Kavita Lekhanam

ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡಾಚ್ಯಾ ನೀಡಲಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಕವಿತಾ ಪಳೆಲ್ಯಾ: ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್

ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡಾಚೆ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನೀಡಲಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಕವಿತಾ ಪಳೆಲ್ಯಾ:
ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್

ಜುನಾಚೆ ತೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ, 'ರಾಕ್ಣೊ' ಹಪ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಆನಿ 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್' ಹಾಂಣಿ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ `ಯುವ ಕಿರ್ಣಾಂ - ಸಂವಾದ್' ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್, ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಆನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ - ಹ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ತೀನ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರಲ್ಲಿಂ. ತೆಗಾಂಯ್ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಕವಿ ತಶೆಂ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್ ಹಾಣೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾತ್.

ಬರೊಂವ್ಕ್ ಲಾಭಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೇರಣ್:

ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಮಸ್ತ್ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ತಾಲೊ. ತಿಚ್ ಸಂವಯ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಕಿತ್ತುನ್ ಪಾಸುನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸೈರ್‍ಯಾಂಗೇರ್ ವೆತಾನಾ ಸಮೇತ್ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ವ್ಹರ್ತಲ್ಯಾಂವ್. `ಹಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಕ್, ಬಾಪಯ್ ಪುತಾಂಕ್ ವಾಚ್ಚಿ ಗಿರಾಂತ್' -ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಸೈರಿಂ ಹಾಸ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ತೆಚ್ ಗಿರಾಂತೆನ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವೋಡ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಹಯ್.

ಶಾಳೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜಿವಾನ್ ಮಟ್ವೊ ಆಸಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ವಾಚ್ತಾಲೊಂ. ಸ-ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ದಶಾವತಾರ ಆನಿಂ ಪಂಚತಂತ್ರಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ.

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಚುಟುಕಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ತರೀ, ತಿಂ ಖಂಯ್ಸರಯ್ ಛಾಪುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಕೊಲೆಜಿಂತ್ `ಕಾಣಿ ಪುರ್‍ತಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ'ಂತ್ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಏಕ್ ಲೇಖಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಳಾಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಜಿಣ್ಯೆನ್ ರಗಡ್ತಾನಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರ್‍ತೆಂ ಮುಲ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಚ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಆಸೊಂ, ಉಲಂವ್ಚೇಂಯ್ ನಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಕಾಳ್ ಚಲ್ಲೊ. ಜಿಣಿ ಸುಧಾರ್‍ಲಿ. ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಉದೆಲ್ಲಿ ಯು. ಕೆ. ಂತ್; ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉದೆಲ್ಲೆಂ. ತೆದಳಾ ಹಾಂವೆಂ ಲಿಖಲ್ಲಿ ವೋಳ್ `ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಮಾತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ತರೀ ಫಾವೊ ಕರ್ ಸೊಮಿಣಿ'. ತಿ ಕವಿತಾ ಕಿಶೂ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಪಡ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ `ಗರಿ' - ಕೊರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುದ್ರ್ಯಾಚೆ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ತುಲನ್ ಕರುನ್ ವಿಣಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ. ಹಾಂವೆಂ ತಿ `ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ'ಂತ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲಿ - ಕೊಣೆಂಯ್ ಷಟ್ಪದಿ ಪಾರ್ಕಿಲಿ ನಾ ತರೀ, ತಾಚೆನಿಮ್ತಿಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಉಟ್ಚೊ ನಾದ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ರುಚ್ಲೊ. ತೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊನ್ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾ ಲೇಖನ್ ಬರಯ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ `ಹಾಂವೆಂಯ್ ಬರವ್ಯೆತ್' ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ತೇ ಗೆಲೊಂ. ಕವಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಘಟನಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾಲಾಂ. ಜೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿತ್ ಜಾಲಾಂ, ತೆದ್ನಾ ಲಿಖಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ / ಕಥಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮೆಚ್ವಲ್ಯಾತ್ - ಜಾಂವ್ `ಏಕ್ ಫೊಟೊಜೆನಿಕ್ ತೊಂಡ್ ಸೊಧುನ್' ಯಾ `ತಾಚೆ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸೊನ್' ತಸಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಯಾ `ಕಾಕುಸ್' ತಸಲ್ಯೊ ಕಥಾ.

ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ / ಕಥಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೌದ್ಧಿಕ್ ವಿಕಾಸಾ ವಾಟೆರ್ ಬರ್‍ಯೊಚ್ ಉಪ್ಕಾರ್‍ಲ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಜಿ `ಕಾಳೆಂ ಮಾಜರ್' ಕವಿತಾ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಯತನ್.

ಕೊಂಕಣಿಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್:

ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಭಾಸ್. ಶಿಕಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಕನ್ನಡ ತರೀ, ಹಾಂವೆಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಭೊಂವಾರ್, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್‍ವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಕಾರಣ್. ದುಸ್ರೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಸುರ್ವಿಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ `ಗಾಂವ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್', `ಗರಿ', ಕೊಂಕಣಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆ ಭಾಶೆಂತ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟಚ್. ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ `ಮಾಸಾಂ', `ಒಕಾಲ್', `ಕಾಕುಸ್' ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಸರಾಚ್ಯೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಚ್ಯೊ.

ಪಸಂದಾಯೆಚೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಕಾರ್:

ಕಸಲೇಂಯ್ ಸೃಜನ್‌ಶೀಲ್ ಬರಪ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂಚೆ ಪರಿಗತೆಂಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಯಾ ಸ್ಪಂದನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಹಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಕವಿತಾ ಸ್ವರೂಪಾರ್ ಆಸ್ತಾ ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡಾಚೆ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ನೀಡಲಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಕವಿತಾ ಪಳೆಲ್ಯಾ; ಆನಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಇಜ್ನೆರಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ - ‘ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾಮ್ ಕರಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಯಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮಿಂಚ್ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್‍ಡ್ ಜಾಯಾ' ಆನಿ ಹೆಂ ಉತರ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಚೆ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೀಂಯ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಸಮೀಕರಣ್ ಪಸಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

ದುಸ್ರೆಂ - ಕವಿತೆಂತ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಚೊ ಗೂಣ್ ಕವಿತೆಚಿ 'ಬ್ರೀವಿಟಿ'; ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ವಿಚಾರ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ, ನವೆಚ್ ರಿತಿನ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್. ಕವಿತೆಚೊ ಹೊ ಗೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಬರೊ ಲಾಗ್ತಾ.

ತಶೆಂಚ್ ಕಥಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನ್ಯೆಕ್ ಪ್ರಕಾರ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ವಿಶಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಬರೊಂವ್ಕ್, ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್, ಕಾಣಿಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಯೆದೊಳ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸ ಕಾಣಿಯೊ ತರೀ, ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಾಣಿ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸುಟ್ಕೆಚೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಹಾಂವೆಂ ಭೊಗ್ಲಾಂ.

ಹೆ ದೋನ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಕಾದಂಬರಿ, ವಿಮರ್ಸೊ, ಲೇಖನಾಂ - ಹಾಂತುಂ ಯೆದೊಳ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಮುಕಾರ್ ಕರಿನ್‌ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಣಾ.

ಪ್ರಕಾರ್ ಖಂಯ್ಚೊ ತರೀ, ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ್ ವಿಕಾಸಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್‍ತಾ, ಸದಾಂಚೆ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಕಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ `ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಸೃಜನ್‌ಶೀಲತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತೀ ಉಪ್ಕಾರ್‍ತಾ' ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಬರಯ್ಜಾಯ್ ತರ್ `ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನ್' ಕರ್‍ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಹೆಂ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ. ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ `ರಂಗ ಶಂಕರ' (ನಾಟಕ್ ಶಾಳಾ ಆನಿ ರಂಗ್ ಭೂಮಿ ಕೇಂದ್ರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್) ವೆತಾಂ; ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಕೃಮಾಂಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾಂ.

