Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ವಸಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ತೆಗಾಂ ಯುವಜಣಾಂ ಸೆಮಿ-ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲೊ ಸುರ್‍ವಿಲೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರಾಚ್ಯೆ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 11 ವೊರಾಂಚೆರ್ ವಸಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಸಂಚಾಲನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಚಲ್ತಾ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಜೆರಿಮೆರಿಂತ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಡುಪಿಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಲಾಭ್ತಲಿ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಯೆ ಸುವಾತೆಂತ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಘೆತಲ್ಲಿ ಆಸುನ್ ಹಾಕಾ ವ್ಹರ್ತೊ ಪ್ರತಿಸಾದ್ ಮೆಳುನ್ ಆಸಾ.

ಕುಟ್ಮಾಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್ ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಾಚೆಂ ನವೆಂ ಭಿಂ ಕಿರ್ಲತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಸಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಸಾಂತುಮಾಯೆರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಬಾಯ್ ಹಿಲ್ಡಾನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನಾನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್; ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅನಂತ್ ಅಮೆಂಬಳ್, ಹಿಲರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ -ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ತೆರಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹಿಂ ಸಕಯ್ಲಿಂ, ಮುಂಬಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ;

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ವರ್ಗ್: (ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾ ಸಕಯ್ಲಿಂ)

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ರಿಯೋನಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ (ಕವಿತಾ: ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್, ಕವಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಲಿಶಾ ಡಿಸೋಜಾ (ಕವಿತಾ: ಉದ್ಯೋಗಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್, ಕವಿ: ಇನಾಸ್ ಅಲಂಗಾರ್)
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ವಿಯೋಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಕವಿತಾ: ಸೊಭಿತ್ ಫುಲ್, ಕವಿ: ಭಯ್ಣ್ ಆನೆಟ್ ಕೊರೆಯಾ)

ಯುವಜಣಾಂಚೊ ವರ್ಗ್: (ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿಂ)

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ಜ್ಯೋತಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ (ಕವಿತಾ: ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್, ಕವಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಎಲ್ವಿಟಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ (ಕವಿತಾ: ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್, ಕವಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಜೋಸ್ನಾ ಆಬ್ರೆವ್ (ಕವಿತಾ: ವ್ಹಯ್ ಸಂಸಾರ್ ಬದಲ್ಲಾ, ಕವಿ: ಗ್ಲೇನಿಶ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಅಲಂಗಾರ್)

ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟುನ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ಚಿ ಆನಿ ಆಮಿ ತ್ಯೆ ಜವಾಬ್ದಾರೆಂತ್ಲೆಂ ಚುಕಾರಿ ಮಾರಿನಾಯೆ, ಬಗರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ತಾಂಕಿಚಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಕ್ ವೊಳ್ಕುಂಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂಚಿಂ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ತಿಂ ವಾಚನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಆನಿ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಸಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಭಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಸಯ್ರೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅನಂತ್ ಅಮೆಂಬಳಾನ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಾಂ, ಆನಿ ತೊ ಖತ್ಕತೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂ ಥಂಯ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹ್ಯೆ ಕವಿತಾವಚನ್ ಸರ್ತೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ತಾಕೊಡೆ ಆನಿ ಒಲಿವೆರಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ತಾಂಚೊಯ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. ಲಗ್‌ಬಗ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ, ಹೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲೊ ಅನ್ಬೋಗ್, ಫುಡೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಆಮಿ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಉರ್ಬಾ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲಿ.

ವಸಯ್ ಸಂಚಾಲನಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕಾಫಿ-ಫಳಾರಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ.

- ಭಾತ್ಮಿ

 

 

कविता सादर सर्त: वसय थावन तेगां भुरगीं, तेगां युवजणां सेमी-फैनलाक

कविता ट्रस्ट संस्थ्यान चलोवन हाडच्या अखिल भारत कोंकणी कविता सादर सर्तेचो मुंबयांतलो सुर‍विलो पांवडो ह्याच सप्तेंबराच्ये १७ तारकेर सकाळीं ११ वोरांचेर वसय कोंकणी वेल‌फेर एसोसियेशन संचालनाच्या मुखेल्यांच्या सहयोगांत चल्लो. मुंबयांत पांच जाग्यांनी ही कविता सादर सर्त चलता आनी हांगासर विंचून आयलल्यांक ओक्टोबर १ तारकेर जेरिमेरींत सेमिफैनल चलतलें. हांगासर विंचून आयलल्यांक उडुपिंत चलच्या फैनलाक टिकेट लाभतली. मुंबयांत हर‍येक्ये सुवातेंतली संपूर्ण जवाब्दारी आशावादी प्रकाशनाच्या वल्ली क्वाड्रसान घेतल्ली आसून हाका व्हर्तो प्रतिसाद मेळून आसा.

