Kavita Khobro

ಕವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ಖೆಳುಂಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಡ್ಗಾಂವಾಂತ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

ಕವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ಖೆಳುಂಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಡ್ಗಾಂವಾಂತ್ಲೆಂ
ಚೊವ್ದಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯ್, ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕವಿಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ದೊರೆ ಉತ್ರುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಖಾಲ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಚೊವ್ದಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ 2020 ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 11 ಆನಿ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯಾಂ, ಮಡ್ಗಾವಾಂತ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೆಂ, ಮುಂಬಯ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್, ಉಡುಪಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅನಿ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ತಾಂಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ, ಯುವಜಣಾಂ, ಕವಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟಕ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯೆ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲೆ.

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾಂಕ್ ರವೀಂದ್ರ ಭವನ್, ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಗೊಂಯ್ಚೊ ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜಾರಿ ಆನಿ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ನಾಗೇಶ್ ಕರ್ಮಲಿ ಆನಿ ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಚೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಹಾಂಣಿ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೋರ್‍ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಮಥಾಯಸ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಗುಲೊಬಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಉಬೊವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂನಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಾನಿಂನಿ ಕಡಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡುನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಾಗೇಶ್ ಕರ್ಮಲಿ ಉಲೊವ್ನ್ “ಗೊಂಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಖೂಬ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಸುಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಪಳೆಯ್ತೆ ಆಯ್ಲಾಂ. ಯುವ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಸ್ವಾದ್ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮೊಟೊ ಹಾತ್ ಆಸಾ.

"ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿವ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಕವಿ ಆಸಲ್ಲೆ ಆನಿ ಆಸಾತ್. ಗೊಂಯ್ಚಾ ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚೊ ಮೊಟೊ ವಾಂಟೊ ಆಸಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಶೆಖಾತಿರ್ ಝುಜಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಆಕೇರಿಕ್ ವರ್‍ತೆಂ ಜಯ್ತ್ ಮೆಳಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಗ್ವಾದಲೂಪ್ ಡಾಯಸ್ ತಸಲಿಂ ಭಾಷೆಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಪ್ರಸಾರ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾತ್. ತಿಕಾ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಯೋಗ್ಯ್ ರಿತಿನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

"ವೇಳ್, ಕಾಳ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕವಿತಾಂತೀ ಜಾಯ್ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕವಿತೆಚೆಂ ರೂಪ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪ್ರತಿಫಲಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಬದಲ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಹರ್ಯೇಕ್ಲೊಯ್ ಹೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾ."

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಗೇಶ್ ಕರ್ಮಲಿನ್ ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರಾಚೊ ’ಮಾಸಾಂ’ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ತಶೆಂಚ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೊ ’ಭಿತರ‍್ಲೊ ಕವಿ’ ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ.


ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಮ್ಹಣಾಲೊಕೀ “ಗೊಂಯಾಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಆವಯ್ ಸರ್ಶಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಅನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ರಿತಿಚೆ ದೊರೆ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬೊಂದೆರಾಖಾಲ್ ಆಮಿ ಸಗ್ಳೆ ಏಕ್. ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಆಮಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್ ಆನಿ ಹೊ ಭಾಂದ್ ಮುಕಾರುನ್ ವರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖೂಬ್ ಸಂತೊಸ್ ಅಸಾ.

"ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಫುಲಂವ್ಚ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಹೆಂ ಅತೀ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾತ್ ಮೆಳೊಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಹರ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ಅಸಲೆಂ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಸೊಂರ್ಗೊ ಭೋವ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಉಬೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಿ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ."

ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಯತ್ರಿ ಗ್ವಾದಲೂಪ್ ಡಾಯಸ್ ಹಿಕಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2019-ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲೊ. ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ವೆದಿರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈರ್‍ಯಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ತರ್ಫೆನ್ ತಿಕಾ ರುಪಯ್ 25,000, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ತಶೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಯತ್ರಿ ಅನ್ವೇಶಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತ್ ಗ್ವಾದಲೂಪ್ ಡಾಯಸ್ ಹಿಚೆಲಾಗಿಂ ’ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೊ.

