Kavita Lekhanam

ನೋಬೆಲ್ ಕವಿ - ಪಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾ

ದುಸ್ರೊ ಗಾಂಚ್: 

ನೋಬೆಲ್ ಕವಿ - ಪಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾ (1904 - 1973)


       "ಉಮ್ಯಾಂಚೆ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಂತ್
        ತುಜ್ಯಾ ಫೊಂಡಾರ್ ಆಜೂನ್ ಉಜೊ ಜಳ್ತಾ
        ಸುಕ್ಣಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಬೋಂಚ್ ಪಾಜ್ತಾನಾ
        ಫಳಾಂಚ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾರ್ ಊಬ್ ಚರ್‍ತಾ..."

ತಾಚೆಂ ಕಾವ್ಯೆಂಚ್ ಅಶೆಂ. ಮಾತ್ಯೆಪೊಂದ್ಲ್ಯಾ ಬೊಡಾ ಜಶೆಂ ಸುಕ್ಯಾ ತತ್ವಾಂನಿ, ಪೊಕೊಳ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಬುಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್; ಬಗರ್ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಸಾರ್ ಚಿಂವೊನ್, ಅನ್ಭೋಗಾಚೊ ನಾರ್ ಜುನೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊಂಡಾವಯ್ಲ್ಯಾ ತಣಾ ಜಶೆಂ ಜಿವಾಳ್. ತಾಚೆರ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆ ಥೆಂಬೆ - ತೆ ಜಾಂವ್ ಆಗ್ಮೆಂತಾಚೆ, ಧೊವಾಚೆ, ಘಾಮಾಚೆ ವಾ ದುಕಿಚೆ - ಹರ್‍ಯೆಕಾಂತ್‌ಯ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಚಿವ್ಯಾಂಕ್ ಲಕಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ನಶಾ. ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಭಿಜಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್! ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಶಿಜೊನ್ ಶಿಜೊನ್, ಧಾಂಪ್‌ಲ್ಲಿ ಥಾಲಿ ಲೆಗುನ್ ಲೊಟುನ್ ವೊತ್ಚೆ ಪೆಜೆಜಶೆಂ ಜೀಣ್‌ಭರ್ ಉಮಾಳೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ದುಸ್ರೊ ಕೊಣ್‌ಯ್ ನ್ಹಯ್, 1971ವ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚೆಂ ನೋಬೆಲ್ ಆಪ್ಲೆ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ದಕ್ಷಣ್ ಆಮೇರಿಕಾಚೊ ಮ್ಹಾಕವಿ -ಪಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾ.

"ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ಸರ್ವ್ ಭಾಶೆಂನಿ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಪಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾ ಎಕ್ಲೊಚ್ ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಮ್ಹಾನ್ ಕವಿ" -ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ನೋಬೆಲ್ ಸಾಹಿತಿ, '100 Years of Solitude' ಕೃತಿಯೆಚೊ ಲೇಖಕ್ ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್.

ಪಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾ ಕವಿಂಚೊ ಕವಿ. ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ವಾಚುನ್ ಕವಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ. ಏಕ್ ರಮ್ಯ್ ವಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕವಿ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಲಜೆನಾತ್ಲೊ ತೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯೆನ್ ವಾಚಯಿಲ್ಲೊ ಕವಿ. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್ - ತಾಚೆ ಮಾಯ್‌ಭಾಶೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ದುಸ್ರ್ಯೊ ನಾಂತ್. ಆಜೂನ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ವೊಳಿ ಲೊಕಾಜಿಬೆರ್ ಗಾದಿ ಜಾವ್ನ್ ಘೊಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತೊ ತಾಂಕಾಂ ಕಿತ್ಲೊ ಆಂವಡ್ಲಾ ತೆಂ ಆಮಿ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್.

ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ವಯುಕ್ತಿಕ್ - ದೋನ್‌ಯ್ ಭೋವ್‌ಚ್ ರಂಗ್-ರಂಗೀನ್ ಜಿಣಿಯೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ತೊ. ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಹುದ್ದೊ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೇಶ್-ವಿದೇಶ್ ಭೊಂವ್ತಾಲೊ; ಲೊಕಾಸಂಗಿಂ ಭರ್‍ಸತಾಲೊ. ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಜಿಣಿಯೆವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ತಾಕಾ ತೆಗಿ ಬಾಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾನಿಮ್ತಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್, ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ವಾ ಅನ್ಭೋಗಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಬೊರ್‍ಗೊಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಅಶಿಂ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಕುಪಾಂ ತೊವ್ತಾನಾ ವೊತ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ - ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ನ್ಹಯ್, ಸಾತ್ ಹಜಾರ್ ಪಾನಾಂ ಭಿಜೊನ್ ಮುದೊ ಜಾಂವ್ಚೆತಿತ್ಲೊ!

