Kavita Lekhanam

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಾನ ಕಾವ್ಯಮಯ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಮನ: ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ


ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಾನ ಕಾವ್ಯಮಯ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಮನ: ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ

(ಜುನಾಚೆ ತೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ, 'ರಾಕ್ಣೊ' ಹಪ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಆನಿ 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್' ಹಾಂಣಿ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ `ಯುವ ಕಿರ್ಣಾಂ - ಸಂವಾದ್' ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್, ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಆನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ - ಹ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ತೀನ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರಲ್ಲಿಂ. ತೆಗಾಂಯ್ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಕವಿ ತಶೆಂ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ ಹಾಣೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. )

ಹಾಂವ ಬರೋವಚ್ಯಾಕ ಪ್ರೇರಣ ದಿಲ್ಲಲೊ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತೆಚೊ ವಿಷಯ ಖಂಯಚೊ ಮ್ಹಣೋನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾವೂನ ಸಾಂಗಚ್ಯಾಕ ಜಾಯನಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸಾಂತಲೆಂ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಖೇನ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಚೆರ ವಾಡಲ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಮ್ಹಣ ಸಾಂಗುಂಯೆತಾ. ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸಾಂತಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟ್ರಾಲೊ ಪಾಠ ಆನಿ ತಾಣೆ ತೊ ಪಾಠ ಸವಿಸ್ತಾರ ಜಾವೂನ ಆಮಕಾಂ ಮನನ ಕರಚಿ ರೀತ, ಆಮಕಾಂ ವಿಮರ್ಶೆಕ ಉತ್ತೇಜನ ಕರಚಿ ರೀತ - ಭಾಷಾ ವಿಶಯಾರ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ ಉಮೇದ ಭರುಂಕ ಉಪಕಾರಲಿ. ಹಾಂವ ಶಿಕಿಲ್ಲೊಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾಠಶಾಳಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆನಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ. ಥಂಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಸ್ಟ್ರು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತ ಆನಿ ವಿದ್ವಾನ ಟಿ.ಪಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ ಆಶಿಲ್ಲೊ. ತಾಂಗೇಲ ಪಾಠ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ - ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾವೂನ ಆಶಿಲ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ವ್ಯಾಕರಣ ತಶೆಂ ವಿಮರ್ಶಾ ಪಾಠ ಆಶಿಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ತೆ ಸಾಂಗತಶೀಲೆ - "ನೀನು ಬರೀಬೇಕು" ಮ್ಹಣು, ಗದ್ಯ ಸುಧೀರ್ಘ ಆಸೂನ, ಪದ್ಯ ಜಾವೋ, ಕವನ - ತೆಂ, ಮಾಸ್ಟ್ರಾನ, ಗೂಢಾರ್ಥಾಚೊ ವಿವರಣ ದೀವೂನ ಸಾದರ ಕರತನಾ, ತಾಂತೂಂ ಚಡ ಆಸಕ್ತಿ ವಾಡಲೀ ಆನಿ ಸುರವೇಕ ಕನ್ನಡಾಂತ 'ಪಟಾಕಿ ಗುಂಡ' ಮ್ಹಳೇಲ ಏಕ ಕನ್ನಡ ಕವನ ಬರಯಲೆಂ -

ಅಜ್ಜನ ಕಿಸೆಗೆ ಕೈಯನು ಹಾಕಿ
          ಕಾಸನು ಕದ್ದನು ಗುಂಡಣ್ಣ
ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಟಾಕಿ ಕೊಂಡು
          ಸುಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟನು ಗುಂಡಣ್ಣ

