Kavita Lekhanam

('euAZ A' - RA PgPAZA U CAvge 'Pv'Zg, iq P; Dz vA DvAZ P zs UAZ, 'Pz' Z Sx ƣ D. PzZA RgA A Ai r'e. vP 'Aii' AZ Ǽvv. P e wã egAP P PvA gį PzZ fvAv, KP P eA mg, vZg s W QvAa ǼP P AZ RZ ɪm. Pz DZ ǽ f Pgۣ, DiA PAPt PvZ mg Ẓ Uɯ eAiiAa ǼP ev, PAAii fvAiZ AVA ZAP ļۯ. R gA sqA g AiiP 'Pv' i UAii - AzP)

9: f AUwu D r jAii


(P D jAii)

AiP Aiı ģ m JQ D - Cxa KP EAUe AV D. vZ Pg AiP Aiı gAiig Aii w m JQ D D w e D va wu. D A AA e wP Av m 44 A QvA PɯA D vP P f wu g i Pgu u AUAP DQvA. wP AA Pz uA D: My wife is my best gift in life.

D AA vA uAP Pgu D. 1963 Av DA Peg eA. A vz J. J. J. . iv PA D eɧjZ P D Azɯ QgiZ Dm Pa zsĪ j ģeP f wu eA AZģ PqA. DA jPZA PAiA Azɯ EUeAv eA D v ø e wt£ EUeAv A W iUA RAAii: e P AiA, Um q D v eg jP ZPAii zɪ. zɪ wZA iUA DAii̯A D Aiģv, Um rvZ wP ƪ ļ.

e Peg GAv e wuZ Gvd D Pg AA 1967 Av så Zƣ EAlg rAim PɯA D xAAig zsA gAP eqA; 1969 Av PĪi Zƣ PlP z央Aiia .J. jP . A ɼg z ʸ̯Av PP e Pi PgۯA. A ê Gu D. Pli qƣZ AivA. zĩPAiģ D ø gۯA. WgAv iAii D AUvZ DA. A e E̯Z D gZ Pi PA UɯA v Aeg Wg nA ۯA. Ev Cqu zsA g izs, GΣۣ Wa gm D iAii a ZQ e wt£ Pɰ. zPģZ w iP ê Ua.


(PZ U a vg)

1969 AiiAv Ai̯g D GAv lgg A PA sqA zyAZ Wg Zƣ lA vA; GAv zsA PAAii E sŸv Ľ eg `gP' MP eA Aii DۯA. CA xq AzsA zƣgAZ eɪP A Wg vA. AeZA A Wg ۣ ü ev. .e..ZA `Pqt' Dۣ vZ Pi A gv AiiAv Av DۯA. u Av PAAii zĸۣ e wuɣ iP zs A. (xq A wu uA DA: vP xAAZ KP Pq P gAP eAiiߪ?)

CA WgAv sUAP AAP DA. AZ- Asg Avļg D e a ZQ PgAP D. g Pua PĪP v D jAiģZ PAAii Gu ۣ A AA.

1974-75 Av AA .Jq. PɯA D AvA -A gAP AA eqA. .Jq. PgAP v ɼg z ʸ̯Z q ig e Dɯ szg UƸ iP Gvd A iv Aii vAii Pɰ. Wg x v Pg iP D D CA PP DA A z E̯Av Ĺ eA.


(PZA Pli - sVA Dۣ)

f iAAii 1970 Ag 18 g zɪ e D 1972 Q øZ CAv. vzƼ AiiAv WgZ D iP PAAii sAii Zƣ D DyP jw j PgA u D ev. u PmP qģ ZAP ģ AiģvA. fA sVA dr, Ĥv, Aå D Ģg DA. dr ʸ̯Av, D GgA vUA xP E̯Av P۰A. Pq EAV rAiĪiAv P۰A e RZP ĸ Ai eAii D. sUAP eAii vA g WA DiA vAP v. e iq zsĪP E̯Av D g Pqɣ Uø D zĨ sUA xAAii P D AiiA Aii Pg xg zs ɪ zPۯA. zPģ vu iP vAii Pɰ - Qv P ej q Aii, vĪA UP ZeAii, Wg A D i AA.

AiiAv e JP sZ D D vu iP e zsr D CA 1982 zAAv A Aii A. xAAig `U qì e' AvA A DA. u U ü AA nA qģ Dį e PmZ Gq iP. sUA Swg AiiAv P Pq ļv v A Pgģ UAP zsqۯA. xAAig fA lA Z DA.

e wP xAAigĠ ZƣZ D. fA PA, RA `gP' vg Um evA. Wg Gq U ü iP zsƸۯ. u PmZ gɥu Swg A Ƹģ geAii DA.

