ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸರ್ತ್: ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ಚೆ ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಶಾಳೆಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂಚ್ಯಾ ಎಕುಣ್ವೀಸ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲೆ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ದತ್ತರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್, ಕುರ್ಚೊರೆಂ; ವೃಕ್ಷ ಕರ್ಮಲಿ, ಪಾರ್ವತಿ ಬಾಯ್ ಚೌಗುಳೆ ಕೊಲೆಜ್; ರಿವಾ ದೆ ಒಲಿವೇರಾ, ಫಾ. ಆಗ್ನೆಲ್ ಕೊಲೆಜ್, ಪಿಲಾರ್; ಸುಶ್ಮಿತಾ ಪೈ ಕಾಣೆ, ಮಡ್ಗಾಂವ್; ... ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಕಾ ವಿಮಲ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ತಶೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಕಾ ವಿಮಲ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಎವರ್‌‍ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ 'ದೇವಿ ನಿನ್ಕಾಸಿ' ಪುಸ್ತಕಾ ಖಾತೀರ್ ರುಪಯ್ 1 ಲಾಖ್ ನಗ್ದೆನ್, ನವೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಭ್ರಮಾವೆಳಿಂ ಫಾವೊ ಜಾತಲೊ. ಮೆಲ್ವಿನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸುಧಾ ಖರಂಗಟೆ ಹಿಚ್ಯಾ 'ಕಪ್ಯಾಳೆಂ' ಪುಸ್ತಕಾ ಖಾತೀರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ರುಪಯ್ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ಫಾವೊ ಜಾತಲೊ ತರ್, ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಲೇಖಕ್, ಸಂಶೋಧಕ್ ಅರವಿಂದ್ ಭಾಟೀಕಾರ್ ಹಾಂಕಾಂ 'ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಜೀವನ್ ಸಿದ್ಧಿ' ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸೈತ್ ರುಪಯ್ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ನಗ್ದೆನ್ ಆಟಾಪ್ತಲೊ. ನವೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾವೆಳಾ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಂಚೊ ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಪ್ರತಿಭಟನ್
- ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿ
ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಜಾತಾನಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಘಡ್ತಾಚ್. ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಫಕತ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಮೊನ್ಜಾತಿ, ಸುಕ್ಣಿಂ, ಮೂಸ್ ಆನಿ ಪಿಸೊಳ್ಯಾಂಕೀ ಆಸಾ. ತೀಂಯ್ ತಾಂಚೆರ್ ಅಕ್ರಮ್ ಜಾತಾನಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ಪ್ರತಿಭಟನ್ ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಫುಲಾಂ ಖಂಯ್ ಗೆಲಿಂ?
- ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್
ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ಖಾಲಿ ಬಶಿಯೆಪರಿಂ. ಕೆದ್ನಾಂ ಬಶಿಯೆಂತ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾತ್ ತೆದ್ನಾಂ ಖಾಲಿ ಬಶಿ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಖಾಲಿಪಣ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ನ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾವೆಳಾರ್ ಖಾಲಿ ಬಶಿ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ತಾ. ಭೊಂವ್ತಿಂ ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ರುದಾನ್
- ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ
ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕವಿಂಕ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಗ್ಸಿಲಿ ಚಂಗಾಯ್. ಸುಕ್ಣಿಂ ಕವಿಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಡ್ ಆನಿ ಗಡ್ ಉತ್ರುನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ರಿತಿನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿಂ ಹಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ಕವಿಚ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಕೀ ಪಾಕಟೆ ದಿತಾತ್. ಅಸಲಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ಆಜ್...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಗೋಡ್ ಕಸಾಯ್...?
- ಸ್ಟೀಫನ್ ಡಿ'ಸಿಲ್ವ, ಮುಲ್ಕಿ
ಆವಯ್ಚೆ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯೆವಿಶಿಂ ಕವಿತಾಂ ಸರಾಗ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ನವೊಚ್ ಕವಿ ಆವಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಪ್ರತಿಮಾ ವಾಪರ್‍ನ್ ವರ್ಣಿತಾನಾ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಮುಲ್ಕಿಚೊ ಸ್ಟೀಫನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ದುಬಾಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ನ್ ಆಸಾ. ಉಜ್ವಾಡ್, ವಾರೆಂ, ಉದಕ್...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

News
ಉಡುಪಿ ಥಾವ್ನ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಜಣಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಚಲೊಂವ್ಚೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ - ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಉಡುಪಿ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ -7: ಮತ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಜಾಗ್ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್
ಜಿಣ್ಯೆ ನಾಣ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ಕೂಸ್ ಜರ್ 'ಭಿರಾಂತ್' ತರ್ ದುಸ್ರಿ ಕೂಸ್ 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್'. ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಜೀವಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆಶೆತಾ, ಜಾಂವ್ ತಿ ಮೊನ್ಜಾತ್ ವಾ ಮನಿಸ್...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Essays
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ-3 :ಬಿ. ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ - ಹ್ಯಾ ಮಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಂತಾಂನಿ, ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾಠ್ ಪುಸ್ತಕ್ ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
World News