ಅಶೆಂ ಏಕ ಸಗಳೆಂ ಕವನ ಬರೆಯಲೆಂ ಆನಿ ತಶೀ ದವರಲೆಂ. ತೆನ್ನಾಂ ಹಾಂವ ಸಾತ್ತಾ ಕ್ಲಾಸ. ಮಸ್ತ ದಿಸಾಂ ಉಪರಾಂತ ಮಿಗೇಲ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಟಿ.ಪಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟಾಕ ತೆಂ ದಾಕಯಲೆಂ. ತಾಕಾ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಜಾಲಿ. ಮಾಸ್ಟ್ರಾನ ಮುಖೇಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯನೀ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಮಸ್ತ ಮೋಗ ಕರಚೆ ಇಂದಿರಾ ಜೋಡಮಠ ಹಾಂಕಾಂ ದಾಕಯಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂಯ ಖೂಬ ಆವಡಲೀ. ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತಾಚೆ ಕವನ ಸ್ಪರ್ಧೆಕ ಹೆಂ ಕವನ ಧಾಡುನು ದಿಲ್ಯಾ ನಂತರ, ತಾಕಾ ದುಸರೆಂ ಇನಾಮ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತಾಚೆ ನಂತರಿ ಮೆಗೆಲೆಂ ಪಯಲೆಂ ಕವನ ವಾಚನ ಮಂಗಳೂರ ಪುರಭವನಾಂತ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಜಾಲೆಂ. ಕನ್ನಡ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೀವು. ಕೊಂಕಣಿ, ಫಕತ ಘರಕಡೆ ಆನು-ಅಮ್ಮಾ ಆನಿ ಅಕ್ಕಾ, ಭಾಯರೀ ದೋಸ್ತಾಲಾಗಿಂ ಉಲವಚೆಂ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಧಾಂಚೆ ಕ್ಲಾಸ ತಾಂಯ ಹಾಂವ ಕನ್ನಡಾಂತು ಬರಯತಾ ಆಶಿಲೊಂ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ ಮಾಸ್ಟ್ರಾನ ಆನಿ ಇಂದಿರಾ ಮ್ಯಾಡಮಾನ ದಿಲೇಲ ಮೋಗ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಕನ್ನಡ ವಿಷಯಾರ ಭರಲಲೊ ಭರಮ ಆನಿ ದಿಲ್ಲಲೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಜೆನ್ನಾಂ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಘೆವನು ಕೆನರಾ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜಾಕ ಗೆಲೊಂ, ಇಂಗ್ಲೀಷ ನಾತಲ್ಯಾರ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣು ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಘೆತಲೆಂ, ಥಂಯ ಪಾಠ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ ಜಾಂವಕ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಮಿಗೇಲ ಕನ್ನಡಾಕ ವಾಂಚ ನಾ ಜಾಲಿ. ಕನ್ನಡ ಏಕ ಕ್ಲಾಸ ಮಾತ್ರ. ಕನ್ನಡ ಆನಿ ತುಳು ಸಾಹಿತಿ, ಕವಿ ರಘು ಇಡ್ಕಿದು ಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕನ್ನಡ ಶಿಕೋವಚ್ಯಾಕ ಮಾಸ್ಟ್ರು. ತಾನ್ನಿ ಕವನ ವಾ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಸಾದರ ಕರತಾನಾ ಮನಾಕ ಶಾಂತಿ ಆನಿ ಆನಂದ. ಹ್ಯಾ ದೋನ ವರಸಾಂನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಆನಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯ ಸಮಜೂನ ಘೆಂವಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ, ಕಿತೇಂಯ ಕೆಲ್ಲೇಲ ನಾ. ಆಖೇರಿಕ ಏಕ ಪ್ರಬಂಧ ಕಾಲೇಜಾಜೆ ವಾರ್ಷೀಕ ಸಂಚಿಕೇಕ ಬರಯಲೊ.

