Kavita Lekhanam

ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಸತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೊ: ಕವಿ ಅಶೋಕ್ ವಾಜಪೇಯಿ

ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಸತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೊ: ಕವಿ ಅಶೋಕ್ ವಾಜಪೇಯಿ

ಆತಾಂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಲೆ ಲೇಖಕ್ ಆಮಿ ಚ್ಯಾರ್ ಜಣಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಚ್ಯಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಭಾಷೆಚೆ (ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆನಿ ಉರ್ದು), ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚ್ಯಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಚ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲಾ. ಕೇವಲ್ ಆಮಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಜ್ ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾಷೆಚೆ ಬರಯ್ಣಾರ್, ವಿದ್ವಾಂಸ್ ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸುವಾತೆಚೆ ಕಲಾಕರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚಿ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಪರಿಚ್ ಕಂಗಾಲ್, ರಾಗಾರ್ ಆನಿ ಆಕಾಂತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕೊಣೀಯ್ ಯೆದೊಳ್ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ವಾಂಟೊ ನ್ಹಯ್ ತರಿಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದೀಷ್ಟ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಆಡಳಿತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಖಂಯ್ಚೆ ರಿತಿನ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂತಿಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಸುವಾತೆಂನಿ ಆಶೀರ್ ಚಿಂತಪ್, ಮತ್-ಭೇದ್ ಚಡುನ್ ಸಹಮತ್ ಆನಿ ಆನ್ಯೊನತೆಚೆರ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಹಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಚ್ ಆಸಾ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕೋಮುವಾದ್ ತಶೆಂಚ್ ವ್ಯವಹಾರಿಕ್ ಆನಿ ಜಾಗತೀಕರಣ್, ಜಾತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ದೇಶಿಯ್ ಆಸ್ಮಿತಾಯ್ ಪಾಚಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಜುಲುಮ್ ಚಡುನ್ ಆಸಾ. ಆಧಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ಧೈರಾನ್ ಕಾನೂನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಥೊಡೆಂ, ವ್ಯಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ತತ್ವಾಂಚೆರ್ ದುಭಾವ್ ಕರುನ್ ಪ್ರತಿಬಂಧ್ ಘಾಲುನ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಖಂಯ್ಚೆಯ್ ರಿತಿಚೆ ಊಣ್ ವಾ ಕಳ್ವಳಾವ್ಣಿ ನಾಸ್ಲ್ಯಾರಿಯ್ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿಪಣಾಚೆರ್ ಲಗಾಮ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಚಾಲು ಆಸಾ.

ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಕಪಟಪಣಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ.  ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್, ಜಾತ್ಯಾತೀತ್ ಆನಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ತಸಲೆಂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ್ ಘೋಷಣ್ ಥಂಡ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಆನಿ ಆಸ್ಕತ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ ತರಿಯ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಆನಿ ಕಾನೂನ್ ಮೋಡ್ನ್ ವಿರೋಧ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ನಾ. ಆಜ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ನಾಗರೀಕಾಂ (ಪ್ರಜೆ) ಥಾವ್ನ್ ’ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ’ ಮುಳಾವೆಂ ಹಕ್ಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಿಯೆವ್ಯೆತ್ ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಜ್ ಆಸಾ.