ಸಂವಾದಾ ವೆಳಾರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ವಾದಲೂಪ್ ಹಿಣೆಂ “ಬಾಳ್ಪಣಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಬಾಳ್ ಫುಡೆಂ ಪಿಶೆಂ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭವಿಶ್ಯ್ ಉಚಾರಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಭವಿಶ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹಾಂವ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಪಿಶಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಪಿಶೆಪಣಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಆಜ್ ಹಾಂವೆಂ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಕೆಲಾಂ ತರ್ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಕವಿತೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪಿಶೆಪಣಾನ್. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಏಕ್ ಮಯ್ಲಾ ಫಾತರ್‌ಶೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾನ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ನಿರಂತರಿ ಉರ್‍ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿತಾ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮತಿಂತ್ ಧರ್‍ನ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಉರ್‍ತಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾಸ್ ದಿತಾಂ”.

ಸಂವಾದ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿತಾ ಗೋಶ್ಠಿ ಚಲ್ಲಿ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ವಿಮರ್ಶಕ್, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣೆಂ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಧರಲ್ಲೆಂ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಯೀದಿ, ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆನಿ ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್ ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ನಾಸ್ಟೊ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ತಶೆಂಚ್ ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್‍ತೆಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ಶಾಯಿಶ್ ಪಣಂದಿಕಾರ್, ಸಂಜಯ್ ಬೋರ್ಕರ್, ನಯನ ಅಡಾರ್ಕಾರ್, ಮಾಯಾ ಖರಂಗಟೆ, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸರ್‍ತೆಚೆ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆ.

ವೈಭವ್ ಕವ್ಳೆಕಾರ್ ಗೊಂಯ್, ಅನಿಕೇತ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್, ಒಲಿಟಾ ಪಿಂಟೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಂಣಿ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಶ್ವೇತಾ ಪೈ ಮಂಜೇಶ್ವರ್, ಕೇರಳ್ ಹಿಕಾ ಭುಜಾವಣೆಚೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿ, ಗೊಂಯ್, ಅನ್ಶೂಲ್ ಡಾಯಸ್, ಗೊಂಯ್, ಡ್ಯಾನಿಕಾ ಪಹಾಲ್, ಕೇರಳ್ ಹಾಣಿಂ ಕ್ರಮಾನುಸಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ. ಅಲ್ವೀನಾ ಮೊಂತೆರೊ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಅನುಶ್ಕಾ ಸಾಂಕೋರ್ಡೆಕಾರ್, ಗೊಂಯ್, ಪ್ರಾದ್ನ್ಯಾ ಉಪಾಧ್ಯೆ, ಗೊಂಯ್ ಆನಿ ರಿಶೋನಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಕೇರಳ ಹಾಂಕಾಂ ಭುಜಾವಣೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಿಂ.

ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ತೆರಾವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ರಚನ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ.

ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯೆ ಸೊಂಪವ್ಣೆ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೊ. ನಾರಾಯಣ್ ದೇಸಾಯ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ. 

“ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ದುಸ್ರಿ ಏಕ್, ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಭಾಸ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಜಾಣಾಂತ್. ಪುಣ್ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತಚ ತಾಂಣಿ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ಚೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಹೊಗ್ಳಿಕಾಯೆಚೆಂ. ಆಯ್ಚಿ ಪಿಳ್ಗಿ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್, ಕಲಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸೃಜನ್‌ಶೀಲ್ ಸಂಗ್ತಿಂಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆತೆ ಅಅಸಾ. ಆತಾಂಚಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ದೆಗೆನ್ ದವರ್ನ್ ಆಮಿ ಸಾಹಿತಾಸಕ್ತಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಸೃಜನ್‌ಶೀಲ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಥಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಯೆತ್. ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಭೋವ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಕರ್‍ತೇ ಆಸಾ.” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಂಪವ್ಣೆ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಚೆಪೆಂ ಉಕಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಡೊ. ದೇಸಾಯಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಚೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ’ವಾಟೇ ವಯಲೆಂ ರಗತ್’ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ.

ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ ತರ್ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಿಣೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಆನಿ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಟ್ವಿ ಝಳಕ್ ದಿಲಿ.

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಹಾಂಣಿ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂನಿ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಿಂ. ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಂಣಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. ಅನಂತ್ ಅಗ್ನಿ ಹಾಣೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಖಬರ್: ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ
ತಸ್ವೀರ್ ಕುರ್ಪಾ: ದಯಾನಂದ ಕುಕ್ಕಾಜೆ

 

PHOTO ALBUM - CLICK HERE

 

कवितांच्या ल्हारांनी खेळूंक लायिल्लें मडगांवांतलें चोवदावें कविता फेस्त

कोंकणी काव्य, कविता आनी कविंचो पोस कर‍च्या मिसांवांत प्रादेशीक दोरे उतरून कोंकणी म्हळ्ळ्या चिंतपाखाल वावर करन आसच्या कविता ट्रस्टाचें चोवदाव्या वर्साचें कविता फेस्त पयले फावटीं ह्याच २०२० जानेराच्ये ११ आनी १२ तारिकेर गोंयां, मडगावांत गद्दळायेन चल्लें, मुंबय, बेंगळूर, कासर‌गोड, उडुपी, मंगळूर अनी गोंयां थावन हाजर जाल्लीं भुरगीं, तांचीं व्हडिलां, युवजणां, कवी आनी कोंकणी संघटक ह्या फेस्ताच्ये यशस्वेक साक्स जाले.

कोंकणी भाषा मंडळ, गोंय हांच्या जोड सांगातपणाखाल आयोजीत जाल्ल्या ह्या फेस्ताचें उगतावण ११ तारिकेर सांजेर ४ वोरांक रवींद्र भवन, मडगांव हांगासर चल्लें. गोंयचो सुटके झुजारी आनी नामणेचो कोंकणी कवी नागेश कर्मली आनी विश्व कोंकणी केंद्र, मंगळूर हांचो संस्थापक बस्ती वामन शेणै हांणी तशेंच कविता ट्रस्ट अध्यक्ष किशोर‍ गोन्सालवीस तशेंच काऱ्यदर्शी एवरेल रोड्रिगस, ट्रस्टी विलियम पायस, विक्टर मथायस आनी मेल्विन रोड्रिगस हांणी सांगाता मेळून गुलोबाच्यो पाकळ्यो वार‍यार उबोवन कविता फेस्ताचें उगतावण केलें.

त्या उपरांत कविता ट्रस्टाच्या मिसांवांत सांगात दिंवच्या वेक्तिंनी आनी कविता फेस्ताक आधार जाल्ल्या दानिंनी कडायांतल्या उदकांत पाकळ्यो उप्येवंक सोडून काऱ्याक आपलो सांगात भासायलो.

मुखेल सयरो जावन आयिल्लो नागेश कर्मली उलोवन “गोंयांत पयले फावटीं चलच्या ह्या कविता फेस्तांता भाग घेवंक खूब संतोस जाता. फाटल्या थोड्या वर्सां थावन हांव कविता ट्रस्टाचो वावर सुक्षिमायेन पळेयते आयलां. युव पिळगेक कोंकणी कवितेचो स्वाद वांटच्यांत कविता ट्रस्टाचो मोटो हात आसा.

"कोंकणी साहीत संसारांत जिव्या गजालिंचेर कविता बरोंवचे जायते कवी आसल्ले आनी आसात. गोंयचा सुटके झुजांत कोंकणी कविंचो मोटो वांटो आसल्लो. आपले मांय‌भाशेखातीर झुजल्ल्या तांकां आकेरीक वर‍तें जयत मेळल्लें. आतां ग्वादालूप डायस तसलीं भाषेचो स्वाद प्रसारचो वावर करीत आसात. तिका मथायस कुटम पुरस्कार लाभला म्हणताना म्हाका वरतो संतोस भोगता. तिच्या कोंकणी वावराक हो पुरस्कार योग्य रितीन फावो जाला.

"वेळ, काळ आनी समाजीक जावन जांवच्या बदलावणेंक लागून कवितांती जायती बदलावण जाल्या. कवितेचें रूप आनी थंयसर प्रतिफलीत जांवचें चिंतप बदल्लां. आनी आतां हरयेकलोय हें मानून घेता."

