Kavita Lekhanam

ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್, ಕವಿತಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಉಪಾಯ್: ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್

ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್, ಕವಿತಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಉಪಾಯ್: ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್

(ಜುನಾಚೆ ತೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ, 'ರಾಕ್ಣೊ' ಹಪ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಆನಿ 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್' ಹಾಂಣಿ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ `ಯುವ ಕಿರ್ಣಾಂ - ಸಂವಾದ್' ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್, ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಆನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ - ಹ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ತೀನ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರಲ್ಲಿಂ. ತೆಗಾಂಯ್ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಕವಿ ತಶೆಂ ಲೇಖಕಿ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಿಣೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. )

ಏಕ್ ಬರೊವ್ಪಿ ಉಬ್ಜಾಜೆ ತರ್, ತಾಕಾ ವಾಚ್ಪಾಚಿ ರೂಚ್, ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಸಕತ್ ಆನಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್‍ಚಿ ರೀತ್ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಂ ಬರಯ್ತಾಂ.

ವಾಚುಂಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಂವಡ್ತಾತ್ ತರೀ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಂಚಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಶೆತ್, ಆನಿ ಲೇಖನ್. ಕವಿತಾ, ಕವಿಚೆ ದಿಷ್ಟಿಂತ್ ಉಬ್ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಭಾಯ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನೀಸ್, ಸಾಮಾನ್ಯ್ ನದ್ರೆನ್ ದೆಖ್ತಾನಾ, ಕವಿ ತಾಚೆಚ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ದೆಖ್ತಾ. ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಂತ್ ಸೊಭಿತ್ ಏಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ ಉಬಿ ಕರ್‍ತಾ. ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆವಾಳೊ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ. ಸುರ್‍ವೆರ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್‍ತಾತ್ ತರೀ, ಅರ್ಥ್ ಜಾತಾನಾ ವಿಶೇಸ್ ಆನಂದ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಆಟ್ವೆಂತ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕ್ಲಾಸ್‌ಮೇಟ್ ಎಕ್ಲೆಂ ಕಾಣಿಯೊಂ, ಚುಟುಕಾಂ, ಬರಯ್ತಾಲೆಂ. ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾಳ್ ಸೊಡೆಲಿಟಿಂತ್ ಸೀನಿಯರಾಂಚ್ಯಾ ಆದೇವ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್, ಸಿಸ್ಟರಿನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಕವನ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕವನ್. ಕವನ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕಿ 'ಪ್ರಾಸ್' ಯೆಂವ್ಚೆಬರಿ ಗುಂತಲ್ಲೆ ಸಬ್ದ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ!

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಖಾತೀರ್ ಏಕ್ ಕವನ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೊ ಕನ್ನಡ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಅಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರಾತಿ. ತುಮಿ ಆನಿಕಯ್ ಬರೆಂ ಕರ್‍ನ್ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರೊವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ. ಹೇಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೆ ಬುನ್ಯಾದೆಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ವಾಚ್ಪಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಭಾರಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಡ್ಲೊ. 'ಖಡಾಪ್' ಹಾಚಿಂ 'ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್' ಪುಸ್ತಕಾಂ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚಲ್ಲ್ಯೊ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕೃತಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ತಾಂ. ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ'ಕುನ್ಹಾ ಹಾಂಚೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಚಿಂತುನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ತಾಂ. 'ಗಾಂವ್‌ಗೋ ಚೆಡ್ವಾ' ಆನಿ 'ಕೆನ್ನಾಂ ಕೆನ್ನಾಂ' ಅಸಲಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂ. ಹಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ? ಜೆದ್ನಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆಂ ನೀಜ್ ಮೊಲ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳ್ತಾ, ತವಳ್ ಫುಡಾರಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ನಾ.

ಆತಾತಾಂ ವಾಚ್ಚಿ ಸವಯ್ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹೊ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಮಸ್ಸೊ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿತಾತ್. 'ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್' ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾವರ್‍ವಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾತ್. ಕವಿತಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಬರೊ ಉಪಾವ್ ನ್ಹಯ್? ಅಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ವಿಂಚುನ್, ಹಾಚೆವಯ್ರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದವರ್‍ಲ್ಯಾರ್, ಕಿತ್ಲೆಶಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತೊ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ತಾತ್. ಸ್ಪರ್ಧೆ, ವಿಮರ್ಸೊ ವಾ ಪಬಂಧ್ ಬರೊಂವ್ಚೆ ತಸಲೆ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಕ್ವಿಜ್ ತಸಲೆ ಸಾದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಭಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತಾತ್. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿಯೆಚೆರ್ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಿ ಕೃತಿ ವಾಚಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಚೊ ಇರಾದೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನಾ ಹಾಂವ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಲಿಂ. ತವಳ್ ವಿವಿಧ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ಲೊಯೊಲಾ ಹೊಲ್ ಭರ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. (ಆತಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ). ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ.

