Kavita Lekhanam

ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂ ಕಾವ್ಯಾಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಮಜತ್ ಕರ‍್ತಾತ್: ಮಮತಾ ಜಿ. ಸಾಗರ್

ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂ ಕಾವ್ಯಾಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಮಜತ್ ಕರ‍್ತಾತ್: ಮಮತಾ ಜಿ. ಸಾಗರ್

ಕಾವ್ಯೆಂ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾಳಾಂತಯ್ ಆಪ್ಣಾ ಮುಕಾರ್ ದವರಲ್ಲ್ಯಾ ಗಡಿಂಚೆಂ ಚವ್ಕಟ್ ಉತ್ರೊಂಚೆಂ, ವೊಜ್ಯಾಂಚೆಂ ವಜನ್ ಮಿಕ್ವೊಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕರೀತ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹರ‍್ಯೆಕೆ ರಿತಿಚೆಂ ಉಷ್ಟೆಂಪಣ್ ಪಾಫುಡ್ನ್ ಚಲ್ಚಿ ತಾಕತ್ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ. ಕಾವ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಸ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಶೆತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಏಕ್ ಮಾಯಾಸಂಸಾರ್. ಸಬ್ದಾರ್ಥಾಂಚ್ಯೊ ವೊಂಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಖಿಣಾನ್ ನಪಯಿಂಚ್ ಕರ‍್ಚೆತಸಲಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಹಾತೆರಚ್ ಕಾವ್ಯೆಂ. ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ನ್ಹಯ್, ಹಜಾರಾಂನಿ ಕಾರಣಾಂ. ‘ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚೇಂಯ್ ಏಕ್ ಕಾರಣಚ್!

ಕಾಳ್ ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಕಾವ್ಯಸುರೂಪ್ ಆನಿ ಕಾವ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚೊ ಆಮ್ಚೊ ವಯ್ವಾಟಯ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಸೊಂಡಿ ಫುಗೊವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್, ಮೊಳಾಬ್‌ಚ್ ತಕ್ಲೆಚೆರ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಪಡ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚ್ಚೊ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ದಾದ್ಲೆ ಕವಿ ತರೀ, ಖಾದಿ ಜುಬ್ಬೊ, ಖಾಡ್-ಮಿಶಿ, ಖಾಂದಾರ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚೆಂ ಪೊತೆಂ, ಖಂಯ್ಚೆಂಗಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಲುಕ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಕವಿಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ತರೀ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ತಿಂ ‘ಕವಯಿತ್ರಿ’ ಜಾತಾಲಿಂ. ನಿತಳ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಯೆತಾಲಿಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಸಲೀಯ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಆಸಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಉಡಾಸ್ ಯೇನಾ.

ಕಾವ್ಯೆಂ ಪದಾಬರಿ ಗಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಗಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲೆಬರಿ ಬದ್ಲೊನ್, ಲೊಕಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವೊನ್, ಆಪ್ಡೊಂಕ್ ಲಾವ್ನ್, ಗುಡ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಲಾವ್ನ್, ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಸೊಡುನ್, ಥಾನಾಂ-ಯೋನಿಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ನ್, ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಧರ್ತೆಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಲೊಕಾಮಧೆಂ ಚಲೊನ್, ದಾದ್ಲೊಕಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೊಣೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಕವಿಚೆಂ ಕಾಮ್‌ಚ್ ಜಾವ್ನ್, ಕಾವ್ಯೆಂ ಆಜ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಜೀವ್ ಭರ‍್ಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ಲಾಂ. ಕಾವ್ಯಾಚೆಂ ಹೆಂ ದೀಗ್ ಪಯ್ಣ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್, ಮಲಯಾಳಮ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಆಜ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಗಾಯಾನ್, ಕಾವ್ಯವಾಚನಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಆಯಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ಲಾಂ. ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ಕಾಣಿಯೊಂ, ಕವಿಂನಿ ತೊಂಡ್ ಪಾಠ್ ಕರ್ನ್ ಗಾಯಾನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾಕಿ ಭಾಸಾಂನಿ ಕವಿಂನಿ ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ನ್, ರಿಸೈಟ್ ಕರ‍್ಚಿ ಆಸಾ. ತ್ಯಾವೆಳಾ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆನ್ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲ್ಯಾಂ.