आपल्या उलोवपांत बस्ती वामन शेणै म्हणालोकी “गोंयां येंवचें म्हळ्यार म्हाका म्हज्ये आवय सर्शीं आयिल्लेपरीं भोगता. आमचे मधें आडळत्या आनी राजकीय रितिचे दोरे आसुंक पुरो. पूण कोंकणी भास म्हळ्ळ्या बोंदेरा खाल आमी सगळे एक. मांय‌भास म्हळ्ळ्या चिंतपान आमी एकवटीत जावनासांव आनी हो भांद मुकारून वर‍च्यांत आमकां खूब संतोस असा.

"कविता ट्रस्ट कोंकणी मातियेंत कोंकणी कविता फुलोंवच्ये दिशेन जायतो वावर करीत आसा. प्रस्तूत काळार हें अती गर्जेचें. कविता ट्रस्टा सांगाता हात मेळोंवचें आमची हरयेकल्याची जवाबदारी. कविता ट्रस्टा सांगाता कविता फेस्ताची जवाबदारी घेतल्ल्या कोंकणी भाषा मंडळ, गोंय हांच्या कारबाऱ्यांक हांव आभारी जावनासां. असलें सांगातपण कोंकणेचो सोंर्गो भोव उंचायेक उबोंवच्याक उपकारी जातलो म्हणच्याक दुबाव ना."

ह्याच संदर्भार मुकेल सोयरो जावन आयल्ल्या नागेश कर्मलीन ऍंटनी बारकूराचो ’मासां’ मटव्या काणयांचो संग्रह तशेंच वल्ली क्वाड्रसाचो ’भितरलो कवी’ कवितांचो संग्रह लोकार्पण केलो.

ह्याच वेळार कोंकणी कवयत्री ग्वादालूप डायस हिका कविता ट्रस्टान दिंवचो २०१९-व्या वरसाचो मथायस कुटम कविता पुरस्कार प्रदान केलो. पुरस्काराचो वांटो जावन वेदीर आसल्ल्या सैर‍यांनी कविता ट्रस्टा तरफेन तिका रुपय २५,०००, यादस्तिका तशें प्रमाण पत्र दीवन बरें मागलें.

वेदी काऱ्या उपरांत कोंकणी कवयत्री अन्वेशा सिंग‌बाळान पुरस्कार विजेत ग्वादालूप डायस हिचेलागीं ’म्हजी जिणी म्हजी कविता’ म्हळ्ळ्या विशयाचेर संवाद चलोवन वेलो.

संवादा वेळार उलयिल्ल्या ग्वादालूप हिणें “बाळपणार म्हाका पळेयिल्ल्या थोड्यांनी हें बाळ फुडें पिशें जातलें म्हण भविश्य उचारल्लें. तांच्या भविश्या पर्माणें हांव वाडोन येताना पिशीं जालीं. ह्या पिशेपणान म्हाका मोगार पडुंक शिकयलें आनी हांव कवितेच्या मोगार पडलीं. आज हांवें कविता शेतांत कांय तरी केलां तर तें म्हज्ये मांय‍भाषेच्या मोगान आनी कविते वयल्या पिशेपणान. आतां ह्या पुरस्कारा वर्वीं म्हज्या कवितांक मान मेळ्ळा. दुसऱ्यान हो पुरस्कार म्हज्ये जिण्येचो एक मयला फातर‌शें जावनासा आनी तिसऱ्यान हो पुरस्कार कोंकणी कविता शेतांत निरंतरी उर‍ची जवाबदारी म्हाका दिता. हें सर्व मतिंत धर‍न हांव कोंकणी कविता शेतांत क्रियाळ उर‍तलीं म्हण ह्या वेळार भास दितां”.

संवाद काऱ्यें जाल्लेंच फेस्ताची कविता गोश्ठी चल्ली. नामणेचो विमर्शक, साहिती आनी किटाळ जाळिजाग्याचो संपादक एच्चेम पेर्नाल हाणें कविगोष्टीचें सुंकाण धरल्लें. इकबाल सयीदी, नूतन साखर‌दांडे, वल्ली क्वाड्रस आनी राजय पवार हांणी कविता गोष्टींत आपल्यो कविता पेश केल्यो.

