Kavita Lekhanam

ಕಾವ್ಯದಾಸಾಕ್ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ: ವೆಚಿಕ್ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಕಣ್ಶಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್

ಕಾವ್ಯದಾಸಾಕ್ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ: ವೆಚಿಕ್ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಕಣ್ಶಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್

(ಹ್ಯಾಚ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 10, 2013 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅಂತರ‍್ಲಲ್ಯಾ ಲಿಯಾಬಾಚಿ (ಕಾವ್ಯದಾಸ್) ಮರ್ಣಾವಿಧಿ ಒಕ್ಟೋಬರಾಚೆ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೆಂದುರಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಸಭಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ರಾಕ್ಣೊ ಹಪ್ತ್ಯಾಳೆಂ, ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಆನಿ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಹಾಂಣಿ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಲಿಯಾಬ್ -ಎಕ್ಲೊ ಸಾಂಗಾತಿ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಜುಡಿತ್ ಮಸ್ಕರೇಞ್, ಲಿಯಾಬ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಹವಾವ್ರಾಡಿ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ನಾ. ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲಿಯಾಬ್ ಎಕ್ಲೊ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಆನಿ ಲೇಖಕ್ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ, ಲಿಯಾಬ್ ಎಕ್ಲೊ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಮನೀಸ್ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಫಾ. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ತಶೆಂ ಲಿಯಾಬಾಚಿ ನಾತ್ ಜೊವಿಟಾ ಉಲಯ್ಲಿ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಕಾವ್ಯದಾಸಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ. ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ಲೊ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಸಂದೇಶಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಫಾ. ವಿಜಯ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೊನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಭೆಟಯ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾಂ).

ಲಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಗೊನ್, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಫುಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೊ ಸುಗಂಧ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂ. ಲಿಯಾಬಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಂತ್. ತೇಂಯ್ ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾಚ್ ಒಕ್ಟೊಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್. ಲಿಯಾಬಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ತವಳ್ ಎಕುಣ್ವೀಸ್. 1953 ವರ್ಸಾ, ಹಾಂಗಾಚ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ, ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಹೌಸಾಂತ್ ಬೋರ್ಡರ್ಸಾಂಚೊ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಟ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ಘೆವ್ನ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚೊ ತವಳ್ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮಿನೇಜಾಲಾಗಿಂ ತೊ ಗೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಭಿಂಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕವಿತಾ ತಾಕಾ ದೀವ್ನ್, "ತಿತ್ಲಿ ಬರಿ ನಾ ಫಾದರ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್" ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ. ಸಿಮಿನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ತಿ ಪಳೆವ್ನ್, ಹಾಸೊನ್, "ಹಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಖಂಯ್ಚಿ" ಮ್ಹಣೊನ್ 1953 ಒಕ್ಟೋಬರ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ರಾಕ್ಣೊ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕವಿತೆ ಪಂದಾಕ್ ಕವಿದಾಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂಚ್ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆರ್ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಕಾವ್ಯದಾಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಣಿಂಚ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲೆಂ. ಕಾವ್ಯದಾಸಾಚೆ ಪಯ್ಲೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ನಾಂವ್:

                              ವೆಚಿಕ್ ಪುತಾಚಿ ಕಥಾ

ವೆಚಿಕ್ ಪುತಾಚಿ ತಿ ಕಾಣಿ
ನಿಯಾಳ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಯಿ
ಶಿಕೊವ್ಣದಾಯೆಕ್ ತಾಚಿ ಜಿಣಿ
ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ತಾ ಆತಾಂಯಿ

ಕಿತ್ತುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೊ ತೊ ಪೂತ್
ಖೊಟೆಪಣಾ ದರ್ಯಾಂತ್!
ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಡ್ಲೊ ತೊ, ಚೂಕ್
ಭೊಗ್ಸುನ್ ವೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್

ಜೊಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ವ್ಹಡ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ಲಾಗ್ಚೆಂ-
ಗೊವ್ಜೆನ್ ಸ್ವಾಗತಿಲೆಂ ಯೆಣೆಂ
ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ

ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲಾಯ್? ನಿರಾಸ್ ನಾಕಾ -
ಪಳೆ ಸೊಮಿ ತುಜೊ
ಕಾಕುಳ್ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ತುಕಾ
ಮೆಳೊಂಕ್ ರಾವ್ಲಾ ಉಬೊ