ಭಾರತೀಯ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ ಘಡುನ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹಾಚ್ಯಾಕಿ ವ್ಹರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಆಕ್ಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಪುರಾತನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್. ಹಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ ಭಾರತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತಕಾಯ್.  ಹಾಂಗಾಚಿ ಭಾಸ್, ಧರ್ಮ್, ಖಾಣ್, ದಸ್ತುರ್, ನ್ಹೆಸಣ್, ಕಲಾ ಕೌಶಲ್ಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಭಾರತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಖಾಸ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ದಿತಾ. ಆಜ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರುಂಕ್ ನಾ. ಹರ್ಯೇಕ್ ಸಂಗತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಳಾ ನಂತರ್ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆಸಾ. ದೇವ್, ಭಾಸ್, ತತ್ವ್, ಆಟವ್ (ನಿಯಾಳ್), ಭಾವಾಡ್ತ್, ಆರಾಧನ್, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆನಿ ಮೊಲಾಂಚೆರ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆತಾಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ ಜಾಲಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ್ ಸಕ್ತೆಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ಸೌಮ್ಯತಾಯ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತೆ ನಾ. ತೆ ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಪ್ಲೆ ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ದವರುಂಕ್ ಆಂವ್ಡೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ದೀನಾ ಬಗರ್ ಸಂವಾದ್, ವಸ್ತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಾ, ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್, ವೈಚಾರಿಕ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್, ತರ್ಕ್, ನವೆಸಾಂವ್, ಸೂಕ್ಶ್ಮ್ ಪರೀಶಿಲನ್ ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟಾಚಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತಾ ವಾಡಯ್ತಾ. ’ಶಾಷ್ಟ್ರಾ,ತ” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಲೊಕಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರ್‍ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಣೀ ಎಕ್ಲೊ ಭಾರತೀಯ್, ತರ್ಕ್ ವಾ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಭಿಯೆನಾತ್ಲೆ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಸಮೇತ್ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ನೈತಿಕತಾ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ಕರುನ್ ಜುಲುಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲಿಯ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೆ ವಾಡಾವಳೆ ಥಂಯ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸಿಖ್ ದಂಗೊ, ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿಚೊ ನಾಸ್, ಪಂಜಾಬ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನ್, ನಂದಿಗ್ರಾಮ್ ಹಿಂಸಾ, ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಲೂಟ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ್ ಹಿಂಸಾ, ಗುಜಾರಾತ್ ಹಿಂಸಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಘಟನಾಂ ವರ್ವಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಸೌಹಾರ್ದ್, ಎಕ್ವಟಿತ್ ಆನಿ ಸೃಜನ್ ಶೀಲ್ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ತಾನಾ, ಲೇಖಕಾಂಕ್  ಆನಿ ಕಲಾಕರಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಆನಿ ಧಿಕ್ಕಾರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪ್ರಚೋಧಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಆನಿ ಧಿಕ್ಕಾರ್ ಘಾಲಿನಾತ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಂಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಾ ದಿಶೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಫಾವೊ ತೆ  ರಿತಿನ್ ಪಾಳುಂಕ್ ತೆ ಅಸಫಲ್ ಜಾತೆ ಆಸ್ಲೆ. ಬರ್‍ಯಾಕ್ ವಾ ವಾಯ್ಟಾಕ್, ಚಿಂತ್ಪಿ ಆನಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ದೇಶಾಚೆಂ ಆಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ.  ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ ’ಸತ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಅಧಿಕಾರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತಲೆ ಥೊಡೆ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಸಲೆ ತ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಚಿಟ್ಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಹಾಂವಯಿ ಎಕ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಲೋಕಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚೆರ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ಚೆ  ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲಲೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾಂ ಆನಿ ಆಜ್-ಕಾಲ್ ದೇಶಾಚೆ ಹೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ಪಾಸತ್ ಆಮಿ ಲೇಖಕ್, ಕಲಾಕರ್ ಆನಿ ವಿದ್ವಾಂಸ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂವ್.

(ಆಶೋಕ್ ವಾಜಪೇಯಿ, ಕವಿ, ಪ್ರಬಂಧ್‍ಕಾರ್. 1994ವೆರ್ ತಾಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾ ಖಾತೀರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತೆ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ)

ತರ್ಜಣ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿ

 

आमी कित्याक पासत साहित्य आकाडेमी पुरस्कार पाटीं दिलो: कवी अशोक वाजपेयी

आतां प्रतिभटनाच्या निबान साहित्य आकाडेमी पुरस्कार पाटीं दिल्ले लेखक आमी च्यार जणां जाल्यांव. येदोळ पर्यांत आमी च्यार वेवेगळ्या प्रमुक भाषेचे (हिंदी, इंगलीष आनी उर्दू), भोव प्रमुक जावन च्यार वेवेगळ्या पिळगेच्या लेखकांनी साहित्य अकाडेमी पुरस्कार पाटीं पावित केला. केवल आमी मात्र न्हय, आज भोव प्रमुक जावन वेवेगळ्या भाषेचे बरयणार, विद्वांस आनी वेवेगळ्या सुवातेचे कलाकर आमच्या राषट्राची ह्या दिसांची परिस्थिती पळेवन आमचेपरीच कंगाल, रागार आनी आकांतीत जाल्यात. आमचे मधें कोणीय येदोळ खंयचेय राजकीय पाडतिचो वांटो न्हय तरीय आमकां आमचीच म्हळ्ळी दीष्ट आसा. ಪುಣ್ ह्या दिसांनी भारतीय राजकीय आडळीत व्यवस्था खंयचे रितीन चलून आसा तें खंडीत जावन आमकां खंतिची जावंक पावल्या. हरयेक सुवातेंनी आशीर चिंतप, मत-भेद चडून सहमत आनी आनयोनतेचेर दिसांदीस म्हळळेपरीं हल्लो जावनच आसा. धार्मिक कोमुवाद तशेंच व्यवहारीक आनी जागतीकरण, जात व्यवस्था आनी संसकृती, समाजीक आनी देशीय आसमिताय पाचारच्या संगतिंचेर जुलूम चडून आसा. आधिकाराच्या धैरान कानून व्यवस्थेचें भ्यें नासताना थोडें, व्यक्तिंच्या तत्वांचेर दुभाव करून प्रतिबंध घालून लुकसाण करून आसात. खंयचेय रितिचे ऊण वा कळवळावणी नासल्यारीय सांविधानीक अभिव्यक्री स्वातंत्र्य, धार्मिक पातयेणी आनी खासगिपणाचेर लगाम घालचें प्रयतन चालू आसा.