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ ವೊವ್ಳಿಗ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕವಿತೆಚಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಮುಖಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ಸಂಗೀತಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ನಟನಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಧೋರಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಆಪಾಪ್ಲಿಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಖಾತೀರ್ - ಅಶೆಂ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಚಿ ವಿವಿಧತಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಂವೆಂ ದೆಖ್ಲಿ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಲಂಬಿಯಾಂತ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ನಿಕಾರಾಗುವಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂಚೊ ಶೆವೊಟ್ , ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಝುಜಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ‍್ಚೊ ಆಸಲ್ಲೊ. ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಜಮ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಾಣಿಯೊಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಉಲೊಣೆಂ, ಗಜಾಲಿ, ಸಂಗೀತ್, ನಟನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊವ್ನ್ ಕಾವ್ಯ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉರಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಯ್ ಪ್ರಕಾರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವೆಗ್ಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ಲಾ. ತೊ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಧೋರಣಾಂಕ್ ವಾಟ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚವ್ಕಟಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಹ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚಿ, ಮೊಗಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ದಾಂಬುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ನವೆಂ ರೂಪ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ಶಿನಾ.

ಹಾಂವ್ - ಕಾವ್ಯೆಂ ಕಾಗ್ದಾಚೆರ್ ಬರೊವ್ನ್ ಮುಗ್ದಿಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ರಾವಲ್ಲಿಂ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ, ನೀಜ್ ಕಾಣಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ತಿ ವಾಚ್ತಾನಾ, ರೆಂಡರ್ ಕರ‍್ತಾನಾ, ಫರ್ಪಾರ್ಮ್ ಕರ‍್ತಾನಾ. ಹರ‍್ಯೆಕ್ ಫರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ನವೆಂ ರೂಪ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಸಭಾರ್ ಆಯಾಮ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾವ್ಯೆಂ, ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯ್ಕನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಕ್ಕಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹರೊನ್ ಆಸಾ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗಿ ಗಾಂವಾನ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗಿ ದೇಸಾನ್, ಕಸಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿ, ಹಾಂವೆಂ ಮೊಗಾನ್ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯೊ ಕನ್ನಡಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್. ಫುಗಾರ್ನ್ ಪೋಸ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾಂನಿ ಅನ್‌ವೊಳ್ಕಿ ಭಾಸಾಂಚೆ ಸಳಾವಳೆಂತ್ ನವಿಂ ಆಯಾಮಾಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ಸೊಭಾಯ್ ಹಾಡುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಚೊ ‘ಸಬ್ದಾಂ-ಸಂಸಾರ್’ಆನಿ ತಾಚಿ ನಾದ್-ಸುರಾಯ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ವಿದೇಶಿ ಕವಿ ಕನ್ನಡಾಕ್ ಯೇವ್ನ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಥಂಯ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಸೆನೆಗಲ್ಚೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕವಿ ಅಮದು ಲಮಿನಸಾಲ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಕನ್ನಡ ಕವಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪದಾಂ ವಾಚಿಲಾಗ್ಲೊ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಳೊ ಕವಿ ಲೆಮ್‌ಸಿಸೆನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ರಂಗಶಂಕರಾಂತ್, ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾಲ್ಟಾ ದೇಶಾಚೊ ಆಂತುವಾನ್ ಕಸಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್, ಕಾವ್ಯಪಯ್ಣ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಸ್ಲೋವೆನಿಯಾಕ್ ಪಾವೊನ್, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚೊವ್ಗ್ ಕವಿಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವೊವ್ಳಿಗ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಆಸಲ್ಲಿ. ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಸಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂನಿ ಹಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಅಸಲಿಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ, ಹಾಂವ್ ಥೊಡೆಕಡೆಂ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾಂ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಸಾಂಚೆ ಕವಿ ಕನ್ನಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಭಾಷಾಂತರಾಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸೈತ್ ಚಲಲ್ಲಿ ಆಸಾ.