ಯುವ ಲೇಖಕಾಂಚೆ ಮತಿಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಫುಡಾರ್:

ಭವಿಷ್ಯ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಇತಿಹಾಸ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಿದ್ಯಮಾನ್ - ಹ್ಯಾ ದೊನಾ ಥಾವ್ನ್. ತಶೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಆಮ್ಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಬರೊ ಆಸಾ - ಚಾ ಫ್ರಾ ತಸಲೆ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಟ್ ದಾಕವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆತಾಂ - ಮೆಲ್ವಿನ್ ತಸಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಆಸಾತ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕವಿತಾಂಕ್, ಕಥಾ ಪ್ರಕಾರಾಂಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ವೆ-ವೆಗ್ಳಿಂ ಕಾಮಾಂ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಗ್ರಾಫ್ ವಯ್ರ್ ವೆತೇ ಆಸಾ - ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ತರೀ ಏಕ್ ಆಯ್ಬ್ ದಿಸ್ತಾ ತರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬೌದ್ಧಿಕ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ. `ರಾಕ್ಣೊ'ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಫ್ತ್ಯಾನ್ ಹಫ್ತೊ ಫಕತ್ ರೊಸಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಪತ್ರಾಂ ಯೆತಾತ್? ಕಾಣಿಯೆ, ಲೇಖನಾ, ಕವಿತಾ ವಯ್ರ್ ಖೊಡಿ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಉಣ್ಯೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹಾಕಾ ಜವಾಬ್ ಸೊಧ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಆಜ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಶಿಕ್ಲಾ ಆನಿ ಜಾಣ್ತೊ ಜಾಲಾ; ತರೀ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪಾವ್ತೇ ನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಬದಲಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ತಾಳ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಸೊಧ್ಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ `ಉದ್ಯಮಾ'ಚೊ ಏಕ್ ಭೊಂವಾರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ - ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್. ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಕೊಂಪಿಟಿಷನ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ - ಹ್ಯಾ ತೀನೀ ವಿಭಾಗಾಂಕ್ ಆಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಿಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂ ಥಾವ್ನ್ 'ಮುನಾಫೊ' ಜಾಯ್ಜಾಯ್ - ಫೊಟೊ, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಯಾ ಪಯ್ಶೆ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕನ್ನಡಚ್ಯಾ `ಮಯೂರ' ತಸಲಿಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿಂ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ - `ಕಿಟಾಳ್' ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ದಿಶೆರ್ ಆಸಾ. ಅಸಲಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಚಲಜಾಯ್; ಬರ್‍ಯಾನ್ ಚಲಜಾಯ್ ತರ್ ತಿಂ `ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ್' ಜಾವ್ನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ಚೀಯ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಭೊಂವಾರ್ ಆಸಾ - ತೊ ಸರ್ವ್ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಪಾವಜಾಯ್. ತಶೆಂಚ್ ಆಳ್ಶಿ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಉಟಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ `ಪಾಟಿಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ' ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್. ತೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪಾದಕಾಂನಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಮುಖೆಲ್‌ಪಣ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕರಿಜಾಯ್.

`ಗೊಂದೊಳಾ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಉಟ್ಚೆಂ' - ಆಜ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ತಸಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಮಾಧ್ಯಮಾನಿಮ್ತಿಂ `ವಿಷಯಾ'ಂಚಿ ಖಾತಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಉಟೊನ್ ಲೊಕಾಮೆರೆನ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ `ಮಟ್ಟ್' ಮಸ್ತ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ್.

ಫುಡಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಚ್ ಯಾ ?:

ಖಂಡಿತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾಲು ಆಸ್ತಲೆಂ. ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್‌ಯೀ ಇಲ್ಲೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ. ದೊನೀ ಭಾಸಾಂನಿ ಬರಯ್ತಾನಾ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಅಭಾವ್ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ಭಾಶಾಜ್ಞಾನ್ ವಾಡಂವ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ.

