Kavita Lekhanam

ªÉǽ ªÉǽA¤ ªÀiÁwAiÉÄ ªÀiÁAAiÉÆÑ ¥ÀªÀÄð¼ïªÉǽ ªÉǽA¤ ªÀiÁwAiÉÄ ªÀiÁAAiÉÆÑ ¥ÀªÀÄð¼ï

"¥sÀůÁA ºÁvÁA¤ ªÀiÁw D¥ÀqÁßAiÉÄ
SÉÆgÉÆeï eÁAiÀiïÛ...§gÀAªïÌ eÁAªÉÑA £Á"
¯ÁVA UÉƨÁæ PÉÆqÁÌ÷å ºÀÄA¨Áægï §¸Àªïß
ªÀiÁvÁå ªÀAiÀiÁè÷å£ï ¨ÉƬÄAUï G¨ÁÛ£Á
ªÀiÁvÉå
ºÁvÁA¤ ªÉƼÁâPï GPÀ¯ïß
"vÀĪÉAAiÀiï G§eÁAiÀiï ¥ÀÅvÁ" 
GvÁæA f«A f«A
PÁ¼ÁÓPï ¥sÁ¦
ìvÁvï.DAzÀÄæ r' PÀÄ£Áía `ªÉǽ' PÀ«vÁ ªÁZÀÄAPï ºÁAUÁ aZÁAiÀiï

 

¸ÉƨÁAiÀiï D¹Ñ ºÁAUÁ. ªÀiÁíPÁ KPï ¥Á«ÖA §AiÀÄ®Ä ¹ÃªÉÄZÉÆ JPï ¸ÁUÉƼÉUÁgï ªÉļï¯ÉÆè. G®AiÀiÁÛA G®AiÀiÁÛA "J¯Áè ¨sÀÆ«ÄvÁ¬Äà D²ÃªÁðzÀ PÀtÂæ" ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. ªÀiÁwAiÉÄZÉÆ ¸ÀÄ¥ÀÅvïæ. ¨sÀÄAAiÀiï vÁa Rj DªÀAiÀiï.  DAzÀÄæa PÀ«vÁ ªÁZÁÛ£Á `ªÀiÁwAiÉĪÀiÁAAiÉÆÑ' ¥ÀªÀÄð¼ï ªÀiÁgÉÆAPï ¸ÀÄgÀÄ eÁ¯ÉÆ.  `ªÀiÁvÁå ªÀAiÀiÁè÷å£ï ¨ÉƬÄAUï G¨ÁÛ£Á ªÀiÁvÉå ºÁvÁA¤ ªÉƼÁâPï GPÀ¯ïß, vÀĪÉAAiÀiï G§eÁAiÀiï ¥ÀÅvÁ ªÀÄíuÁÑ÷å ¸ÁUÉƼÉUÁgï ¨Á¥ÁAiÉÆÑ ªÉÆÃUï » PÀ«vÁ ªÁZÁÑ÷å ªÁZÁà÷åaÃAAiÀiï PÁ¼ÁÓA ¥Á¦ìvÁ. QvÉè ¨sÁUɪÀAvï ªÀĤ¸ï vÉ. PÁfvÉÆgÁ¯ÁVAAiÀiï ¨É¸ÁAªï ªÀiÁUÉÑ. ºÁ C¸À¯ÉÆ ¨Á¥ÀAiÀiï D¸ï¯ÉÆè ¥ÀÇvï PÉÆAQÚ ªÀiÁwAiÉÄZÉÆ QvÉÆè ¨sÁV £ÀíAiÀiï! C¸À° PÀ«vÁ ªÁZÁÛ£Á PÉÆAQÚ ªÀiÁwAiÉÄZÉÆ ¥ÀªÀÄð¼ï D¤ ¤¸À̼Ààuï ªÁZÁà÷åPï ¸ÀUÁðPï ¥ÁªÀAiÀiÁÛ.

 

¸Àvï ¸ÁAUÁÛA, C¸À¯ÉÆå xÉÆqÉÆåZï ¥ÀAUÉÆÛ÷å PÉÆAQÚ ªÉÆVPï ¦±Áågï WÁ¯ÁÛvï. C¸À¯É PÀ«vÉZÉÆ ¸Ágï Cxïð PÀgïß ¸ÀAvÉÆ¸ï ¥ÁAªÉÇÑ PÉÆAQÚ ªÉÆV ¤eÁ¬ÄÌ ¨sÁV.

