Kavita LekhanamA walk in the Clouds

AZA Avg vī sgA ɯA eA g. `QAii jê' ưq m Du sPv qAii PgAP D P AvgA iv PgAP eP m Aii, u DP DQAU PgAQ P u sjZ DgAiģ l Pgģ gd PɯA KP P Avg. A vg v izsɣ D , D Pt zsƲ u Pv D , eɪu, vAii w PvAii Avg e jA vZ U A Avg eAii. Rj gZ Pa Dg RArv Pt g eAiiAv. Em A J ֥sį ƫ.

eAi du PAmAgj s gv. iP w jvZ Az. QvP g, De `Pv'a Ue aAvģ PĥAZg A Zv D jA sUA. u `ZA' u `P' eP sAi Swj PgۣA `P'Z uA, P PAPAv g u PA. `PĥAZg Z' `Z' D xrA eQA GvA P u Av. zPģ `J P E z Pظ!' uZ SA.

v AUA vg, PvZ Ag Ev P u A uA. Zø D į iP DvA PvZA EA t ӯA u AUAP PZ e . vz vz gP Aii P Gm iwAiZ j vzA vzA Pvɣ iP fv PɯA vj zAZ Ʀsg G Pq PӪģAv AeA A A.

P Pv? z g Z zP, Pv JP Az KP gAA PvV u aAvA D. ɼg Pz, A, g, qv, PAig wAv Aiãۣ gAv. QvP PPg vAa ǼP e D ǼP P A Pq D EAV ArvAii vZ D. zvƤZ PAv Qv ʧ PAV, Pq jAirZ ɼg vZQ Zq i `giAit D ĺsgv' PA. vzA, PPA xAAii vv D. PA G D D v wv gPvɣ PAiiۣ g ģgAd CP v PZ sUAP A KP sjZ DĨAiZA ģgAd evA. De o PĪigZ, u wAv Gq İP gvZ. Ai Aii! eA, PvP nA AivA.

P e, RP e JP ݣ PvZ Pİ e fP AgAv sjZ Gu. qAP ļA PAAii . vAv Pg D sZ gaAv qƣ vZ m ZģZ ü g Pg fP . DA x P, RP, m gwZA Dgzs Pg fP Pt . gZ CiP PP D PvZ DiP aq̯P PZ sgP u iP DvA sU. sg vA GAv PvZA Di RgP ǣ guZA AUMg ev iP A aAv eA. g AiAѬ QP ļ Swg Aiv D mZgZ gaZA Di zsg PZ RAAiiAii JP PgZ AiAv zĸZ AgAv AvƸ zs QP Pwg PvAv q. vu sU AvƸ D vZ jA sAiP eA s iv vP ļA gɥu. u AiQP e eA CUP gĥAii, gi, qƮg, A, sAUg eAAii vPAQ eAii, ƯA eAii.

CA AvƸ sU PAAii Dڬİ euAii RAAiiAii Ggv e izsi jA gAP g Pɰ vg gAQ AvƸ ļ D̸ D. vg AvƸ, AvƸ Qۣ gv iwAi iAAi P nA v sAAii ã ev. AvƸ w sUv e iv KP AUv. AvƸAv mƣ WvA Di D. KP av w D. A q A vAP D. A vAP D. gAUAZg x l zjA msg zzsƸ Pɯ PPgP gAzsjZ vAi ļj. GAv AvƸ sgƣ Ae sgZ vg aqأ qأ PĥAZ svj e PZ Gg U ig eƥa z iv s ev. zPģ gw .

Ppu ftAiP DPg PgAP AZ gwA sg P AAii GqAP DAi e Ʃv v ZAiZ AvƸP Pv iv tAP P. A Zģ s AvƸP QvA uA! C Pv UAv w jUv aAvģ zƼA zSA q PP D vZ ZQ QvA uA! a t PA Gmƣ PiP Zv! P gv gu Swg gPZ ZeAii q. GA mP gAv Z GzZA AVv DAị vAZ GzP AiĪ, m sg CU e PP D UAAiݼP jP Pɯg CAii eAiiV u v DlAii P.

ģ P eAA CAZ. DA į Aii Ug ZAP eAii. P Rz sUvg P eA zZ . Pe QvA Zq smƣ P Pq Zq Gw ww Vgø Pv ev. Qv v sUvV wv Zq evv. QvP Q Pv `Pv' eAii! RAAi PvAv PZ gUZ Wi, PrAv Cv, D GvA AVA, wA CAAii AZģ, Zۯ DAiv SA fvAiģ sUѧj Pj vAP D vzA iv Pv `Pv' ev. GvA fê sgA Pi PZA. u vZA m Pu sg?

C JP AiiZ WrAi P dj AiiA Vgø eAii vg Pv sAAii q? sAAii rZ u aAvA, vAvģ fê D? CA P e Cv? AUg KP gqP Gv! g. . Arva `ftAiģ iP UA A' Pv Uø uAV g.. ArvP Vgø uA! Pvɣ A AvƸ ģP DPZ vPƣ A W. P Vgø Pv! Pv ƯP Wɪv e wv Uø Ĥ AjA dAa zsv RArv . u Pv m ø A x iAiiU P AiiAv W zg İ ĢU. Pv xAAii Ci D U D PӠ AiiAZ vAPƼAv Pv zAZ ıUv Gv.

KP z Aiiz Aiv.. "fã AiĺA! g AiĺA! fP e PA!" PñZ Cv sg v gePgZ zƼA AiA zSA, vAv AiA ƯA, İ ĢUZ AQAiiZ GvA ۣ Vgø P g..Arv gv gv fê ev!

AUv q vAZ, ej Av DAi̼ D PiPZ Gq Aiv D tAP eAiivA QvA QvAV sU! C Ue GAiiۣ, `PĥA Aii Zۣ', QvPV sAAii nA AiA ģZ eAii... RAAii xV KP UAii DAiv......... "v vAZ ĪvP A vA......". zsAZ Aiv!


- ej g̣, DAeɯg


UAvZg zĩu:


 • AZ - fq D Gq
 • Zg - S vgAP D eA s - D q
 • - D AiigaA fv PjA A
 • - ǽ ǽA iwAi iAAi
 • KP - PuZA Peg: Zƪ AUA vg U D Ag

 • ej g̣Z Pv:

 • Zq
 • vAvv `m'
 • gqA
 • īu
 • GAqZA UAii
 • sī APo

 • Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
  Fields marked with * are necessary
  Your Name:  *
  E-mail:  *
  Present Place:  *
  Country:  *
  Phone:
  Address:
  Your Message:  *
  Security Validation
  Enter the characters in the image above
   
  Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ

  ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್

  ಕವಿ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭೆಟ್

  ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಮೆಜಾವಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ: ರುಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್: ಜಿಣಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್: ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಫೊರ್, ಡಿಜಾಯ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ - ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಮಯ್

  ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕಶಿ? / कविता बरोंवची कशी? -ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಾಚೊ ಅನುವಾದ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಕವಿ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಕವಿತಾ ಆನಿ ಭಾಸ್

  ಬೊಬ್ ಡೈಲನಾಕ್ ನೋಬೆಲ್: ಗಿತಾಂ-ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ-ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿಚೆಂ ಲೇಖನ

  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ-3 :ಬಿ. ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ


  More Kavita Lekhanam »