 

काराच्या ड्याश‌बोर्डाचे डीस‌प्लेंत आसच्या नीडलांत हांवें कविता पळेल्या:
एंटनी बार्कूर

जुनाचे तीस तारिकेर, आयतारा, 'राकणो' हप्त्याळें आनी 'कोंकणी लेखकांचो एक्तार' हांणी आयोजीत केल्लें `यूव किर्णां - संवाद' काऱ्यें मंगळुरांत चल्लें. एंटनी बार्कूर, विल्मा बंटवाळ आनी वेंकटेश नायक - ह्या तेगां लेखकांक तीन वेवेगळीं सवालां विचारल्लीं. तेगांय लेखकांनी आपले विचार सादर केले. ह्या संदर्भार, कवी तशें काणियांगार एंटनी बार्कूर हाणें प्रसतूत केल्ले विचार हांगासर दिल्यात.
 
बरोवंक लाभल्लें प्रेरण:
 
म्हजो पप्पा मसत बूक वाचतालो. तीच संवय म्हाकाय लागली म्हणच्याक कितेंच दुबाव ना. कित्तून पासून म्हळ्यार, सैर‍यांगेर वेताना समेत एक बूक व्हर्तल्यांव. `हांकां दोगांक, बापय पुतांक वाच्ची गिरांत' -अशें आमचीं सैरीं हासतालीं. पूण तेच गिरांतेन म्हजे थंय साहित्याची वोड आसा केल्ली मात्र व्हय.
 
शाळेंत हांव जिवान मटवो आसल्लों. म्हाका खेळांत चड जावन घेनात‌ल्ले. देकून त्या वेळार हांव वाचतालों. स-वे क्लाशिंत आसतानांच हांवें कन्नडांत रामायण, महाभारत, दशावतार आनीं पंचतंत्राच्यो काणियो वाचून जाल्ल्यो.
 
ल्हान आसताना हांवें चुटुकां बरयिल्लीं तरी, तीं खंयसरय छापुंक पावलीं नांत. कोलेजिंत `काणी पूर‍ती कर‍च्या स्पर्ध्या'ंत इनाम लाभ‌ल्लें तरी हांवेंय एक लेखक जाव्येत म्हळ्ळें चिंतप म्हाका केदळाय आयिल्लें ना. उपरांत बेंगळूर पावलों. जिण्येन रगडताना साहित्य पूर‍तें मुल्याक पडलें. कांय च्यार पांच वर्सां हांवें कोंकणीं बरंवचें आसों, उलंवचेंय ना जाल्लें.
 
काळ चल्लो. जिणी सुधार‍ली. म्हजी पयली कविता उदेल्ली यू. के. ंत; कसल्यागी एका कारणाक लागोन म्हजी जिणी काबार जाली म्हळ्ळें भ्यें म्हाका उदेल्लें. तेदळा हांवें लिखल्ली वोळ `मात्येंत माती जावंक तरी फावो कर सोमिणी'. ती कविता किशू थावन मेलविनाच्या हातीं पडली. उपरांत हांवें बरोवन काडल्ली कविता `गरी' - कोर्पोरेट संसाराक म्हज्या कूदऱ्याचे संग्तिंक तुलन करून विणल्ली कविता. हांवें ती `भामिनी षटपदी'ंत बरोवंक प्रयतन केल्ली - कोणेंय षटपदी पार्किली ना तरी, ताचेनिमतीं कवितेंत उटचो नाद वाचप्यांक रुचलो. ते कवितेचेर म्याक्सीम लोबोन एक लांब विमर्श्या लेखन बरयताना, म्हाका `हांवेंय बरव्येत' म्हण भोगुंक सुरू जालें.
 
