ಸಾಹಿತಿಂನಿ 'ಸ್ತ್ರೀವಾದ್' ಸಬ್ದಾಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್- ಡೊ. ಜೋಷಿ
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಭೊಂವಾರಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕಲ್ಲೆಬರಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಖೂಬ್ ಲಾಭ್ತಾ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಚೆ ಭಾಯ್ರ್ ಮೂಳ್ ಆನಿ ಮುಳಾವೊ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಂಮಧೆಂ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗೀ ಆಸಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಬಾಂಧ್ ನವ್ಯಾನ್ ರುತಾ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್‍ತಾ. ದೆಕುನಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾನಾ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗೀ ... ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ : ಕವಿ ಯೊಹಾನ್ ವೊಲ್ಫ್‌ಗಂಗ್ ಫೊ‌ನ್‌ ಗಾಥಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಎಕೊಡಿ ನದರ್ ಮಾರುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ತೀನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಹಂತಾಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್; ಜನನ್, ಮರಣ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂ ಮದ್ಲಿ ಆವ್ದಿ 'ಜಿವಿತ್'. ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್; "There are three stages in a person's life, birth, their life and death. They are not conscious of birth submit to death and forget to live." ತ್ಯಾಚ್ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ದುರ್ಭಿಣ್ ನದರ್ ಘಾಲುನ್ ಮಾತ್ಶೆಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲೆಂ ತರ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ; ಭುರ್ಗೆಪಣ್, ತರ್ನಾಟ್‌ಪಣ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾತಾರ್‌ಪಣ್. ಹಿ ಬೌಧಿಕ್ ನದರ್ ತರ್, ತಾತ್ವಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಪ್ರಕಾರ್; ತರ್ನೆಂ (ಮೋವ್), ತರ್ನಾಟ್‌ಪಣ್ (ಬಳಿಶ್ಟ್), ಆನಿ ಮ್ಹಾತಾರ್‌ಪಣ್ (ಅಶಕ್ತ್ ವ ಬಳ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಹಂತ್). ಹ್ಯಾಚ್ ನದ್ರೆಕ್ ಆನಿಕ್‌ಯೀ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ಲಿ ತರ್, ತರ್ನೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ವಾರ‍್ಯಾಚೊ ವೆಪಾರ್
- ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್
ತೀನ್ ನಮುನ್ಯಾಚೆ ವೆಪಾರಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದುನ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾವಿಣೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಪೊಟ್ ಭರನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಣ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊಂವ್ದಿ, ಹಾಂಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬೊಂವ್ಚೆ ಖಾತೀರ್, ಹಾಂಚೊ ವೆಪಾರ್ ವಾಡೊಂವ್ಚೆ ಖಾತೀರ್...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಫ್ಯಾಶನ್
- ಪಿ.ಜೆ.ಕರುಗಳ್ನಡೆ, ಬಾರ್ಕುರ್.
ಆದಿಂ ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ವಸ್ತುರ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ. ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ವೆಂಗುನ್ ರಾವಲ್ಲಿ. ತರೀ ಮಾನ್-ಮಾನ್ಸುಗೆಕ್ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ಧ್ಯಾನ್ ದಿತಾಲೊ. ಕೂಡ್ ಉಗ್ತಿ ದವರಿನಾತಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ. ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾ. ತರೀ ಮಾನ್-ಮಾನ್ಸುಗೆಕ್ ಭಾಜುನ್ ಖೆಲಾಂ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ
- ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್
ಕವಯಿತ್ರಿಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಮುವಾದಾಚೊ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ. ಮನೀಸ್ ಮನ್ಶಾಚೊ ಜೀವ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಜಿವಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೊಲ್ ನಾ. ಹೊ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವೊಂವ್ಕ್ ಆಜೂನ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ತಿ ಉಲೊ ಮಾರುನ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಪಾವ್ಸ್ ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಪಯ್ಶಾವಾಲ್ಯಾಂಕ್
- ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್, ಪುತ್ತೂರ್
ರೈತಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ವೊರ್ವೆಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮೊಲ್ ಮೆಳುನ್, ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾತಾಕ್ ದುಡು ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾ. ತೊ ಖಾವ್ನ್ ಜೇವ್ನ್ ದಾಧೊಶಿ. ಜಿವಾಕ್ ಜಾಯ್ಪುರ್‍ತಿ ಕಸ್ರತ್ ಸದಾಂಚ್ ಲಾಭ್ತಾನಾ, ನೀದಯ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ಪಡ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾದೀಕ್ ಮನ್ಶಾನ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕಾಮಾಚೆರ್...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

News
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ: ಬಾರ್ಕೂರ್ ರಾಯರತೋಟಾಂತ್ ಕವಿತೆಚೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜ್ಯೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯೆ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ರಾಯರ್ ಪೇಟೆಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಹ್ಯೆ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣ್...   चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 11: ಲೆಬನೀಸ್ ಕವಿ ಕಹ್ಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾವೋಇಸಮಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅನುವಾದ್ (ಜಿವಿತಾಸೊಭಾಣ್) ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಶಿಕುಂಕ್/ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆಂ; ಪ್ರಾಚೀನ್ ಚಾಯ್ನೀಸ್...   चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

Essays
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
ಪಪ್ಪಾ ವಾಂಗ್ಡಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಶದಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮ್ಮೆಲನಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾವಳೀಂಕ್ ವಚ್ಪಾಕ್ ಖೂಬ್ ಆವಡ್ಟಾಲೆಂ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
 
World News