ಪದವಿ ಶಿಕಪಾ ಖಾತೀರ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಾಕ ಯೆತ್ತರಿ ಥಂಯ ಆಮಕಾಂ ಸಬಾರ ಸಂಘ. ತಾಂತೂಂ ಆಮಿ ಎಕಾ ಸಂಘಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾವೂಕಾಚಿ - ಅಶೆಂ ಮಂಗಳೂರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೊ ಕಾಯದೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಅಂಕ ಆಶೀಲೆ. ಮಿಗೇಲ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಾಂತಲಾ ಉಮೇಶ ಆನಿ ಹಿಂದಿಚಿ ಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರಭು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘಾಚಿಂ ಸಂಯೋಜಕ ಜಾವೂನ ಆಶಿಲೀಂಚಿ. ಪಯಲೆಂ ವರಸ ಹಾಂವ ಸಹ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವೂನ ನೇಮಕ ಜಾಲೊಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ ಇಂಗ್ಲೀಶಾಚೆಂ ಭಂಯ ನಾ, ಮನಾ ಗೊಂದೋಳ ನಾ, ಸರ್ವ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಜಾವೂನ ಪರತೂನ ತ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಳಾಕ ಜೀವ ಆಯಲೊ. ಪರತ ಕವನ ಬರೋವಚ್ಯಾಕ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯೀಕ ಜಾವೂನ, ಸಬಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನಾ ಘಾಲನು, ಸಕ್ಕಡಾಲೆ ಸಾಂಗಾತ ಮೆಳನು, ಕಾಮ ಕರೂಂಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೆಲೆಂ. ಕನ್ನಡಾಚಿ ಆನ್ಯೇಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಾಣಿ ಯು.ಎಸ. -ಹಿಗೆಲೊ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮೆಳನು ಸಾಬಾರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆನಿ ಕಮ್ಮಟಾಂತು ವಾಂಟೊ ಘೆಂವಚೊ ಅವಕಾಶ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ ಆನಿ ತಶೀಚ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನಾ ಪರತ ಉಮೇದೀನ ಕೆಲೆಂ. ಕಾಲೇಜಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಚಿಕಾ ಮಂಡಳಿಚೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಮಂಡಳೆಂತು ಕಾಮ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಸಬಾರ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲೊ. .

