Kavita Lekhanam

w UAZ:

A zsA PA sů - q. . Aim (1865 - 1939)
"PAv DۯA eA fuA, Zģ
AvƸ A eAiiAP zSA
u A iv JPg.. G..
KP į D...., eAvA
vAZɬvP ws ev Uɯ..."

q. . Aim vZZ ftAiīA Gzg P.

EAV sɣ PAv PP Ħ zã GAZ sůA Ai q. . Aim D zĸ n.J. JAim. A zãAii sůA ftAiZ CUA aqAv; AgZ dqAiP SAz igAP GqAv D DPP... D gAU, fu PP M ê P zs P PAj eAv.

PZ Cw s P uƣ A ɯ PZ Arv n.J. JAimZ, Aim쫲A CA u: -"v v Pa ZjvZ Da P Wv D AiUeZ KP Am e Uɯ P".

74 AZ D ftAiAv 54 A gZ Ra, PA sêZ UAg u P... JPP PvAii 'v' u P... D Pv gv gv wz jtvɫA ɯ... bţ AiA jv Aii gv gv P !

1865 EAv d vg vjPg qAv d vZA vA A AiĪi lg Aim. Aii eã lg Aim KP PPg. PmZA Ƽ Ai (Sligo) AZ UA. UA gu, Ew, gAg, ez Av Ȣ e UA. GAv A Pli AqP gAii v nZ g zsAAii AimZ PAv gAA AiaA A qv UɰA.

AimP JP DŨAiZ D D. zAiiAv Aii Pɯ, UA UA sA D zAii PtAiiAZ AqZ Aii. vZ P P j DAUg q KP WAiiZ Uv, zAii r x q wAiiAZ q, eq x q DUAva D sgva KP vnAii vZɸA D. C D Gg D vP Wɪţ į VZ xAZ qƣ Pg gA GlA g PAAii CwAiQ eAѣ.

AiiAZ DuP Uƣ A Pli gv qP AAii vAPۣ AimP Az Aa gAii. 'P dAv, Ug Gzvv' CA A JP eug. P dv vj v vZɩvgZ; a zS vP JPPZ Pv. ɼ v PP Ǽ̣ ø Pg Pu vj eAii q. Zqv WgAZ PP Cx PgA D.. u CA RU AimP DAiA.

D vvg PP Aii gZ ø Pɯ. sgv ļۣ êg, ZƸg, m, P - AZA v Zģ AUۯ. AimP Z P AZ gA UۯA.

1885 EAv Aim Pv PAP Īv. vZ gZ Pv D vAZ ĺva Pv The Isle of Statues (vAZ Pz) 'q AiĤn jê' PAv Um. vZ Ai P Mosada, A dramatic Poem (Ƹq: KP wAiiwP Pv). PZ bZ RZ vZZ Ai. GAv P Wanderings of Oisin and other poems (NEa sA D g Pv). Aw Wanderings of Oisin Pv va jtv Pv u Aq. gA vP eAii q D zã A!

vZ Aii Pv AUP v PZ z w Ng ʯ (Oscar Wilde) sjZ A Pg. A, vzZ x P ij 'vA eɧjZ gAiiAii' m xq. PP DZɪ Uɯ GvA v DPAii GzQv e.

fv gz qP eA, UAzƼZA. P PP ĦA fv iv v - CA aAv AimZ ĪZ Pv .. ɰ vAZ s P - sêZ AwAv, dP - U PggAZ ŸAj gi e߸.

GAv Je Aq vAZ s m AZ Pv vZ aAvߧj sêZ AQu ev Uɯ.

Pq-Cv, euAii -sUA, ftAi U-P r zAzAZg, WuAZg vu DŨAiZ Pv Pv. UP õ D ۪zZg u D AimP Av-vAv, q AiiAZg sjZ DP D. P Uƣ vuA z PSwg û Zlf AZ AU ua EUv Aii Dڬİ.

Lj gAii ZĪ vɫA i vP sg PɯAa e. EAVZ wP vA gdQAii sx P e߸A LgAq ܥ PZA Zrv UĪi A. A Lj ez Azs Pgģ D Dm֫ø A Aig 'PɰP mm' AZ UAx P. gmA zsA KP Wrv WqA...

1889 EZ JP .... AimZ ftAiAv KP Ʃv ZAiZ ñ e; vZZ Ag vP D֣ vg g v ZAiZA A qUƣ. Z GAv Aim svZ JP ArAiħj wP D֣Z Uɯ. wZ AAiiA ĽA PZA sAU ɼA vĥA Pjv Uɯ.

wZ ƨsAiP Au Aim wP ZƬį TuP D GvA CA zs zgA - "DZ WƸg gAVã QuA sAPj wZ DAUg Gd PAw zT. vTu, sAAii Zm D ZAz - CAvP G PuaV vƦ CA wuA A vg A wZZ rg z iAqA"!

