Kavita Lekhanam


AZ UAZ:

AUZ wP IĶ gAzx oUg

zƣgAZ RPm vP fê gu PqAP gPAv ۣ...... gA g v PwAi WixA Aǣ DAUAUg A G vj KP xAqAiZ CU ev. zst PrP ıU CU! u A sU zʻP, u......

zsgA APAz ø gAP, J.. PqA CqѯAP CU e vg f `xAqAii' KP m Pg gƣ Pw x w gAv Ai q. CA wP xAqAiiZ Czsv. CU zʫP, u CA xAqAii w gAv A gA xq zsg GvAa Ue. A GvA CAAii ssjv DAPeAii Q DAiv Pwg A vuj ůƣ ge!


gAzx oUg

C vAP `VvAd' PAv PAvgAP D. 1913 gZA ƨɯ Ei Dڬį PAv sQgƸAv DAesqAa v sUv Pu. `VvAd' EAUe DvP ۪ P q. . Aim u - "A GvA AA گ JP CvZ AgZA zg GUqv".

CA, CzswP PAv q GvAZ z Am zĸ PuAii Aii, DiZ zñZ Ugf gAzx oUg; KP P, vvV, PtAiUg, wAiiw, m, AVvUg, avPg D ZP! 1861 g iAii AiiZ 7 vjPg PvZ JP wv PmAv v d. Aii ĺ zêAzx oUg zsi zsgP D zsA. DAii gzzë gAzZ ugZ zɪã e. De sjZ AiiA. `Pv rP Pe' v ieP GgP q sg g PAiiAP vu ģz W.

D Dm gA AigZ VvA Pģ v A gv gAzx v gA AigZ Ai Pv Ae sAii Pɯ. ļA P Dm sgwAii ʰ e߸ Wg-Av AAiA. GAv ɪU E̯A Pƣ AqZ AiĤn PƯfP . AUZ vu `sU Pe' (sU ze) Pv Pģ v Ai.

gZ Avg `sĹA' UĦv A Pv Pģ sAii PgAi. zò Aw AAii V Dڪ 'n D qAm' C xq Azs P. D vg gAZ Aig `iPv' wAiiv AUP vd Pɯ. Aii x Av - Pgu Pƣ giAit CzsAiģ PɯA. D s vAzx A AVv P, GAv va wP ft qv Uɰ.

1893 x 1900 Ģ D vZ v vAv sAUg P P. `sAUvgA' (ãg vj), StP -C PZ v Dv vu sAii Pɯ. 1891 x 1895 gAv 44 PtAiA AUZ ɪU vA bţ DAi. vZ PtAiA sgwAii vP sv PgAP . AUsAv ez vZ AUSwg Z PA sg.

1893 g gAzx oUg u zë A UftAiZ Ag Zq. zU v D vUA zsĪAA sgƣ D PmZg gڣ zqs W. 1902 EAv Aii, GAv g zV zsĪ D 1907 EAv vZ iu v...... CA gA m gA zSƣ smA zPA PZ ļP ɼ A A.

`VvAd' sAii e GAv va Qg DjP C EAUAqPAii j. sP D vvV ĸA A DzswP VvA vuAZ EAUeP vd PɰA. ۪ P q.. AimaA A GvAZ PZ VgøPAiP UAii wv - " P D mA A gAZ AiiAZ eAii zƣ Dѣ , PAmƣ Aqģ GqA zyAZ ng Zqƣ ѣ. Ug dƣ ev g۪Ai Aiij AwA GvA Uttۯ. JPP gQA U PggA D zsg vA ƨsAi۰A".

Je AqAii, A VP GZgģ ƨɯ PnZA UĪi qAv Pɯ v Wv.

1901 gAzx DA گA `sgw' GUqA. Swg vɣAZ Vgø ģA zqa dv Pɰ. v - sgwAii vvV PA Swg Gg Av v嫲A o - Z ۯA. A 1921 EAv ĺzAii eA.

gAzx oUgZ ifP ĸ RtAP s eA v. vgA A ļƣ vAZ ftAiAv zsgu qA. g âv A PvAv U gVAZ P gAv Am Wv. GAZ P A Dį iq vZA Vã wi zë AZ - A Pg vZ ftAiP gAU . v Pg gdQAiiAv Amɰ v ev. UAP Pg v vj vZ gAiv PɫA ZvAii . vZ CAvP CPg ZĪAv Hu itP tA zP . nA sgwAiiAP zVv wê xg RAq PɯA. `sgw' v vAZ AzP e ifP dj . 1919 EAv dAiģ zgAv Wqۣ DP `g' nA .

xq sê DŨAiZ WrAi PZ ftAiAv ův.

1922 PvAv D UZ P ɰZ d-v DZgu wZ v CzsP e. w - AiU Pɯ g dUñZAz øP CAz gĥg Pv Pģ EAUAqP vuA zsqģ . 1925 EAv Z xi sgwAii vvV jvAv CzsPa vuA ƨsİ. vuA P "Our Golden Bengali" VvP AU zñZ g VvZ i s. `d Ut ģ' AU sZA Vv, sgvZA gVv eA. `Az ivgA' P AQiZAz Zlf AAii sg PgPiA â ƨsAii. sgwAv UA, ɺg Sg DZ lP CAiģ Pgģ zPAiiv. zò Aii ɼ dAv Sv U Lãa sm Pɯ. gAiiZ sgA Sg `d Ut ģ' vA AU saA VvA U zñsAii sgvZ g Am. sg zò wAP ļƣ vAPA sgwP D qA.

gAzx oUgZA v zA. va s z Pa. zê Di vg vAiAv D ɯ ɪAv u v vZA PA Gz x jv eA. sgwAii vP DzswP Ai w v. vP vg gAa ɪ va wP D CUzs! ĪZA xqA Gv g qg, vZ PZ 16,000 AP P!

ftAi Aeg `ìAU'Z Ug q ĺ P 1941, DUø 7 vjPg gu . g xq TuA DA DSZ PvP vuA GvA A.

gAzxZ vP PAa gAii. De P vZA D vvAZA JP PZAAii V ۣ Z A zsPAP gAzx oUgZ v D ftAix eAiA PAP D.


- Pnï


(gAzx oUga `Pʢ' Pv ZAP AU aZAii )


èɯ P:

 • Z UAZ: n. J. JAim
 • w UAZ: q. . Aim
 • zĸ UAZ: gq
 • Ai UAZ: Dq q èɯ

 • Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
  Fields marked with * are necessary
  Your Name:  *
  E-mail:  *
  Present Place:  *
  Country:  *
  Phone:
  Address:
  Your Message:  *
  Security Validation
  Enter the characters in the image above
   
  Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ

  ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್

  ಕವಿ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭೆಟ್

  ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಮೆಜಾವಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ: ರುಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್: ಜಿಣಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್: ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಫೊರ್, ಡಿಜಾಯ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ - ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಮಯ್

  ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕಶಿ? / कविता बरोंवची कशी? -ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಾಚೊ ಅನುವಾದ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಕವಿ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಕವಿತಾ ಆನಿ ಭಾಸ್

  ಬೊಬ್ ಡೈಲನಾಕ್ ನೋಬೆಲ್: ಗಿತಾಂ-ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ-ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿಚೆಂ ಲೇಖನ

  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ-3 :ಬಿ. ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ


  More Kavita Lekhanam »