ಕೊಣಾಚ್ಯಾಕಿ ಹಾತಿಂ ಕಳ್ಯಾಗಳ್ಯಾಂಕ್ ದೊರಾವಾವ್ಳೆಚೆಂ ಮಿನಿನ್ ಪಡೊನ್ ರುತಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಫೊಡ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಕಿ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ದೆಕ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಕಾವ್ಯೇಂಯ್, ಮಾಳುಂಕ್ ಮನ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಪಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾಕ್ ಕಾವ್ಯೆಂ ಆಂವಡ್ಲಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಖಾಸ್ ರಿತಿನ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುಪೀತ್ ಮೊಗಿನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಕಳೆ ಚೊರ್‍ಯಾಂ ಚೊರ್‍ಯಾಂ ಮಾಳ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕಾಬರಿ ತಾಣೆ ಕಾವ್ಯೆಂ ಮಾಳ್ಳೆಂ.

ತೊ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಜುಲ್ಯಾ 12, 1904 ತಾರಿಕೆರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಲಿಂತ್, ಪ್ಯಾರಲ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಎಕೆ ಲ್ಹಾನ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್; ಕಾವ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್‌ಚ್ ಕಳನಾತ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್. ಜಲ್ಮಾನಾಂವ್ - ನಫ್ತಾಲಿ ರಿಕಾರ್ಡೊ ರೆಯಿಸ್ ಬಾಸೋಲ್ತೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಧಾಯ್ರ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ವೋಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕೋಣ್‌ಚ್ ನಾತ್ಲಿಂ. 'ವುಲ್‌ನಾಡ್' ಹಳ್ಳಿ ತರೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸುಕಿದಾಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಬಾಪಯ್ ಸಾದೊ ರೈಲ್ವೇ ಚಾಲಕ್. ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಆವಯ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಪಾಯ್ ಸಂಗಿಂ ಟುಮೆಕೊ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕೆ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಪಯ್ಣ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ವಸ್ತಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕಾವ್ಯಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಬ್ತಾತ್. ತಿ ಭಾವುಕ್ ಭುಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ. ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿ ವೋಂಕ್ ಗಿಚ್ಚುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಬಾಳ್‌ಪಣಾರ್‌ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ತರ್‍ನ್ಯಾ ಬೊಟಾಂ ಇಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಆಂಕ್ರೆಲ್ಯೊ.

ಪುಣ್ ಪುತಾಚಿ ಹಿ ಪಿಸಾಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲಿನಾ. ತಾಕಾ ಥಾಪ್ಡಾಯ್ಲೆಂ; ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಬೂಕ್, ಗಿಚ್ಚಿಲ್ಲಿಂ ಕಾಗ್ದಾಂ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸಯ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಕ್ ಕಾಟ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತ್? ಹರ್ಧೆಂ ಫುಟೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ತಿ ಝರ್ ಗುಪೀತ್ ಪಾಜ್ರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ರಾನಾಬೊಲ್ಯಾಂನಿ, ಗುಡ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್, ಕಶೆಂ ತರೀ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕೊನ್ ಹೊ ನೆಂಟೊ ಕವಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ರಚೀತ್ ಗೆಲೊ. ಹೆ ದೀಸ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳಾಂ -"ಗುಡೆ ದೊಂಗೊರ್ ಆನಿ ನಂಯಾಂ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾವ್ಯೆಂ ಕಿರ್‍ಲಲೆಂ. ಹಾಕಾ ಶಿರಾಂಧಾರಿಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾನ್ ಆವಾಜ್ ದಿಲೊ. ರೂಕ್ ಝಾಡಾಂ ಬರಿ ರಾನಾಂತ್ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾಡ್ಲೆಂ".

ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ವಿಂಚುನ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಪತ್ರಾಕ್ ಧಾಡ್ಲಿ. ಹಿಚ್ ತಾಚಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ. ಎಕಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರಾಗ್ ಆಪ್ಲೆ ಕವಿತೆಂನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಚೆಖಾತೀರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಕವಿಕ್ 'ಪಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾ' ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ.

ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಸಲ್ಯೊಚ್ ಮೆರೊ ಆಡ್ಕಳ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊನಾಂತ್. ಆವ್ರಾಂಬರಿ ತೊ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಗೆಲೊ. ಫಕತ್ ಎಕುಣ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಪಯ್ಲೊ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೊ. ಹೆಂ ಜಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ - ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಚಿ ತಾನ್ ಭಾಗಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಮೊಗಾವ್ಹಾಳೊ -" 20 ಕವಿತಾ ಆನಿ ಏಕ್ ನಿರಾಸ್ ಗೀತ್" (1924). ಹಾಚ್ಯೊ ಲಾಕಾಂನಿ ಪ್ರತಿಯೊ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್ 'ಪಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಗಾಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಹಾಚೆಸವೆಂ ತಾಚೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಿಣ್ಯೆನ್‌ಯ್ ಪಾಕಾಂ ಫುಲಯ್ಲಿಂ. ಫಕತ್ ತೆವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ (ರಾಯ್ಭಾರಿ) ಜಾವ್ನ್ ಬರ್ಮಾಕ್ (ಮಯಾನ್ಮಾರ್) ತೊ ಉಬ್ಲೊ. ಯುರೋಪ್ ತಶೆಂ ಆಶಿಯಾ ಭೊಂವ್ಲೊ. 1945 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚಿಲಿಚೊ ಸೆನೇಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಚಿಲಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ ವಿರೋಧ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ದೇಶ್ ಸಾಂಡುನ್ ವಚಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹಿಂ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಆವ್ದಿ ತಾಕಾ ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಜಾಂವ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ದಕ್ಶಿಣ್ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಭೊಗ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್, ದಗ್ದೊಣಿ ಹೆವಿಶಿಂ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚೆಂ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಕಾವ್ಯಾಪೆಳೊ; 340 ಕವಿತೆಂಚೊ ದಾಳೊ -'ಕ್ಯಾಂಟೊ ಜನರಲ್" (1950) ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲೊ.

ಚಿಲಿಂತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತ್ಯೊ ಕೂಸ್ ಪರ್‍ತಿತಾನಾ, ಪರತ್ ನೆರುಡಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್, ಕಮ್ಯುನಿಷ್ಟಾಂ ಕುಶಿನ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರೀ ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊನಾ.

ಕೆದಳಾಯ್ ತಾಣೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಖಾತೀರ್ ಆಪ್ಲಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣಿ ಬಲಿ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮೋಗ್, ರಾಗ್, ಮನಸ್ತಾಪ್, ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಅಶೆಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ತಾಣೆ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ ಬರ್ಪೂರ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ. 1960 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ "100 Love Sonnets" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂವಿಶಿಂ, ಮೊಗಾವಿಶಿಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ವ್ಹಾಳ್ಳ್ಯಾಂತ್.

ತಾಚ್ಯೊ ಚಡ್ತಾವ್ ಕವಿತಾ ತಾಚೆಚೆ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ಉಂಚಾಯ್, ಖಂದ್ಕಾಂ, ರಾಜಕೀಯ್ ಅಡ್ಚಣ್ಯೊ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್‍ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಖಂಯ್ಚಿ ತರೀ ವಸ್ತ್ (ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಂಬೊ) ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧಾರಿಂನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಬರಿ ಶಿಂದುನ್‌ಚ್ ವೆತಾ. ಪಾಚ್ವೊ ರಂಗ್ ಭರ್‍ವಶ್ಯಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಪಾಚ್ವೆಂ ತೀಂತ್‌ಚ್ ತೊ ವಾಪರ್‍ತಾಲೊ.

'ಕಾವ್ಯೆಂ ಫಕತ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ವಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿ ಉತ್ರಾವ್ಣಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ತೊ ಏಕ್ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್‍ಲೊ ಉಲೊ. ಕಾವ್ಯೆಂ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ನಿತಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ನಿತಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ತೆಂ ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯ್ ಜಾತಾ. ತೆಂ ಸದಾಂಚ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಆಸಜಾಯ್. ಕಾವ್ಯೆಂ ಮಾತ್ಯೆ ಪರ್ಮಾಳಾಂತ್ ಫುಲ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಘಾಮಾ ಘಾಣಿಂತ್ ಫುಲಜಾಯ್" -ಅಶಿಂ ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲಿಂ.

ಆಕ್ರೇಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೊ ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಪಿಡೆಂತ್ ವೊಳ್ವಳ್ಳೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾ ತಾಣೆ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ನಿರಾಶೆಚಿಂ ಕುಪಾಂ, ಮರ್ಣಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ನೋಬೆಲ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಆವ್ದೆಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ 1973 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ತೆವೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ತೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ.
ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆ ವೊಳಿಂಕ್ ಕಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆಜೂನ್ ತಾಚಿ ಕಾಳ್ಜಾಉಡಿ ಆಯ್ಕೊವ್ಯೆತಾ.


- ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ 

ಪಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾಚಿ ಕವಿತಾ ಕಾವ್ಯೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಿಚಾಯಾನೋಬೆಲ್ ಕವಿ:

 • ಪಯ್ಲೊ ಗಾಂಚ್: ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ನೋಬೆಲ್


 • Title : ನೋಬೆಲ್ ಕವಿ - ಪಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾ

  Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

  Fields marked with * are necessary  Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.