Kavita Lekhanam

ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾಕ್ ವಿಮಲ ವಿ. ಪೈ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್. 'ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್' ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ತಿಸ್ರಿ ಪ&#

ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾಕ್ ವಿಮಲ ವಿ. ಪೈ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್.
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ 'ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್' ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ತಿಸ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ!

ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾಕ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ, ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ವಿಮಲ ವಿ. ಪೈ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲಾ. ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ಹಿ ತಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 'ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್' ಪುಸ್ತಕಾ ಖಾತೀರ್ ಕೆಲ್ಯಾ. 2013 ವರ್ಸಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಜನೆರ್ 12, 2014 ತಾರಿಕೆರ್ 'ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2014' ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಟೌನ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕ್ ವಿವೇಕ್ ಶಾನ್‌ಭಾಗಾನ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕಾನಡಿ ತಶೆಂ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಛಾಪುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. 184 ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ 43 ಕವಿತಾಂ ಬರಾಬರ್ 19 ಚುಟ್ಕುಲಾಂ ಆಸಾತ್.  ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರುಪಯ್ 1.00 ಲಾಕ್ ನಗ್ದೆನ್, ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾದಂಬರಿಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೀನಾ ಕಾಕೊಡ್ಕಾರ್ ಹಿಚ್ಯಾ 'ವಾಸ್ತು' ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಆನಿ ವಿಮಲ ವಿ ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಜೀವನ್ ಸಿದ್ಧಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಜಿ. ಆಮೋಣ್ಕಾರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

'ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್' ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಯೆದೊಳಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ AIKWO (ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್) ಥಾವ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. 

ವಿಮಲ ವಿ. ಪೈ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೊ ಸುವಾಳೊ ನವೆಂಬರ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಟಿ. ವಿ. ರಮನ್ ಪೈ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಉಗ್ತೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಆದಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನವೆಂಬರ್ 5 ಆನಿ 6 ತಾರಿಕೆಂನಿ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಮಾರೋಹ್ ಚಲ್ಚೊ ಆಸುನ್, ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಭಾರತೀಯ್ ಲೇಖಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸುನ್, ಸರ್ವಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಆನಿ ಆಸಕ್ತವಂತಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಚೊ.

ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ. ಹ್ಯಾ ಖುಶೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾನ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ಲೊ ಥೊಡೊ ವಿವರ್:

ತುಜ್ಯಾ 'ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್' ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಹಿ ತಿಸ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಮನಾರುಕಾಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚೊ ರಂಗ್ ಕಸಲೊ?
 
"ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್" ಪುಸ್ತಕಾಚಾ ಫೊರಾರ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಬುಡಲ್ಲೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಪಾನ್ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ ಮಾಕಾ ಪಾನಾಲಾಗಿಂ ದಿಸ್ಚೊ ಉಮೆದಿಚೊ ಪಾಚ್ವೊ ರಂಗ್ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಆನಿ ಆಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಾಚ್ವೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಧಲುನ್ ಆಸಾ. ಯೆದೊಳ್ ಮೆಳಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನೀ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂ ಖಾತಿರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಅಹ್ವಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿಂ ಪ್ರಕಾಶಕ್ 'ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್' ಧಾಡಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳುಂಕೀ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ಪುರಸ್ಕಾರಾವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ.  ವಿಶೇಸ್ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ತೃಪ್ತಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾ. 
 
ತುಜಿಂ ತೀನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್. 'ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್' ತುಜೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪುಸ್ತಕ್. ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ದೆಗೆನ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾರ್, ತುಕಾ ಚಡಿತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್?
 
ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್  "ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಾಳ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾ" ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಣೆಂ 2004 ಇಸ್ವೆಂತ್ 'ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಪಾಂತ್ (ಶಾರ್ಜಾ) ಆಸಲ್ಲೊಂ.  ತ್ಯಾವೆಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತಲ್ಲೊಂ. ಪಣ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ 'ಪಯ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆಂ, ತಿಸ್ರೆಂ ಕಶೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ' ಮ್ಹಣ್ ಹಟಾಕ್ ಪಡುನ್ ತೆಂ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.  ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಡಿತ್ ಕವಿತಾಂ ಬರೊಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂಕ್ ದೊಂಗೊರ್ ಕರ್‍ನ್ ಕರ್‍ನ್ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಝರಿಕ್ ಥಯಿಂಚ್ ಜಿರುಂಕ್ ಮರುಂಕ್ ಸೊಡಲ್ಲೆಂ ದೂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್ ಆಸಾ. 2008 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಶಿಜ್ಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ ಖತ್ಕತೊ ಆನಿ ಕಾವ್ಯಾ ಝರಿಚ್ಯಾ ಲೊಟಾಚಿ ತೀವೃತಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾಂ ಕವಿತಾ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ 2012 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂದಿ ಕವಿ ಗುಲ್ಜಾರಾಚ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮಜೆಂ ಮನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಿಶೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ಗುರು ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾನ್ ಭಾರಿಚ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾಂ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್, ದೇವ್‌ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪಿಯಾಂತರ್ ಕರ್‍ನ್, ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಫೊರ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಚಿತ್ರಕಾರ್ ಅಪಾರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಭಾರಿಚ್ ಸೊಭಿತ್ ಥರಾನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಿತರ್‍ಲೊ ಕಾವ್ಯಾ ವ್ಹಾಳೊ ಆಟಿಂತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಪರಿಂ ವ್ಹಾಳುನಂಚ್ ಆಸ್ತಾನಾ 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ "ಆಯೆರಾಚೊ ಬೂಕ್" ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲೊ.  ಏಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕವಿತಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. 'ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್' ಪುಸ್ತಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾನ್ ಭಾರಿಚ್ ನಾಜುಕಾಯೆನ್ ಉತ್ತೀಮ್ ರಿತಿನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಾ. ಖ್ಯಾತ್ ಚಿತ್ರಕಾರ್ ಅಪಾರಾನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಫೊರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಠರಾವಣ್ ಉಚಾರ್‍ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ.  ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಸಭಾರಾಂನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾಂ ವಾಚ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್, ಪುಸ್ತಕ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್‍ತಾನಾಂಚ್ ವ್ಹರ್‍ತಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರಲ್ಲಿ ಅಸಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ 'ಅಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್' ಪುಸ್ತಕ್ ಚಡ್ ತೃಪ್ತಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.
  
ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಪುರಾಯ್ ನಿಯಾಳುನ್ ಆಸಾಯ್?
 
ಹ್ಯೆ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳಲ್ಲೆ ಘಡ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮತಿಂತಚ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಕವಿತಾ ಲಿಖ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಚೊ ಪೋಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್. ಮ್ಹಜಿಂ ಕವಿತಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸಂಪಾದಕ್, ಕವಿತಾಂ ವಯ್ರ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ವಿಮರ್ಶಕ್...ಉಮೆದಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಉಚಾರಲ್ಲೆ ರಸಿಕ್... ಹಾಂಗಾ ಹಾಂವ್ ನಾಂವಾಂ ಕಾಡಿನಾ ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಸರ್ವಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ಋಣಿ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸುಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ಜಾಗೊವ್ನ್ ತಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಉಸವ್ನ್, ಚಿಂತ್ನಾಂ ಚಾಳ್ವೊನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ತಿರ್ಲಾ ಥಂಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಾವಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಜೆರಾಲ್ ಶೆವೊಟ್.  ಏಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಸಮಾಜಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಗೂಣ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕುನ್, ವೊಳ್ಕುನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜತಾಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹರ್ತಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ದಿತಾ.
 
ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಬಂಪರ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಜೋಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್, ಹುಮೆದ್ ಮಿಸ್ಳಲ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹೆಂ ಪುರಾಯ್ ಜಾತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ತಾ?
 
"ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್" ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಉಬ್ಜಾಯಿಲ್ಲೊ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭೊಂವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲಿಚ್ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಕವಿತಾಂ ಮ್ಹಜೆ ತೃಪ್ತಿ ಖಾತಿರ್ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸ್ತೊಂ. ಪುಣ್ "ಅಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್" ತಸಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತೆಂ ನಾ.  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಗಾಂವಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಗೋಶ್ಟಿ ಜಾತ್ಯೊ ನಾಂತ್. ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಆಸ್ತೆಂ ನಾ. ಗುಲ್ಜಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಯೆತೊನಾ... ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಳ್ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ವರ್‍ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವೆತಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸಾಂ. ಹೆಂ ಸುಖಾಳ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಯ್ಣ್ ಅಶೆಂಚ್ ಮುಖಾರ್ಸುನ್ ವಚುಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ.
 
