Kavita Lekhanam

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಪೊಜ್ಡೆಪಣ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್: ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಪೊಜ್ಡೆಪಣ್

ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಏಕ್ ವಾದ್ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್, '-ಆತಾ'ತಾಂ ಬರೊಂವ್ಚೆ ನವೆ ಕವಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಪೊಜ್ಡೆಪಣ್ ಚೆಪುನ್ ಆಸಾತ್,  ರಿತಿನಿತಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಹರ್‍ತೆಂ, ದೆಕುನ್ ಕವಿ-ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶಿಂ ಬರಯ್ನಾಯೆ-'  ಅಶೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ವಾದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತವಳ್‌ಚ್ ಪ್ರತಿವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರೀ ವಾಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಲೇಕನ್, ಕಾವ್ಯೆಂ, ನಾಟಕ್, ನವಲ್,ನವಲಿಕಾ ಹ್ಯಾ ಸರ್‍ವಾಂನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸೊದ್ತಾ ಆನಿ ತೆಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಂತೃಪ್ತ್ ಜಾತಾ.

ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಚೆಂ 'ರಾಯರು ಬಂದರು ಮಾವನ ಮನೆಗೆ..’ ಕವನ್ ವಾಚ್ತಲ್ಯಾ ಕವಿ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅನ್ಭವ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪೊಜ್ಡೆಪಣ್ ಸೊಧ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಳನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಚೂಕ್ ಕೊಣಾಚಿ ?

ಆತಾಂ ಆಮಿ ಪೊಜ್ಡೆಪಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚೆ ಪಾಟ್‌ಭುಂಯ್ತ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ.  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲಿಕಿತ್ ಸಾಹಿತ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಪರಂಪರಾ ಕಾಂಯ್ ಪರ್‍ನಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ವರ್‍ಸಾಂಚಿ. ತಾಚೆ ಆದ್ಲೆಂ ಆಸಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರೀ ಲಾಬ್ಲಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ.  ಲಾಬಜಯ್ ತರ್ ಆಸಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಜಯ್ ನಂಯ್ಗೀ. ಖರ್‍ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಬೋವ್ ಪುರಾತನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪರಂಪರಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್  ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್ (ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಖಂತ್ ಕರ್‍ಚಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ) ಬರ್‍ಪಿ ಸಾಹಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಾಡ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ತೋಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಜನಪದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮದೆಂ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್‍ಜೆಚಿ. ಹ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜನಪದ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಮದೆಂ ಸಬಾರ್ (ಆತಾಂಚ್ಯಾಂನಿ) ಪೊಜ್ಡಿಂ ಮ್ಹಣ್ಚಿಂ ಥಿಕಾಂ ಪರ್ಜಳ್ತಾತ್. ಲಾಂಬ್ ತೆಂಕ್ಡಿ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂ ಮದೆಂ ಸೊಡ್ತಿ ಘಾಲ್ನ್ ಕೊಣಾಚಿ ಸೊಡ್ತಿ ಉಟ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೆ  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಜ್ಡೆಪಣಾಕ್  ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಭಿಯೆಲ್ಲೆಚ್‌ನಾಂತ್.

