Top Event / Story
ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕಶಿ?/कविता बरोंवची कशी? : ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕ್ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ ಹಾಚೆಂ ಲೇಖನ್

ಸರ್, ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕಶಿ? ಮ್ಹಣುನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಯುವಜಣಾಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‍ತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗುಂ? ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ, 'ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಹಾಂವಚ್ ಬರಯ್ತೊಂ ನ್ಹಯ್?' ಮ್ಹಣುನ್. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಅಣ್ವೆಪಣ್ ಜಾತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, 'ಬರಯಾ, ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಸಾಧ್ಯತೆಕ್ ರಾಕುನ್ ರಾವಾ!' ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. 'ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ವ್ಹಯ್ ಯಾ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?' ವಿಚಾರ್‍ತಾತ್; 'ತೆಂ ವಾಚ್ಪಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಆಮಿ ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮೌನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ' ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಹಾಚ್ಯಾಕಯ್ ವ್ಹರ್‍ತೆ ತೃಪ್ತೆಚಿ ಜಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯೆ ಮರ್‍ಯಾದೆಕ್ ಭೋವ್ಶಾ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಅಶೆಂ ವಿಚಾರ್‍ತಾತ್. ಪುಣ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಯೆ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಕೊಣಾಲೆ ಹೆ ತಿಳೆ?
- ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ
ಜಿ ಪಾಟ್‍ಭುಂಯ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ತಿ ಚಿಂತಾನಾಂಚ್ ಹೆ ಕವಿಯತ್ರಿಚ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಶೀಳತೆಕ್ ಮನ್ ಖುಶಿ ಖುಶಿ ಖುಶಿ ಜಾತಾ. ರೇಲ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿರಾಮ್ ಘರಾಂತ್ ಏಕ್ ಆರ್ಸೊ (ಆಯನೊ) ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಆರ್ಸ್ಯಾಚೆರ್ ಜಾಯ್ತೆ ತಿಳೆ ಕೊಣ್‍ಕಿ ಬಾಯ್ಲಾಂ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ತಯಾರಾಯ್
- ಕುಂವರ್ ನಾರಾಯಣ್
ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ದಿಂವ್ಚಿ, ಭುಕೆಚ್ಯಾ ಲಾಸಾಂವಿಶಿಂ ಉಲೊಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಭುಕೆವಿಶಿಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ಏಕಚ್ ಉತರ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ಉರಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪುರಾಯ್ ತಿ ಭುಕ್ ನಿವ್ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಧಾನಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಹಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಶಿರ್‍ಶಿರೊ ಉಟ್ತಾ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ವಾಟ್
- ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿ
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಚೆರ್ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆಡಂಭರಾಚೆರ್ ಹೊಂದುನ್ ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಕಳ್ತಾ. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಮಾಗ್ಚಿ ರೀತಯ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಆಸ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಫರಕ್, ವಾತಿ ಜಳೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಫರಕ್. ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಂತಯ್ ಫರಕ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಪಾಡೆಲಿ
- ರಮೇಶ್ ಸಾಜು ಘಾಡಿ, ಸಾಳ್ಗಾಂವ್
ಪಾಡೆಲಿ (ಮಾಡಾರ್ ಚಡುನ್ ನಾರ್‍ಲ್ ಕಾಡ್ಪಿ) ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾಡಾರ್ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಮನೀಸ್. ತಾಚೊ ಸಂಸಾರ್ ವೆಗ್ಳೊ. ತೊ ಶಿರ್‍ಲ್ಯಾಬರಿ ಮಾಡಾರ್ ಚಡ್ಚಿ ಕಲಾ ಜಾಣಾ. ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಚಡುನ್, ಥಳಾಂತ್ ಸಾಸ್ಪುಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿ ಶಿರ್...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

News
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಕಾಣ್ಕೋಣ್ಕಾರಾಕ್ ಜೀಕ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ನವೆಂಬರ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್, ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣಾಂತ್ ನವೆಂಚ್ ಉಂಚಾಯೆಚೆಂ ಮಾಪ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ...   चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 9: ಸ್ವೀಡಿಶ್ ಕವಿ ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರಾಚೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್
ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಶಾಸ್ವಿತ್ ನಾ, ಹೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಜಿಯೆಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮನಿಸಚ್ ಶಾಸ್ವಿತ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ವಿಸ್ರುನ್ ಜಿಯೆತಲೊ ಮನಿಸ್ ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Essays
ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಕವಿ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಕವಿತಾ ಆನಿ ಭಾಸ್
ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಭಾವನಾಂ, ನಾಜೂಕ್ ಆನಿ ಮೊವಾಳ್. ಕವಿತೆಂತ್ಲೆ ಸಬ್ದ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ, ಕೊಗ್ಳಿಚ್ಯಾ ಗಾಯಾನಾ ಬರಿ ಮಧುರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ...   चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
World News