दुसऱ्या दिसा सकाळीं नास्टो जाल्लेंच कविता फेस्ताचो दुसरो प्रमूख वांटो जावनासची नेल्सन आनी लवीना रोडिक्स प्रायोजीत चा.फ्रा देकोस्ता स्मारक भुरग्यांची तशेंच रोहन आनी लवीटा मोंतेरो अखिल भारत युवजणांच्ये कविता वाचन सर‍तेची सूर‍वात जाली. शायीश पणंदिकार, संजय बोर्कर, नयन अडार्कार, माया खरंगटे, विल्सन कटील आनी मेल्विन रोड्रिगस सर‍तेचे वोरयणार जावनासल्ले.

वैभव कवळेकार गोंय, अनिकेत नायक, गोंय, ओलिटा पिंटो कर्नाटक हांणी युवजणांच्या विभागांत पयलें, दुसरें आनी तिसरें स्थान आपणायलें. श्वेता पै मंजेश्वर, केरळ हिका भुजावणेचें इनाम लाभलें.

भुरग्यांच्या विभागांत पलिया अग्नी, गोंय, अनशूल डायस, गोंय, डॅनिका पहाल, केरळ हाणीं क्रमानुसार पयलें, दुसरें आनी तिसरें स्थान जोडलें. अलवीना मोंतेरो, कर्नाटक, अनुश्का सांकोर्डेकार, गोंय, प्रादन्या उपाध्ये, गोंय आनी रिशोना क्रास्ता, केरळ हांकां भुजावणेचीं इनामां फावो जालीं.

ह्याच वेळार चारल्स आनी तेरेजा रोड्रिगस स्मारक तेराव्या अखिल भारत मट्टाच्या कविता रचन स्पर्द्याच्या विजेतांक इनामां वांटलीं.

फेस्ताच्ये सोंपवणे काऱ्याक दो. नारायण देसाय मुखेल सोयरो जावन हाजर आसलो.

“चडावत कोंकणी कवी दुसरी एक, अधीक प्रचलीत आसची प्रादेशीक भास बरोवंक जाणांत. पूण मांय भास म्हळ्ळ्या अभिमानान कोंकणेंतच तांणी साहीत रच्चें निजायकी होगळिकायेचें. आयची पिळगी चडावत जावन साहीत, कला तसल्या सृजन‌शील संगटीं थावन पयस वेते असा. आतांची डिजिटल तांत्रिकता हाका एक कारण जावन आसुंक पुरो. पूण हें देगेन दवरन आमी साहितासक्तांनी तांकां सृजन‌शील संगतीं थंय फाटीं हाड्येत. कवितेच्या मट्टाक कविता ट्रस्ट हें काम भोव श्रेश्ट रितीन कर‍ते आसा.” म्हण ताणें सोंपवणे संदेश दिलो आनी कविता फेस्तांत भाग घेतल्ल्या सरवांक चेपें उकल्लें. ह्याच संदर्भार मुकेल सोयरो डॉ. देसायीन वेंकटेश नायक हाचो कविता संग्रह ’वाटे वयलें रगत’ लोकार्पण केलो.

किशोर गोन्सालवीस, अध्यक्ष, कविता ट्रस्ट हांणी पयलेंच्या दिसा स्वागत मागलो तर एवरेल रोड्रिगस, काऱ्यदर्शी हिणें कविता ट्रस्टाच्या वावराविशीं आनी स्पर्द्यांविशीं दुसऱ्या दिसा मटवी झळक दिली.

मेल्विन रोड्रिगस, संस्थापक, कविता ट्रस्ट, हांणी स्पर्द्यांनी जिकलेल्यांचीं नांवा घोषीत केलीं. विल्लियम पायस हांणी उपकार आटयलो. अनंत अग्नी हाणें सगळें कविता फेस्त निरूपण केलें.

खबर: स्टेनी बेळा
तस्वीर कुरपा: दयानंद कुक्काजे

 

PHOTO ALBUM - CLICK HERETitle : ಕವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ಖೆಳುಂಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಡ್ಗಾಂವಾಂತ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.