ಶೋ ಶೋ ಶೋ ಜುವಾನಾ

ಆಲ್ತಡಿ ಕೊಕ್ಕೆಂ ಪಲ್ತಡಿ ಕೊಕ್ಕೆಂ ಕೊಕ್ಕ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ದೊರಿ
ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಚಿ ಕಾಷ್ಟೀಗಾ ಬರಿ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ ಭಂಡಾರಿ
ಶೋ ಶೋ ಶೋ ಜುವಾನಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಕಾಚ್ಚಿಂ ಪಾನಾಂ
ಖೊಲಿಯೊ ಆರಾಯ್ ಜುವಾನಾ ಶೋ ಶೋ ಶೋ ಜುವಾನಾ
ಗಡ್ಬಡೊ ಝಗ್ಲಾಣೆ ಯೇವ್ನ್ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಎಕ್ಪಾಟ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ ಪಾವ್ಸು
ಯೆಜ್ಮಾನಿ ಜರ್ ಸೊರೊ ದೀನಾ ತರ್ ತಾಚೆ ಬೊಂಬ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ ಘಾಸ್
ಮದ್ಲ್ಯಾ ವಾನಾರ್ ಫಾರ್ ಲಾಗನಾ ಎಕಾ ವಾನಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಣಾಂ ಶೋ ಶೋ ಶೋ ಜುವಾನಾ
ವಯ್ಲ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಗುರ್‍ಕಾರಾಮಾ ಸೊರೊ ಆತಾಂ ಗಮಾ ಗಮಾ
ಶೋ ಶೋ ಶೋ ಜುವಾನಾ
ಕಾಂಡ್ಯಾಗೋ ಕಾಂಡ್ಯಾಗೋ ಕಾಷ್ಟಿ ಸುಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಯಾಗೊ
ಮಾಮ್ ಆಮ್ಚೊ ಶಿಂದ್ತಾನಾ ಕೆಳೆಂ
ಮಾಮಿ ಆಮ್ಚಿ ಕಾಂತ್ತಾ ವೊಳೆಂ
ಶೋ ಶೋ ಶೋ ಜುವಾನಾ ಕಾಂಡ್ಪಿಣಿಚೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಘೊವ್
ಮದ್ಲ್ಯಾ ವಾನಾಂತ್ ಫಾರ್ ಪಡನಾ
ಶೋಶೋರೇ ಶೋರೇ ಭಾತಾ | ಕಾಂಡ್ಪಿಣೆ ಪೊಟಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ.
ಕಾಂಡ್ಪಿಣ್ಯೊ ಗೆಲ್ಯೊ ಕಾಂಡುನ್ | ವಾಸುಡ್ಪಿಣ್ಯೊ ಬಸ್ಲ್ಯೊ ವಾಸ್ಡುನ್
ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗುಂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ ರಾನಾಂತ್ ಜಾತಾಯ್ ಕಾಂಪಿಣಿ

ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮದ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಜನಪದ್ ಪೊದ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ 'ಅಲ್ಲುಬಾಯ್' ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೊದಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್ ಆನಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ಹೆಂ ಪೊದ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೆಳೆಂ, ವೊಳೆಂ, ಮದ್ಲೆಂ ವಾನ್, ವಯ್ಲೆಂ ರಾನ್ ಅಸಲೆ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್? ಎಕಾ ವಾನಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಣಾಂ? ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಕಾಂಡ್ಪಿಣಿಚೊ ಘೊವ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಬ್ಜೊಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ನ್ಹಯ್. ಜನಪದ್ ಪೊದಾಂಗಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭವಾ ಭುತ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಗಜಾಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲ್ಹಾನ್ಸೊ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪರಿಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್‍ತಾ.

ರಾನಾಂತ್ ಕಾಂಪಿಣ್ ಮಾರ್ಚಿ- ಗೇ ಖಬ್ರೊ ಉಲೊಂವ್ಚಿ, ಶೀದಾ ಶೀದಾ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಪರ್ಕಿ ಉತ್ರಾಂ ವಾಪಾರ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಮನ್ಶಾಂ ಮದೆಂ ಆದಿಂಮಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಜನಪದ್ ಕಾವ್ಯಾ ಪರಂಪರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇರೇಪಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಮಹಾನ್ ಕವಿ ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉದೆಲೆ.  ತಾಂಚೆ ವಯ್ರಯೀ ಜನಪದ್ ಕವಿಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪೊಜ್ಡೆಪಣಾಚಿ ಸೊಭಿತ್ ರೂಚ್ ಆನಿ ಭುಲ್ ಪಡ್ಲಿ.  ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲೆಂ ಪರ್‍ಗಟ್ ಧಯ್ರ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ವರ್ಣುಂಚೊ ಕವಿ ಘೆತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನವಾಲಾಂಚೆಂಚ್ ಸಯ್.

'ನೊವಿಂ ಪೊದಾಂ' (1942) ಜೊಕಿಮ್ ಡಿಸೋಜ್ ಇಜಯ್, ಎ ಎ ಪಿಂಟೊ (ಚರ್ಚ್ ವೀವ್ ಬಿಜಯ್) ಹಾಣೆ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ತಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕವನ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾ.

