Kavita Khodd

ಪಾಲ್ವೊಂಚೆ ವಾತಿಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಚಡ್ - ನಾನು ಮರೋಳ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

ಪಾಲ್ವೊಂಚೆ ವಾತಿಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ, ವರ್ಸ್ ಆಕೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕವಿತಾಂ, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ಫಾಂಕಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿ ಕುರು ತಶೆಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕವಿ/ಕವಯಿತ್ರಿಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಗಡ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಖೂಬ್ ಶಿಕ್ಪಿ, ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಚೆಂ ತೆಂ ಉದಾರ್ ಮನ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಸ್ಕಿರ್‍ಯೊ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಜೊಕ್ತಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹರ್ಧೆಂ ಬಡವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಭರ್ಮ್, ಪರ್ಮಳ್ ಆನಿಕ್‌ಯ್ ದೊಡ್ತೊ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧೃಡ್ ವಿಸ್ವಾಸಾ ಸವೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ನದರ್ ಮಾರ್‍ತಾನಾ:

ಪ್ರಾಯೆ ತೆಕಿದ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ತ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಉಂಚ್ಲೆ ಸಬ್ದ್ ವಿಂಚುನ್ ಸಜಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಕಶಿ ದೊಡ್ತಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಉದಾಹರಣ್ ಮೆಲಿಟಾ ಪಿಂಟೊ ಹಿಚೆಂ "ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್" ತರ್ನೆ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯೊ ವೊಡ್ಣ್ಯೊ, " .......ಎರುಕ್ ತಾಡ್‌ಗಾನಾ, ಮರಕ್ ತಾಡ್‌ಗಾ" ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ತುಳು ಗಾದ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲೊ ಅರ್ಥ್ ಕವಯಿತ್ರಿನ್ ಹಂತ್ ಹಂತಾರ್ ವಿವರ್ಸುನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಕರುನ್ ಘಾಲಾಂ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಭವಿಷ್ಯ್ ಮೆಲಿಟಾ ಬಾಯೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಝಳ್ಕೊನ್ ಆಸಾ. ಆಕ್ರೇಕ್ ಆವಯ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡ್ನ್, ತಿಚ್ಯಾ ಕರ್ತವ್ಯಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಕವಯಿತ್ರಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದಾಕ್ಷೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ತರೀ ಮೆಲಿಟಾ ಬಾಯೆಕ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾನಿಂ ಉತರ್. "ಜಶೆಂ ತುಂವೆಂ ಆವಯ್ಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಏಕ್‌ಚ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಸುಡಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಯ್" ತಶೆಂಚ್ ತುಜ್ಯಾ "ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ"ಕ್ ಥೊಡೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್.

-ಮೆಲಿಟಾ ಪಿಂಟೊ

ತಶೆಂಚ್ ದಾಯ್ಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಹಾಂಣಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ "ಮಿಸ್ ದಾಯ್ಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ - ೨೦೦೫ " ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ಮೆಲಿಟಾ ಬಾಯೆಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತುಲೆ ತುರೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ / ಲೇಖಕಿಂಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ತುವೆಂ ಏಕ್ ನವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಲಿಖುನ್ ಇತಿಹಾಸ್ ರಚ್ಲಾಯ್. ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕವಿ / ಕವಯಿತ್ರಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಖಾಡ್ ಮಿಶಿಯೊ ವಾಡವ್ನ್, ಖಾಂದಾರ್ ಏಕ್ ಪೊತೆಂ ಉಮ್ಕಾಳಾವ್ನ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಸ್ಚೆ ನಿರಾಸ್‌ವಾದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುನ್ ಲೇಖಕ್ / ಲೇಖಕಿಂ ಮಧೆಂ ಸೊಭಾಯೆಚಿಂ ಮಾಣ್ಕುಲಿಂ ಸಯ್ತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕರುನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್.

-ಆಂತೊನಾಮ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸ್ವಫಾಯ್ದೊ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಕಿತೆಂಚ್ ಪ್ರತಿ ಉಪಕಾರ್ ಆಶೆನಾಸ್ತಾನಾ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆರಂಭ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ "ಆಂತೊನಾಮ್" ಹಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ "ರೆಸ್ಪೆರಾ ಮಿಲನ್" ವಾಚ್ತಾನಾ ಆತಾಂ ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಹುರುಪ್ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಆಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ, ಗೌರವ್ ದೊಡ್ತೊ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ವಯ್ರ್, ತಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸೆವಾ ಚಿಂತುನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ದಾಕ್ಷೇಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರೀ, ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯ್ನಾ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾಯ್ತ್. ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿತಾ ರಚುಂಕ್ ಕವಿನ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಠರಾವಣ್ ಘೆವ್ನ್, ಪ್ರಾಸಾಂನಿ ಸಜವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಕ್ ಸೊಭಯ್ಲಾಂ ತರೀ, ಕವಿತಾಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ಮಧುರ್ ರಿತಿನ್ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಚುಕ್ಲಾ. ಕವಿತಾಚೆ ಗಾಂಚ್ ಸಭಾರ್ ಕಡೆ ತುಟೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಕವಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾ ತೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ತಾ. "ಕರ್ಗತಾಂ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುನ್ ತುಜಿ ಸೊಭಾಯ್, ಖುಂಟುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪುಲಾಚಿ ಕೊಬಾಯ್" ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ಆಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನಾ ಭಿತರ್ ಅಮರೀಶ್‌ಪುರಿಕ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾತಾ. ಲೇಖಕಾಂನಿ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಚಡ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಬರೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಂತ್ಲೊ ನಾಯಕ್ ಶೆಳಿಯೆ ರುಪಾಂತ್ ಬೊಲ್ಪೊ ಝಳ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಬರಿ ಭೊಗುನ್ ಆಸಾ.