ಜೆದ್ನಾಂ ವಾಚ್ಪಿ ಚಡ್ತಾತ್, ತವಳ್ ಬರೊವ್ಪೀಯ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಚಡ್ತಾತ್. ಬರೊವ್ಪಿ ಸಂಭಾವನ್ ಆಶೆನಾಂತ್. ತಾಂಕಾಂ ತುಮ್ಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾಯ್. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂಕ್, ವೊರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಖೊಡಿ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ, ತಾಂಕಾಂ ತಿದ್ವುನ್, ಕಿತೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್‍ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿಲ್ಯಾರ್, ಫುಡಾರಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ತೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಬರೊವ್ಪಿ ಜಾತಾ.

ಕೊಂಕಣಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲಿಯ್?

ಭಾಸ್ ಏಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಮಾತ್ರ್. ಬರೊವ್ಪಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಆಸಲ್ಲೊ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚಡ್ ಲಾಗ್ಶಿಲಿ ಭಾಸ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ತಾ. ಪುಣ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್, ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸೆವರ್‍ನಿಂ ಜೊಕ್ತಿ ಭಾಸ್ ದುಸ್ರಿ ನಾ. ಅಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾಲಿ.. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಮೆಳಲ್ಲೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾವಯ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್.

ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಫುಡಾರ್?

ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಫುಡಾರ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಹಾತಿಂ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ, ನವೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ವ್ಹಾಳ್ತಾ. ಬರೆಂ. ಪುಣ್ ಚಡಾವತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಕಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾತ್‌ಕಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ.

ವಿವಿಧ್ ಮುಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ದೆಖ್ತಾನಾ, ಬರ್‍ಯಾ ಭವಿಷ್ಯಾಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆತಾ. 'ಕಿಟಾಳ್' ಚಳ್ವಳೆಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಶೆಂಭರ್ ಹಸ್ತಿಂಚೆಂ ಬಳ್ ಮೆಳಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಹೆ ದೀಸ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೇಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ.

-ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್

कविता वाचन सर्त, कविता लोकामोगाळ करुंक व्हर्तो उपाय: विल्मा बंटवाळ

(जुनाचे तीस तारिकेर, आयतारा, 'राकणो' हप्त्याळें आनी 'कोंकणी लेखकांचो एक्तार' हांणी आयोजीत केल्लें `यूव किर्णां - संवाद' काऱ्यें मंगळुरांत चल्लें. एंटनी बार्कूर, विल्मा बंटवाळ आनी वेंकटेश नायक - ह्या तेगां लेखकांक तीन वेवेगळीं सवालां विचारल्लीं. तेगांय लेखकांनी आपले विचार सादर केले. ह्या संदर्भार, कवी तशें लेखकी विल्मा बंटवाळ हिणें प्रसतूत केल्ले विचार हांगासर दिल्यात. )

एक बरोवपी उबजाजे तर, ताका वाचपाची रूच, चिंत्पाची सकत आनी अभिव्यक्त कर‍ची रीत गर्जेची. म्हज्या भोंवारांत, हें सर्व म्हाका लाभल्ल्यान आज कांय थोडें बरयतां.

वाचुंक सक्कड प्रकार आंवडतात तरी बरोवंक हांवें विंचल्लें कविता शेत, आनी लेखन. कविता, कविचे दिषटिंत उबजाता म्हण्येत. भायलो संसार सामान्य मनीस, सामान्य नद्रेन देखताना, कवी ताचेच दिषटीन देख्ता. आनी आपल्या कल्पनांत सोभीत एक कलाकृती उबी कर‍ता. कविता वाच्ची म्हळ्यार आवाळो खेल्ल्याबरी. सूर‍वेर समजोंक कषट मार‍तात तरी, अर्थ जाताना विशेस आनंद भोग्ता.

तवळ हांव आटवेंत आसल्लीं. म्हजें क्लास‌मेट एकलें काणियों, चुटुकां, बरयतालें. तवळ म्हाकाय कित्याक बरोवंक नजो म्हळ्ळें चिंतप आयलें. मरियाळ सोडेलिटिंत सीनियरांच्या आदेवस काऱ्यावेळार, सिसटरीन म्हजेलागीं एक कवन बरोवंक सांगल्लें. तें म्हजें पयलें कवन. कवन म्हणच्याकी 'प्रास' येंवचेबरी गुंतल्ले सब्द म्हण्येत कोण्णा!