ಖಾಲ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ತೆಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ
ಅಸ್ಕತ್ ಸೈಂಭ್ ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ
ರಾಕ್ತಾ ದೇವ್ ಬಾಪ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಣೆಂ
ಚುಕೊನ್ ಗೆಲೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ

ಲಿಯಾಬಾನ್ ಕಾಂಯ್ ತೀನ್ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕವಿ ರೊಬರ್ಟ್ ಸದೆಕ್ ಧರುನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಚ್ಯೊ, ಕನ್ನಡಾಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕವಿತಾ ತಾಣೆಂ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಾಸಾಕ್, ಆಂತರಿಕ್ ಪ್ರಾಸಾಂಕ್, ಮೀಟರಾಕ್ ಲಿಯಾಬ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತಾ ದಿತಾಲೊ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಬರೊಂವ್ಚಿಂ ಕವನಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ರಾಗ್ ಯೆತಾಲೊ. ಎಕಾಕಡೆ ಆಪ್ಲೆ ಕವಿತೆಂತ್ ತೊ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ತಾ: ದೋನ್ ತೀನ್ ಪಂಗ್ತಿ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಕರ್ನ್ / ಲಿಖ್ಲ್ಯಾರ್ ಕವನ್ ಜಾತಾ? / ವ್ಹಡ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಸಬ್ದ್ ಘಾಲೆ ತರ್ / ಕವನ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಯೆತಾ? / ಪ್ರಾಚೀನ್ ಕವಿಂಕ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ / ಸಗ್ಳೊಚ್ ಶೆರ್ಮೆತಾಂ ಹಾಂವ್ / ಹರ್ಯೆಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಂ / ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಭೊಗ್ಣಾಂಚೆಂ ಮ್ಹೊಂವ್ - ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಕವಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕವಿತೆಂತ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ದಾಕ್ಲೊ ದಿತಾ. ತಾಚಿ ಫುಲ್ ಏಕ್ ಫುಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಕೊವ್ಯಾಂ:

                              ಫುಲ್ ಏಕ್ ಫುಲ್ಲೆಂ

ಫುಲ್ ಏಕ್ ಫುಲ್ಲೆಂ ಝಾಡಾ ತಾಳ್ಯೆ-
ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿ ಧುಂವ್ರಿ
ಆಪಡ್ನ್, ಪೊಶೆವ್ನ್, ಸಜೊವ್ನ್, ಆಶೆವ್ನ್
ಸಕಾಳ್ ಜಾತಚ್ ಧಾಂವ್ಲಿ

ಫುಲ್ ಏಕ್ ಫುಲ್ಲೆಂ ಝಾಡಾ ತಾಳ್ಯೆ-
ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲೊ ಭಂವ್ರೊ
ಖೆಳೊನ್, ಹಾಸೊನ್, ನಾಚೊನ್, ಗಾವುನ್
ಘಡಿಯೆನ್ ಜಾಲೊ ಘಯ್ರೊ

ಫುಲ್ ಏಕ್ ಫುಲ್ಲೆಂ ಝಾಡಾ ತಾಳ್ಯೆ-
ವಾರೆಂ ನಾಚೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ
ಸಂಗೀತ್ ಸ್ವಾದಾನ್, ನಾಜೂಕ್ ನಾದಾನ್
ಧಲೊವ್ನ್ ಖಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ಲೆಂ?

ಫುಲ್ ಏಕ್ ಫುಲ್ಲೆಂ ಝಾಡಾ ತಾಳ್ಯೆ-
ಸುರ್ಯಾ ರಾಯಾನ್ ದೆಖ್ಲೆಂ
ಪ್ರಜಳ್ ಫಾಂಕವ್ನ್ ಸೊಭವ್ನ್ ಸಜೊವ್ನ್
ಮೊಗಾನ್ ಕೆಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ.


ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ದೆವಾರಾಯಾನ್, ಝಾಡಾ ತಾಳ್ಯೆರ್ ಫುಲಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಫುಲಾಕ್, ಲಿಯಾಬಾಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೇಯ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರಿ ದೇವ್ ತರ್ ಸಾಥಿ / ವಿಘ್ನಾಂ ಕಾಯ್ ಕರ್ತಿ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ ಸಾಂಗ್ಣೆಚೆರ್ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ವಿಸ್ವಾಸ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ಹೆರಾಂಚೆ ಗೇಸ್ತಕಾಯೆಚೆರ್ ತೊ ಕೆದಿಂಚ್ ಮೊಸೊರ್ ಪಾವನಾತಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕಸಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ತಾಚಿ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆನಾಕಾ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಕೊವ್ಯಾಂ:

                              ಪಾಟಿಂ ಪಳೆನಾಕಾ

ಹಾಂಗಾ ವಾಟೆರ್ ಮಧೆಂ ರಾವೊನ್
ಕಿತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾಯ್?
ದುಬಾವ್, ಭಿರಾಂತ್ ಮತಿಂತ್ ತುಜ್ಯಾ
ಸವಾಲ್, ಸಮಸ್ಯಾಂ ಸಾಯ್

ತೊಂಡಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಘುಸ್ಪಡ್, ಆಕಾಂತ್
ಕಾವ್ಜೆಣಿ, ಕಳ್ವಳೆ
ಮುಕಾರ್ ವೆಚೆಂ ಕಶೆಂ ಆತಾಂ?
ಜಾಪ್ ಕಾಂಯ್ ಸೊದ್ತಾತ್ ದೊಳೆ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ದಿಸ್ತಾ ತುಕಾ
ಆದ್ಲೆಂ ಜಿಣೆಂ ತುಜೆಂ
ಸರ್ವ್ ಸದಾಂಚೆಂ, ಸಾಂಗಾತಾಚೆಂ
ನಾ ಭ್ಯೆಂ ಸಮಸ್ಯಾಂಚೆಂ

ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂಧ್ಕಾರ್, ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್
ಭಿಯೆಲಾಯ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ? -
ಅಂಧ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪ್ಲಾಂ
ಸೊಬಿತ್ ಪ್ರಜಳ್ ಫಾಂತೆಂ

ತುಜೆ ಮುಕಾರ್, ಹಜಾರಾಂನಿ
ಧೈರಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೆ
ಗೆಲೆ ದೆಕುನ್ ಸೊಭ್ತಾತ್ ಆತಾಂ

ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಜೈತಾ ಶೆಲೆ

ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪಯ್ತಾ ವ್ಹಯ್
ವ್ಹರ್ನಾ ಹಾತಾಕ್ ಧರುನ್
ಸೊಧುನ್ ತಾಕಾ ಗೆಲೊಯ್ ತರ್ ಜೈತ್
ಘೆವ್ಯೆತ್ ತುಜೆಂಚ್ ಕರುನ್

ತರ್ ಚಲ್ ಮುಕಾರ್ ಧೈರ್, ವಿಶ್ವಾಸಾನ್
ಜೈತ್ ಆಪಯ್ತಾ ತುಕಾ
-
ಸಾಹಸಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಕುರೊವ್-
ಪಾಟಿಂ ಪಳೆನಾಕಾ.

ಲಿಯಾಬಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸುಖಾಚ್ಯಾಕಿ, ಆನ್ಯೇಕಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸುಖಾಥಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರಲ್ಲೊ. ಹಿ ತಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ತಾ:

                              ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ

ರಾವ್ ರಾವ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ದರ್ವಡ್ನಾಕಾ
ಉಬೊನ್ ವಚನಾಕಾ
ರಾವ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್, ತುಜೆಲಾಗಿಂ
ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ

ಮಾರಿನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಯೆತಾಯ್ಗಿ?
ಧರಿನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ?
ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಫಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ?
ಧರ್ಚೊಂ ನಾ - ಆಯ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ

ಅಂತ್ರಳಾರ್ ತುಂ ಉಬ್ಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ
ನಾ ಕಾಂಯ್ ತುಕಾ ಉಣೆಂ
ರಚ್ನಾರಾನ್ ತೆಂ ದಿಲಾಂ ತುಕಾ
ಪಾಕಟ್ಯಾಂಚೆಂ ದೆಣೆಂ

ವಾರ್ಯಾರ್ ಸದಾಂ ಭೊಂವ್ತಾಸ್ತಾನಾ
ಕಿತ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಬರೆಂ?
ಧರ್ಣಿಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ವಯ್ರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ
ಜೀವನ್ ಖುಶಾಲ್ ಖರೆಂ

ಜಿಣಿ ತುಜಿ ಆಶೆತಾಂ ಹಾಂವ್
ಸೊಡುನ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ
ಅಥಿರ್ ಜಿಣಿ
- ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಚಿಂತಾಂ
ಜಿಣಿ ವ್ಹಡ್ ಸುಖಾಚಿ

ಲಿಯಾಬಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಶೇಕ್ಸಪಿಯರಾಚ್ಯಾ ಸೊನೆಟ್ ಯಾ ಸುನೀತಾಂಚ್ಯಾ ರುಪಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ತಾಚಿ ಭಾರಿಚ್ ಗಾಜಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಕಣ್ಶಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ರುಪಾಂತ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ. ಸಬ್ದಾಂಚಿ ತಾಚಿ ಗಿರೇಸ್ತಕಾಯ್ ಪಾರ್ಕಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಜರೂರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ 2006 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಲಿಯಾಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಾಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕವಿಸಂಧಿ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಂಚಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿತಾ ಖಂಯ್ಚಿಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಣ್ಶಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ


                              ಕಣ್ಶಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್

ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ಲಾಂ ಹಾಂಗಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕಾತ್ ಹಾಸೊ
    ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾ ಪೊಂತಾನ್ ಪೊಂತಾ ಹರ್ಯಾಳೊ ದಬಾಜೊ
ನಾಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ನಂಯೊಂ ಝರಿ
, ಕೊಗುಳ್ ಗಾತಾ ಗಾಣಾಂ
    ರೂಕ್ ವಾಲ್ ಝಾಡಾಂ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಫುಲ್ ಫಳಾಂ ಪಕ್ವನಾಂ
ಕಾವ್ಳ್ಯಾನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಪಿರ್ಲುಕ್ ಬಾರೀಕ್
, ಮಾಣ್ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ತೊಂಬೊರ್
    ಗಿರ್ಬೊಜಿಂಚ್ಯಾ ಡಿಸ್ಕೊ ನಾಚಾಕ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿತಾತ್ ದೊಂಗೊರ್
ಅಂತ್ರಳಾಚ್ಯಾ ಊಂಚ್ ಆಕಾಸಾರ್ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲಾ ಸಜವ್ನ್
    ಸಗ್ಳೆಂ ನಿತಳ್ ಕೆಲಾಂ ಸುಗಂಧ್ ಧೊವಾನ್ ಭಿಜವ್ನ್
ಕಾಜಾರ್ ಸೊಭಂವ್ಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಚಂದ್ರೆಮ್ ಸುರ್ಯೊ ಆಯ್ತೆ
    ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಫಿಚ್ಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ತಾರಾಂ ದಿವೆ ಜಾಯ್ತೆ
ವಾರ್‍ಯಾನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಪಾಲ್ಕಿ
, ಪಾವ್ಸಾ ಧೊಣ್ವಾನ್ ದಾಮಾಸ್ಕ್ ಸತ್ರಿ
    ವ್ಹರಾಣ್ ಕಾಡುಂಕ್ ದರ್ವಡ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ಸಯ್ರಿಂ
, ದಾಯ್ಜಿ, ಗೋತ್ರಿ
ಹೊಕ್ಲೆ ಸುಂದರ್ ಕಣ್ಶಿ ಬಾಯೆ ಮಾತ್ಶಿ ಉಕಲ್ ತಕ್ಲಿ
    ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ ಗಾಂವ್
, ಹಜಾರಾಂತ್ ತುಂ ಎಕ್ಲಿ.

ಲಿಯಾಬಾನ್ ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಖಾತೀರ್ ನೋವ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಪಾಸೂನ್ ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಏಕ್ ಅಂಕಣ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲೆಂ. ತಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಲೇಕನಾಂ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭರ್ ಬಿಕ್ಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಮೆಲಿತಾಂಚೆ ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ "ಕಾವ್ಯದಾಸ್ - ಏಕ್ ಖಾಸ್ ಮುಲಾಕತ್" ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾತರ್ಫೆನ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆಮಿ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತೊ ಮಾನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮೇರಿ ಬಾಯೆಸಾಂಗಾತಾ ತೊ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಕುಡಿಕ್ ಬಾಳ್ವಿ ನಾ. ಪುಣ್ ಕವಿತೆಕ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಬಾಳ್ವಿ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್, ಬರ್ಪಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಲಿಯಾಬ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರುನ್ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಂತ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಉರ‍್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ದೂಕ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಸ್ ಕರ‍್ಯಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಆಮಿ ಭುಜೊವ್ಯಾಂ.

- ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್Title : ಕಾವ್ಯದಾಸಾಕ್ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ: ವೆಚಿಕ್ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಕಣ್ಶಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.