Kavita LekhanamS vgAP D eA s-D q謁

PAZ A PvPļgP sm v zAv VAZ `n vj ft' P r. QvP QvA sUA Pu Pv ۣAZ aZ ZAP qA. gaP gaP GvA. e zƼ q q GArAi Pq Pve eA U. Zģ ev u Pq zsjg qį ƣ iAzg ƣ v sg ģƤ e KP v ĸAU D zã xA g vɯ W rد SƼP W DAAv eɪ CU e.

n Wm ej m Wm zsj vAP e PrAv wAv CvAv RArv . dg ZPA gZA, v A UA qgP ĽA D Pmg ƣ qA EA Pgģ vAqP q Zɥƣ vZ P gAU gAU eɪZ gaA Zg duAP AVvg iP SɯA fg.


(D qa Pv ZAP AU aZAii)

DA, Pwa vAP PvZA vP A AiiۣAZ wP ghļv. `n vg ft' zsgAP ñ wWmAii Ug D. vAv U U PAv WvA QvV du v v APAvZ Uu nAv zsgAP eAii߸A iu PAv Wɪ Uɯ GAv nA AiêAv. v Pq C KP zAw v Pw D JP UAg ZgZg Pv gZ vA vZ z sjZ GvdZA.

f CvAii PV g iP Pu UAP P. `ɼ P vĥZA su W sP wg' uAP iP P iv Aii DgAiģ se zsrAiigZ iAqAv zã svg ļ u SrAiigƬ A Aii. `Eg AiĨq, v tڸq' u uڣ vi DAZ A ejA A PuAAii PAAii Cx Pg PuAiv.

ƸְAii PvZ Ai Agg. Aii, F, Gq, wP r Ue sjZ dPAia. Pw AUg AZ Dģ D Ʃv `JPAAii' Pje Gq. ggZ zĸZ AgP D j vAP Ʃv jw PvP gv v Aii? CA uۣ aAii v GqZ AgAv zsAP gA ev.

`JPAAii Pje gu Pv'! AiiZ Aii PvvAv Ai iv iɸ İ ĢU, PAPu PUļ gɩAa Pv `ivg Pø, vAv P' PvP AzQAii gAiiۣ `A A DA ', AVZ Gzg Pɯ. vA, D g A AZ - `JPAAii Pje gu Pv'! .............................. PvAv iv Pvɣ gu v Aii g RAAiAii jw Pvɣ gu AP zs . RA xq A Pv dvAZ į ev fê vA sUA Av e j. (v UAxa sjZ DgAia Pv `eè' Avģ eƨ KP A CA u "UsAv DۣAZ įA vg QvA gA DA!")

nA AiiP AivA. JPAAii Pje e Pva Ue! ftAiZ D n vg zsgۣ Pv sPv aAv e Ggg Gg eg vAvģ Z . fvZ Cav WrvA P vZ vAv g UƼUgZ SgZ zAqP Aii zsgAP g, AUg PƣAv qAP g, Uz sm eA g D CA ɼAZ d eA g. DvA A g JPAAii Pg AZ KP ɼA Pre, P PmA Ae dg D fAv e. DP `P'*** `AwtZ sɸZ P' j Pgv Pu! zĨ WgAw gZ gø W gZ ! P Ƹ۰Aii! eA! C gu Pv RArv `w fAv eA'.

gv Pv `iZ ģZg AzA UZA gg' u! PA KP mA PĪig. iP Cv D dAiizsj l Pɯ `Ci' AvgZ Gq DAi. i U fPAP eAii, Ci iv fPv. QvP i KPT m. AUg Pw D szv zPAii. `EUP' A ǼvA D vZ sĮP m PgA u s v. QvV PAP C JP vAiZ Ǹ UAii D ģA fP. ! UZA Sۥu!

PvAv AZA sɸZ sɸ! `zAiira Ʃv ft'! gv JPAAii Pg fAie. eg ģAzP Pq vļAv GAi. za Am ɪ De e. UA EUgZA ø DAiie. CZ RAAiiAii t EUgAv mP Ģ W PAv zsA zsA DAUA W DAi. PAq eɣ D zzsƸAiģ Gme..................b b b b P Ʃv ft. DzAAii m ZPg nAv zsje. zɪ zɪ PA AP g eg?

A e ! Pv Da! m va, AAii vaA, u UP sAii gA A! eA D, A A fAie! RjA eAi vzAZ ft Pv ev! GuA g zUA t sVA eAi!

av Pv Pva. gg ggA AA Aii! ft WrAiģ Wr ZPƣ fAiA.

DAm zP dq

UAvaA A

zƼɨsg ɪ

PA vgAP D eA

G Wɪţ

dģ DA Wq

n vg fuZ

! JPP ǽAv P AZ! C s `SA vgAP D eA' e v g v! Dg D KP sg De. zAZ P eg SA Ai?

Ai, D ve Wq PAZ zsƪj vƪAv, gP D ej eAv D A WrvA gv ev PAQ PvP veZ sgA j gPƣ g!


- ej g̣, DAeɯg


UAvZg zĩu:


 • - D AiigaA fv PjA A
 • - ǽ ǽA iwAi iAAi
 • KP - PuZA Peg: Zƪ AUA vg U D Ag

 • ej g̣Z Pv:

 • vAvv `m'
 • gqA
 • īu
 • GAqZA UAii
 • sī APo

 • Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
  Fields marked with * are necessary
  Your Name:  *
  E-mail:  *
  Present Place:  *
  Country:  *
  Phone:
  Address:
  Your Message:  *
  Security Validation
  Enter the characters in the image above
   
  Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ

  ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್

  ಕವಿ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭೆಟ್

  ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಮೆಜಾವಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ: ರುಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್: ಜಿಣಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್: ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಫೊರ್, ಡಿಜಾಯ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ - ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಮಯ್

  ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕಶಿ? / कविता बरोंवची कशी? -ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಾಚೊ ಅನುವಾದ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಕವಿ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಕವಿತಾ ಆನಿ ಭಾಸ್

  ಬೊಬ್ ಡೈಲನಾಕ್ ನೋಬೆಲ್: ಗಿತಾಂ-ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ-ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿಚೆಂ ಲೇಖನ

  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ-3 :ಬಿ. ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ


  More Kavita Lekhanam »