AimZA Pe wZ U A. wZ AUAv v ZAzA AiA vɯ. u qUƣZ UsAv PAw-EAU dۯ. Lj gAii ZĪA Rv A gۯ wu AimZ UP UĪi A. Aim wZ m eAi m ghgAi. wP sĮASwg D PvAP Lj Aii i. wZ SwgZ lP gZ. vAvA wP Az eA v gZ. P wã Pv AeAP wZ gu e.


" A AZ U Ai
AvļAv fA A
smƣ wv..."

CA sP GvA gwA. u qUƣZA Pe vƪA. KP zã Aii Ug 1899, 1900 D 1901 wã A, wã A D U wZ Pg GZg. wãAii A wuA UgA.

1903 JP Aeg Aim q q zsAAZ JP UöAv G A DAi e. v ɼ vZ vP KP am - w am qUƣa - "dg eƣ q QۯVA A Vã eA..." Zģ ƼZ PƸj vP sUA. vZ zƼAP PP DAi. u zĸZ Tu QvAZ Wqvj m gǣ G A. GvA zux G sj sjZ saA DA. A G Aim D ftAiAv Cvv۪i GA KP eA! A Gv Pg 1917 EAv qUƣZ Aii UAv zsĪɯVA Peg eA v Dɯ. u vuAAii vP Ug PɯA.

qUƣP qg vu Az Pɰ DP Z MAii PAig. u AzsAii JPZ vmƣ q.

CA UAv Av e PP gĥ r UUj. ߸AZ gAia, ĸAv, Vgø e߸ AiP v D gAUiAaAia sjZ q D.

qAv Z AU AimZ sg PvAP Pļg e. AimZ Lj gAivZ PAP fê sg iv Aii wuA vZPA lP PAP Ai. AimZ 'To a Friend', 'A House Shaken', 'A Friend's Illness' C PvA n Pv Z. 1917 CPèAv ef q e AZ ZqVA Vã ev Aima gAii 52 D vZ PP 26 A! A Peg Aiı eA.

r UUj D xq S ģA AVA ļƣ 'D yAilg' AzsA AimZA KP zs. iAaAig r UUj vA AimZ sg lPA Geq zP. KP bͣ AzsAvAii Aim v ļAi. AvA b 70 PA 48 P Rz AimZZ! 1922 EAv Lj ɣlg e v AZģ DAi.

1923 ZA èɯ D A ƨsį q. . Aim JP AiVj - CAPg, GvAZ Sɼ CA A vZA Dm gƥ zSAP DAد P. PvZ UqsvɫA DPv e. AiZ JAim xAii sv e. Je AqZ g zsvP jw vuA Wv.

P Pv P uQ PvA PP WƼAiA uA Zq vsjv. AimZ sg Pv Z mZ. "The Second Coming", "Sailing to Byzantium" C PvA Aim gPAP vA ıPAP fv PɯA.

wê xg s Uد A 1939 dg 28 vjPg, u D 74 A Aig Aim gu . vZ DPZ D iuA va Pq vZ UZ, ft sŮį UA- AiZ ivP M .

fusg PZ ƪuAv i PZ i svg, DPZ Pg vu P PvA JP PvZ DPZ, wã ǽ C PAvAiiv...."KP xAqAia õ ɫA GqAii
Wqg Z Aiig...
ftAiZg vA gZg"


- Pnï


(q. . Aima 'PA' Pv ZAP AU aZAii)


èɯ P:

 • zĸ UAZ: gq
 • Ai UAZ: Dq q èɯ

 • Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
  Fields marked with * are necessary
  Your Name:  *
  E-mail:  *
  Present Place:  *
  Country:  *
  Phone:
  Address:
  Your Message:  *
  Security Validation
  Enter the characters in the image above
   
  Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ

  ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್

  ಕವಿ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭೆಟ್

  ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಮೆಜಾವಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ: ರುಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್: ಜಿಣಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್: ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಫೊರ್, ಡಿಜಾಯ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ - ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಮಯ್

  ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕಶಿ? / कविता बरोंवची कशी? -ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಾಚೊ ಅನುವಾದ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಕವಿ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಕವಿತಾ ಆನಿ ಭಾಸ್

  ಬೊಬ್ ಡೈಲನಾಕ್ ನೋಬೆಲ್: ಗಿತಾಂ-ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ-ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿಚೆಂ ಲೇಖನ

  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ-3 :ಬಿ. ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ


  More Kavita Lekhanam »