Kavita Lekhanam

(ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ - ನವಿಚ್ ಏಕ್ ಲೇಖನಾಂವಳ್ ಕಾವ್ಯರಸಿಕಾಂಚೆಂ ಮೊಗಾಳ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ 'ಕವಿತಾ' ಚೆರ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಕವಿ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಆತಾಂಚೆ ಕವಿಪಿಳ್ಗೆ ಮಧ್ಲೊ ಗಾಂಚ್, 'ಕಾವ್ಯದಾಸ್' ಹಿ ಲೇಖನಾಂವಳ್ ಬರಯ್ತಲೊ. ಕಾವ್ಯದಾಸಾಚೆಂ ಖರೆಂ ನಾಂವ್ ಲಿಯೊ ಡಿ'ಸೋಜಾ. ತಾಕಾ 'ಲಿಯಾಬ್' ನಾಂವಾನ್‌ಚ್ ವೊಳ್ಕತಾತ್. ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಕವಿತಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯದಾಸಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್, ಏಕ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ವಾಟೆರ್, ತಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಂಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊಚ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾವಳಿಚೊ ಶೆವೊಟ್. ಕಾವ್ಯದಾಸ್ ತಾಚ್ಯೊ ವೊಳ್ಕಿ ಜಿವ್ಯೊ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿ ವೊಳಕ್ ಜಾತಲಿ, ಕಾಂಯ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲ್ಯೊ. ಹಿ ಲೇಖನಾವಳ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಿಯಾಬಾಕ್ 'ಕವಿತಾ' ಮಾನ್ ಬಾಗಾಯ್ತಾ - ಸಂಪಾದಕ್)


ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚೆ ಆಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಹಿ ನವಿ ಲೇಖನಾಂವಳ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಜೆಪ್ರಾಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ತರೀ; ಆಮ್ಚೆ ಚಿಂತ್ಪಾಧಾರಿಂತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನೋಭಾವಾಂತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಶಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾಂನಿ ತಾಳ್ ಮೇಳ್ ಆಸಾ. ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಹಾಂವ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂನಿ ತಾಕಾ ಜೈತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.


ಕಾವ್ಯದಾಸ್

ಹಿ ಲೇಖನಾಂವಳ್ ಸುರು ಕರ್‍ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಕವಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ಕವಿತೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಕೊಲರ್ ನಾಂವಾಚೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿ ರೊಬರ್ಟ್ ಸದೇ (Robert Southey) ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಕವಿಂ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರುನ್ ಬರಯ್ತಾ. ತೆ ಕವಿತೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾರಾಂಶ್ ಅಸೊ ದಿವ್ಯೆತ್:


          ಆದ್ಲ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ದೀಸ್ ಸಂಪ್ಲೆ ತೆ-
              ಚೊಯ್ತಾಂ ಸರ್ವಯ್ ಭೊಂವ್ತಿಂ
    ದೀಷ್ಟ್‌ಭರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ
        ಲಿಖ್ಪಾಂ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಿಂ
    ಕಸ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ದೂರ್ ದೀಷ್ಟ್! ದೀಸ್ ರಾತ್
        ಉಲವ್ನ್ ರಾವ್ತಾಂ ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ
    ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ, ಸಂತೊಸ್ ಸುಖಾಂತ್
        ಸೊಧ್ತಾಂ, ಭುಜ್ವಣ್ ದುಖಾಂತ್
    ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತಾಂ ಕಿತ್ಲೊಂ ಋಣಿ
        ತಾಂಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್
    ಭಿಜ್ತಾತ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಪೊಲೆ
        ಆಟವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮನಾಂತ್
    ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮ್ಹಜಿಂ ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ
        ಜಿಯೆವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂತ್ -
    ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಶೆಗುಣ್, ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಅವ್ಗೂಣ್
        ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಭ್ಯೆಂ ಭರ್ವಶ್ಯಾಂತ್
    ತಾಂಚೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸೊಧುನ್ ಘೆತಾಂ
        ಹರ್ಯೆಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಮನಾಂತ್
    ಆದ್ಲ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ - ವಿಸ್ವಾಸ್ ಮ್ಹಜೊ -
        ಮ್ಹಜೇಂಯ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ತಲೆಂ
    ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಲಾಂಬಾಯೆಚೆಂ
        ಮ್ಹಜೇಂಯ್ ಪಯ್ಣ್ ಜಾತಲೆಂ
    ನಶ್ವರ್ ಧುಳಿಂತ್ ಮಾಜ್ವನಾಸ್ತಾಂ
        ಮ್ಹಜೇಂಯ್ ಶಾಬಿತ್ ನಾಂವ್ ಉರ್‍ತಲೆಂ


