Kavita Lekhanam

PÉÆAQÚ PÁªÁåZÁå ¥ÀPÀé£Á ¸ÀAVA CªÀÄÈvï ZÁPÁÛ£Á!

PÉÆAQÚ PÁªÁåZÁå ¥ÀPÀé£Á ¸ÀAVA CªÀÄÈvï ZÁPÁÛ£Á!


-ªÀiÁåQìªÀiï ¯ÉÆèÉÆ

GvÁæA-¸ÀÆvÁæA¤ UÀÄAvï¯ÉÆè÷å PÀ«vÁ ªÀiÁíPÁ vÁæuï ¢vÁvï, vÁAvÉÆè ¸Ágï ªÀÄíeÁå ºÁqÁAZÁå £À½AiÀiÁA¤ ¸Àvïé ¨sÀgÁÛvï. » ªÀÄíeÁå PÀ«vÁa ªÀÄ»ªÀiÁ ªÀ PÀ«a ªÀÄ»ªÀiÁ? ¥ÀÅuï ZÁZÁgï ¢¸ÁA¤ ºÁå PÀļÁgÁ, PÀ«vÁZÉA ¥ÀPÀé£ï ªÁqÁÛ£Á, ºÁAªï gÁPÁÛA, ºÁå G¸ÁÛzÁaA avÁæA, PÁ¼ÁÓZÉ GzÀAqÁAiÉÄ£ï ²eï°èA, ªÀÄ£ÁZÉ ¸ÀÄQë÷äPÁAiÉÄ£ï Dmï°èA. »A ªÀiÁíPÁ PÁ¼ÁÓ ¸ÀÄAzÀjZÁå ºÁvÁAZÉ ªÉƪÁìuÉ£ï gɪÉÇqÁÛvï, wZÁå DAUÁ¯Á¥ÁA¤ DSÁÍ÷å ªÀÄíeÁå fªÁPï aqÉÆÌ£ï, ªÀÄAvïæ ªÀÄÄUïÞ PÀgÁÛvï. vÉ£ÁßA ªÀÄíeÁå G¸Áé¸ÁA¤ ¸ÉÊvï ¥ÀÅqÀÄàrvï EgÁzÉ eÁUÉ eÁvÁvï D¤ vÀÈ¥ÉÛZÉ zsÉAPïAiÀiï PÉ£ÁßA PÉ£ÁßA ¸ÀÄmÁÛvï.

¸ÀzÁA¤AZï ªÀÄí¼Éî§j ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï, JPÉÃPï PÀ«Pï/PÀ«vÉPï ºÁå gÁªÉîgÁAvï ¥Éñï PÀgïß, ¨sÉÆÃªï ¸À°Ã¸ÁAiÉÄ£ï GvÁégï ZÀqï°èA GvÁæA «uÁÛ D¤ PÉÆAQÚ ªÀiÁAiÉÄZÁå ªÉÆUÁ£ï ¤§Ó°èA wAiÀiÁvÁæA gÀZÁÛ. D¤ »A ¸ÉªÁÛ£Á, ºÁAªï ¦¸ÉÆ eÁvÁA. ¸ÁAUÁ, QvÁå £ÀeÉÆ? ªÉÄ°é£ÁZÁåZï GvÁæA¤ ¸ÁAUÉÑA vÀgï "ªÁZÀÄ£ï ªÀÄÄUÀÝvÁ£Á xÀPï¯Áè÷å PÁ¼ÁÓAZÉgï zÁzsÉƸÁÌAiÉÄaA D®Äà°A ¤zÉÆAPï D¬Ä¯Áè÷å§j ¨sÉÆUÁÛ".