ಕನ್ನಡಾಚಿ ವೊಳಕ್ ಆತಾಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾವ್ಯದ್ವಾರಿಂ ಉಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕಾವ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತ್, ವಾಚನ್, ಕಾಣಿಯೊಂ ಲೊಕಾಮನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ‍್ಸುಂಚ್ಯಾಕ್ ಇಡೆಂ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಾ. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಾಚೆ ಸಭಾರ್ ಪಾಂವ್ಡೆ ಸಮ್ಜೊನ್, ಅರ್ಥ ಕರುನ್ ಘೆವ್ನ್, ತಾಚ್ಯೊ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಾರ್ಕೊ ವೇಳ್ ಹೊ.

-ಮಮತಾ ಜಿ. ಸಾಗರ್

कविता फेस्तां काव्याचीं कारणां समजोंक मजत करतात: ममता जी. सागर

काव्यें, हरयेका काळांतय आपणा मुकार दवरल्ल्या गडिंचें चवकट उत्रोंचें, वोज्यांचें वजन मिकवोंचें प्रेतन खळमीत नासतां करीत आयलां. हरयेके रितिचें उष्टेंपण पाफुडन चलची ताकत काव्याक आसा. काव्याचो प्रकार म्हाकाच हांवें आस्पावन घेवंक साध्य जाल्लें एक शेत. म्हाका तो एक मायासंसार. सब्दार्थांच्यो वोंयो सगळ्यो खिणान नपयिंच करचेतसली साध्यता साध्य करचें हातेरच काव्यें. काव्याक एक न्हय, दोन न्हय, हजारांनी कारणां. ‘काव्याक कारण जायजे म्हणोन ना’ म्हणचेंय एक कारणच!

काळ बदलाल्ल्यापरीं काव्यसुरूप आनी काव्या सांगाताचो आमचो वयवाटय बदलोन आसा म्हळ्ळें आमच्या सर्वांच्या गुमानाक आयलां आसतलें. सोंडी फुगोवन येवन, मोळाब‌च तकलेचेर आनी कांय पडलेंच म्हणचेपरीं काणियो वाच्चो एक काळ आसल्लो. तवळ दादले कवी तरी, खादी जुब्बो, खाड-मिशी, खांदार उमकळचें पोतें, खंयचेंगी इंटेलेक्चुवल लुक्क घेवन येताले. स्त्री कविंची गजाल तरी सोडयां, तीं ‘कवयित्री’ जातालीं. नितळ न्हेसोन येतालीं सोडल्यार तांकां कसलीय ड्रेस कोड आसल्लेविशीं उडास येना.

काव्यें पदाबरी गावन आसतां आसतां, गावंक जायनातल्लेबरी बदलोन, लोकाचें जावन आसतां आसतां, लोकाथावन पयस पावोन, आपडोंक लावन, गुड्डावंक लावन, हात पाय सोडून, थानां-योनिंचो पोस कर्न, परत्यान रतेक देंवोन लोकामधें चलोन, दादलोकी बायल कोणें बरयल्यार कितें जालें, कविचें काम‌च जावन, काव्यें आज जाल्यारी जीव भरचें हातेर जावन उरलां. काव्याचें हें दीग पयण पारकिल्यार, मलयाळम भाशेंत आज जाल्यारी गायान, काव्यवाचनाचें प्रमुख आयाम जावन उरलां. लांब दीग काणियों, कविंनी तोंड पाठ कर्न गायान करचें आसल्लें. कितल्याकी भासांनी कविंनी सगळी काणी उडास दवर्न, रिसैट करची आसा. त्यावेळा हांव विजमितकायेन शिरीं चुकल्यां.