भोव प्रमुक जावन ह्या दिसांनी नव्या राजकीय कपटपणाची सुरवात जाल्या. स्वातंत्र्य, जात्यातीत आनी सोसणिकाय तसलें सांविधानीक घोषण थंड करचें आनी आसकत करचें प्रेतन चलून आसा तरीय संविधानाचो स्पिरीत आनी कानून मोडन विरोध वेतेल्यांचेर कसलेंच मेट काडचें प्रयतन चलतेच ना. आज देशाच्या नागरीकां (प्रजे) थावन 'जियेंवचें' मुळावें हक्क वोडन काणघेवन आसात. तांणी जियेवंक आनी स्वतंत्र जावंक सोडल्यार मात्र जियेवयेत तसली परिस्थिती आज आसा.

भारतीय संपऱदाय आनी संसकृतिच्या नांवार म्हणून चडीत जावन असल्यो करन्यो घडून आसात जाल्ल्यान, हाच्याकी व्हर्त्यान भारतीय संसकृतेक आनी खंयचीय आकमानाची गजाल आसूंक साध्य ना. भारतीय संसकृती संसाराच्या भोव पुरातन संसकृती पयकी एक. ही संसकृतीच भारत राषट्राची ग्रेस्तकाय. हांगाची भास, धर्म, खाण, दस्तुर, न्हेसण, कला कौशल्य आनी हेर संगती भारत राषट्राक खास अस्मिताय दिता. आज भारतांत खंयचीय एक संगत एकल्याक संबंधीत जावन उरूंक ना. हरयेक संगत थोड्या काळा नंतर बहुसंख्यात जावन बदलून आसा. देव, भास, तत्व, आटव (नियाळ), भावाडत, आराधन, विश्वास आनी मोलांचेर उलोवंक हांगासर आतां आवकास ना जाला. हांगासर आसच्या थोड्यां बहुसंख्यात सक्तेंक आमचे संसकृतेची सौम्यताय दिसून येते ना. ते आमची संसकृती आपले मुटी भितर दवरूंक आंवडेवन आसात. निजायकी सांगचे तर आमचे संपऱदाय मात्र आमचे संसकृतेक वैविध्यता दीना बगर संवाद, वस्ती सुव्यवस्था, विचार विनिमय, वैचारीक व्यत्यास, तर्क, नवेसांव, सूकश्म परीशिलन ह्यो सर्व संगती आमच्या राषटाची वैशिषट्यता वाडयता. 'शाषट्रा,त" म्हळ्ळो एक विशिष्ट संस्थो लोकाचें चिंतप आनी गिन्यान बहिरंग सार्वजनीक जावन तपासणी करता. हांगासर कोणी एकलो भारतीय, तर्क वा भासाभास करूंक भियेनातले.

हांगासर देवाचेर समेत सवालां घाल्लीं आसात आनी नैतिकता उल्लंघन करून जुलूम केल्ल्यांक शिक्षा फावो केल्लीय आसा. प्रजापरभुत्व भारताचें अरध्या शेकड्याच्याकी चड चारित्रीक साहित्य आमच्या राषट्राचे वाडावळे थंय खंयसर आडकळ पडल्या म्हणच्यांक दाकलो जावनासा. तुर्तु परिस्थिती, सिख दंगो, बाबरी मसीदिचो नास, पंजाब भयोतपादन, नंदिगराम हिंसा, नकसलैट लूट, वेवेगळ्या राज्यांनी जाल्ली जनांगीय हिंसा, गुजारात हिंसा आनी हेर घटनां वरवी समाजेच्या सौहार्द, एकवटीत आनी सृजन शील जिणियेक मार बस्ताना, लेखकांक आनी कलाकरांक प्रतिभटन आनी धिक्कार घालूंक प्रचोधीत केल्लें आसा. अशें प्रतिभटन आनी धिक्कार घालिनातलें तर तांचें कर्तव्य आनी समाजा दिशेन तांकां आसची जवाबदारी फावो ते रितीन पाळूंक ते असफल जाते आसले. बऱ्याक वा वायटाक, चिंतपी आनी सृजनात्मक समुदाय देशाचें आंतसकर्न म्हळ्ळी पातयेणी आसा. आमचें मधें 'सत उलोंवचें एक अधिकार' म्हळ्ळें चिंतप मानून घेतले थोडे आसात आनी तसले त्या ग्रेस्त चिंतपाक चिटकोन रावल्यात. त्या थोड्यां मधें हांवयी एकलो जाल्ल्यान आमच्या राषटांत ह्या दिसांनी लोकांच्या स्वातंत्र्याचेर चलून आसचे हल्ले प्रतिभटन करून म्हाका लाभललो साहित्य आकाडेमी पुरस्कार पाटीं दितां आनी आज-काल देशाचे हे परिस्थिते पासत आमी लेखक, कलाकर आनी विद्वांस निजायकी खंतिष्ट आसांव म्हण ह्या वेळा सांगूंक आशेतांव.

(आशोक वाजपेयी, कवी, प्रबंधकार. १९९४वेर ताका साहित्य आकाडेमी पुरस्कार फावो जाल्लो. कविता ट्रसटाच्या जेम्स आनी शोभा मेंडोन्सा कविता उपन्यासा खातीर तीन वर्सां आदीं ते मंगळुराक आयिल्ले)

तर्जण: मेल्विन कोळालगिरीTitle : ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಸತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೊ: ಕವಿ ಅಶೋಕ್ ವಾಜಪೇಯಿ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.