Kavita Lekhanamfq D Gq

A A PvZ Ug qƣ, DnAv Wqq ghUu A RvA v P ø gv eg Av GzAv P P g j Ǫ Gzg v DA! Aii sAii l ã! PrAii x eĢݣ Z mAiig dɯ PIJ ƣ D Aiig j. DS CRAq sgvZ vɣ x q gAv gʯUrAiZ AVv A iAAiiUA ƨsAii ZPAP. w ƨsAii tAP Dzs. CA Aii ftAiAv KP A t PjeAii. PAPt¥Ain.Pƪi vg jUƣ A iP gP AiigP j PgA. ftAiAv C CU sjZ DgAiZ. z ֥sį ƸְAii!

QvV g, QvA g Wq. dɯA Aii zsAA gPghiqA, Uz, Uq, zAUg D AiiA iAAiiUA ƨsAiZA UAii UAiiۣ gʯUr v W ghiQg ĸã vA dį j. Pt JP ZAi AVA ǼP ev. PV PɫĹ Pi PgAP g Pg. dɯ U ƣ AiiUAiiAv qƣ D wZ gP G Pø, Aii Wg Dj vv̰P iP wZ Ug Wv. v q vg vA v Ʃv . wZ v Rļg v Pø gP DPv e gv gv zsƸۣ b zɪ iP wZ Pø e gZA vg QvA gA DA u sU. C Z A P qۣ, gv ü e zsA RA z qƣ `bAi bAi'Z DeP eU ev AizƼZ eU Z gv PɸAP vAZ eUP nA n QAii PgZ D. gv Pe gƪiAnP ev Az PUAAv KP z UAii "fAzVP sg A Udg evA A Ai P.. g A Dv g A Dv!" CA KP g e A PAPt¥Ain.Pƪi ĪvAv ƣZ DA. VA eĢݣ Aiã eA!

g.. Arv (vP zɪã uAP e PP l) Z PvZ GvA AUA vg PAPt¥Ain.Pƪi iP ZjۣAZ Ƹ A:

PuZ PegP ǫU ; ǽA WƼ a D vZ va ǼP ; PU D Pq zs AAzs qAii; vm֪i v UA U ļ; AiiZA ɸA ļA; av xrA A P qAv; zAv saA QuA vg, PrAii ļv; zsP֯ sP A g İ ĢU v zl ļ (Aiģ A vP q); va PA A Pv `v' vg z e l mAv q.

D AA QvAAii Zq ZgA vg zê sV eAii!

CU v AUA, Ev U v v x Ai A ļ. ftAiZ PA ƣA gq iP UZ gAzsjZ . wAv PAv gUAv AVvaA ƯA GquA igv. vZ Aii PrAiiAv v UA Z gAU ɥƣ zg. Cqg D gz Aii PAP sɸZ sɸ. vAZ A A vu S W U AiiAii! A PA vɪiP A u v Pg. ! iP fv Zg߸ۣAZ Ƹ A!

Di iAAiiUA zñA g Pq sAAP j Rg D. PrAiig fq sįƣ UA U j . fqAP Aiiۣ Aw tZ sɸZ Gq Aiv. 1960! u ø v! Aeg E̯ x Dį sg P AiĪ JīĤAiĪi vƥA Wɪ sįA `JPAAii' PgAP zsAA DA. DAUg sjP A D ghiqAZg sjZ ƨsAiģ Uv PjA `WAn sįA' DiAZ j gPƣ g۰A! vAZ sAA DvA D sg u AƸ vAZ Rv v Av U e Dۯ. DiA PAAii t Zv Pu AAii D wA sįA JPAAii PgۯA. fq PuAiA ʸ A PAZ vA qۯ.

`WAn sįAP' KPZ v, lPA JPm D j. vAP UgAZ Pu D APA zg Pg gg lZ v. AiZ xg ƣ GgA fq, zssįA, UsůA, KP PAn Uįƨ APA q eA v. Wɪ z zƼA EUgP vA. EUeAv ĸzsA `oAAii..' Pg Pu t JPa PAii r PuAAii t q W DAivA. GAv Aii Pg KP ZqAa D KP ZqAa Aii Pg UmVA ۣ Zƣ gAP. zUɣ PAAii Ʃv ZqA gg `A ZqA e sgAa DAii eAiiV' A aAv v Alį Aig zsƸۯA! GAv, `Pq AUv ļA' U Wg Zƣ gv nA E̯P ZeAii qۯA. z qɬ UAAii! Dz Gq f PgAP gv 2007 Z DUƸAv fq sįv. Aw tZA sɸ zsAǣ Aiv!

sê.. iP sU PAPt¥Ain.PƪiP A g SA e g Gq f ev. DvA DA sVA `sįA gv!' iAiiU AiAv sįA iAqģ AA Aii vZ PmAgZ gmA U eA. Z ê ĸP zsrA iAAii DAPgt UɯAv! RArv wA AvƸ D۰A. D PAQڥAin.PƪiaA g sA AwtZ sɸ xAAii A eê AvƸ A!

!


- ej g̣, DAeɯg


UAvZg zĩu:


 • Zg - S vgAP D eA s - D q
 • - D AiigaA fv PjA A
 • - ǽ ǽA iwAi iAAi
 • KP - PuZA Peg: Zƪ AUA vg U D Ag

 • ej g̣Z Pv:

 • vAvv `m'
 • gqA
 • īu
 • GAqZA UAii
 • sī APo

 • Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
  Fields marked with * are necessary
  Your Name:  *
  E-mail:  *
  Present Place:  *
  Country:  *
  Phone:
  Address:
  Your Message:  *
  Security Validation
  Enter the characters in the image above
   
  Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ

  ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್

  ಕವಿ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭೆಟ್

  ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಮೆಜಾವಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ: ರುಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್: ಜಿಣಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್: ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಫೊರ್, ಡಿಜಾಯ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ - ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಮಯ್

  ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕಶಿ? / कविता बरोंवची कशी? -ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಾಚೊ ಅನುವಾದ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಕವಿ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಕವಿತಾ ಆನಿ ಭಾಸ್

  ಬೊಬ್ ಡೈಲನಾಕ್ ನೋಬೆಲ್: ಗಿತಾಂ-ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ-ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿಚೆಂ ಲೇಖನ

  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ-3 :ಬಿ. ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ


  More Kavita Lekhanam »