭಾವಸಾಂತ್ವನ ಜಾಯ್ ತೋ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಚತಾ ಆನಿ ಕೋಣಾಕ್ ಚಡತೆ ಭಾವಸಾಂತ್ವನ ಜಾಯ್ ತೋ ಕವಿತಾ ವಾಚತಾ. ಕೋಣ್ ಕವಿತಾ ವಾಚತಾ ತೋ ಜಾಣಾ ಕೀ ಕವಿತೇಂತ್ ತಾಕಾ ಜರೂರತ್ ಆಸಚೆ ಚಡತೆ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆ ಭಾವಸಾಂತ್ವನ ಮೆಳತಾ. ಪೂಣ್ ಹೋ ಏಕ್ ಸೋಧ್. ಏಕ್ ಬರೇಂ ಕವಿತೇಚೆಂ ಸೋಧ್. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಬರೇಂ ಕವಿತೇಂತ್ ತಾಕಾ ಮೆಳತಾ ಅಗಡಭಂಬ್ ಭಾವತೀವ್ರತೇಚೋ ಏಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್.

ಎಮಿ ಲೋವೆಲ್ (1874-1925) ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣತಾ: That is what poetry really is. It is the height and quintessence of emotion, of every sort of emotion.Title : ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚೀಜಾಯ್? - ಏಕ್ ಬಾಕಿ ಜಾಲೋ ಪ್ರಶ್ನ್! -

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.