ಬಾಂಗ್ರಾಂ ಮೊಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಕೋಂತ್ ಗಳ್ಯಾಂತ್

ಬಾಂಗ್ರಾಂ ಮೊಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಕೋಂತ್ ಗಳ್ಯಾಂತ್
ಪಾಸಾಯೆಕ್ ವೆತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪೆಂಟೆಕ್
ಮಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಕಶಿಂ ಸೊಬಾನ್‌ಗೇ
ವಿಸ್ತುದ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬೊಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್

ಸಿಸಿಲ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಯ್ಗೊ ದೊಳೆ
ಕೆಸ್ ತುಜೆ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಪಾಂಯಾಂ ಕಡೆ

ಘರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪೆಂಟೆಂತ್ ದೆಕುನ್
ಸಯ್ರಿಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎತಾ ತೆಂಕೊನ್
ವೊಡ್ಲ್ಯಾ ಇರ್ಮಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್‍ಗೆ ಮಾಂಯ್
ರೆಬೆಕ್ ಸಿಕ್ಲೊಲೊ ನೊವ್ರೊ ಸೊದುನ್

ಪಾಪ್ಪಾ ಮೊಜೊ ಬೆಬ್ದೊ ದೆಕುನ್
ಮಾಮ್ಮಾ ತಾಕಾ ಮಾರ್ತಾ ಚಿಡ್ಡುನ್
ಇರ್ಮಾಂಗೆಲೆಂ ಚೆಡು ರೆಬೆಕ್ ವಾಜುನ್
ದಾಕಯ್ತ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪಾತ್ರೊಸ್ ತಾಂಕೊನ್.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಕೋಣ್ ಚೆಡುಂ ಆಪ್ಲೆ ಆವಯ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪುಣ್ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಬೊಂವ್ಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ. ಪಾಂಯಾಂ ಕಡೆ ಕೇಸ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ (ಪ್ರಾಯ್ ಭರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ) ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆವಯ್ 'ತುಂಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ ಮ್ಹಣ್ತಾ (-ಸ್ವಂತ್ ನಿರ್‍ದಾರಾಚೊ ಉಗ್ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್) ಆತಾಂ ದಾದ್ಲೊ ಕವಿ ಎಕೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಸರ್ ಧರ್‍ನ್ ಚಲ್ಯೆ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕೊಲಾಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ ಅಶೆಂಯ್ ಪಳವ್ಯೆತಾ.  ರೆಬೆಕ್ ಶಿಕ್ಲಲೊ ನವ್ರೊ ಹೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್? ಇರ್ಮಾಂವ್ (ಇರ್ಮಾಂ) ಗೆಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೊಸ್ರಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾ? ಹೊ ಮೊಸೊರ್, ಹಿ ಆಶಾ ಆಬ್ಲೆಸ್ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಕ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆನಿ ಮನಿಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಸ್ತ್.  ದೇವ್- ದೆಂವ್ಚಾರ್, ರಾಯ್-ರಾಣಿ, ಝುಜಾಂ ಆನಿ ಜಯ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಕ್ ಸೊದುನ್ ವಚನಾಶೆಂ ಸದಾಂ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಪರಿಗತೆಂಕ್ ಜವಾಬ್ ಸೊದುನ್ ಕವಿ ಕವಿ ಜಾತಾ. ಕವಿತ್ವಾಕ್ ಆಸ್ಚಿ ತಾಂಕ್‌ಚ್ ತಿ.

ಹ್ಯಾ ಪೊಜ್ಡೆಪಣಾಂತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಹಬಂದೆಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಯಾಜಕೀ ವರ್ಗಾನ್ ಸಬಾರ್ ವಾಟೊ ಧರ್‍ಲ್ಯೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಸಾದಾರ್‍ಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಷೆಚೆರ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ಮೂಟ್ ಆನಿ ಛಾಪ್ ದಾಂಬ್ಲಿ. 'ಪಾದ್ರಿಕ್' (ಪುರೋಹಿತ್‌ಷಾಹಿ) ಭಾಸ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಆಜೂನ್ ವಾಪರ್‍ತಾ, ಸದಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಸ್ರೊನಚ್ ಗೆಲ್ಯಾ. (ಡಾ. ವಿಲ್ಲಿ ಆರ್ ದಸಿಲ್ವಾ ಹ್ಯಾ ಭಾಷೆ ಪ್ರಭೇದಾಕ್ ಮಂಕ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ). ಅಸಲೆ ಪರಿಗತೆಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ-ಕವಿ ವಳ್ಸೊನ್ ಗೆಲಾ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಪುರೋಹಿತ್ ಪ್ರೇರೇಪಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಿತ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ನೊರೆಞ ಥಂಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ( ಕಾವಿಯಾಂ ಜೆಲೊ- ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ನೊರೆಞ-ಪ್ರಸ್ತಾವನ್  ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞ- 1952)

