Kavita Lekhanam('euAZ A' - RA PgPAZA U CAvge 'Pv'Zg, iq P; Dz vA DvAZ P zs UAZ, 'Pz' Z Sx ƣ D. PzZA RgA A Ai r'e. vP 'Aii' AZ Ǽvv. P e wã egAP P PvA gį PzZ fvAv, KP P eA mg, vZg s W QvAa ǼP P AZ RZ ɪm. Pz DZ ǽ f Pgۣ, DiA PAPt PvZ mg Ẓ Uɯ eAiiAa ǼP ev, PAAii fvAiZ AVA ZAP ļۯ. R gA sqA g AiiP 'Pv' i UAii - AzP)


euAZ A (DmA ): e gP vA vaAvP

nP e, iP g D Av ģe

RAAii wP, PP Aii gAiigP gAZ Pg eg vZ P jw Z. Qv Zq gAZ Pg Aii PĪP, wv Zq jw v DA zu UAP P D ifP D zuAZ s v.

e wP Aiig g duA iP Pg . vAZ Q Dv e q s guZ C DvA v e CP iP zvg nP e D `gP' vZ Dz AzP (ī A A g vAP fA RA, PA zsqۯA vj GAv AA gPP iv gA g PɯA D zPģZ iP gPZ Aii u A qA). APA A Dsj e DA.

e s v gAiig e D D e DۣA vu A Pi Z zg. fA A v ZģZ D. KP ø v geg Wg Dį ɼg vu iP PɯA: EAii vA DvA EvA Pq gAiiAii? u vAA gAiiAAii P gev RAAii D? AA gP D g vA vP zPA. u v, vAZ CAP DSg AiiAv GgAv, P wA Z D ZA v. vAA gįA PZ wAv GgeAii eg vAA gįA ŸP gĥg DeAii.


nP D AiidPuZ sAUg Gv ɼg

vaA GvA QA u aAvA AA. D A PAiUv Pg Av A aAvAP qA. gPZ AzPA VA Av AA ۥ Pq D vtA eA Z WrAiģ iģ WvA D CA e AR PtAiA ŸP gĥg AiA g e. `v nA Ai' PzAj, `v PɢAZ z' sAvg, `iZ sU', `gd D gAii PĪg', `APa Px', `zê ' Pv Ae D DAig e EAV Pv Ae D g ŸPA e sZ zsZ s e Dv.

e s iP zPįA D KP m e D gAiigAP ļeAii e AsZA. DA vA Zqv g DyP jwg Av vj gAiigAP PAAii u ã eg gAiۯAP Gvd ļ. KP ø e s e VA ZA: Aii vA EvA gAiiAii - vP PAAii u ļV?

A QvA AUۯA? A gPP gAiiۯA, `ed gAii' vP gAiiۯA, g vAP g zsqۯA, u iP PAAii ļvA. "PAAii " u AA e . vg gAiiP u v. gAii߱A gAP iP RAAii ev? AA vAZ sP AUA. GAv vZ `gP' vZ AzP VA Uɯ, `ed gAii' vZ AzP VA Uɯ. gP D CyP jw g D PAAii A zs eAA u AUA. `ed gAii' AzP PAAii t A M. xAAii x nA DAi e s gPP gAA Azs PgAP iP AUA. ģ vA vj AA sZ GvP i ê xq vA gAA gAiA. GAv vA gv Z PɯA. u AzP Ƥ. CZ e AivZ vu gAP As A je g Pɰ D DvA Zqv vA je v. CA gAiigAP As A P Z A e s u A iA.


nP PPZ Pm AzA AUv

gPZ ī A x De AiiAv gPZ AzPA AUv AA Pɯ D vAZ AiPZ Pg D Dzsg iP ļ.

e AR Px P gĥg AieAii u vAa D D. CA Ƥ. CZ eZ Pg `gd D gAii PĪg', `APa Px' ŸP gĥg DAi.

gPZ w e zñAv D zñ sAii AiiAv A gAiigAZ D AzPAZ sAP D üAP dg evA.


i. iP g

szg gZ AUv gP Swg e ZZ D. fA PA AA ŸP gĥg WeAii u vu PzAii AUA DA. Ƥ. CZ e AZ Dv. 1981 EZ zAAv îAPZ PƯAAv Z PxưP AzPAZ üAv sgvZ zUA wA Q JP e A dg eA.

1982 Av A Aii A D xAAii x߬ A fA RA, Pv g zsqۯA.

Aii x AA g zsq KP Pv AUg :

AU g gAg ƣ
wAv u e UAA
ĺ Av wZ Pg
g PƼ, C, jvA

RAAig gA UAzs sgģ
ƣAP Uģ UAP AA?
RAAig ghj eAZA GzP
Av Uģ UAii UAA?

RAAig v g zñ Swg
GeP UļAP zsA ?
RAAig iAii D Wi
fê ivP f Pɯ?

RAAig zsA vA smA
eAPA zPƣ ģ ZۯA?
zê saA Ʃv VvA -
DAị Pe vA?

zPA ig AzsA Gg
AU Dv ģ ew -
A g GAZ zɪ
e UA Ĥ, iw


i. Av ģe

szg Av AzP ev A Aii DA. D ɼg fA wã ŸPA - `v nA Ai', `Aiiۣ PɢAZ z' D Pv Ae `zê ' - Um eA. 1996 Av A UAP nA DAiA D GAv eg gP Swg fA RA D PA A gAiiۯA.

`zê ' Pv ŸPAwA xrA ZlPA AUg Av:

qAiZ z

v zA ĸP A
sƼ z
egAP v g
qAiZ z

g A

Ai q, Ag RAwõ
aAvģ CAzsj gv
g A P zA
D ua v


s uP

gxP u Az P
g P Ư D
Azs qA Wq PA
zã AiP

gAP AivAii?

AgAvA fê DA
C zP DۯZ Aii
-zAiiAv P Uɯ Pu
gAP Aivv Aii?

CA f wP ft eA w gAiig e, P e Aii g RAAii jw, zɪ iP A ztA P xg gAP iP AiPZ Pg ļ D vAPA AP A zê gA PgA uA.


euAZ A:

 • vA : eQi Av Dj D Pa sz Av è
 • A : .e.. k
 • AZA : Ƥkg CPAqg e
 • ZA : sɰP gk
 • wA : Ƥkg ģe
 • zĸA : īø ĸgk
 • AiA : DAii Aii


 • AiiA TvA:

 • 'Pv' vs PzVA zĨAiiAv PA

 • AiiZ Pv:
 • PtZA Peg

 • Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
  Fields marked with * are necessary
  Your Name:  *
  E-mail:  *
  Present Place:  *
  Country:  *
  Phone:
  Address:
  Your Message:  *
  Security Validation
  Enter the characters in the image above
   
  Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ

  ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್

  ಕವಿ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭೆಟ್

  ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಮೆಜಾವಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ: ರುಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್: ಜಿಣಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್: ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಫೊರ್, ಡಿಜಾಯ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ - ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಮಯ್

  ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕಶಿ? / कविता बरोंवची कशी? -ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಾಚೊ ಅನುವಾದ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಕವಿ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಕವಿತಾ ಆನಿ ಭಾಸ್

  ಬೊಬ್ ಡೈಲನಾಕ್ ನೋಬೆಲ್: ಗಿತಾಂ-ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ-ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿಚೆಂ ಲೇಖನ

  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ-3 :ಬಿ. ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ


  More Kavita Lekhanam »