ದುಸರೆಂ ವರಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಜಕತ್ವ ಶಾಂತಲಾ ಉಮೇಶ ಆನಿ ವಾಣಿ ಯು.ಎಸ್. ಹಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ ಮಿಗೇಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯ ಶಿಕೊವಚೆ ಸೀಮಾ ಪ್ರಭು ಮುಖಾಂತರ ತಾಂಗೇಲ ಬಾಮುಣ ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ತಾಂಗೇಲ ಮುಖಾಂತರ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಾಳಿಗಾ ತಶೆಂ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಮಾಮಾಲಿ ವೊಳಕ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾಚ ವೆಳಾರ ಸೈಂಟ್.ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಾಂತು 'ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಸಂಭ್ರಮ್' ಮ್ಹಣಚೊ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಆಯೋಜನ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಾಚ್ಯಾ - ಕೊಂಕಣಿಚೆ ವಿಷಯ ಪಳೋವನ ಘೆವಚ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರಭುಕ ಕಳತಾನಾ, - 'ತೊ ಕನ್ನಡಾಂತ ಬರಯತ ನ್ಹವೆಂ? ಹೆಂ ಪಳೆ ಕೊಂಕಣಿ, ಹಾಕಾಯ್ ಬರೋವನ ಪೆಟಯಮ್ಹಣಾಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಶೆಂ ಬರೋವಚೆಂ, ಕಸಲೆಂ ಬರೋವಚೆಂ - ಏಕ ನಮೂನೆ ಗೊಂದೋಳ. ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಉಲೋವಚೆಂ ಮಾತ್ರ, ಬರಯೀ ಮ್ಹಣತನಾ ಕಸಲೆಂ ಕರಚೆಂ ಮ್ಹಣು ಕಳನೀ. ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾರ ಗುರು ಮಾಮಾಕ ಸಾಂಗಲೆಂ. ತಾಂಣಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಾಳಮಾಮ್ಮಾಲೆ ಆಫೀಸಾಕ್ ಯೆವಚ್ಯಾಕ ಸಾಂಗೂನ ಥಂಯ ಕೊಂಕಣಿಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವ ಮಿಗೆಲಿಂ, 'ಉತ್ತರ' ಆನಿ 'ಮನಸಿನೊಳಗಣ ಕನಸು' ಹಿಂ ದೋನ ಕವನಾಂ ಕೊಂಕಣೀಕ 'ಜವಾಬ ದೀವ್ಕಾ' ಆನಿ 'ಸಪಣ' ತರ್ಜುಮ ಕರನು ದಿಲೆಂ. ಥಂಯ ತೆಂ ವಿಂಚುನ ಆಯಲೆಂ. ವಾಚನ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತ ಹಾಂವೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ ಸಮಾಧಾನಕರ ಇನಾಮ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತಶೆಂ ಥಂಯ ದವರಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಪಯಲ್ಯಾ ಪಾವಲಾಕ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ ಕಾರಣ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ಉಪರಾಂತ ಏಕ ದೀಸು ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸರಾಲೆಂ ಪೋನ ಆಯಲೆಂ ಆನಿ ಬಂಟ್ವಾಳಾಚೆ ಜಾಕ್ರಿಬೆಟ್ಟೂಂತ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠೀಕ ಯೆವಕಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂಣಿ ಆಮಂತ್ರಣ ದಿಲೆಂ. ಕಸಲೆ ಕೊರಚೆಂ ಮ್ಹಣು ಕಳನೀ. 'ಆಯ್ಕೆ ಅವನದು' ಮ್ಹಣಚೆಂ ಕವನ ತರ್ಜುಮ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಥಂಯ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲೊ. ತೆಂ ಕವನ ಆನಿ ಕವನಾಂತುಲೆ ವಿಷಯ ಸಕ್ಕಡಾಂಕ ಪಸಂದ ಜಾಲೆ. ತಾಂತೂಯ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸರಾಕ್. ಥಂಯ ತಾಂಚಿ ಪಯಲ್ಯಾನ ವೊಳಕ ಜಾಲಿ. ಅಶೆಂ ಹರಯೇಕ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಕವಿಗೋಷ್ಠೀಕ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸರ್ ಆಪೋವಂಕ ಲಾಗಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವ ಹರಯೇಕ ಕವಿಗೋಷ್ಠೀಕ ನವೆಂ ನವೆಂ ಕವನ ಬರಯತಾಂ ಬರಯತಾಂ ಕವಿಗೋಷ್ಠೀಂತ ವಾಂಟೊ ಘೆವನ ರಾಬಲೊಂ. ತೆಚ ಸ್ಪೂರ್ತಿರ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೇರ್ ಅಭಿಮಾನ ವಾಡಲೊ. ಆನಿ ಮಿಗೇಲ ಪಯಲೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕವನ ಪ್ರಕಟ ಜಾಲೆಂ - ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಕವಿತಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ ಮ್ಹಣಚೊ ಅಭಿಮಾನ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಆಜ ಹಾಂವ ಕೊಂಕಣೀಂತ ಆಸಾಂ, ಬರಯತಾಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ ಸರ್ ಕಾರಣ. ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದಿಲೇಲ ಆನ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಕವಿ, ವಿಮರ್ಶಕ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಸರ್. ತಾಂಣಿ ಕಿಟಾಳ್ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೆ ಸಂಪಾದಕ ಜಾವೂನ ಆನಿಕಯ ಬರೋವಚ್ಯಾಕ ಪ್ರೇರಣ ದಿಲೆಂ. ಕೊಂಕಣೀಂತ ಪ್ರಬಂಧ ತಶೆಂ ಮೆಗೆಲಿ ಪಯಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಣಿ 'ಪ್ರಿಯ ಮೊಗ್ರೆಂ' ಕಿಟಾಳಾರ ಪ್ರಕಟ ಜಾಲಿ. ಆಜೂನ ತೋಚ ಮೋಗ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣ ದೀವನು, ಮಿಗೇಲ ತಸಲೆ ಯುವಜಣಾಂಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವಿಶಯ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೀವನು ಆಸ್ಸತೀ. ಹಾಜೆ ಮಧ್ಯೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಆನಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಾಳಮಾಮ್ಮಾಲೆ ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರಪತ್ರೀಕೇನ ಕೊಂಕಣಿಂತ ಕಾಮ ಕರಚೆ ಅವಕಾಶ ಕರನು ದಿಲಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ ಜನಾಲೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿರ ಆನೀಕಯ ಕೊಂಕಣಿ ಖಾತೀರ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರಕಾ ಮ್ಹಳೇಲ ಪ್ರೇರಣಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಾಂತ 'ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಂಡಲ' ಹಾಂವ ಆನಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ದೋಸ್ತಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಖಾತೀರ ಬಾಂದಿಲೆಂ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ ನ್ಹಯ, ಯುವಜಣಾಂಕ ನಿತ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕರೂನ ಜಾಯತೋ ಅವಕಾಶ ದೀವೂನ ಆಸಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸರ್ ಆನೀ ಎಚ್ಚೆಮ ಸರ್. ಆಜ ಹಾಂವ ಕನ್ನಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಂಕಣಿಂತೂಯ ಬರಯತಾಂ. ಆತಾಂ ಯುವಜಣಾಂಕ ಜಾಯತೋ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮೆಳತಾ, ಆಮಿ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ವಾಚೂಕಾ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಬರೋವಕಾ. ಅಮ್ಮಾನ ಶಿಕಯಲೆಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೇ ವಯರೀ ಅಭೀಮಾನ ದವರಕಾ.

-ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ

कविता ट्रस्टाच्या प्रोत्साहान काव्यमय जाल्लें कोंकणी मन: वेंकटेश नायक

(जुनाचे तीस तारिकेर, आयतारा, 'राकणो' हप्त्याळें आनी 'कोंकणी लेखकांचो एक्तार' हांणी आयोजीत केल्लें `यूव किर्णां - संवाद' काऱ्यें मंगळुरांत चल्लें. एंटनी बार्कूर, विल्मा बंटवाळ आनी वेंकटेश नायक - ह्या तेगां लेखकांक तीन वेवेगळीं सवालां विचारल्लीं. तेगांय लेखकांनी आपले विचार सादर केले. ह्या संदर्भार, कवी तशें काणियांगार वेंकटेश नायक हाणें प्रसतूत केल्ले विचार हांगासर दिल्यात. )

हांव बरोवच्याक प्रेरण दिल्ललो साहित्यासक्तेचो विषय खंयचो म्हणोन निर्दिषट जावून सांगच्याक जायना जाल्यारी, कन्नड क्लासांतलें कन्नड अध्ययन आनी त्या मुखेन कन्नड भाशेचेर वाडल्लो अभिमान प्रमूख कारण म्हण सांगुंयेता. कन्नड क्लासांतल्या मास्ट्रालो पाठ आनी ताणे तो पाठ सविस्तार जावून आमकां मनन करची रीत, आमकां विमर्शेक उत्तेजन करची रीत - भाषा विशयार म्हजेथंय उमेद भरुंक उपकारली. हांव शिकिल्लों श्री श्रीनिवास पाठशाळा प्राथमीक आनी प्रौढ शिक्षण शाळेच्या कन्नड माध्यमांत. थंय कन्नड मास्टर, संसकृत पंडीत आनी विद्वान टी.पी.रामचंद्र भट आशिल्लो. तांगेल पाठ आनी कन्नड क्लास म्हळ्यारी - विशिष्ट जावून आशिल्ली. तांतूं व्याकरण तशें विमर्शा पाठ आशिल्ले. म्हाका ते सांगतशीले - "नीनू बरीबेकू" म्हणू, गद्य सुधीर्घ आसून, पद्य जावो, कवन - तें, मास्ट्रान, गूढार्थाचो विवरण दीवून सादर करतना, तांतूं चड आसक्ती वाडली आनी सुरवेक कन्नडांत 'पटाकी गुंड' म्हळेल एक कन्नड कवन बरयलें -

अज्जन किसेगे कैयनू हाकी
          कासनू कद्दनू गुंडण्णा
पेटेगे होगी पटाकी कोंडू
          सुट्टे बिट्टनू गुंडण्णा