-ವಿತೊರಿ ಪೆರ್ನಾಳ್

ವಿತೊರಿ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಚೆ ಲಿಖ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ "ಜಾಗವ್ಣಿ" ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. ಬೋವ್‌ಚ್ ಜಾಣ್ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಜಾಗ್ರುತ್‌ಪಣಿ ಗುಂತುನ್ ಜಿಣಿಯೆಚಿಂ ಸತಾಂ ಖತಾಂ ನಾಜೂಕ್‌ಪಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಗಾಂವ್ಚೆ ಮಾತ್ಯೆಚಿ ಮೂರ್ ಆಸಾ, ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ವಿಕಾಳ್ ವಾರ್‍ಯಾ ವಯ್ರ್ ತಾತ್ಸಾರ್ ಆಸಾ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಸೊಭಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಸರ್ವ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಫಾವೊ.

-ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸಕಾಲಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಚಿಕಾಗೊ ಹಾಚೆಂ "ಸರ್ಗಾ ಪ್ರಕಾಸ್ ಸಂಸಾರಾರ್" ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಚೆಂ ಜನನ್ ಆನಿ ಆಯ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ವಿವರುಂಚಾಂತ್ ಸಫಲ್ ಜಾಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚೆ ಪರಿಗತೆಂತ್, ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖೆಸ್ತಾಂವಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂಕ್ ಕವಿನ್ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಶೈಲೆರ್ ನಾಗ್ಡೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಂಗಾ ಹಾಂವ್ ಕವಿತಾ ವಯ್ರ್ ಸರ್ವ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಆಶೆನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. ಬಗರ್ ಕವಿಕ್ ದೋನ್‌ಚ್ ದೋನ್ ಕಾನಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ. ಪ್ರಾಯೆನ್, ಜಾಣ್ತಿಕಾಯೆನ್, ಅನ್ಭೊಗಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕಿ ಖೂಬ್ ಜಾಣ್ತೊ ತರೀ, ಉಗ್ತಾ ಮನಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್ ಘೆತಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ. ಲೇಖಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಭಾವ್ ನಾಚ್ತಾನಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ತಾಲೆಂತಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಕಾರ್ಭಾರಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ಕವನಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಏಕ್ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ತಿ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಹಿಂ ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ಕವನಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಉರ್ಭಾ, ಸಂಯಮ್ ಆಸಾ ಯಾ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತ್ಮವಲೋಕನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಖಂಯಿಂಚ್ ಝಳ್ಕನಾ. ಹ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ/ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಯುಗಾಂತ್ ಸ್ವತಾ ಮರಿ ಜೆಜುಚೆ ಆವಯಿನ್‌ಚ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ನಿದಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಿಚ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಭಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಸ್ತಾ. ಲೇಖಕಾಲಾಗಿಂ ಖಾಲ್ತಿ ವಿನಂತಿ; ಕವಿತಾ ಮಾರ್ಮಿಕ್, ಪೊಕ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂದಿತ್, ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಪಾಂತಿಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಬರೆಂ.

-ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪಿರೇರಾ, ಯು.ಕೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪಿರೇರಾ, ಯು.ಕೆ. ಹಾಚೆಂ "ಹಜಾರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಂತ್" ಕವಿತಾ, ಕೇವಲ್ ಕವಿ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ದಾಕಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ವಿಶೇಷತಾ ಭೊಗನಾ. ಎಕಾ ದಿಸಾನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವೊಳಕ್, ಘರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪವ್ನ್, ಜಲ್ಮಾ ಪುಡೆಂ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತ್ನ್ಯಾಕ್ ವೊಳ್ಕೊಂಚೆಂ ಬೋವ್‌ಶಾ ಹಿಂದಿ ಪಿಂತುರಾಂತಿ ಮಾತ್ರ್ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಕವಿನ್ ಫಟಿಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಗಾಂಚ್ ಘಡ್ಸುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಲೇಖಕ್ ದರಬಸ್ತ್ ಚುಕ್ಲಾ. ಸಭಾರ್ ಕಾಳಾ ಆದಿಂ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಸರ್ವ್ ಪತ್ರಾಂಚೆ / ಅಂತರ್-ಜಾಳಿಂಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ನವ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ದಿಶ್ಟಿಂತ್ ತಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾತ್ ಖರೆಂ, ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ತರೀ ವಜನ್ ಭರ್‍ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ಚೆ ಲೇಖಕ್ ದಾಕಂವ್ದಿತ್.

ನಾನುಚ್ಯಾ ಸಾಣ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 15: ಬನಾವಟ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ -ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 14: ಬದ್ಲಾವಣ್, ಜನಾಂಗ್ ಆನಿ ಉತ್ರೊಣ್ - ಯೆಹುದಾ ಅಮಿಚಾಯ್-ಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 13:: ಬಾಂಯ್, ಲಾಟೊ ಆನಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ - ಎವ್ಜಿನೆಯೊ ಮೊಂತಾಲೆಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 12: ಜರ್ಮನ್ ಕವಿ ಯೊಹಾನ್ ವೊಲ್ಫ್‌ಗಂಗ್ ಫೊ‌ನ್‌ ಗಾಥಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 11: ಲೆಬನೀಸ್ ಕವಿ ಕಹ್ಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಬಜಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ವೊಳ್ಕೆ ಲೇಖನ್ : ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 10: ಚೈನೀಸ್ ಕವಿ ಲೀ ಬಾಯ್ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 9: ಸ್ವೀಡಿಶ್ ಕವಿ ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರಾಚೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 8: ಜೀವ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಘಾತ್ -ಕವಿ ಜೋರ್ಜ್ ಬೋರ್ಜಸಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ -7: ಮತ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಜಾಗ್ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್


More Kavita Khodd »