ಸೊಮಿ ತುಜಿ ಶಾಣಿ ಖುಶಿ
ಎಕ್ಸುರ್ ಜೀಣ್ ಜರ್ ಫೊರ್ಮಾಯ್ಶಿ
ವಾದಾಳ್ ಅಂಧ್ಕಾರ್ ಸಾಂಗೊಡ್ಯಾವಿಣ್
ಉತ್ರೊಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಎಕ್ಸುರೆ ಸಕ್ತಿನ್-
ಧೀರ್ ದೀ, ಕರ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ರಾಣಿಕ್
ಖುಶೇನ್ ಘೆನ್ ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಕಾಣಿಕ್
ತುಜೆ ಥಂಯ್ ನೀಟ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್

ಸೊಮಿ ತುಜಿ ದಯಾಳ್ ಖುಶಿ!
ಮೊಗಾ ಕುರೊವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಣ್ಶಿ
ನಿದ್ರೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಹೃದಯ್ ಜಾಗೊವ್ನ್
ಆರ್ ತೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭೆಟೊವ್ನ್
ಮ್ಹಜೆ ಹಾತಿಂ ಸೊಡಿತ್ ಆಪಾರ್ ನಿರ್ಮಳ್ಪಣಿ, ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್
ಬಾವ್ಡಿನ್ ಖರಿ ಪತಿಣ್

ಸೊಮಿ ತುಜಿ ಉದ್ದಾರ್ ಖುಶಿ!
ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಳ್ ಜರ್ ದಿಶಿ
ನೆಂಟೆ ದೊಳೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್
ಸೊದ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಪ್ರೀತಿ ಆಧಾರ್,
ದಿ ತುಂ ಶೆಗುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ಸೆಂ
ಬಾಳಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ರುಪ್ಣೆಂ ತುಜೆಂ-
ಸಾಯ್ಬಾ ತುಜೆಂ ದಂಯ್ಬ್ ಗೀ

ಹಿ ಸ್ತ್ರೀ/ಚಲಿ ಸೊಮ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಪತಿಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾ. ಚಡ್‌ಶ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಧರ್ಮ್ ‌ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾ ತಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಹೆಂ 'ಶಿವನೆನೆಗೆ ಗಂಡನಾಗಬೇಕೆಂದು ತಪವಿದ್ದೆ ನೋಡ್ತಾ..' ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ.

ಹಿ ಚಲಿ ಇತ್ಲಿ ವಿನೀತ್‌ಗೀ, ಹಿಕಾ ಭುರ್ಗೆಂ ಸಯ್ತ್ ಸೊಮ್ಯಾನ್ ದೀಜಾಯ್. ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವಾನಾಂತ್ ಫಾರ್ ಪಡನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಶೀದಾ ಶೀದಾ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಹಿಕಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಸೊಮಿದಾಸಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಚಾರ್ತಾ.  ಹೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಸೊಮಿ ಸವೆಂ ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶಾ ಆಸಾ, ಮನ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಸೊಮ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಿ ಪತಿಂಕ್ ವ್ಹರ್ನ್  ಸೊರ್ಮುಣಾಕ್ ದವರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ನಾ.