अशें एक सगळें कवन बरेयलें आनी तशी दवरलें. तेन्नां हांव सात्ता क्लास. मस्त दिसां उपरांत मिगेल मासट्रू टी.पी.रामचंद्र भटाक तें दाकयलें. ताका भारी खुषी जाली. मास्ट्रान मुखेल उपाध्यायनी आनी म्हजो मस्त मोग करचे इंदिरा जोडमठ हांकां दाकयलें. तांकांय खूब आवडली. त्या वेळार दक्षीण कन्नड जिल्ला साहित्य परिषताचे कवन स्पर्धेक हें कवन धाडुनू दिल्या नंतर, ताका दुसरें इनाम मेळ्ळें. ताचे नंतरी मेगेलें पयलें कवन वाचन मंगळूर पुरभवनांत कन्नड भाशेंत अविस्मरणीय जालें. कन्नड म्हळ्यारी म्हाका जीवू. कोंकणी, फकत घरकडे आनू-अम्मा आनी अक्का, भायरी दोस्तालागीं उलवचें आसल्लें. अशें धांचे क्लास तांय हांव कन्नडांतू बरयता आशिलों. हाका कारण मास्ट्रान आनी इंदिरा मॅडामान दिलेल मोग, प्रोत्साह, कन्नड विषयार भरललो भरम आनी दिल्ललें मार्गदर्शन. जेन्नां पी.यू.सी वाणिज्य घेवनू केनरा पी.यू कालेजाक गेलों, इंगलीष नातल्यार जायना म्हणू इंगलीष माध्यम घेतलें, थंय पाठ आनी सक्कड इंगलिषांत जांवक सुरू जालें. मिगेल कन्नडाक वांच ना जाली. कन्नड एक क्लास मात्र. कन्नड आनी तुळू साहिती, कवी रघू इडकिदू सर म्हाका कन्नड शिकोवच्याक मासट्रू. तान्नी कवन वा हळेगन्नड काव्य सादर करताना मनाक शांती आनी आनंद. ह्या दोन वरसांनी इंगलीष आनी वाणिज्य विषय समजून घेंवच्या मधें, कितेंय केल्लेल ना. आखेरीक एक प्रबंध, कालेजाजे वारषीक संचिकेक बरयलो.

पदवी शिकपा खातीर केनरा कालेजाक येत्तरी थंय आमकां सबार संघ. तांतूं आमी एका संघाचे सांदे जावूकाची - अशें मंगळूर विश्वविद्यालयाचो कायदो आनी ताका अंक आशीले. मिगेल कन्नड शिक्षकी शांतला उमेश आनी हिंदिची कल्पना प्रभू साहित्य संघाचीं संयोजक जावून आशिलींची. पयलें वरस हांव सह-काऱ्यदर्शी जावून नेमक जालों. त्या वेळार इंगलीशाचें भंय ना, मना गोंदोळ ना, सर्व स्वच्छंद जावून परतून त्या साहित्याच्या पाळाक जीव आयलो. परत कवन बरोवच्याक सुरू केलें आनी साहित्यीक जावून, सबार काऱ्यक्रम योजना घालनू, सक्कडाले सांगात मेळनू, काम करूंक प्रारंभ केलें. कन्नडाची आन्येक शिक्षकी वाणी यू.एस. -हिगेलो निरंतर प्रोत्साह मेळनू साबार काऱ्यागार आनी कम्मटांतू वांटो घेंवचो अवकाश म्हाका मेळ्ळो आनी तशीच साहित्य रचना परत उमेदीन केलें. कालेजाच्या वारषीक संचिका मंडळिचे संपादकीय मंडळेंतू काम केलें आनी सबार कन्नड कविगोषठिंनी वांटो घेतलो. .

