ಮತ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಜಾಗ್ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಠಾಗೋರ್
ಜಿಣ್ಯೆ ನಾಣ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ಕೂಸ್ ಜರ್ 'ಭಿರಾಂತ್' ತರ್ ದುಸ್ರಿ ಕೂಸ್ 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್'. ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಜೀವಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆಶೆತಾ, ಜಾಂವ್ ತಿ ಮೊನ್ಜಾತ್ ವಾ ಮನಿಸ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಂಘರ್ಶಾವಿಣೆಂ ಲಾಭಲ್ಲೆಂ ನಾ ವಾ ಲಾಭ್ಚೇಂಯ್ ನಾ.  ಸಂಘರ್ಶಾಂತ್ ಮನಿಸ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಆಪ್ಲೆ ಸಕ್ತೆಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರುನ್ ಸಲ್ವತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ಭಾಯ್ಲೆ ಸಕ್ತೆಶಿಂ ಉಲೊ ದಿತಾ. ಆನಿ ಅಸಲೆ ಸಕ್ತೆಕ್ ಕೊಣ್ ದೇವ್-ದೇವತಾ-ದೇವಿ ರುಪಾನ್ ಉಲೊ ದಿತಾನಾ, ವೈಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ 'ಕೊಣೆಂಚ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಳೆನಾತಲ್ಲೊ ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾರ್ ನಾ, ಬಗರ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ನಾ-ಸಮ್ಜಣೆಚೊ... ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ವಾಯ್ಟಾಂ ವಿರೋಧ್ ಕವಿಂನಿ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ಜಾಯ್ : ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾವೆಳಾರ್ ಕೇಕಿ ದಾರುವಾಲಾ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಸ್ತಾಚೆ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೆ. ಎಸ್. ರಾವ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಒರ್ಕಿಡಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾನ್ ಹಾತಾಳ್ಳಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಶಾಣೆಪಣಾಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಖ್ಖಿ ಸಾಂಜ್ ಯಾದಗಾರ್ ಕೆಲಿ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಕವಿ ತಶೆಂ ನವಲ್‌ಕಾರ್ ಕೇಕಿ ಎನ್. ದಾರುವಾಲಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾವೆಳಿಂ ಕೊಂಕಣಿಚೆ ಕವಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಶಿಕ್ಪಾಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್‍ಚೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಶಿಕ್ಷಕ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆ. 'ಕವಿತಾ: ಸೊಧ್ನೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ್'  ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಹೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಆಸಲ್ಲೊ.  ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ತಶೆಂ ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಆದ್ಲೊ ಐ. ಪಿ. ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿ ತಶೆಂಚ್ ಚರಣ್ ಸಿಂಘ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಕಾ, ವಿದೇಶ್ ವ್ಯವಹಾರಾ ಲಗ್ತಿ ವಿಶೇಸ್ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ರುದಾನ್
- ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ
ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕವಿಂಕ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಗ್ಸಿಲಿ ಚಂಗಾಯ್. ಸುಕ್ಣಿಂ ಕವಿಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಡ್ ಆನಿ ಗಡ್ ಉತ್ರುನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ರಿತಿನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿಂ ಹಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ಕವಿಚ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಕೀ ಪಾಕಟೆ ದಿತಾತ್. ಅಸಲಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ಆಜ್...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಗೋಡ್ ಕಸಾಯ್...?
- ಸ್ಟೀಫನ್ ಡಿ'ಸಿಲ್ವ, ಮುಲ್ಕಿ
ಆವಯ್ಚೆ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯೆವಿಶಿಂ ಕವಿತಾಂ ಸರಾಗ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ನವೊಚ್ ಕವಿ ಆವಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಪ್ರತಿಮಾ ವಾಪರ್‍ನ್ ವರ್ಣಿತಾನಾ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಮುಲ್ಕಿಚೊ ಸ್ಟೀಫನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ದುಬಾಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ನ್ ಆಸಾ. ಉಜ್ವಾಡ್, ವಾರೆಂ, ಉದಕ್...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ದರ್ಯೊ, ವಾರೆಂ ಆನಿ ಮನೀಸ್
- ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ತೀರ್ಲ್ ಆನಿ ಠರಾವಣ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಆಸುಂ, ತಾಚಿಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕವಿತಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಸುಖಾಳ್ ಸುಮಧುರ್ ಅನ್ಭೊಗ್ (delight) ಜಾತಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಂ ಸಂಗೀತ್. ಘೊಸ್ ಘೊಸ್ ದಾಕೊ ದೆಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ..
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಘರ್‍ಚಿ ವಾಟ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾ
- ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್
ನಗರೀಕರಣಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾ ಲೊಟಾಕ್ ಮನಿಸ್ ಶ್ಹೆರಾಂ ಕುಶಿನ್ ವ್ಹಾಳುನ್ ಗೆಲಾ. ಪಾಟಿಂ ಪಳೆತಾನಾ ಬಾಳ್‍ಪಣಾರ್ ಗುಡ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ ವಾಟಚ್ ಕೊಂಕ್ರಿಟಿಚ್ಯಾ ಆವ್ರಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ತೆಣೆಂ ಹೆಣೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಇಟೆ. ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್‍ಯ್...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

News
ಕವಿ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮರ್‍ತಾ: ಬಜ್ಜೋಡಿ ಕವಿತಾ ಭಿಂಗಾರಿಂತ್ ಜೊ. ಸಿ.
'ಕವಿ ಮರನಾ, ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್. ಹೆಂ ಸತ್. ಕವಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಜಿಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಕವಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮರ್‍ತಾ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ -6: ಕಾಳೊಕ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಮನಿಸ್ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್
ತಾತ್ವಿಕ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಕಾಳೊಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಗ್ಯಾನ್, ನಾ-ಸಮ್ಜಣಿ, ಅಶಿಕ್ಪಿ, ಅವಿವೇಕಿ, ಬೂದ್ ನಾಸ್ಚೊ, ವಾ ಖೊಟ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ ಆಧಾರ್‍ಚೊ, ವಾ ಬರ್‍ಯಾಥಾವ್ನ್ ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚೊ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Essays
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ-3 :ಬಿ. ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ - ಹ್ಯಾ ಮಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಂತಾಂನಿ, ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾಠ್ ಪುಸ್ತಕ್ ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
 
World News