उपरांत फिर्गज पत्राखातीर एक कवन बरयलें. अशें म्हजें पयण आरंभ जालें. हैसकूलाचो कन्नड मेसत्री अंक दीवंक सुराती. तुमी आनिकय बरें कर‍न विमर्शात्मक जावन बरोव्येत म्हणतालो आनी चिंतुंक शिकयतालो. हेंय म्हज्या बर्पाचे बुन्यादेक आधार जालें.

ल्हान‌पणार वाचपाचें पिशें विशेस आसल्ल्यान सभारांचो प्रभाव म्हजेर पडलो. 'खडाप' हाचीं 'सायबा भोगोस' पुसतकां हांवें वाचल्ल्यो श्रेषठ कृतियो म्हण मानतां. विल्सन कटील, जो.सी. सिद्दकट्टे, आंडऱ्यू एल डी'कुन्हा हांचे कवितेंतली गुंडाय चिंतून विज्मीत पावतां. 'गांव‌गो चेडवा' आनी 'केन्नां केन्नां' असलीं पदां आयकोन संतोस पावतां. ही कोंकणेची गिरेसत‌काय कितल्या कोंकणी लोकाक पावल्या? जेदनां आमच्या साहित्याचें, संसकृतिचें नीज मोल लोकाक कळता, तवळ फुडाराची भिरांत ना.

आतातां वाच्ची सवय उणीं जाल्या. हो एक व्हड समस्सो. आज‌काल स्पर्धे म्हणताना, व्हडिलां भुर्ग्यांक विशेस प्रोत्साव दितात. 'कविता ट्रसट' भुर्ग्यां खातीर कविता वाचन स्पर्धो चलयता. ह्यावर‍वीं भुर्गीं कविता वाचतात. कविता भुर्ग्यां थंय पावोवंक कितलो बरो उपाव न्हय? अशेंच एक आपुरबायेची कादंबरी विंचून, हाचेवयर स्पर्धे दवर‍ल्यार, कितलेशीं भुर्गीं तो बूक वाचतात. स्पर्धे, विमर्सो वा पबंध बरोंवचे तसले न्हय आसतां, क्वीज तसले सादे स्पर्धे मांडून हाडल्यार सभार भुर्गीं भाग घेतात. साहित्य कृतियेचेर क्वीज स्पर्धो हास्यास्पद दिसता तरी, भुर्ग्यांनी ती कृती वाचिजाय म्हळ्ळो मात्र हाचो इरादो.

थोड्या वर्सां आदीं, कोंकणी भाषा मंडळाच्या कोंकणी क्वीज स्पर्ध्यांक कोलेजी थावना हांव भाग घेतालीं. तवळ विवीध इसकोलां थावन आयिल्लीं भुर्गीं, लोयोला होल भर्न आसतालीं. (आतां कळीत ना). कोंकणी क्वीज स्पर्ध्यांक बरें स्पंदन मेळता म्हळ्ळ्याक हो एक दाकलो.

जेदनां वाचपी चडतात, तवळ बरोवपीय आपापिंच चडतात. बरोवपी संभावन आशेनांत. तांकां तुमचो पाटिंबो जाय. साहित्य स्पर्ध्यांनी भाग घेतल्यांक, वोरयणारांनी खोडी काडिनासतां, तांकां तिद्वून, कितें बरें कर‍येत म्हळ्ळेविशीं समजणी दिल्यार, फुडारांत खंडीत तो एक बरो बरोवपी जाता.

कोंकणी कित्याक विंचलीय?

भास एक माध्यम मात्र. बरोवपाचें देणें आसल्लो, आपणाक चड लागशिली भास, आपलें माध्यम जावन विंचता. पूण भोगणां परिणाम‌कारी जावन उत्रावंक, मांय‌भासेवर‍नीं जोक्ती भास दुस्री ना. अशें कोंकणी म्हजी पयली विंचवण जाली.. कोंकणेंत बरयताना मेळल्लो प्रोत्सावय हाका कारण.

कोंकणिचो फुडार?

कोंकणेचो फुडार आमचेच हातीं आसा. ह्या वर्सांनी, नवें माध्यम जावन जाळिजाग्यांनी कोंकणी व्हाळता. बरें. पूण चडावत भायल्या गांवांत आसलल्यांनी मात्र हाका कमेंटस घाल्चे पळेवंक मेळतात. गांवचो लोक जाळिजाग्यांक भेट दितात‌की म्हळ्ळें सवाल उदेता.

विवीध मुळां थावन जांवचो कोंकणेचो वावर देख्ताना, बर‍या भविषयाचो भर्वसो उदेता. 'किटाळ' चळवळेचो फळ जावन बरी अकाडेमी उदेवन आयल्यार, कोंकणी साहित्याक शेंभर हसतिंचें बळ मेळल्लेपरीं. हे दीस वेग्गीं येंव म्हण आशेतां.

-विल्मा बंटवाळ

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ:Title : ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್, ಕವಿತಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಉಪಾಯ್: ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.