ವಿವಿಧ್ ಮಾದ್ರಿ ಪಂಗಡ್ ವಾಡೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾದ್ರಿ ಮಾದ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರ್‍ದೆಶಿ ಸತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಅಂಕ್ವಾರ್‍ಪಣಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಸುರ್-ಸೊರೊ, ವಿಡೊ-ಚುಟ್ಟೊ, ನಾಚ್ ಗುಮ್ಟಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮಾ ಬಾಮ್ಣಾಂಕ್ ಹಲ್ಕೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಬ್ದಾಲ್ಲೊ ಹಲ್ಕೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಿರ್‍ಣಾಯಿಲ್ಲೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕಾಜಾರ್, ಜವಾಪ್, ಚಲಿ, ಆಬ್ಳೆಸ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆನಾಚಾರಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ಆಲ್ತಾರ್, ಲೋಬ್, ಧುಂಪ್, ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಅಸಲೆ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಉಂಚಾಯ್ ದಿಸ್ತಾ.  ಸೊಮ್ಯಾಚೆ ಖುಶೆಕ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ರಿ ಘೊವಾಚೆ ಖುಶೆಕ್ ವ್ಹಡ್ ತಫಾವತ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ.  ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮನಿಸ್ ಸೊಮ್ಯಾಚೆ ಖುಶೆಕ್ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ ಅರ್ಥ್ ಆನಿ ದಿಶಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತಾ'ತಾಂಚಿ ಪರಿಗತ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆನಿ ಸಮ್ಜೊನ್  ಘೆತಾನಾ ಕಳ್ತಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಿವಾಚಿ ಗಾಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಸುಟ್ಕಾಯೆಕ್ ಆರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ಎಕಾ ಕಾವ್ಯಾಚಿಂ ತೀನ್ ರುಪಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ಕಳ್ತಾ. ಸಬಾರ್‌ಸೊ ಲೋಕ್ 'ಅಡ್ಕುಲೊಗೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ-  ಕವಿವರ್ ಚಾಫ್ರಾಚೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಕಾವ್ಯೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾ. ಖರ್‍ಯಾನ್ ಹೆಂ ಕಾವ್ಯೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಜನಪದ್ ಕಾವ್ಯೆಂ. ಮೂಳ್ ಕಾವ್ಯೆಂ ಬಾಯೆಕ್ ಫಿಂರ್‍ಗ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಕಾಣಿಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜನಪದ್ ಪ್ರತಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಯೆಚೊ ಮಾನ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾ. ಹೆ ಸಾಂಕ್ಳಿಚೆಂ ವಿಸ್ತರಣ್ ಚಾಫ್ರಾ ಸೊಬಿತ್ ಆನಿ ಅರ್ಥಾ ಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹರ್‍ತಾ. 'ಪಿಯಾವಾಚ್ಯಾ ಬಿಯಾಳ್ಯಾಂತ್ ಪಿಯಾವ್ ಜಾತಾ, ಬಟಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಿಯಾಳ್ಯಾಂತ್ ಬಟಾಟ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಅಶೆಂಚ್ ಭಾವೊಜಿಚ್ಯಾ. ಸೊಂಪೆಂ ಆನಿ ಶೀದಾ ಸವಾಲ್ ಚಾಫ್ರಾಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಥರಾರ್ ಜವಾಬ್ ಸೊದುನ್ ವಚುಂಕ್ ತಾಕಾ ಪುರ್‍ಸೊತ್ ನಾ ತಶೆಂಸ್ ಗರ್‍ಜ್‌ಯ್ ನಾ ಅಶೆಂ  ದಿಸ್ತಾ.

ಮೂಳ್ ಜನಪದ್ ಕಾವ್ಯೆಂ (‘ಉದೆವ್’ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ - 1989)

ಆಡ್ಕುಲೊಗೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ ತೆಲಾ ತುಪಾಚೊ
ಬಾಯೆಗೆರ್ ಬಾಬು ಜಾಲಾ ಫಿಂರ್ಗಿ ರುಪಾಚೊ
ಮಾಡಾ ಮುಳಾಂತ್ ಚೆರ್ಕೊ ಜಾಲಾ ದಾಂಗ್ರೊ ಫೆರಾಯಾಂ
ಉಟಾಗೊ ಬಾಂಯಾಂನೊ ಮಾಂದ್ರಿ ಕೊವ್ಳಿಯಾಂ

ಮೂಳ್ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಿ ಕಾವ್ಯೆಂ (‘ಉದೆವ್’ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ - 1989)

ಅಡ್ಕುಲೊಗೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ ತೆಲಾ ತುಪಾಚೊ
ಬಾಯೆಗೆರ್ ಬಾಬು ಜಾಲಾ ಫಿಂರ್ಗಿ ರುಪಾಚೊ
ದಿವೊ ಲಾವುನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರುಪಾಚೊ

ಚಾ ಫ್ರಾ ಚಿ ಕವಿತಾ (ಸುಮಾರ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ)

ಅಡ್ಕುಲೊಗೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ ತೆಲಾ ತುಪಾಚೊ
ಬಾಯೆಗೆರ್ ಬಾಬು ಜಾಲಾ ಫಿಂರ್ಗಿ ರುಪಾಚೊ
ಕಸೊ?  ಕಸೊ? ಕಸೊ ?

