ಸಂತೊಸ್, ದೂಖ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಲಿಸಾಂವಾಂ: ಕವಿ ಕಹ್ಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನಾಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
ಜೆದ್ನಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಬನಾನ್ ಶೆರಾಂತ್ ರಾವ್ಲಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಭೋವ್ ಸಂತೊಸ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ: ದರ್ಯೊ ಆನಿ ದೊಂಗ್ರಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ, ಆನಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಚ್ಯಾ ವೊಣದಿಂಚೆರ್ ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ; (ಕವಿತಾ ವಾ ತತ್ವಾಂ), ತಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆಜೂನ್ ಖಂಚುನ್ ಉರ್‍ಲಾಂ. Our lives are like quilts - bits and pieces, joy and sorrow... ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್

ಪಪ್ಪಾ ವಾಂಗ್ಡಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಶದಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮ್ಮೆಲನಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾವಳೀಂಕ್ ವಚ್ಪಾಕ್ ಖೂಬ್ ಆವಡ್ಟಾಲೆಂ. ನವ್ಯೊ ವಳ್ಖಿ ಜಾತಾಲ್ಯೊ ತಶೆಂಚ್ ನವೆ ನವೆ ವಿಚಾರ್ ಆಯ್ಕೂಂಕ್ ಮೆಳ್ಟಾಲೆ. ಹಾಂವಯ್ ಕೆನ್ನಾಯ್ ಲೇಖನಾಕಡೆನ್ ವಳತ್ ಅಶೆಂ ಮಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸೂಂಕ್ ನಾಸ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಶಾರಾವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂಚ್, ಚಡ್ ಕರೂನ್ ಉಲ್ಲ್ಹಾಸ್ ಬುಯಾಂವಾಲ್ಯಾ ‘ಮಂಗ್ಳೂರಾಚ್ಯಾ ಶಾರಾಂತ್’ ಹ್ಯಾ ಗಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್. ಪೂಣ್ ಮಂಗ್ಳೂಕಾರಾಂಚೆಂ ಲೆಖನ್, ತಾಂಚಿಂ ಕವನಾಂ, ಗಿತಾಂ ಆಯ್ಕೂಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮಾತ್ ಅಸಲ್ಯ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಮ್ಮೆಲನಾನೀಂಚ್. ಅಶೆಚ್ ಎಕೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಶದೆಕ್ ವಳಖ್ ಜಾಲಿ ತಿ ಮಂಗ್ಳೂರ್‍ಚೆ ನಾಮ್ನೆಚೆ ಕವಿ ಚಾ.ಫ್ರಾ. ಡಿಕೊಸ್ಟಾ ಹಾಂಚಿ. ಕವಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸೀಸ್ ಡಿಕೊಸ್ಟಾ ಹಾಂಕಾಂ ಸಗ್ಳೆ ಚಾಫ್ರಾ ಡಿಕೊಸ್ಟಾ ಮ್ಹಣುನಚ್ ಉಲ್ಲೆಖ್ತಾಲೆ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಏಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
- ಜೊನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಕಸಲೆಂ? ಕ್ರಾಂತಿ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ! ಬಂಡಾಯಾಚೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಪೆಟುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ. 'ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವಾಟ್ಲೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿ ಕ್ರಾಂತಿ ವೋತ್' ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ ಪಳೆಯಾ, ತಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಮೌನ್ ರುದಾನ್
- ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್
ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಆಮಾಸ್ ನಖ್ಖಿ ಜಾತಾನಾ ಮೊನ್ಯಾ ರುದಾನಾಂಕ್ ಸಗ್ಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಲ್ತಾ, ಕಾಂಪ್ತಾ. ಹ್ಯೆ ದುಖಿಕ್ ಚಂದ್ರೆಮ್ ಲೆಗುನ್ ಗಿತಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಆನಿ ಕಸಲಿಂ ಗಿತಾಂ? ಆಮಾಶೆಚಿಂ ಗಿತಾಂ. ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಹ್ಯೆ ದುಖಿಕ್ ಶಮನ್ ಕರ್‍ಚಿ ಸಕತ್ ನಾ...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
ಓಹ್ಹ್!
- ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್
ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಕವಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಣೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾದೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ತಾಚ್ಯಾ 'ಅರಬ್ಬಿ' ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಶ್ಹೆರಾಂ, ಶಿಯಾಸಣಾಂ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್
- ರುಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್
ಆಪುಟ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಶಾಹಿ ಕವಿ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್, ಆಜ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಾಡುನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ವೊಳಿಂನಿ ಮಾತ್ರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಯಾ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

News
’ಕವಿತಾ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯೆ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಓರ್ಕಿಡ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ’ಕವಿತಾ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ವೆಳಾರ್ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Criticism
ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ’ಬಜಾರ್’ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ವೊಳ್ಕೆ ಲೇಖನ್ : ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಿಣಿ ಆನಿ ಜಿವಿತಾ ಮಧ್ಲೊ ಅಂತರ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಜಿಣಿಚ್ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ ಭರುನ್ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆತಾನಾ ತೊ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Essays
ಕವಿ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭೆಟ್
ಮ್ಹಜೊ ಈಷ್ಟ್ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಫೊನಾಚೆರ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ ಹಾಂಚೆಂ 'ಅರಬ್ಬಿ' ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚಿಜಾಯಿಚ್ ...   चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
 
World News