Kavita LekhanamPuZA Peg: Zƪ AUA vg U D Ag

PuZ Pega Ue Zģ A e jA ZPA. A eAi vA AzgAv EUe Pg D AUvAv iwAi WgAv PgۯA e AiiP (Pz) PzAAii ZPA AiiۯA. Aii A Zrv g e Pv . Aii UAA x ã Uɰ Rg P P ZɫAAii iPAii Zrv Pv .

AiiaA ZlPA ZģAii A ɪAZ uA. AizƼ gU C waA ZlPA, Pv, P ZQA u sjZ De A. Aii Pv.PƪiZg `PuZA Peg' D ǫA, Agg Zģ RgAZ De A. ƨsAii VZ D e Pv Swg AZ AiiAv. Ue DdƤ iP fvAiZ Azg x sAii AiA qv .

JP PvAv PA aAv D P CUzsv. UAvZ UAvP PvZ Z v gAzAiiv. Pv dj PuAAii ZAP eg v sV u iv AA uv. PZ PvZ U zsg zsg u PvAv Ǫiv, eUAv ǪAZ GzZ Ag j.

PPg eP x xAAii, PA xAAii, Uq zAUA xAAii, gP ghiqA xAAii D U, e AUg wP DAZ Ai Zg. Swg P v Aii vj, Pv RArv v. It has its own sanctity.

{Pza PuZA Peg Pv ZAP AU aZAii}

ug DiA m DV ZAziiZg aV, Aii Gq DAi; AZvAva Pt, a D iAPa Pt eAiiA Z eA g. Z AiP DA gPg D iAPأ DA PAAii. KP DA Pɰ a Aii uA, DA Ev Uq D vg DA Pɯ v iAPZA Pe QvA Uq DPuƣ. zPģ vZA Pe SAiiӬZ u a Aii oP q. vA, AU A QvA aAvv D g Pv Ew Uq DeAii vg AiiZA Pe D QvA Uq DPV u.

A e KP w Ĥ. gZ gAv P PAn gø zsA VgAii A. va EUv q DvA Zƪ gA eA. fA g vA A ǼvA. vA iv Aii, g PAQ VVA vAZA sUu iUA. QvP g PAQ v xAAii xq mP AA zPį e wgg. eA g PAPAv Pg Aii fPA v Gzɪ vj RArv e Vgø v dgg DZ. A iAAiisZ U PAv egAP U e jA gv A PAQڥAin.PƪiZ Ug qA. PuAAii EP֤ u aAv. eAi du eAi vA AiZj gUg Dv. AvƸ Pzj gv gv Ug qAvZ D. aP v PzA Wg AivV vzAZ v EAmɰeAm ev. DvA AA AizƼ Pua Pv ZAP vAa JPP Pv gP Z Egz ogAii. v AUA, edZ gA tPv, gP PAQ PvP vaZ vAP D. w vAP D. C xq wA m D Zq SAqƣAii GzP ļv gɯj DAP g. vj QvAZ v uAP eAii.

DP s g Pv l vAZ ĸAP Uƣ Agg g Aq PAP ɨ-zjA JP v Az q. EAlgma ǼP DAP sUZ sU. KP P D A v PAlgZg ZAAP PAmۯA. QvAAii ɨx PAii zɪAiij PUg Am Pɯ GAv iv ZۯA. DvA PAlgZgZ Pv ZA. v ZAPAii Uv. vj P PZ. P-i(z ã) ɥAP ƯmAv nA Wj eA ֥ PAP DjAvZ qѧj PgAii.

Aii CjPAv KP A Azs eA u ZA. CA, PAlgZg CAvgejA UA s e Ĥ DvA UA Pi PAlgZgZ Pg D PAPt¥Ain.Pƪi PAQ s Av Pj KP r Aii Īv e uAv PZ zĨ . vĪi gheAv fP RArv ļ P Dģ e. C KP v jA e v Qv du De gv gv PvZ ĪvP sm vv Pu D PuZA Peg ɪ fv evv Pu.

Ĥ De Ppu jh e. zƼA Pg PAlg eg vZ AUv n D ɯsã Ƹ ü Sv. DvA Zqv WgA PAlg F C ĸ AUv e. zPģ C JP Pg PAPtqm.Pƪi CAvge Īv e v v sUA Īv e vv. vA, Aiia Pv `PuZA Peg' Z KP g C̸ s e.

zPģ uA A fv eA u. PP iv PuZA Peg PqAP zs D. e Pu PZ z sAt Aii vP PuZA Peg ļAQ ļ D v A v GAAii P. P iv WiAv zAUg zSAP P D zAUAv WiA xZA zSAP P. 'lg z s' Ai̯ igx A zS Gzñ v UA ƨsAii A. AḭZ Gzñ UZ DAP g. u P AUg D ji Ǽv vj vP Zq UĪi ã.

Aii A vA Pi JPZ PvAv PɯA. ! P Pi ! PuP Peg! b! P Ue. g Pv Zģ De ƪig DAi vj DAm gZ Dij Pega Ue sɫPƯ aq̬į j e ģ PA gA x zAAP DAị. gv gv Zۣ A̯ j e A G ev. PvZ v UAii.

"P Azg Pt Ai iw GP vQ

ƨsAii A Dv UA, egAv vA JQ"

! egAv Aii PAv C Pv JQ. Aii v P e vP Qv AvƸ v Aii!


- ej g̣, DAeɯg


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ

ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್

ಕವಿ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭೆಟ್

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಮೆಜಾವಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ: ರುಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್

ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್: ಜಿಣಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ

ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್: ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಫೊರ್, ಡಿಜಾಯ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ - ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಮಯ್

ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕಶಿ? / कविता बरोंवची कशी? -ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಾಚೊ ಅನುವಾದ್

ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಕವಿ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಕವಿತಾ ಆನಿ ಭಾಸ್

ಬೊಬ್ ಡೈಲನಾಕ್ ನೋಬೆಲ್: ಗಿತಾಂ-ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ-ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿಚೆಂ ಲೇಖನ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ-3 :ಬಿ. ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ


More Kavita Lekhanam »