ರೊಬರ್ಟ್ ಸದೇ

ಕವಿಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬೆಸಾಂವಾನ್, ಮ್ಹಜೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆ ದೆಕಿನ್, ಆನಿ ದೆಕುನ್ ಕವಿಬರಿ ಮ್ಹಜೇಯ್ ದೊಳೆ ಆನಿ ಪೊಲೆ ಭಿಜ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮನಾಂತ್ ಆಟಯ್ತಾಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾನಾನ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಾಯ್ತಾಂ.ಕಾವ್ಯದಾಸಾಚಿಂ (ಲಿಯಾಬ್) ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಶ್ರೀಮತಿ ದುಲ್ಸಿನ್ ಫ್ಲೋರಾ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಮರಿಯಾನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಥಾನ್ ದಿತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಕವಿತ್ವಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಂಣಿಂಚ್. ಪುಣ್, ತಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ತಾಂಣಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಶಿಕಪ್ ಚಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಯ್ಲೊ ತಾಂಣಿ. ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಂಣಿಂಚ್. ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ ತಾಂಚೆಂ. ಪುಣ್ ದೆವಾಕ್ ತಿಂ ದುರ್ಸನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್‌ಯ್ ಬರೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣಿಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆ ದೆಕಿನ್ ತಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲಿಂ. ಹೆರಾಂಕ್ ಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್, ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ತೃಪ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್, ಖಾಣ್ ವಸ್ತು ಪಾಡ್ ಕರಿನಾ ಜಾಂವ್ಕ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಗೌರವ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್‍ಲಿ ಕುಮಕ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಕಸಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಂತ್ ತರೀ ಆಮ್ಚೊ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್, ಹೆರಾಂಚೆ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚೊ ಮೊಸೊರ್ ಕರಿನಾ ಜಾಂವ್ಕ್, ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ - ಅಸಲಿಂ ಜಿಣಿಯೆಚಿಂ ಮೊಲಾಂ ತಾಂಣಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿಂ. ದೇವ್ ತರ್ ಸಾಥಿ ವಿಘ್ನಾಂ ಕಾಯ್ ಕರ್ತಿ? ಹೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬಾಬಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೆದಳಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಉತರ್. ಫುಕಟ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಪಕ್ವನಾಪ್ರಾಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಘಾಮಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಉಂಡಿ ಪೇಜ್ ಚಡ್ ಗೌರವಾಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಬಾಬಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಮತಿಂತ್ ರೊಂಬಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಬಾಬಾನ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಕವಿ ಜೀವನಾಕ್ ಈಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂಣಿ ಘರಾಂತ್ ಹಾಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಭಕ್ತಿಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ, ಕಾಂತಾರಾಂಚೆ ಬೂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಾಚಪ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೊಂ ವಾಚುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಘರಾಂತ್ ಆಮಿ ತ್ಯೊ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗಲ್ಯಾಂವ್. 'ರಾಕ್ಣೊ' ಪತ್ರಾಖಾತೀರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕರ್‍ಚೊ ವಾವ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂತೊಸಾಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ.
ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ 'ಆಬಾಚೆ ಮಾಲ್ತೆಚಿ ಕಥಾ', 'ದೊಣ್ಕಾರಾಚಿ ಕಥಾ', 'ದುರುತ್ಯಾ ರಾಯಾಚಿ ಕಥಾ' -ಆತಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಪತ್ರಿಕೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಥಾ ಬರಯಿಲ್ಲಿ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಜೆಚೊ ಗೌರವ್ ಮೆಳ್ಚೆ ದೀಸ್ ಯೆತಾನಾ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ೧೯೭೦ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆನಿ ಬಾಬ್ ೧೯೭೨ ವರ್ಸಾಂತ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಂ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಆನಿ ಉತ್ತೇಜನ್ ನಿರಂತರ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಕವಿತ್ವಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆನಿ ಬಾಬಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾಯ್ತಾಂ. 

ಲಿಯಾಬಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ:

  • ಕಣ್ಶಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್

  • Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

    Fields marked with * are necessary    Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

    Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

    Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.