Top Event / Story
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ - 2: ಚಾ.ಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ 'ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಲಾ ರತ್ನ್' ಕೆದಳಾ ಜಾಲ್ಲೊ?

ಹ್ಯಾ ಕಂತಾಂತ್ ಧಾ-ವ್ಯೆ ಕ್ಲಾಶಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯೆ ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಕ್ ಆಮಿ ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಧರ್‍ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ದಿತಾಸ್ತಾನಾ 'ಸಮಿತಿ' ಕಶಿ ಘುಸ್ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯೊ ಚುಕಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ದೆಕುನ್, ಹೊ ವಿಶಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಘೆಜಾಯ್ ಆನಿ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಚುಕಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಆಡಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ. ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಚಾರ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಹುಜಿರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ನಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಭೊಗ್ಚೆಂನಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ದುರ್‍ಸಣೆಂ ಜೆಂ ಆಸಾ - ತೆಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಚೆರ್. ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಪ್ಲೆ ಮುಟಿಂತ್ ಧರುನ್ 'ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಂ ದರ್ಬಾರ್' ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೆರ್. ಆಮಿ ಚುಕಿ ಮಾತ್ರ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಚುಕಿವರ್ವಿಂ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಜೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಜಾತಾ, ಭುರ್ಗಿಂ ಜೆಂ 'ಚುಕಿಚೆಂ' ಶಿಕುನ್...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಧಾಂಪುನ್ ದವರಲ್ಲೆಂ ದಿರ್ವೆಂ
- ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್
ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಬಾಂಯ್ ಅಸ್ತಾನಾ, ನಳಾ ಉದಕ್ ಸರಾಗ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ, ಧಾ ಜಣಾಂಚಿ ಸಾಂಡುನ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಬಾಂಯ್ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್? ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾ "ಮ್ಹಜೆಂ" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉದಕ್ ಸುಕುನ್ ಮನಿಸ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾತಾ, ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಸಾಂಡುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ಚೊ ಜಾಂವ್ದಿ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಚಿಕಲ್
- ನವೀನ್ ಪಿರೇರಾ, ಸುರತ್ಕಲ್
ಬರ್‍ಯಾ ಆನಿ ವಾಯ್ಟಾ ಮಧೆಂ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಲಭ್. ಪುಣ್ ದೋನ್ ಪಾಡ್ ಪಡಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ಮಧೆಂ, ಮನ್ಶಾಂ ಮಧೆಂ, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ, ಪಾಡ್ತಿಂ ಮಧೆಂ, ವಾಟೆ ಮಧೆಂ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರಿಜಾಯಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದಯನೀಯ್ ಸ್ಥಿತಿ ಫುಡೆಂ ಯೆತಾನಾ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಅಶ್ಶಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾ?
- ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿ
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಂತ್ಲೊ ದಗಾಲ್ಬಾಜ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್‍ಚಿ ಕವಿತಾ ಶಕುಂತಳಾ ಕಿಣಿನ್ ಹಾಂಗಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಎಕಾ ಬಾಳಾಕ್ ಸುಖಾಳ್ ನಿದೆಕ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾವರ್ನಿ ಮೊವಾಳ್ ಜಾಗೊ ದುಸ್ರೊ ನಾ ಪುಣ್ ಆಯ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ಲಿ ಅನಿಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಕೀ ಆವಯ್ಚ್ಯಾಹರ್ದ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಘರ್
- ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆರ್. ಪಾ೦ಗ್ಳಾ
ಕವಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಹಿ ಕಾಣಿ ನ್ಹಯ್. ಹಕೀಗತ್. ಆಜ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಉರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಜಾಗತೀಕರಣಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಹೊ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

News
ಕವಿ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮರ್‍ತಾ: ಬಜ್ಜೋಡಿ ಕವಿತಾ ಭಿಂಗಾರಿಂತ್ ಜೊ. ಸಿ.
'ಕವಿ ಮರನಾ, ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್. ಹೆಂ ಸತ್. ಕವಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಜಿಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಕವಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮರ್‍ತಾ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ -6: ಕಾಳೊಕ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಮನಿಸ್ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್
ತಾತ್ವಿಕ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಕಾಳೊಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಗ್ಯಾನ್, ನಾ-ಸಮ್ಜಣಿ, ಅಶಿಕ್ಪಿ, ಅವಿವೇಕಿ, ಬೂದ್ ನಾಸ್ಚೊ, ವಾ ಖೊಟ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ ಆಧಾರ್‍ಚೊ, ವಾ ಬರ್‍ಯಾಥಾವ್ನ್ ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚೊ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Essays
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ: ಚುಕಿ ಶಿಕೊಂವ್ಚೆಂ ಧಾ-ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕ್
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಸ-ವ್ಯೆ ಕ್ಲಾಶಿಥಾವ್ನ್ ಧಾ-ವ್ಯೆ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಯ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್‍ಪಣಾಖಾಲ್ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
 
World News