त्या उपरांत हांव बरयते गेलों. कविता म्हाका म्हज्या भोंवारीं चल्च्या घटनांक प्रतिक्रिया दिंवचें एक माध्यम जालां. जेदनां हांव म्हज्या भोंवारीं घडच्या गजालिंक लागशिल्यान प्रतिस्पंदीत जालां, तेदना लिखल्ल्यो कविता / कथा वाचप्यांक चड मेचवल्यात - जांव `एक फोटोजेनीक तोंड सोधून' या `ताचे बसकेर बसोन' तसल्यो कविता  या `काकूस' तसल्यो कथा.
 
तशेंच कविता / कथा म्हाका म्हज्या बौद्धीक विकासा वाटेर बर‍योच उपकार‍ल्यात. म्हजी `काळें माजर' कविता असलें एक प्रयतन.
 
कोंकणिची विंचवण:
 
कोंकणी म्हाका स्वाभावीक भास. शिकल्ली भास कन्नड तरी, हांवें बरयताना म्हाका मेळ‌ल्लो भोंवार, प्रोत्साह दिल्ले व्यक्ती सर‍व कोंकणी म्हणचें एक कारण. दुस्रें म्हज्यो सुर्विल्यो कविता `गांवचो उगडास', `गरी',  कोंकणी सोडल्यार दुस्रे भाशेंत बरोवंक कषटच. तशेंच म्हज्यो काणियो `मासां', `ओकाल', `काकूस' सर्व कोंकणी परिसराच्यो, कोंकणी लोकाच्या सवालांच्यो.
 
पसंदायेचो साहित्य प्रकार:

कसलेंय सृजन‌शील बरप चडावत जावन आमच्या भोंवारिंचे परिगतेंक एक प्रतिक्रिया या स्पंदन जावनासता. ही प्रतिक्रिया म्हजे थंय चडावत जावन एका कविता स्वरूपार आसता अशें हांवें पार्किलां. हांवें काम कर्न आसच्या काराच्या ड्याश‌बोर्डाचे डीस‌प्लेंत आसच्या, नीडलांत हांवें कविता पळेल्या; आनीं ह्याच उत्रांनी म्हज्या संगीं काम कर‍च्या नव्या इजनेरांक हांवें शिकयलां - ‘पयलें काराच्या ड्याश‌बोर्डा संगीं काम करा, उपरांत ताचे सांगाता जियेया, उपरांत तुमिंच ड्याश‌बोर‍ड जाया' आनी हें उतर सबार जणांचे मतिंत खंचल्लें आनी ताणींय असलें एक समीकरण पसंद केल्लें आसा.
 
दुस्रें - कवितेंत बरें लागचो गूण कवितेची 'ब्रीविटी'; एक विशेस विचार, थोड्याच उत्रांनी, नवेच रितीन उत्रांवची एक विशेस कला. इल्ली क्लिषट म्हळ्यारी सार्केंच. कवितेचो हो गूण म्हाका चड बरो लाग्ता.
 
तशेंच कथा म्हाका हांवें काम केल्लो आन्येक प्रकार. थोड्या संकीर्ण विशयां वयर बरोवंक, म्हजे विचार सादर करुंक, काणिंच सार्कें माध्यम म्हण भोग्ता. येदोळ बरयिल्ल्यो स काणियो तरी, हऱ्येक काणी बरवन काडताना एक विशेस सुटकेचें भोगाप हांवें भोगलां.
 
हे दोन प्रकार सोडन कादंबरी, विमर्सो, लेखनां - हांतूं येदोळ कितेंय केल्लें ना. मुकार करीन‌गी म्हळ्ळें नेणा.
 
प्रकार खंयचो तरी, तो आमच्या सर्वांगीण विकासाक उपकार‍ता, सदांचे जिण्येचें मट्ट उंचायेक पावयता म्हण हांव पात्येतां. आयलेवार एका कामाच्या संदर्शना वेळार हांवें `हांव एक लेखक आनी म्हजी सृजन‌शीलता म्हज्या कामांती उपकार‍ता' अशें म्हण सांगलें. पूण बरयजाय तर `प्रतिस्पंदन' कर‍चें गर्जेचें. हें एकेक पावटीं उणें जाता. तेदनां हांव नाटक पळेवंक `रंग शंकर' (नाटक शाळा आनी रंग भूमी केंद्र, बेंगळूर) वेतां; मंगळुरांत चल्च्या कार‍यकृमांक धांवोन येतां.
 
