Kavita Lekhanam

ಪಿ. ರಾಮನ್ ಹಾಂಚೆಂ ಕಾವ್ಯ್: ಮೋಗ್ ಆನಿ ಅಸಮಾಧಾನಾಚೆಂ ಏಕ್ ವಿವರಣ್

ಪಿ. ರಾಮನ್ ಹಾಂಚೆಂ ಕಾವ್ಯ್: ಮೋಗ್ ಆನಿ ಅಸಮಾಧಾನಾಚೆಂ ಏಕ್ ವಿವರಣ್

ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ `ಕನಮ್' ಹಾಕಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಗಂಭೀರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ ಪಿ. ರಾಮನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾವ್ಯ ಜಿವಿತ್ ಅಶೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತಾ: `ನೈತಿಕ್ ಯಾ ಅನೈತಿಕಯ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಯಾ ಅಕಾಲ್ಪನಿಕಯ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ, ಸುಂದರ್ ಯಾ ವಿದ್ರೂಪಯ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆ ಕವಿತೆ ಖಾತೀರ್ ಚಡ್ಬಡ್ಚ್ಯಾಂತಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಆತಾಂಚೊ ಕವಿ ಜೀವಂತ್.'

ಹ್ಯಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಂಗ್ಣೆಚೆ ಜಾಪಿಂತಚ್ ಕವಿ ಮಲಯಾಳಮ್ ಕಾವ್ಯಾಚೆಂ, ಆಟ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಇತಿಹಾಸಚ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ರಿಡಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ತರೀ ಯುವ ಹುಮೆದಿಚೆ ಆನಿ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಮುಗ್ಧತೆಂತ್, ತೆಂ ಏಕ್ ನೀತ್ ಅನಿತಿ ಮಧ್ಲೆಂ ಘರ್ಷಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂಚೆ ನೈತಿಕ್ ವೊಳ್ವಳೆ, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಚ್ಯಾ ನೈತಿಕ್ ವೊಳ್ವಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕಯ್ ವೆಗ್ಳೆ ಆಸಾತ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾಂದುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಮನಾನಂಚ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ತೆ ನೈತಿಕತೆನ್ ಭರಲ್ಲ್ಯಾ ಮಲಯಾಳಿ ಕಾವ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಸೈತ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ ಘೆನಾಸ್ತಾಂ ನಿತಳಾಯೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಉಪಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ನೈತಿಕ್ ವೊಂದಾವ್ಣಿ ನಾತಲ್ಲೆಂ ಕಾವ್ಯೆಂ ರಚ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ನೈತಿಕತೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡಲ್ಲೆಂ ಕಾವ್ಯೆಂ ಪಸಂದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ತೊ ನಶಿಬಾಂತ್ ನೈತಿಕತಾ ಆನಿ ಮೌಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳಿ ಆಸ್ಚೆ ಪಿಳ್ಗೆಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಲೀಸ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಆನಿ ಬಳ್ವಂತ್ ತೀರ್ಮಾನಾಂಕ್ ಶಿಜಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿ ಮನಾಚೆ ಮಿತಿಕ್ ಕವಿತಾ' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕವಿತಾ ಹಿಶಾರೊ ದಿತಾ.

          ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರಚ್ ರೊಂಬೊನ್
          ಮ್ಹಜಿಂ ಹಾಡಾಂ ಬಡಯ್ತಾಂ
          ಜೀವ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಕರ್ಚೊ ಆವಾಜ್
          ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಸಾಳ್ತಾ