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಆಜ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ? ತೂಂಯ್ ಎಕ್ಲೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಜಾವ್ನಾಸುನ್!
 
ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ 'ಜಾಗೆ ಕವಿ' ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೆಲ್ಲಿ... ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಕವಿ ಜಾಗೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಜಾಗೆ ಉರ್‍ಲೆ.  ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಸಲ್ಲೊಚ್ ವಾವ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ಅಶಾ ಉದೆಲ್ಲಿ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಹಿ ಅಶಾ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಸಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾನ್ ಹ್ಯೆ ಆಶೆಕ್ 'ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್' ನಾಂವಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸ್ವಶ್ಟ್ ರೂಪ್ ದಿಲೆಂ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕಾವ್ಯಾ ರಸಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಆಶಾ ಆತ್ರೆಗಾಂಕ್ ಬಳ್ ದೀವ್ನ್ ಶೆವೊಟಾ ಕುಶಿನ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಶೆವೊಟ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರ್‍ಚೊ, ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಉಬಾರ್‍ಚೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ತಶೆಂ ಕವಿಂಕ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್/ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ತಸಲೊ ಮಾನ್ ಮೆಳಶೆಂ ಕರ್‍ಚೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳಲ್ಲಿ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ್ ಹ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಶ್ಟ್ರಿಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ. ಆಜ್ ಗಾಂವಾಂ ಗಾಂವಾನಿ, ಗೊಂಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ವರ್ವಿಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಚಿ ಆನಿ ರಚ್ಚಿ ವೊಡ್ಣಿ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ. 


कविता ट्रस्टीं सांगाता आंड्र्यू डिकून्हा ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ, ತೀಯ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲಿ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ತಾ? ತಿ ಕಶಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಚಿಂತಾಯ್?
 
ಕಾವ್ಯೆಂ ಎಕೆ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ದೊಳೆ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ. ಪರ್ಜಳಿಕ್ ದೊಳೆ ಬರೆ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆಂ ಲಕ್ಶಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಚಿಂತನಾತ್ಮಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲೋಕ್ ಆಜೂನೀ ಚಡ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರಿನಾ ತರೀ ಸವ್ಕಾಸ್ ಲೊಕಾಚಿ ರೂಚ್ ಬದ್ಲುನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾತ್.  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪರ್ಜಳುನ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ವಾವ್ರ್ ಆನಿಕೀ ಭರಾನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ.  ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಜೊಸಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್, ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ರಚ್ಚೆ ಕವಿ ಅಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಆನಿಕೀ ತರ್ನಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚೊ  ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಕವಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಕವಿತಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ಲಾಂ ತಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತೆವೆಳಿಂ ಸಬಾರ್ ತರ್‍ನೆ ಕವಿ ತಾಂಣಿಂಚ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಚಡ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಲಕ್ಶಣಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಕಾವ್ಯ ರಸಿಂಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊಯ್ ವ್ಹಡಾ ಮಾಪಾನ್ ಚಡುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಕವಿತಾ ಗೋಶ್ಟಿ ಚಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂತೊಸಾಚೊ ಉದ್ಗಾರ್ ಚಡ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ಸುಖ್ ಬರ್ಪೂರ್ ರಿತಿನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ.

आंडऱ्यू डिकुन्हाक विमल वी. पै कविता पुरस्कार.
कविता ट्रस्टाच्या 'आंजुराचें पान' पुस्तकाक तिसरी प्रशस्ती!

कवी आंडऱ्यू एल. डिकुन्हाक विश्व कोंकणी केंद्राचो, ह्या वर्साचो विमल वी. पै कविता पुरस्कार जाहीर जाला. पुरस्कारा खातीर ही ताची विंचवणी कविता ट्रस्टाच्या कविता पब्लिकेशन्सान परगट केल्ल्या 'आंजुराचें पान' पुस्तका खातीर केल्या. २०१३ वर्सा परगट जाल्लें हें पुस्तक जनेर १२, २०१४ तारिकेर 'कविता फेस्त - २०१४' संदर्भार मंगळुरच्या टौन हॉलांत कन्नड लेखक विवेक शानभागान लोकार्पण केल्लें. ह्या पुस्तकाक मेल्विन रोड्रिगसान प्रस्तावन बरयलां. पुस्तकांतल्यो कविता कानडी तशें नागरी लिपींत छापून आयल्यात. १८४ पानांच्या ह्या पुस्तकांत ४३ कवितां बराबर १९ चुटकुलां आसात. ही प्रशस्ती रुपय 1.00 लाक नगदेन, मानपत्र आनी यादिस्तीका आटापता. उत्तीम कादंबरीक आसची प्रशस्ती मीना काकोडकार हिच्या 'वास्तु' पुस्तकाक आनी विमला वि. पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्दी पुरस्कार सुरेश जी. आमोणकार हांकां फावो जाला.