कुटमाफेस्त आचरण करून आतां कोंकणी कवितावाचन स्पर्धो आसा केल्लेवर्वीं खरेंच जावन काळजांत कोंकणी मोगाचें नवें भीं किरलतेलें म्हणून, आपल्या स्वागत उत्रांनी वसय कोंकणी वेल‌फेर एसोसियेशनाचो अध्यक्ष मानेस्त रेजिनल्ड सांतुमायेर म्हणालो. बाय हिल्डान मागण्यांत सुर्वात केल्ल्या ह्या काऱ्यांत मानेस्त जॉनान सयऱ्यांक; मानेस्त अनंत अमेंबळ, हिलरी डीसिल्वा, वल्ली क्वाड्रस हांकां स्वागत केलो.

नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स -चाफ्रा देकोस्ता स्मारक भुरग्यांच्या कविता सादर सर्तेंत तशेंच रोहन आनी लवीटा मोंतेरो युवजणांच्ये सर्तेंत तेरा स्पर्धिकांनी भाग घेतलो. हीं सकयलीं, मुंबय मट्टाच्या दुसऱ्या हंताक पावलीं;

भुरग्यांचो वर्ग: (पंद्रा वर्सा सकयलीं)

पयलें इनाम: रियोना मस्करेन्हस (कविता: पयस पयस, कवी: वल्ली क्वाड्रस)
दुसरें इनाम: लिशा डीसोजा (कविता: उद्योगाच्ये वाटेर, कवी: इनास अलंगार)
तिसरें इनाम: वियोला फेर्नांडीस (कविता: सोभीत फूल, कवी: भयण आनेट कोरेया)

युवजणांचो वर्ग: (पंद्रा थावन तीस वर्सां प्रायेचीं)

पयलें इनाम: ज्योती अल्वारीस (कविता: पयस पयस, कवी: वल्ली क्वाड्रस)
दुसरें इनाम: एलविटा मेंडोन्सा (कविता: हांव स्वतंत्र, कवी: वल्ली क्वाड्रस)
तिसरें इनाम: ज्योस्ना आब्रेव (कविता: व्हय संसार बदल्ला, कवी: ग्लेनीश मार्टीस, अलंगार)

कवितावाचन सर्तेंत वांटेली जाल्ल्या सर्वांक इनामां वांटून वल्ली क्वाड्रसान, कोंकणी भास आमच्या मुकले पिळगेक पावोंवची जवाब्दारी आमची आनी आमी त्ये जवाब्दारेंतलें चुकारी मारिनाये, बगर आमच्ये तांकिची म्हिनत करुंक जाय. कवितावाचन स्पर्ध्याचो उद्देश कोंकणी भाशेची सोभाय, कोंकणी कविता आनी कोंकणी कवींक वोळकुंचें जावनासतां, कोंकणेच्या उंचल्या कविंचीं कविता घेवन तीं वाचन केल्यार बरें म्हणालो. आनी अपुरबायेचो स्पर्धो आसा करुंक जायती म्हिनत केल्ल्या वसय कोंकणी वेल्फेर एसोसियेशनाच्या सर्व कार्भाऱ्यांक उल्लास पाटयले. सयरो मानेस्त अनंत अमेंबळान हांव कोंकणेच्या मोगार पडलां, आनी तो खत्कतो मोग म्हाका आमच्या मंगळुरी कोंकणी लोकां थंय दिसता म्हणालो.

ह्ये कविता वचन सर्तेची तयाराय करुंक नेरी नज्रेत ताकोडे आनी ओलिवेरा डीसोजा हाणीं जायती म्हिनत केल्ली देकून तांचोय उपकार आटयलो. लग‌बग पांत्तीस लोक ह्या स्पर्ध्याक पळेवंक हाजर आसलो, हो आमकां पयलो अनभोग, फुडें खंडीत जावन हाच्याकी बरे रितीन आमी कवितावाचन स्पर्धो मांडून हाडुंक प्रेतन कर‍तल्यांव म्हणून हाजर आसच्या लोकांनी आपली उरबा वेक्त केली.

वसय संचालनाच्या मुकेल्यांनी काफी-फळाराची विलेवारी केल्ली.

- भात्मी

 

 Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್: ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿ ಪಯ್ಲೆಂ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚಿ ಫೈನಲಾಕ್ ನಿವಡ್

ಪಣ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚಿ ನಿವಡ್

ಕವಿ ಪರೇಶ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ 'ಚಿತ್ರಲಿಪಿ' ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದ್ವಾರಿಂ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ತೀಂತ್ ಜಾಲೆಂ ರಗತ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಉಡುಪಿ ಥಾವ್ನ್ ದೊಗಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮಲಾಡ್ ಥಾವ್ನ್ ತೆಗಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕಾಂದಿವಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ವಸಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್


More News »