ಕವಿತಾ ಮೊನೆಪಣ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್‍ಚಿ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಕಲಾ: ಆರುಂಧತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮ್
ಮನಾಂಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಘಂಟೊಭರ್ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಮಂತ್ರ್ ಮುಗ್ಧ್ ಕರುನ್ ಸೊಡಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾದ್ವಾರಿಂ ನಾಮಾಂಕಿತ್ ಕವಯಿತ್ರಿ ತಶೆಂ ಲೇಖಕಿ ಆರುಂಧತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮ್ ಹಿಣೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ಬಗ್ ದೊನ್ಶಿಂ ಲೊಕಾಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಚೊರ್‍ಲಿಂ. 'ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 'ಅರ್ಥಾ'ಚ್ಯಾಕೀ ವಿಸ್ತಾರ್ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ಕರುನ್ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ರಿತಿಚೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಭಾಶೆಕ್ ಹರ್ಧೆಂ ದೀವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆ ತಾಕ್ತೆಚಿ' ಮ್ಹಣುನ್ ತಿಣೆಂ ಗ್ಯಾಲರಿ ಓರ್ಕಿಡಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ....ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ದೇವ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಸತಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ: ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ತರ್ಫೆನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪಾವ್ಸಾಡೆಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಜೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಲಿ. ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕೂನ್ಹಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ.  ಪಾವ್ಸಾಳೆ ದೀಸ್ ತರೀ ಶಿಜೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ಧರ್ತೆವಿಶಿಂ ಆನಿ ಬದ್ಲುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಹವ್ಯಾವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಉರ್ದು ಆನಿ ಹಿಂದಿ ಕವಿ ಗುಲ್ಝಾರಾನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಂತ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ  ಉಡಾಸ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂನ್ ಕಾಡ್ಲೊ "ಜಿಣಿ ಕಶಿ ಶಿಜೊನಚ್ ಆಸ್ತಾ, ತಶಿ ಕವಿತಾಯ್ ಶಿಜೊನಚ್ ಆಸ್ತಾ".  ಸುರ್ವೆರ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗುನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿಖಾತಿರ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ.....

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಸಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್
- ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್
ಸಿಟಿ ಸರ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟಾಚ್ಯಾ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಟಾ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ವೇಳ್ ನಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಂವ್ಸರ್. ಸಕ್ಕಡಯ್ ಬಿಝಿ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿನ್ ಬೋವ್ ಚಮತ್ಕಾರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕೆಮರಾನ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯೊ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಹಾಂವ್ ರಿಟಾಯರ್ ಜಾಲಾಂ
- ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್
ಕರ್ನೆ ಕರ್ನೆಂತ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ. ಚಿಂತ್ನಾಂ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ರೆವ್ಡುನ್ ಆಸಾ. ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ ದಾದ್ಲೊ, ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೆ ಸ್ವತಾಚೆ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಸೈತ್ ಪಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂನಾ. ತಿ ಒಫಿಸಾಂತ್ ವಾವುರ್‍ತಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನಯ್ ಹಾಕಾ ರಾಂದುನ್ ವಾಡ್ತಾ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಕುಬ್ಜಾ ತುಂ ಆಸುನಯ್
- ಸು. ಮ. ತಡಕೋಡ್
ಹಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕುಬ್ಜಾ. ತಿಚೆ ದೊಳೆ, ನಾಕ್ ತಾಕಾ ಆವಡ್ನಾತ್. ತಿಚೆಂ ಆಂಗ್ ರೊಯ್ಣಿಭಾಶೆನ್. ತಾಳೊ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೊ. ತಿಚಿ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಚಾಲ್ ಹಾಚೆ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೆರ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ತಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಆಸುನಯ್ ಹಾಕಾ ತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಆಸಾ...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
ಕಳ್ವಳೆ
- ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ
ಸಕಾಳೀಕ್ ಘಡಿತಾಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಜಾವುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಎಂಡ್ರ್ಯೂಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಫಾಶಿ ಜಾಯ್ ಯಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ದೇಶ್‍ಭರ್ ವಾದ್-ವಿವಾದ್ ಚಲ್ತಾ. ತರ್ಕ್-ವಿತರ್ಕ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಮತಿಂತ್ ಉಬ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

News
ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಕವಿಂನಿ ರಾಕುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜಾಯ್: ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್
ಗೋಷ್ಟಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಗೊರ್‍ವಾಂಚಿ ರಾಕಣ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಫಾರಾರ್ ಗೊರ್‍ವಾಂಕ್ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ರಾಕಣ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ಗೊವ್ಳಿ...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Criticism
ಸಮಾಜಾಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಚಾಲಿಚೆರ್ ನದರ್ ದವರ್‍ಚೊ ಮೋವ್ ಮನಾಚೊ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ
ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಫಕತ್ ಆಬಾ, ಪೂತ್, ನಾತು ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಕ್ ಲಾಂಬುನ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕವಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಚಾಲಿಚೆರ್ ನದರ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಮೋವ್ ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Essays
ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್-ಟಾಗೋರಾ ಮಧೆಂ 1930 ವರ್ಸಾ ಚಲಲ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತಾ ವಯ್ಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್
ತಾಳ್ಯಾವಿನ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ಸ್ವರ್‌ಮೇಳ್ ಎಕಾ ಚಿತ್ರಾಚೊ ಗೀಟ್, ರಂಗ್ ಆಸಲ್ಲೆಬರಿ. ಏಕ್ ಸರಳ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸುಂಯೆತಾ. ಪುಣ್ ರಂಗ್ ದಿತಾನಾ...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
World News