'आंजुराचें पान' पुस्तकाक येदोळच कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमी थावन अत्युत्तम कोंकणी कविता पुरस्कार तशेंच AIKWO (अखील भारत कोंकणी बरोवप्यांचो एकतार) थावन कन्नड लिपियेंतलें अत्युत्तम पुस्तक पुरस्कार लाभला.

विमल वी. पै पुरस्काराचो सुवाळो नवेंबर ६ तारिकेर मंगळूर टी. वी. रमन पै सभासालांत सांजेर पांच वोरार चलतलो. सरवांक उगतो येवकार आसा. ह्या पुरस्कारा आदीं म्हळ्यार नवेंबर ५ आनी ६ तारिकेंनी, विश्व कोंकणी केंद्रांत कोंकणी साहितीक समारोह चलचो आसा आनी ह्या कार्याक नामणेचे भारतीय लेखक हाजर जांवच्यार आसून, सर्वय कोंकणी लेखकांनी आनी आसक्तवंतांनी ह्या सुवाळ्याचो फायदो जोडचो.

आंडऱ्यू एल डिकुन्हा कविता ट्रस्टाचो ट्रस्टी. ह्या खुशेच्या संदर्भार मेल्विन रोड्रिगसान घेतल्ल्या संदर्शनांतल्यो जापी:

 

तुज्या 'आंजुराचें पान' पुस्तकाक ही तिसरी प्रशस्ती. ह्या संदर्भार तुज्या मनारुकाच्या पानांचो रंग कसलो?

"आंजुराचें पान" पुस्तकाचा फोरार रगतांत बुडल्लें तांबडें पान दिसता तरी म्हाका पानालागीं दिसचो उमेदिचो पाचवो रंग चड पसंद आनी आज म्हजें मन सगळें पाचवें जावन धलून आसा. येदोळ मेळल्ल्या दोनी प्रशस्तें खातीर पुस्तकां अहवान केल्लें आनी तीं प्रकाशक 'कविता ट्रस्टान' धाडल्ल्यान प्रशस्ती मेळुंकी पुरो म्हळ्ळें चिंतप आसचें सहज. पुण विमला वी. पै पुरस्काराविशीं हांवें चिंतल्लेंच ना. विशेस संतोस आनी तृप्ती ह्या प्रशस्तेन म्हाका दिल्या.

तुजीं तीन पुस्तकां आयल्यांत आज मेरेन. 'आंजुराचें पान' तुजें दुसरें पुस्तक. प्रशस्त्यो देगेन दवरल्यार, तुका चडीत समाधान दिल्लें पुस्तक खंयचें आनी कित्या खातीर?

