Top Event / Story
ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಕಾಣ್ಕೋಣ್ಕಾರಾಕ್ ಜೀಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ನವೆಂಬರ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್, ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣಾಂತ್ ನವೆಂಚ್ ಉಂಚಾಯೆಚೆಂ ಮಾಪ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾವ್ಯರಸಿಕಾಂಕ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆಂತ್ ಧಲೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಿ.  ಹ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾಚೆಂ ಕಾವ್ಯ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಹಾಚೆಂ ಆದಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ಗಾರ್ ಸಭಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ತಶೆಂ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಕಾಣ್ಕೋಣ್ಕಾರ್ ಜೈತೆವಂತ್ ಜಾಲಿಂ.  ಸರ್ತ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆ ಆದಿಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಆಶಯ್ ಗೀತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಮಾತ್ಯೆ ಪರ್ಮಳ್
- ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್, ಆಂಜೆಲೊರ್
ಹೊ ಮನೀಸ್ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಆಸಾ. ಕಾಂಯ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ವಜನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕನಾಸ್ತಾಂ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಲಾ. ತವಳ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ಯಾದಿಂಚಿ ಸಾಂತ್ ಹಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ವ್ಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜಿವಾಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾದಿಂನಿ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಫಾತೊರ್
- ಆರ್. ರಾಮನಾಥ್
ದೆವಾಕ್ ಕೊಣ್ ಘಡಯ್ತಾ? ದೆವಾಕ್ ಘಡೊಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಲಾಗ್ತಾ? ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹಿ ಜಾಪ್ ಖರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಹುಜಿರ್ ದೆವಾಕ್ ಘಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹಾಂಗಾ ಬರಯ್ತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪದ್ವಾ ಹೈಸ್ಕುಲಾಂತ್ ಸತ್ತರಾವ್ಯಾ..
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ
- ಕಾಶಿನಾಥ್ ಶಾಂಬಾ ಲೊಲಿಯೆಂಕಾರ್
ಕಾಶೀನಾಥ್ ಶಾಂಬಾ ಲೊಲಿಯೆಂಕಾರಾಚ್ಯೊ ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಂತ್ ತಾಚೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ನವೆ. ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ತುಕಾ ಗುಸ್ಪಾಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಶಿರ್‍ಕಾವ್ನ್...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮರ್‍ಚೆಂ ಕಶೆಂ?
- ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳ್
ರೋಹಿತ್ ವೆಮುಲಾನ್ ಏಕ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ತಿಂಕ್ ಕವಿ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಕವಿತೆಚ್ಯೊ ಪಯ್ಲ್ಯೊ ಪಂಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಮಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಚೊ ಆನಿ ದಿಸಾನ್‍ದೀಸ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚ್ಯೆ ವವ್ಯಸ್ಥೆಚೊ ಏಕ್ ಜಾವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

News
ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕವಿ ಸುಧೀರ್ ಕೊಡಕಣೀಕ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮರಣ್
ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲೊ, ಪ್ರಾಯ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆವಿಶಿಂ, ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 8: ಜೀವ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಘಾತ್ -ಕವಿ ಜೋರ್ಜ್ ಬೋರ್ಜಸಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ
ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ನಾಂವ್ ’ಮರಣ್’ ಮ್ಹಳೆಂ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಿಸಾಂಟ್ ಚಿಂತ್ಪಾಪರಿಂ ದಿಸುಂಕ್ ಆಸಾ ತುಕಾ? ಹ್ಯಾ ವೈಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪಾಠ್‌ಥಳಾರ್ ಉಚಾರ್‍ಚೆಂ ...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Essays
ಬೊಬ್ ಡೈಲನಾಕ್ ನೋಬೆಲ್: ಗಿತಾಂ-ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ-ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿಚೆಂ ಲೇಖನ
ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ಮ್ಹಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚೆಂ ಘೋಷಣ್ ಜಾಲೆಂ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾನ್...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
World News