¢¸ÁZÉÆå zÉÆãï WÀrAiÉÆ ºÁAZÉ ¸ÀAVA vÀÄA dgï Rað², ºÁå G¸ÁÛzÁZÉÆ eÁzÀÄ vÀÄPÁAiÀiï gɪÀqÀÛ¯ÉÆ; PÁ¼ÁÓ£ï, ¥ÉǦ¸Á£ï vÀÄeÉÆ G£Áäzï eÁUÉÆ eÁvÀ¯ÉÆ. UÀÆAqï PÀ«vÁa vÁAPï ºÁå GvÁæAPï D¸Á. GUÁÛ÷å PÁ¼ÁÓ£ï ¸É«èA vÀgï, ªÉÄ°é£Á ¸ÀAVAZï ¥ÀgÀvï ¸ÁAUÀÄAAiÉÄvÁ, "vÀªÀ¼ï D¥Àqï¯ÉèA ¸ÉÆ£ÉA eÁvÁ. zÀĸÁä£ÁZÉA RAAiÉÄÑÃAAiÀiï PÀpuï ºÁvÉgï ¯ÉUÀÄ£ï ªÉÆ£ÉA eÁvÁ".

JPÉ ªÉQÛZÉA ¸À¥Àuï, ¸À¥Àuï ¸ÁPÁgï PÀgÉÑA ºÀmï, vÁå SÁwÃgï DPÁ¸ÁPïZï ¤¸Àuï ZÀqÀªïß ªÀÄ£ÁêfëZÉA f«vÁªÀÄmïÖ ¸ÀÄzsÁæAªïÌ ¥ÉAPÀqï ¨ÁAzsï¯Éè ªÉQÛ ¸ÀªÀiÁeÉAvï vÀªÀ¼ï vÀªÀ¼ï DªÀiÁÌA ¢¶ÖPï ¥ÀqÁÛvï. ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï DªÀiÁÌ÷åZï «Ä¸ÁAªÁgï WÀĸÉÆ£ï, ºÉ ¥ÀmÉÖAvï gÀhļÀÌvÁ ªÀÄíuï ºÁAªÉA ¸ÁAUÁè÷ågï, PÉÆuÉÃAAiÀiï ªÀÄíf ªÀPÁ®vï PÀjÑ UÀgÀeï ¢¸À£Á.

ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ÁPï »A C©üªÀiÁ£ÁaA VvÁA £ÀíAiÀiï, §UÀgï vÁZÁå PÉÆAQÚ ªÀiÁAiÉÄZÁå ªÉÆUÁPï D¤ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÁPï ºÀPÁÌaA ¦üAvÁA. vÁZɸÀAVAZï dgï C±ÉA ¸ÁAUÉèA, eÉÆPÉÛA eÁAiÀiïÛ: "PÀ«vÉZÁå DAUÁÚAvï ¸ÀzÁAZï ¥ÀÅ£Àªï zÉSÉÑ ¢Ã¸ï ¯ÁVA ¥ÁªÁè÷åvï". ±Á¨sÁ¸ï, ªÉÄ°é£ï, PÉÆAQÚ ªÀiÁAiÉÄa QÃvïð vÀÄeÁå ¥sÀÅqÁgï¥ÀuÁSÁ¯ï ¥sÀůÉÆ£ï gÁªÉÇA¢. ¥ÁAZï ¥ÁªÁì¼ï ¸ÀA¥À¬Ä¯ÉèA PÀ«vÁ PÀļÁgï vÀÄeÁå «±Á¯ï ¨ÁªÁî÷åA¤ PÉÆAQÚ ¨Á¼ÁAPï ¥ÉÇlÄè£ï zsÀgÉÆA¢, PÉÆAQÚ PÀ«vÉZÉÆå gÀhÄj UÁzÁåA¤, PÀĪÉÄjA¤ ¥sÀÅmÉÆAPï ¸ÀÆáwð ¢ÃA«Ý.Title : PÉÆAQÚ PÁªÁåZÁå ¥ÀPÀé£Á ¸ÀAVA CªÀÄÈvï ZÁPÁÛ£Á!

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.