ಪಿಯಾವ್ ರೊಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಿಯಾವ್ ಜಾತಾ.
ಬಟಾಟ್ ರೊಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಟಾಟ್ ಜಾತಾ.
ಬಾವೊಜಿ ಜರ್ ಆಮ್ಚೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಬಾಯೆಕ್ ಕಸೊ ಫಿಂರ್ಗಿ ಜಾತಾ ?

ಕಸೊ? ಕಸೊ? ಕಸೊ?

ಕಾವ್ಯಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಅಶಿ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ನಾಂತ್ ಆನಿ ಜಾಪಿ ಲಾಬ್ಲ್ಯೊ ತೆನ್ನಾ ತ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಮೋಲ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ.

ಫಕತ್ತ್ ಜಾಪಿ ದೀಂವ್ಕ್ ವೊದ್ದಾಡ್ಚೆಂ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ರೆಂ ಪೊಜ್ಡೆಂ ಕಾವ್ಯೆಂ ಏಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮೋಲ್ ಹ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ  ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ ತರೀ ಹಾಂಗಾ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿತಾಂ.

ಮ್ಹಜೆಂ ಪೊಜ್ಡೆಂ ಕಾವ್ಯೆಂ

ಚೆಡ್ವಾ ತುಜ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾನ್ ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಲುಟ್ಲಿ
ಚರ್‍ಬೆ ಉಜ್ಯಾನ್ ಲಾಸುನ್‌ಮುಂಗೊ ಮೊಡ್ಕಿ ಆತಾಂ ಫುಟ್ಲಿ
ಆಶೆ ಪಿಶ್ಯಾನ್ ಉಶೆಂ ಭಿಜವ್ನ್ ಖಾಟಿ ಪಿಟೊ ಕೆಲಿ
ಮಾರ್‍ಗಾ ವಯ್ಲಿ ಬಿಯಾತಿಣ್ ಖಬ್ರೊ ಕರುನ್ ಮೆಲಿ

ರಾನಾ ಮದೆಂ ಉಡೊನ್ ಗೆಲೊ ಕೊಲೊ
ಕಾರ್‍ಮಾರಿಂತ್ ಪಿಟೊ ಜಾಲೊ ಭೊಂವ್ತಿ ರುಕಾ ಪಾಲೊ
ಜೆನ್ನಾ ತುಜೆರ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ ತೆನ್ನಾ ಭಿತರ್ ವ್ಹಾಳೊ
ಉಮ್ಯಾ ಘಾಮಾನ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಕಪಾಲಾರ್‍ಲೊ ತಿಳೊ /  ಚೆಡ್ವಾ ತುಜ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾನ್

ಹಾಂಗಾ ಕೊಣಾಂಯ್ ಭಿಯೆಂ ನಾಕಾ, ನಾಕಾ ತುಜೊ ರುಬಾವ್
ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಹ್ಯಾಯೀ ವೆಳಾ ನಾಕಾ ಕಸ್ಲೊಚ್ ದುಬಾವ್
ನಾಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ಮದೆಂ ಹಾಡುಂಕ್ ದೇವ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಪಡ್ದೊ
ಮೊಗಾ ವ್ಹಾಳಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆ ಆತಾಂ ನಾ ಮಜೆಕ್ ಅಬಾವ್

ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಉರುಂ ಆತಾಂ
ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್ತಾತ್ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲಿಂ ಸುತಾಂ
ಸೊಬ್ತಾತ್‌ಮುಂಗೊ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಥಂಯ್ಚಿಂ ಖತಾಂ
ಆಂಗ್ ತುಜೆಂ ತರ್‍ನೆಂ ಜಿವೆಂ ಚಾಬೊನ್ ಚಾಬೊನ್ ಖಾತಾಂ

 

 

 

 

 

 

- ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್‍ಮುದೆTitle : ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಪೊಜ್ಡೆಪಣ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್: ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.