ಹೆಂ ಏಕ್ ತ್ಯಾ ಖಿಣಾಚೆಂ, ಇಲ್ಲೆಂ ಅಸಮರ್ಪಕ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಭಾಷಾಂತರ್, ಭೊಗ್ಶಿಯಾ. ಪುಣ್ ಗುಂಡಾಯ್ ಆನಿ ವಿಸ್ತಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಠ್ಯ ತಶೆಂಚ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಅನ್ಭೊಗಾಂಚೆಂ ಪೋಷಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್, ಅಸಲೆ ರಿತಿಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆನಿ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ರೊಂಬೊವ್ಣಿ, ರಾಮನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಚೆ ಪಿಳ್ಗೆಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಸಕತ್ ಆನಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ದೋನಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದಾಚೆಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಪಾಟ್ಲೆ ತಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಮಲಯಾಳಿ ಕವಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಕಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಕರುನಂಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾತ್ಮಕ್ ಸ್ವಪ್ರತಿಪಾದನ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಮಡ್ಚ್ಯಾ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಝರಿಂತ್ ಆಜ್ ಸೈತ್ ಆಳ್ಶಿ ಮಲಯಾಳಿ ಸಮಾಜಾಕ್ ಉಚಾಂಬಳಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಲಚಂದ್ರನ್ ಚುಳ್ಳಿಕ್ಕಾಡ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಲಯಾಳಿ ಕಾವ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಹಳ್ಡುವ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಸೈತ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾಂದಿಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ. ರಾಮನಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಹೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನ್, ತ್ಯಾ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಾಕ್ ಸೈತ್ ಮಿಕ್ವೊಂಚೊ ಭೊಳೊ ಶೆವೊಟ್. ತಾಚೆ ಸುಫಳತೆವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ದುಬಾವ್ ಆಸಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಮಾಗೀರ್ ರಾಮನ್ ತಸಲೆ ವಾಯ್ಟ್ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗನಾ. ಸಮಗ್ರ್ ಮಲಯಾಳಿ ಕಾವ್ಯ ಜಾಳಾಂತ್ ಹೆಂ ನವೆಂ `ಸುತ್' ಆನಿಕಯ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೆಂ ಆಪ್ಲೆಚ್ ರಿತಿನ್ ಸಿರಿವಂತ್, ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸಾಂ. ತೆಂ ನವೆಂ ಸುತ್, ಪೆಂಡ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ವೊಡುನ್ ವೆತಾ. ಹಾಂತುಂ ರಾಮನ್ ಎಕ್ಸುರೊ, ಶಾಂತ್ ರಿತಿನ್ ಪುಣ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಅಂತರ್ ಸುಳಿಂಕ್ ಝರಿಚಿ ಏಕ್ ಶಿರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ತಾ. ತಾಚಿಂ ಕವನಾಂ ಲ್ಹಾನ್, ಭಾಸ್ ನವಿ, ತಾಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾ ಅಸಂಗತ್ ಆನಿ ಸಂಗತಾಂಚೆಂ ಮಿಶ್ರಣ್. ತಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಮಲಯಾಳಿ ಮುಳಾಂಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಝರಿಂ ಪಾಸುನ್ ಪಸ್ರಾಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಧುನಿಕ್ ಸ್ವಸಮರ್ಥನೆಚ್ಯಾ ಹುಮೆದಿನ್ ಭರ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ನವೆ ಪಿಳ್ಗೆಚ್ಯಾ ಕವಿಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಬೋವಶ್ಯಾ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ತೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕಿಂ ಯಾ ಆಕಸ್ಮಿಕ್ ಜಾವ್ನ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಎಕೆ ರಿತಿಚಿ ಉತ್ಕಟ್ ಅಲಕ್ಷಾ, ಯಾ ಮಾಂದಲ್ಲಿ ಆಳ್ಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ, ದಾಕಯ್ತಾತ್. ಕವಿ, ಕಾವ್ಯೆಂ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ತೊ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಬಾಂಧ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ಗೊನ್, ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಚಡುಣೆಂ ವಾಂಟ್ಯಾಂ-ಫಾಂಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ, ಅಣು ಜಾಂವ್ಚೆ ವಾಟೆವಯ್ಲೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಆಸಾ. ಅಲ್ ಯಂಗಾಚಿ `ಹೆವೆನ್': ಕಲೆಕ್ಟಡ್ ಪೊಯೆಮ್ಸ್ 1956-1990' ಕೃತಿಯೆಕ್ ಒ.. ಗಬುಗಹಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಯಾದ್ ಜಾತಾ. ಸಮಕಾಳೀನ್ ಸಾಹಿತಿಂಕ್, ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿಂಕ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಕಿತೇಂಯ್ ಪಡೊನ್ ವಚನಾಸ್ಚೆಂ ಧೋರಣ್ ಚಡೊನ್ ವೆಚೆವಿಶಿಂ ಠೀಕಾ ಕರೀತ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ: `ಚಡ್ತಿಕ್ ಕವನಾಂ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಆಧುನಿಕ್, ಖಿಣಾನ್ ಪಚೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಾವ್ಯೆಂ, ಖುಶಿ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜೆ ಅಭಿರುಚಿಚಿ, ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ಯಾ ಉಲೊಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ತರೀ ನ್ಹಯ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಣಾಂನಿ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ರಾಸ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸಾರಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ಚಡ್ತಿಕ್ ಕವಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸಾತ್ "ಯೆ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಪಡ್, ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಕವಿ! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ತಕ್ಲೆಭಿತರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅದ್ಭುತಾಂ ಲಾಗಿಂ ಕುಸ್ಕುಟ್ ತರಿ ಪಾಂವ್ಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ತುಕಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತುಂ ಆಜ್ ಅಶೆಂ ಹೆ ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕವನ್ ವಾಚುನ್ ಬಸ್ತೊನಾಂಯ್, ತುಂಚ್ ಖಂಯ್‍ಕಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಪಿಶೆಂ ಲಾಯ್ತೊಯ್." '

ರಾಮನಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಸುತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ತರ್ ಮಾಗೀರ್ ಫಕತ್ ಖುಶೀಚ್ ಖುಶಿ. ತಾಚೆಂ ಕೆನ್ವಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಮನಾಚೆಂ ತಣಾಂಗಣ್. ತೆಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆತ್ಮೀಯ್ ದೆಖಾವೊ ದೀತ್, ದಿಸ್ಪಡ್ತೆ ಭಾಶೆನ್ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್, ಜಿವಿತಾಚ್ಯೊ ಲಿಪ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ತಿಳ್ಯೆತ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನೀಜ್ ಬಳಾಧೀಕ್ ವೊಂಯೆಂ ಭಿತರ್ ಆಸಾ. ತಾಚಿ `ಆವಯ್' ನಾಂವಾಚಿ ಸಾನ್ ಕವಿತಾ ಪಳೆಯಾ:

          ಮ್ಹಜ್ಯಾ
           ಕೊಳ್ಸುಲ್ಯಾಂತ್
            ಭರೊಂಕ್
             ನಂಯ್ಕ್ ಏಕ್
              ಆಮುರ್ಪಿಕೊ ಹಾಸೊ ಮಾತ್ರ್
               ಪುರೊ

ಯಾ `ಮೌನಾಕ್ ಏಕ್ ಚರಮ್ ಗೀತ್' ಕವನಾಚ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ವೊಳಿ.

                    ರಾನಾಕ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾರ್
                     ಮೊನೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ
                      ಇಷ್ಟಾಸಾಂಗಾತಾ ಮಾತ್ರ್
                       ಹಾಂವ್ ಯೆತಲೊಂ

ಯಾ `ಜಡಾಯ್' ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಕವನಾಂತ್ಲಿ ವೋಳ್

                   ಮ್ಹಜಿ ಮುಡ್ಕೆಲ್ಲಿ ಪಾಟ್
                                 ಹಾಂವ್ ನೀಟ್ ರಾವ್ತಾನಾ
                         ಸಾರ್ಕಿ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ
               ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಿಸನಾಸ್ಚೆ ದುಖಿಚೆಂ ವಜನ್ ತಿ

ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗಲ್ಯಾ ಕವನಾಂಚ್ಯೊ ವೊಳಿ ಕವಿಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಜನೆಲಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಲಾಗಿಂ ಕವಿನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ವೊಳ್ವಳೆ. ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಮಲಯಾಳಿ ಕವಿಂಚೆಂ ನಿರಾಶಿ ಚಿತ್ರ್ ಫಟ್ ಕರುನ್ ನಪಯಿಂಚ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚೆ ಭಾಶೆಂತ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿಮಾಂನಿ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಹಾರ್ ಮಾಂದ್ಚಿ, ತರಿಪುಣ್ ಖುಶಿ ದಿಂವ್ಚಿ, ಲ್ಹಾನ್ ಟೀಪ್. ರಾಮನಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ತೀರ್ಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾಹ್ಯಲಾಗಿಂ ತಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಕರ್ಚಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಸಾಮರ್ಥಿ; ಏಕ್ ಕಡೆ ತಾಚೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಬರಿ ಸಂಸಾರಾಲಾಗಿಂ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ತಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಿಣಾ ಖಂಯ್ಚಿಕಿ ಲಿಪ್ತಿ ಸಕತ್ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಘೊಂಟೆರಾಕ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ಸಂಸಾರಾಲಾಗಿಂ ಸೊಡ್‍ದೊಡ್ ಕರ್ಚೊ ಅತೃಪ್ತ್ ಮಿರ್ಮಿರೊ ತಶೆಂಚ್ ಕಳನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಯಾ ಸಮ್ಜನಾತಲ್ಲ್ಯಾಂವಿಶಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಂಯಾಂ ಮಧೆಂ ಶಿಂದುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿ ಭೊಗ್ತಾ. ತಾಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಕವನಾಂ ಹೆಂ ಭ್ಯೆಂ, ಆಕಾಂತ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕಡ್ಚ್ಯಾ ಮೋಗ್-ದ್ವೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಮೀಕರಣಾಕ್, ಕಾವ್ಯೆಂಚ್ ದೋನಯ್ ಸಂಸಾರಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಗಾಂಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ಭೊಗ್ಣಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿತಾತ್. ತಾಚಿಂ ಕವನಾಂ ಪಾತಳ್, ವಯ್ಲ್ಯಾ ಥಳಾಚಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕತಾ ಜಾಂವ್ ಯಾ ಘೋಷಣಾಂ ಜಾಂವ್ ದಾಕಯ್ನಾಂತ್. ತೆ, `ಮಿರವಣುಕ್' ಯಾ `ಗಿತಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ನಜೊ ಜಾಲ್ಲಿಂ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕವನಾಂನಿ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರುನಯ್, ತಾಂಕಾಂ ಕಸಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಷೀಮ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕವನಾಂನಿ ಪುಸುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗಾಜ್, ನಿತಳ್ ಮಾರ್ಜಿನಾಂನಿ ದಾಂಬುನ್ ಧರಲ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಕ್ ಯೆತಾತ್.

ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್, ರಾಮನ್ ನವ್ಯಾ ಮಲಯಾಳಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಆವಾಜಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್. ಕನ್ನಡ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ತಾಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಚಡಿತ್ ಮಾಟ್ವಾಂನಿ ಭರಲ್ಲೊ ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಸಕ್ಕಡಯ್ ಜಿರವ್ನ್ ವೆಯುಕ್ತಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂತ್, ನಪಯಿಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಗಿರೆಸ್ತಕಾಯಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ತುಮಿ ರಾಮನಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸುಖೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜತಾಂ.