 

PÀ¼É UÀÄAvï¯Éè§j GvÁæA UÀÄAvÀÄ£ï JPÁ PÀ¶Ö ¨Á¥ÁAiÉÆÑ ¥Ávïæ dgï ¥ÀÇvï JPÉ PÀ«vÉZÉ ªÉǽA¤ ¦AvÁæAiÀiÁÛ vÀgï vÀ¸À¯Áå PÀ««²A ºÁAªï QvÉA ªÀÄíuÉÆA. PÉÆAQÚ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÉZÉ ªÀiÁAiÀiÁªÉÆUÁZÉ UÀÆuï, ªÀÄ£Áê¥Àuï, DPÁAPÁë, «¥ÀAiÀiÁð¸ï, ¸ÀAvÉƸï D¤ zÀÆSï » PÀ«vÁ VgÉøïÛ PÀgÁÛ. DªÀAiÀiï ¨Á¥ÁAiÀiïÌ ¹Ã¤AiÀÄgï ¹nd£ï PÀgïß ¥ÁæAiÀÄéAvÁAZÁå WÀgÁA¤ D¤ ¸ÁAvï DAvÉƤZÁå D±Áæ÷åAvï °¥ÀAªÁÑ÷å DªÀiÁÑ÷å ¸ÉÆ PÉƯïØ ¸ÉƦü¹ÖPÉÃmïqï ¸ÀÄ¥ÀÅvÁæA¤ vÀQè GPÀ¯ÁßvÉè §j PÀgÁÛvï. ªÀÄíeÉÆ UÁAªï ªÀÄíf ªÀiÁw! D¤ ºÉ ªÀiÁwAiÉÄZÉÆ ªÉÆÃUï PÀgÁÛ D¤ wZÉ UÀÆuï ¦AvÁæAiÀiÁÛ vÉÆ ªÀiÁvïæ °mÉæZÀgï gÀZÁÛ. ºÉgï ¥sÀPÀvï KPï ¥ÀæAiÉÆÃUï ªÀÄíuï ªÀÄíuÉåvï PÉÆuÁÚ.  PÀxÁ¹ð¸ÁZÁå  DªÀiÁ¯ÁAvï PÉÆÃuï ªÁZÁà÷åPï zsÀ®AiÀiÁÛ vÉÆ PÀgÉÆ ¸Á»w.

 

PÀ«vÉZÉA §¼ï vÉA. PÀ«vÁ ºÉÆPÉè§j. ªÁaà, ¥ÀAiÉÄè gÁwA wZÉ PÀÄrZÉÆ ¸Áézï, gÀÆZï, H¨ï, UÉÆqÁìuï ZÁPÁÑ÷å ºÉÆgÉvÁ §j. PÀ«vÁ ¸ÀªÁ̸ÁAiÉÄ£ï ZÁQeÁAiÀiï.  JPÁZï «Ä£ÀÄmÁ£ï ªÁZÉÆ£ï G¥ÁæAvï WÉÆgɯÁågï vÁAvÀÄA PÀ¹è ªÀÄeÁ D¸ÁÛ! ²Ã, ºÉÆ¥Éè¸ï!!!

 

zÀAiÀiÁ PÀgïß ¨sÉÆVìeÁAiÀiï. DAiÀiï ¸À¥sÀgï ¥sÉÇæêÀiï PÀıÀéAvï ¹AUï ¹AqÉÆæªÀiï.

 


- eÉj gÁ¹Ì£Áí, DAeɯÉÆgï

 

 


¢UÀAvÁZÉgï zÀÄ©ðuï:

 

 • KPï - PÀuÉêZÉA PÁeÁgï: ZÉƪÁÝ ¥ÀAUÉÛA ©üvÀgï ¸ÀUïð D¤ ¸ÀA¸Ágï

 • eÉj gÁ¹Ì£ÁíZÉÆå PÀ«vÁ:

   

 • gÀqÉÚA
 • ºÀÄ«Äuï
 • GAqÁZÉA UÁAiÀiÁ£ï
 • ¨sÀÄ«Ä ªÉÊAPÀÄoï


 • Title : ªÉǽ ªÉǽA¤ ªÀiÁwAiÉÄ ªÀiÁAAiÉÆÑ ¥ÀªÀÄð¼ï

  Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

  Fields marked with * are necessary  Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.