अंतराषट्रीय कविता फेस्ताक म्हणोन २००५ इसवेंत म्हाका दक्षिण आफ्रिकाक वोवळीग दिल्ली. थंयसर पयले पावटीं म्हाका कवितेचीं वेवेगळीं मुखां पळेवंक मेळ्ळीं. संगीता सांगाता, नटना सांगाता, आपापल्या सामाजीक धोरणा सांगाता, आपापलीं राजकीय चिंतनां वांटून घेंवचे खातीर - अशें काव्याक आसल्ल्या कारणांची विविधता थंयसर हांवें देखली. ल्याटीन आमेरिकाच्या कोलंबियांत न्हय तर निकारागुवांत चलल्ल्या कविता फेस्तांचो शेवोट , थंयसर जांवच्या झुजांक विरोध करचो आसल्लो. हजारांनी लोक व्हड व्हड जम्यांनी पयशिल्या गांवां थावन येवन काणियों सांगतालो. उलोणें, गजाली, संगीत, नटन सगळें सांगाता मेळोवन काव्य प्रकार साहित्याच्या उरल्ल्या सर्वय प्रकारां प्रास वेगळो जावन उरला. तो साहित्याची आस्त म्हणचे प्रास, सामाजीक धोरणांक वाट कर्न दिंवचो आनी साहित्याच्या चवकटांक मिकवोन ह्या जिवितांत मनशापणाची, मोगाची गर्ज दांबून सांगचो एक व्हड आवाज जावन आख्ख्या संसारार नवें रूप जोडून आसा म्हण सांगल्यार चूक जायशिना.

हांव - काव्यें कागदाचेर बरोवन संपयलें म्हणोन पात्येवन रावल्लीं न्हय. म्हाका बरयिल्ली काणी, नीज काणी जांवची ती वाचताना, रेंडर करताना, फर्पार्म करताना. रयेक फर्फामेन्स काणियेचें नवें रूप सांगता. काणियेक सभार आयाम आसात म्हणोन हांवें सोधून काडलां. म्हजें काव्यें, पळेवन आयकनातल्ल्या दिक्कांनी म्हाका व्हरोन आसा. खंयच्यागी गांवान, खंयच्यागी देसान, कसल्या कसल्या भासांनी, हांवें मोगान बरोंवच्यो कन्नडाच्यो कविता आपणाच्यो कर्न घेतल्यात. फुगार्न पोस केल्यात. म्हज्या कन्नड कवितांनी अन‌वोळकी भासांचे सळावळेंत नवीं आयामां सोधून काडल्यांत. त्या भासांच्या कवितेंक सोभाय हाडून आयल्यात. कन्नड भाशेचो ‘सब्दां-संसार’आनी ताची नाद-सुराय होगळिकेक पात्र जाल्या.

विदेशी कवी कन्नडाक येवन, हांगाच्यो कविता थंय गेल्ल्यो आसात. सेनेगल्चो फ्रेंच कवी अमदू लमिनसाल बेंगळुराक आयिल्लो. कन्नड कवीं सांगाता पदां वाचिलागलो. ब्रिटीष काळो कवी लेम‌सिसेन बेंगळूरच्या रंगशंकरांत, भारताच्या वेवेगळ्या जाग्यांनी काव्य वाचन केलें. माल्टा देशाचो आंतुवान कसार बेंगळुराक येवन, काव्यपयण करिलागलो. हांव स्लोवेनियाक पावोन, थंयच्या चोवग कविंक हांगा येंवच्याक वोवळीग दिल्ली. हांच्या सर्वां सांगाता म्हाका लागशिली इष्टागत आसल्ली. संसाराच्या वेवेगळ्या देसांच्या कविता फेस्तांनी हांची भेट जाल्ली. असलीं कविता फेस्तां संसाराच्या वेवेगळ्या संस्कृतिच्या कविंक सांगाता हाडतात. अशें, हांव थोडेकडें गेल्लीं आसां. वेवेगळ्या देसांचे कवी कन्नडाक आयिल्ले आसात. भाषांतराची प्रक्रिया सैत चलल्ली आसा.

कन्नडाची वोळक आतां आयलेवार परत्यान एक पावटीं काव्यद्वारीं उगती जावन आसा. काव्यांतलें संगीत, वाचन, काणियों लोकामना सांगाता भरसुंच्याक इडें कर्न दिंवचो काळ परत्यान लागीं आयला. कन्नड काव्याचे सभार पांवडे समजोन, अर्थ करून घेवन, ताच्यो हरयेक साध्यता पारकूंक गर्ज आसचो सारको वेळ हो.

-ममता जी. सागरTitle : ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂ ಕಾವ್ಯಾಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಮಜತ್ ಕರ‍್ತಾತ್: ಮಮತಾ ಜಿ. ಸಾಗರ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.