AiiAv Dۣ AA e wu Av gįA KP P CA D:

U vP g

nP nP dģ v gA - sAii ga Ue

PPZ P ɼg e De

eg e d v guɣ vƪ

vAvİ Ʃv T gPƣ xPƣ

sAA sgAv ɣA sǰ, A vP aAvģ

P veg WqAP D, GvA vA UAvģ

v PƯA è, Ug WV J

GvA QA zģ DAe tAP Uv zƼ

RAAig g PgA? PuP g A vP A De?

gĥA veAZ sA ģAv, aAvAP xAAii D̸

ZAzP j PgA? q vZ q

AiiP? Av vj WrAiģ sg, q

g ļv U vP - g v ft

tAP vP P A, - GvA eAv ƤA

1989 Av e PAZA ŸP `gP' Um Pɯ ɼg vA AA e wtP Cu PɯA - GvA: "eA fê KP Īzsg P Pɯ e wtP, jP".

14 AZA v Pg Pgģ 1996 Av A nA e Pm xAAii DAiA, u v A e PmZA D e sUAZA gɥu AA PɯA vȦ iP D.

fA sVA Pq De g sɸP Av - dr, EPäP EAfAig eAii sɣAr VA Peg e AUg D; Ĥv, Aii Dj VA Peg e zú Rvg D. Aå zĨAii Jgm Kgʣ AvA Pi Pg D eD VA Peg e D iu Ģg AiidP e gu AiĸfAv g.


(PZA Pli - vZ Peg ɼg)


(PZA Pli vZ Mr ɼg)

1988 Av D UZ gĥv e.


(gĥva vg)


(`AzñAv' Pɰ vg)

AiP wZ fêAv xq egAiZ AV Wqv D e fêAv v Wqv. vAw KP AUg D:

PlP PAPt v CPzɫZ ziv ɼg PAPt vZ zs PvA Av ŸPA Um PɰA. PAPt PA Av gAA Pi zUAP A. v ŸPZA `s jrAU' e Z AieAiiV! v ŸPAv `PzZA' AZ vA. m ߸ D AZ A x A Pv PvAv DA, P g j DįAaA AA D GS vAvA D. u AA PAAii A . PuA A P u AUg A P eAii D PuA iP P uAP u iP egAii . u sq P ZP t D vA egAii iP D. AA v Av CPzɫZ v CzsP VA e DPå GZgAP .

e wP Aiiڪɼg g D iP ļv. iP D Ug AP A zê gA PgA uA. u Aii UgSwg AA e Pɯ Aii Aii Aii UgA Swg A DɯAAii Aii. zɪ iP A ztA zɪZ Rı Pg ifZ gSwg AA UAv vȦ iP D. wZ CP r f D Ug. if e P iv D zPģ A ifP It.


(PlP PAPt v CPzɫa ļ Azsa vg)

e wP DP ZZ D D iP vAP AiiAv v Z Ggۯ. Av - UAAv Dۣ eA, UAAv Dۣ iP g Pg D Gvd e wtP jAiP A Dsj D zAZ Dsj GgۯA.

vZ Pg e wP P iP gu, v, Gvd D Pg AiPP A It D vAZ A Gg sqA zɪ iP A ztA UAZ Av vAt iP Dzsg zPģ.

(Aii x nA DAii GAv 1997 JAv `AzñZ' gPg e D szg ɤ e Dg Wg DAi D AA `AzñP' Aiê vP PĪP PjeAii u vu iP AUA. vA A `AzñP' A D JzƼ AiiAv xAAig DA).

RgAZ e f wu e D my best gift in life.


euAZ A:

 • DmA : e gP vA vaAvP
 • vA : eQi Av Dj D Pa sz Av è
 • A : .e.. k
 • AZA : Ƥkg CPAqg e
 • ZA : sɰP gk
 • wA : Ƥkg ģe
 • zĸA : īø ĸgk
 • AiA : DAii Aii


 • AiiA TvA:

 • 'Pv' vs PzVA zĨAiiAv PA

 • AiiZ Pv:
 • PtZA Peg

 • Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
  Fields marked with * are necessary
  Your Name:  *
  E-mail:  *
  Present Place:  *
  Country:  *
  Phone:
  Address:
  Your Message:  *
  Security Validation
  Enter the characters in the image above
   
  Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ

  ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್

  ಕವಿ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭೆಟ್

  ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಮೆಜಾವಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ: ರುಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್: ಜಿಣಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್: ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಫೊರ್, ಡಿಜಾಯ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ - ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಮಯ್

  ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕಶಿ? / कविता बरोंवची कशी? -ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಾಚೊ ಅನುವಾದ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಕವಿ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಕವಿತಾ ಆನಿ ಭಾಸ್

  ಬೊಬ್ ಡೈಲನಾಕ್ ನೋಬೆಲ್: ಗಿತಾಂ-ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ-ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿಚೆಂ ಲೇಖನ

  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ-3 :ಬಿ. ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ


  More Kavita Lekhanam »