Top Event / Story
ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್. 'ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ - ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಜಿವಿತ್' ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪಾಚೆಂ ಘಡಿತ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ 'ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊ - ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಜಿವಿತ್' ಕಾರ್ಯೆಂ, ಅಡೇಜ್ ವೊರಾಂನಿ, ತೀನ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್, ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಚನಾ ಮಾರಿಫಾತ್, ತಶೆಂಚ್ ಇಜಯ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ತಾಚೆ ಸಮಾಧಿಲಾಗಿಂ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಕ್ ಮುಖಾರ್ ದವರುನ್ 'ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರುನ್, ಕೊಂಕಣಿಂತಚ್ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ. ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊ ಫೌಂಡೇಶನಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾರ್ಚ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಡೆ-ಚ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ವೊರಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಯಾದಗಾರ್‍ ಪಯ್ಣಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ತೆಸಾಂವ್ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಭಾವ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಭಾವೊಜ್ ಆಲಿಸ್ ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಗಿಮೆ ಉಜೊ
- ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್‍ಮುದೆ
ಉಜ್ಯಾಕ್ ಕೆದಳಾ, ಕಶೆಂ ಆಮಿ ಬಲಿ ಜಾತಾಂವ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಜಶೆಂ ಸೊನೆಂ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಭಸ್ಮಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ರೂಪ್ ದಿವ್ಯೆತಾ, ತಶೆಂ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಕಯ್ ಏಕ್ ಆಕಾರ್ ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪಿಡಾ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಎಕ್ಸುರೊ
- ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ
ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ಲೈಟಾ ಖಾಂಬ್ಯಾನ್ ಚಾಂದ್ನ್ಯಾಕ್ ಆಶೆವ್ನ್ ರಾತಿಕ್ ಜಳಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ, ಬೋವ್ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾನ್ ತಾಕಾಚ್ ಜಳೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹಿ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಕೊಣಚ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಕುಂಕ್ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಚಾಂದ್ನೆಂ ತಾಕಾ ಲಾಭುಂಕ್ ನಾ. ನಿರಾಶೆನ್ ತೊ ಮರುಂಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್?...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ದೆವಾ, ರಾಗ್ ಕಾಡಿನಾಕಾ!
- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್
ನೇಪಾಲಾಂತ್ ಜಿ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣಿ ಜಾಲಿ, ತೆ ಪಾಟ್‍ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಕವಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್‍ತಾ: ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತಾನಾ ಎಕೆಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ವೆವೆಗ್ಳೊ ಕಾಳ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥೊಡೆಚ್ ದೀಸ್, ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿ ಉಪ್ರಾಂತ್
- ಸಲ್ಮಾ
ಎಕಾ ಘೊವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸದಾಂಯ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸುನಯ್, ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪೊಕೊರ್‍ನ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಖಂತಿ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಸದಾಂನೀತ್ ತೊಪುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಭಾಲಿಯೊ, ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣೆಕ್ ಮರಾ ಪಾಸುನ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

News
ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 'ಆಂಗಾಂತ್ ಕವಿ ರಿಗ್ಲಾ' ಕವಿತೆಚೆರ್ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಆನಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ
ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸೃಜನಶೀಳತಾ ತಶೆಂ ವ್ಯಾರೆಲಿ ಮದ್ಲ್ಯಾ ದ್ವಂದ್ವಾಂ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲುನ್, ಹಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಣ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಸವಾಲಾಂ...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Criticism
ಸಮಾಜಾಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಚಾಲಿಚೆರ್ ನದರ್ ದವರ್‍ಚೊ ಮೋವ್ ಮನಾಚೊ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ
ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಫಕತ್ ಆಬಾ, ಪೂತ್, ನಾತು ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಕ್ ಲಾಂಬುನ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕವಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಚಾಲಿಚೆರ್ ನದರ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಮೋವ್ ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Essays
ಜೆ ಬಿ ಮೊರಾಯಸಾಚ್ಯಾ ಮರ್‍ಣಾಂತ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ರಾಟಾಕ್ ಸಾಂಡ್ಲೊ
ಸತ್ತರಾವ್ಯಾ ದಶಕಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಸೊಫಾಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿರ್ವಿಶೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
World News