दुसरें वरस संपूर्ण संयोजकत्व शांतला उमेश आनी वाणी यू.एस. हांकां मेळ्ळें आनी म्हाका काऱ्यदर्शी स्थान मेळ्ळें. त्या वेळार मिगेल वाणिज्य विषय शिकोवचे सीमा प्रभू मुखांतर तांगेल बामूण गुरू बाळिगा आनी तांगेल मुखांतर वेंकटेश बाळिगा तशें बसती वामन शेणै मामाली वोळक जाली. त्याच वेळार सैंट.अलोशियस कालेजांतू 'काव्याळ संभ्रम' म्हणचो, कविता ट्रसटान आयोजन केल्लो कोंकणी कवन स्पर्धा आसा म्हणू केनरा कालेजाच्या - कोंकणिचे विषय पळोवन घेवच्या कल्पना प्रभूक कळताना, - 'तो कन्नडांत बरयत न्हवें? हें पळे कोंकणी, हाकाय बरोवन पेटय’ म्हणाली. म्हाका कशें बरोवचें, कसलें बरोवचें - एक नमूने गोंदोळ. कोंकणी म्हळ्यारी उलोवचें मात्र, बरयी म्हणतना कसलें करचें म्हणू कळनी. ह्या विषयार गुरू मामाक सांगलें. तांणी वेंकटेश बाळमाम्माले आफीसाक येवच्याक सांगून थंय कोंकणिचें पुसतक दिलें आनी हांव मिगेलीं, 'उत्तर' आनी 'मनसिनोळगण कनसू' हीं दोन कवनां कोंकणीक 'जवाब दीवका' आनी 'सपण' तर्जूम करनू दिलें. थंय तें विंचून आयलें. वाचन स्पर्धेंत हांवें वांटो घेतलो आनी थंय समाधानकर इनाम मेळ्ळें. तशें थंय दवरल्ल्या कोंकणिच्या पयल्या पावलाक कविता ट्रसट कारण जालें. ह्या काऱ्यक्रमा उपरांत एक दीसू कोंकणी कवी मेलवीन सरालें पोन आयलें आनी बंटवाळाचे जाक्रिबेट्टूंत कोंकणी कविगोषठीक येवका म्हणू तांणी आमंत्रण दिलें. कसले कोरचें म्हणू कळनी. 'आयके अवनदू' म्हणचें कवन तर्जूम केलें आनी थंय वांटो घेतलो. तें कवन आनी कवनांतुले विषय सक्कडांक पसंद जाले. तांतूय कोंकणी कवी एच्चेम सराक. थंय तांची पयल्यान वोळक जाली. अशें हरयेक कविता ट्रसटाचे कविगोषठीक मेलवीन सर आपोवंक लागलो आनी हांव हरयेक कविगोषठीक नवें नवें कवन बरयतां बरयतां कविगोषठींत वांटो घेवन राबलों. तेच स्पूर्तीर कोंकणी भाषेर अभिमान वाडलो. आनी मिगेल पयलें कोंकणी कवन प्रकट जालें - कविता ट्रसटाचे कविता जाळिजाग्यार म्हणचो अभिमान म्हाका आसा. आज हांव कोंकणींत आसां, बरयता’सां म्हळ्यार कविता ट्रसट आनी कवी मेलवीन सर कारण. आनी म्हाका प्रोत्साह दिलेल आन्येक व्यक्ती म्हळ्यार कवी, विमर्शक एच्चेम पेर्नाल सर. तांणी ’किटाळ’ जाळिजाग्याचे संपादक जावून आनिकय बरोवच्याक प्रेरण दिलें. कोंकणींत प्रबंध तशें मेगेली पयली कोंकणी काणी 'प्रीय मोग्रें' किटाळार प्रकट जाली. आजून तोच मोग आनी प्रेरण दीवनू, मिगेल तसले युवजणांक कोंकणी साहित्या विशय आनी साहित्य रचना संबंधीं निरंतर प्रोत्साह आनी मार्गदर्शन दीवनू आस्सती. हाजे मध्ये विश्व कोंकणी केंद्र आनी वेंकटेश बाळमाम्माले ’कोडियाल खबर’ पत्रीकेन कोंकणिंत काम करचे अवकाश करनू दिलां. असल्या सक्कड जनाले स्पूर्तीर आनीकय कोंकणी खातीर आमी कितें करका म्हळेल प्रेरणा दिल्या. केनरा कालेजांत 'कोंकणी भाषा विद्यार्थी मंडल' हांव आनी समान मनसक दोसतांनी कोंकणी विद्यार्थीं खातीर बांदिलें साक्षी. म्हाका मात्र न्हय, युवजणांक नित्य मार्गदर्शन करून जायतो अवकाश दीवून आसचे म्हळ्यार मेलवीन सर आनी एच्चेम सर. आज हांव कन्नडा सांगाता कोंकणिंतूय बरयतां. आतां युवजणांक जायतो प्रोत्साह मेळता, आमी युवजणांनी कोंकणी वाचूका आनी कोंकणी बरोवका. अम्मान शिकयलेले कोंकणी भाषे वयरी अभीमान दवरका.

-वेंकटेश नायकTitle : ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಾನ ಕಾವ್ಯಮಯ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಮನ: ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.