-ಮೂಳ್ ಮಲಯಾಳಮ್: ಶಾಜಹಾನ್ ಮಾಡಂಪಟ್
-ಕನ್ನಡಾಂತ್
: ಪ್ರತಿಭಾ ನಂದಕುಮಾರ್ (ದೇಶಕಾಲ, ಎಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ 2005)
-ಕೊಂಕಣಿಕ್
: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಪಿ. ರಾಮನಾಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ: ಖುಶಿ

ಎಕಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಸಂಕಷ್ಟ್
  ಅಶೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಂನಿ
    ಇತ್ಲೆ ಸಂಕಷ್ಟ್

      ಲೆಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ರಾವ್ಲಾಂ ಮಾತ್ರ್
        ಎಕಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಂತ್ಲೊ
      ಏಕ್ ಸಂಕಷ್ಟ್

    ದಿಸನಾ ಜಾಲೊ.
ಎಕಾಯ್ ಥೆಂಬ್ಯಾಂತಯ್ ಏಕಯ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ದಿಸನಾ ಜಾಲೊ

`ಕನಮ್' ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಪಿ. ರಾಮನ್ ಹಾಂಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಮುಖಾವಯ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ

ಮಲಯಾಳಮ್ ಕವಿತೆಚೊ 800 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ನೈತಿಕ್ ಅನೈತಿಕ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಕಶಿ ಹಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ತುಂಜತ್ ಎಝುತ್ತಚ್ಚನ್ ಕವಿಕ್ ತಶೆಂ ಕೆ.ಜಿ. ಶಂಕರ್ ಪಿಳ್ಳೆಕ್ ಸೈತ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಊಂಚ್ ನೈತಿಕ್ ತಾಳೆ ಆಸ್ತಿತ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಹಾಚೆಂಚ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ತೊಂಡ್ ಅನೈತಿಕ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ದವರ್ಚಿ ರೀತ್. ಅಸಲೆ ರಿತಿಚ್ಯೊ ದಿಷ್ಟಿ ಮಲಯಾಳಮ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ರಾಜ್ವಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಕ್ತ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್, ಸಮಾನತಾ, ದೇಶಾಭಿಮಾನ್, ಚರಿತ್ರಾ, ರಾಜಕೀಯ್, ಕುಳ್ವಾರಾಂಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್, ಆದರ್ಶ್ ಮೋಗ್, ಸ್ತ್ರೀವಾದ್, ದಳಿತ್‌ವಾದ್, ಸವಾಯೆಚೊ ಸುಂರ್ಗಾರ್, ಅವ್ಯವಸ್ಥಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಲಯಾಳಮ್ ಕವಿತೆಚೆ ರಾಜ್‍ರಸ್ತೆ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಕಿತೆಂ ತರೀ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಬಳ್ವಂತ್ ರಿತಿನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಚುಕಿಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಣಯ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಸೈತ್ ಹೆ ಸಂಗ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಯ್ ಕಾಂಯ್ ಮೌಲ್ಯಾಂನಿ, ಕಾಂಯ್ ಮೊಲಾವೀಣ್ ರಾಶಿಂನಿ ಬುಡ್ಚೆ ಸಾರ್ಕೆಲ್ಯೊ ರಿತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಹಾಡಯ್ತಾತ್. ನೈತಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ತಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಎಕೆ ತಕ್ಲೆಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ - ನೈತಿಕ್ ಅಸ್ವಸ್ಥಕಾಯ್ ನಾತಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾಂ.

ನೈತಿಕಯ್ ನ್ಹಯ್, ಅನೈತಿಕಯ್ ನ್ಹಯ್, ಕಾಲ್ಪನಿಕಯ್ , ಅಕಾಲ್ಪನಿಕಯ್ ನ್ಹಯ್, ಸೊಭಿತಯ್ ವಿದ್ರೂಪಯ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಎಕೆ ಕವಿತೆ ಖಾತೀರ್ ಚಡ್ಪಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಆಯ್ಚೊ ಕವಿ ಜೀವಂತ್.

-ಕನ್ನಡಾಂತ್: ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಆನಿ ಮೋಳಿ ವರ್ಗೀಸ್
-ಕೊಂಕಣಿಂತ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್Title : ಪಿ. ರಾಮನ್ ಹಾಂಚೆಂ ಕಾವ್ಯ್: ಮೋಗ್ ಆನಿ ಅಸಮಾಧಾನಾಚೆಂ ಏಕ್ ವಿವರಣ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.