ಆಕಾಂತಾ ವೆಳಾರ್ ಧೈರಾನ್ ತೊಂಡ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್: ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ
ಜ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಆಮಿ ವಾವುರ್‍ತಾತ್ ತ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಚೆಂ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ತರಿ ದೆಣೆಂ ಲಾಗ್ತಾತ್, ಆಮ್ಚೆ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಕಸಲ್ಯೋಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡ್ಣುಕೊ ಜರಿ ಘಡ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಾಗೂನ್ ಸಮಾಜ್ ಬಿಗಡ್ಟಾ ಅಶೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ದುಶ್ಟ್ ಪ್ರವೃತ್ತೀಂಕ್ ಆಡಾವ್ಪ್ ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಲಾಗ್ಣೂಕ್. ಹಾಚಿ ಶಾದೂರ್‍ಸಾಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಮನೀಸ್‌ಪಣಾಚಿ ಭಾವನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂತ್ ಸದಾಂಚ್ ಜಾಗೃತ್ ಆಸ್ತಾ, ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ದರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜೂಂಕ್ ಜಾಯ್, ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ ಹಿ ಸಮಾಜಾ ಖಾತೀರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಜೊಂ ಮೆರೆನ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಲೆಂ, ತೊ ಮೆರೆನ್ ಹಿ ಸಾಮಾಜೀಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳಪ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಥಾರ್‍ತಲೆಂ.... ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಕವಿ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮರ್‍ತಾ: ಬಜ್ಜೋಡಿ 'ಕವಿತಾ ಭಿಂಗಾರಿಂತ್' ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ
 'ಕವಿ ಮರನಾ, ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್. ಹೆಂ ಸತ್. ಕವಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಜಿಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಕವಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮರ್‍ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಕಾನ್-ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್, ಕಾಂಯಿಂಚ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ವೊಗೊಚ್ ಬಸಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ ತೊ ಮರ್‍ತಾ' ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬಾಪ್ ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ. ತೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ 15 ತಾರಿಕೆರ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ‘ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಭಿಂಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಬಜ್ಜೋಡಿ ತಶೆಂ ಆಸ್‍ಪಾಸ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ರೊಸಾಳ್ ಜೆವಣ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ಸುರ್‍ವೆರ್ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಣೆ ಕಾರ್ಯಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ
- ಕಾಶಿನಾಥ್ ಶಾಂಬಾ ಲೊಲಿಯೆಂಕಾರ್
ಕಾಶೀನಾಥ್ ಶಾಂಬಾ ಲೊಲಿಯೆಂಕಾರಾಚ್ಯೊ ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಂತ್ ತಾಚೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ನವೆ. ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ತುಕಾ ಗುಸ್ಪಾಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಶಿರ್‍ಕಾವ್ನ್...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಮಾಂಯ್
- ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಂಞ್, ಆಂಜೆಲೊರ್
ಎಕ್ಯೆ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಆನಿ ಉಂಚಾಯ್ ಮೆಜ್ಚ್ಯಾ ತಸಲಿ ನ್ಹಯ್. ತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಗ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ಸಬ್ದ್ ಪಾವನಾಂತ್. ತರೀ ಕವಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಮಾ ರೂಪಕಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ವ್ಹರ್‍ತೆಪಣ್ ವರ್ಣಿತಾತ್. ಆವಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಜೀಬ್ ಉಜ್ಯಾಚಿ
- ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್
ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರಚ್ ಶಿರಾಂ ಶಿರಾಂನಿ ವ್ಹಾಳುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಗಾಧ್ ರಗ್ತಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾವಿಶಿಂ, ನಿದೆಂತೀ ಘೊಳ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾ ಕೋಣ್? ಹಾಂ! ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ನಳಾನ್ ಉದಕ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ! ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಮೋಲ್ ಕಳ್ಚೆಂ?...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದವರ್
- ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ
ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ನಂತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಕವಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಮರಣ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಫೊಂಡಾಚೆರ್ ಫುಲಾಂ ಉಡಯ್ನಾಕಾತ್, ರಡನಾಕಾತ್, ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ನಾಕಾತ್, ವಾಜ್ಪಾಂ ನಾಕಾತ್, ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಪೇಟ್ ನಾಕಾ, ಬೊಂದೆರಾಂ ನಾಕಾತ್, ಫೊಂಡ್ ಬಾಂದ್ಚೊ ನಾಕಾ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

News
ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಫುಡಾರ್‌ಪಣಾಂತ್ 2017 ವರ್ಸಾಚೆಂ ಇಕ್ರಾವೆಂ 'ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್' ದುಬಾಯ್ ಶೆರಾಂತ್
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದುಬಾಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಚಲಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದಬಾವ್ ತಶೆಂ ಹುಮೆದ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ. ದುಬಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 5: ಮುಖೊಟಿಂ, ಅಸ್ಲೀಯತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಪಯ್ಣ್ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್
ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಥರಾಚ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಉಪಲಬ್ಧ್ ಜಾತಾತ್ ವಾ ಜಾಯ್ಜಾಯಿಚ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ, ಕೊಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Essays
ಸಂಗೀತಾಕ್ ತಾಳ್ ಸೊಭಾಯ್ ದಿತಾ ತಶೆಂ ಕವಿತೆಕ್ ಛಂದಸ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಸ್ ಅಲಂಕಾರ್ ದಿತಾತ್
ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕವಿತಾ ದಿವಂಗತ್ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚ್ಯೆ ಶಯ್ಲೆಚೆರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಆಸಾ. ಕವಿತೆಚೆ ಪ್ರೇಮಿ ತಶೆಂ ಚಿಂತಾತ್ ತರ್ ಹಾಂವ್...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
World News