म्हजें पयलें पुस्तक "व्हळू व्हळू व्हाळ व्हाळ्या" मानेस्त वल्ली क्वाडरस हाणें २००४ इस्वेंत 'आशावादी प्रकाशना थावन प्रकट केल्लें. तेदनां हांव गल्पांत (शारजा) आसल्लों. त्यावेळीं हांव पुस्तक प्रकट करूंक तयार नातल्लों. पण वल्ली क्वाड्रसान 'पयलें पुस्तक आयल्या शिवाय दुसरें, तिसरें कशें येंवचें' म्हण हटाक पडून तें कुवेयट आसताना प्रकट केल्लें. ಪುಣ್ त्या उपरांत हांवें चडीत कवितां बरोवंक नांत. जिणयेच्या राटावळींक दोंगोर कर्न कर्न मतींत उदेंवच्या कावयाळ झरीक थयींच जिरूंक मरूंक सोडल्लें दूक म्हजे भितर आसा. २००८ इस्वेंत गलफा थावन गांवाक आयल्या उपरांत, म्हज्या भितर शिजच्या अनभोगाच्या भोगणांचो खतकतो आनी कावया झरिच्या लोटाची तीवृता सोसूंक सकनास्तां कविता उदेवन आयल्यो. त्या मधें २०१२ इस्वेंत कविता ट्रसटान मांडून हाडल्ल्या हिंदी कवी गुलजाराच्या उपन्यासांतल्या उतरांनी मजें मन सगळें पिशें कर्न सोडलें. म्हजो गुरू मेल्विन रोड्रिगसान भारीच नाजूकायेन म्हजी कवितां आपणावन, देवनागरीक लिपियांतर कर्न, पुस्तकाच्या नांवाक जोकतो फोर नांवाडदीक चित्रकार अपारा मुखांत्र तयार कर्न भारीच सोभित थरान प्रकट केलें. म्हज्या भितरलो कावया व्हाळो आटिंतल्या व्हाळयापरीं व्हाळुनंच आसताना २०१४ इस्वेंत म्हजें तिसरें पुस्तक "आयेराचो बूक" कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमिन प्रकट केलो. एक पुरस्कार कवितांक मात्र न्हय सगळ्या पुस्तकाक फावो जाता. 'आंजुराचें पान' पुस्तक मेल्विन रोड्रिगसान भारीच नाजुकायेन उत्तीम रितीन प्रकट केला. ख्यात चित्रकार अपारान पिंत्रायिल्लें पुस्तकाचें फोर पुस्तकाची ठरावण उचार्न सांगचेपरीं दिस्ता. ह्यावर्वीं सभारांनी तांतल्यो कवितां वाच्च्या पयलेंच, पुस्तक हातीं धरतानांच व्हर्ती धादोसकाय भोगता म्हण अभिपराय उचारल्ली असा. ह्या खातीर म्हाका 'अंजुराचें पान' पुस्तक चड तृप्ती दिल्लें म्हणयेत.

ह्या तुज्या प्रशस्तेंच्या पयणार तूं कितें पुराय नियाळून आसाय?

ह्ये प्रशस्तेची खबर म्हाका मेळल्ले घडये थावन हांव मतिंतच अर्गां दीवन आसां. कविता लिखचें देणें फावो केल्ल्या देवाक आनी पाटल्या तीस वर्सां थावन म्हज्या ह्या देण्याचो पोस केल्ल्या सरवांक. म्हजीं कवितां प्रकट केल्ले संपादक, कवितां वयर प्रबंध बरयिल्ले विमर्शक...उमेदिचीं उत्रां उलवन संतोस उचारल्ले रसिक... हांगा हांव नांवां काडिना पुण म्हज्या मती पडद्यार सरवां आसात. हांकां सरवांक आनी म्हज्या कवितेंक प्रेरण जाल्ल्या समाजाक हांव सदांच ऋणी. वाचप्यांचीं भोगणां सुक्षिमायेन जागोवन तांचें मन उसवन, चिंतनां चाळवोन कवितेच्या तिरला थंय तांकां पावंवचो म्हज्या कवितेंचो जेराल शेवोट. एक संस्थो पुरस्कार दिता म्हळ्यार म्हज्या साहित्यांत समाजाचेर प्रभाव घालचे गूण आसात म्हण पारकून, वोळकून मानून घेतलां म्हण हांव समजतां आनी हें चिंतप म्हाका व्हर्ती धादोसकाय दिता.

ह्या तुज्या बंपर प्रशस्त्यो जोडन दिल्ल्या पुस्तका पाटल्यान जायत्यांचो वावर, हुमेद मिसळल्या जावंक पुरो. पुण कविता ट्रस्ट नातल्लें तर हें पुराय जातें म्हण तुका भोगता?

"आंजुराचें पान" पुस्तक प्रकट जावंक कारण कविता ट्रसटान उबजायिल्लो कावयाळ भोंवार म्हण सांगूंक म्हाका कसलीच दाकशेण ना. हांव कवितां म्हजे तृप्ती खातीर बरोवन आसतों. पुण "अंजुराचें पान" तसलें पुस्तक तयार जातें ना. कविता ट्रस्ट नातल्लें तर गांवा गांवांनी कविता गोश्टी जातयो नांत. कविता फेस्त आस्तें ना. गुलजार मंगळुराक येतोना... म्हज्या कावळ्याळ पयणांत पाटल्या धा वर्सां थावन कविता ट्रस्ट उजवाड वर्न पयलें वेता आनी हांव त्या उजवाडांत पयण कर्न आसां. हें सुखाळ कावयाळ पयण अशेंच मुखारसून वचूं म्हण आशेतां.