यूव लेखकांचे मतिंत कोंकणी साहित्याचो फुडार:
 
भविषय रूपीत जांवचें इतिहास आनी प्रसतूत विद्यमान - ह्या दोना थावन. तशें पळेताना आमचो इतिहास बरो आसा - चा फ्रा तसले आमकां वाट दाकवन गेल्यात. प्रसतूत आतां - मेलवीन तसले आमचे मधें आसात. सांगाताच कवितांक, कथा प्रकारांक अभिवृद्धी कर्च्या पासत वे-वेगळीं कामां चलोन आसात. तशें म्हणताना साहित्याचो ग्राफ वयर वेते आसा - तांतूं कांय दुबाव ना.
 
तरी एक आयब दिसता तर वाचप्याच्या बौद्धीक मट्टाचो. `राकणो'र कित्याक हफ्त्यान हफ्तो फकत रोसा विश्यांत मात्र पत्रां येतात? काणिये, लेखना, कविता वयर खोडी, प्रतिक्रिया तितल्यो उण्यो कित्याक? हाका जवाब सोधची गर्ज आसा. आज आमचो लोक शिकला आनी जाणतो जाला; तरी तसल्यांक साहित्य पावते ना. तशें जाल्ल्यान ह्या बदलल्ल्या काळाक ताळ जांवची वाट सोधची साहित्याक गर्जेचें.
 
साहित्याक `उद्यमा'चो एक भोंवार  जायजाय - साहित्याच्या बरेपणाच्या उद्देशान. बऱ्यांडिंग, कोंपिटिषन आनी मार्केटिंग - ह्या तीनी विभागांक आमी साहित्याक लागू जांवच्या बरीं आपणांवचें बरें म्हण म्हाका भोग्ता. तशेंच साहितिंक तांच्या बर्पां थावन 'मुनाफो' जायजाय - फोटो, पुरसकार या पयशे.
 
कोंकणेंत कन्नडच्या `मयूर' तसलीं साहितीक म्हयन्याळीं आसोंक जाय - `किटाळ' खंडीत जावन ते दिशेर आसा. असलीं पुसतकां येवन बर‍यान चलजाय; बर‍यान चलजाय तर तीं `वाणिज्यीक' जावन चलोवन व्हर‍चीय गर्ज आसा.
 
कोंकणेंत साहित्यीक भोंवार आसा - तो सर्व लेखकांक पावजाय. तशेंच आळशी लेखकांक उटंवचें काम जायजाय. म्हज्या कामांत हांवें पळयिल्ल्या प्रकार `पाटीक पडचें' मनशांची गर्ज. तें काम संपादकांनी, साहित्यीक मुखेल‌पण घेतेल्यांनी करिजाय.
 
`गोंदोळा थावन वयर उटचें' - आज सोशियल नेट‌वर्क तसल्या विवीध माध्यमानिमतीं `विषया'ंची खातड जाल्या. हाचे थावन वयर उटोन लोकामेरेन पांवचें तितल्या सलीसायेचें न्हय. तशें करुंक `मट्ट' मसत गर्जेचें. तशेंच सार्के व्यवस्थापन.
 
फुडारांत कोंकणेंत‌च या ?:

खंडीत. कोंकणेंत बरंवचें खंडीत जावन चालू आसतलें. तशें कन्नडांत‌यी इल्ले प्रयोग करिजाय म्हळ्ळें चिंतप आसा. दोनी भासांनी बरयताना सभार पावटीं उत्रांचो अभाव जाता. देकून भाशाज्ञान वाडंवचे विश्यांत‌यी म्हजें प्रयतन करून आसां.Title : ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡಾಚ್ಯಾ ನೀಡಲಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಕವಿತಾ ಪಳೆಲ್ಯಾ: ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.