कविता ट्रस्ट तसल्या संस्थ्याच्या वावराचो महत्व आज तुका कितें चिंतूंक लायता? तूंय एकलो ट्रस्टी जावनासून!

सुमार तीस वर्सां पयलें 'जागे कवी' पंगडान एक क्रांती केल्ली... प्रतिफळ जावन आमची कवी जागे जाल्ले. जागे उरले. त्या उपरांत असललोच वावर जावंक जाय म्हण म्हजे मतींत अशा उदेल्ली. मेल्विन रोड्रिगसाचे मतींत ही अशा जब्बोर आसल्ली जाल्ल्यान धा वर्सा आदीं मेल्विन रोड्रिगसान ह्ये आशेक 'कविता ट्रस्ट' नांवाचें एक स्वश्ट रूप दिलें. कविता ट्रस्ट कविंची आनी कावया रसिकांच्या आशा आतरेगांक बळ दीवन शेवोटा कुशीन पावंवचें काम करता. कविता ट्रसटान शेवोट स्पश्ट आसा. कोंकणी कवितेचो साहितीक पांवडो बळवंत करचो, उंचायेक उबारचो आनी कोंकणी कवितेक तशें कवींक अंतराष्ट्रीय भाशेंतल्या साहित्याक/साहितींक मेळचे तसलो मान मेळशें करचो. म्हाका मेळल्ली ही प्रशस्तीय ह्या शेवोटा तेवशीं एक मेट म्हण हांव चिंतां. कविता ट्रसटाच्या प्रभावान आमच्या कविंनी राश्ट्रीय आनी अंतराश्ट्रीय मट्टार कोंकणी कवितेचो परमळ प्रसार करूंक जाय म्हण म्हजी आशा. आज गांवां गांवानी, गोंयांत सयत कविता ट्रसटान केल्ल्या वावरा वरवीं चड आनी चड भुरग्यांक आनी व्हडांक कविता वाचची आनी रच्ची वोडणी लागल्या. कविता ट्रसटाचो ट्रसटी जावन ह्या कावया मिसांवांत वांटेली जांवचें म्हज्या वांट्याचें भाग म्हण हांव चिंतां.

कोंकणी कविता, तीय करनाटकांतली, खंयच्या पांवड्यार आसा म्हण तुका भोगता? ती कशी आसल्यार बरी म्हण तूं चिंताय?

कावयें एके भाशेच्या साहित्याचे दोळे आसचेपरीं. पर्जळीक दोळे बरे भलायकेचें लकशण म्हणयेत. चिंतनात्मक साहित्याक लोक आजूनी चड खायस करिना तरी सवकास लोकाची रूच बदलून येंवचीं खुणां दिश्टीक पडतात. कोंकणी कविता पाटल्या वर्सांनी पर्जळून आसा. ಪುಣ್ वावर आनिकी भरान जांवची गर्ज असा. विल्सन कटील, जोसी सिद्दकट्टे, एंटनी बारकूर, विल्मा बंटवाळ, वेंकटेश हांच्यो कविता वाचताना आमचे मधें कन्नड आनी हेर भाशेंच्या साहित्याक समासम जावन कविता रच्चे कवी असात म्हण अनभोग जाता आनी संतोसाची गजाल हांची प्राय आनिकी तरनी. कोंकणी कविता उंचायेक पावंवची सकत आसचो प्रतिभावंत कवी मावरिस शांतिपुर तसलयांनी कविता व्हाळ्याक दांबून धरलां ती बेजाराय म्हाका भोगता. गोंयांत कविता वाचन सरतेवेळीं सबार तरने कवी तांणींच बरयिल्ल्यो कविता सादर करतात. त्या कवितांचें मट्ट पळेताना कोंकणी कविता उंचायेक चडचीं सर्व लकशणां दिसतात. काव्य रसिंकांचो संखोय व्हडा मापान चडूंक जाय, कविता गोश्टी चडूंक जाय. कविता वाचताना व्हा व्हा म्हण संतोसाचो उदगार चड आयकूंक मेळूंक जाय आनी आमच्या कोंकणी लोकान कवितेचें ಸುಖ್ बरपूर रितीन भोगूंक जाय म्हण म्हजी आशा.Title : ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾಕ್ ವಿಮಲ ವಿ. ಪೈ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್. 'ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್' ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ತಿಸ್ರಿ ಪ&#

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.