ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊ - ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಜಿವಿತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾರ್ಚ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ 'ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ - ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಜಿವಿತ್' ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಚಲ್ತಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ತೀನ್ ಸ್ತೆಸಾಂವಾಂ ಆಸುನ್, ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್, ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಮೆಳುನ್ ಸಮಾಧಿಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಹಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಚಲ್ಚಿ ಆಸುನ್, ಸುರ್ವಾತಿಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಭಾವ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಬಿಜೈ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಸುರು ಜಾತಲೆಂ....ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಎಕೆ ಪಾಲಿಚೆಂ ಮಾನಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ : ಓಸ್ಟಿನಾಚೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕವಯತ್ರಿ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆನಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಚೊ ಬರಂವ್ಚೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಆಮ್ಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಾನಾ ಕವಿ ಮಿತ್ರ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಹಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಗುರು ಬಾಳಿಗಾನ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಸಮೀಕ್ಷಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕವಿತೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಗಜಾಲಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಲೊ. ತವಳ್ ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ "ತುಮಿ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಕೃತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಗೂಣ್ ಕಿತೆಂ?" ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ  "ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವಿಮರ್ಶೆಚಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಮರ್ಶೆಚೆಂ. ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ತಿ ಯಾದ್
- ಜೊಸ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ
ಕಾಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಸರುನ್ ವೆತಾ. ಘರ್ ವಚುನ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಯಾ ಮಾಳಿಯಾಂಚೆಂ ಬಾಂದಪ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಮನೀಸ್ ಖಾವ್ಗಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೊಟಾಯ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ, ಅಶೀರ್ ವೊಣಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಚಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಚೆಂ...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
ಎಕ್ಲೆಂ
- ರೂಪಾಲಿ ಕೀರ್ತನಿ
ನವ್ಯಾ ಯುಗಾಂತ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಆದಿಂ ಬಾಪಯ್ ಘೊಳುನ್ ಹಾಡ್ತಾಲೊ. ಆವಯ್ ರಾಂದುನ್ ವಾಡ್ತಾಲಿ. ಆತಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ ನೋಕ್ರೆಕ್ ವೆತಾತ್. ಘರಾ ಜಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್, ತಾಂಚಿ ಜತನ್ ಕರ್‍ತಲಿಂ, ಶಿಕಪ್ ಘೆತಲಿಂ, ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಮ್ಜತಲಿಂ, ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಲಿಂ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಮಾನಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ
- ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಕೆಲರಾಯ್
ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಂತ್ 'ಆಲ್ತಾರ್ ಆನಿ ಚಾಮಾದೊರ್' ಕವಿತಾ ಆಮಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಆಗ್ಳೊ ವೆಗ್ಳೊ ಆಸ್ತಾ. ತೆಂ ವೆಗ್ಳೆಪಣ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ತಾ. ಏಕ್ ವಿಚಾರ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ವಿಚಾರಾಕ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಪಾಲ್
- ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ
ಮಂಗ್ಳುರ್ ಇಜಯ್ಚ್ಯಾ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ಶಾಳೆಂತ್ ಶಿಕ್ಚೊ ಓಸ್ಟಿನ್, ಕವಿತೆಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿ ಸುಕ್ಷೀಮ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘೆವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ತೊ ಚಿತ್ರಕಾರಾನ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಸೊಡಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಉತ್ರಾಂನಿ ಪಿಂತುರಾಂ ಸೊಡಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹುಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ, ತಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಕವಿತೆಂತ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

News
ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 'ಆಂಗಾಂತ್ ಕವಿ ರಿಗ್ಲಾ' ಕವಿತೆಚೆರ್ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಆನಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ
ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸೃಜನಶೀಳತಾ ತಶೆಂ ವ್ಯಾರೆಲಿ ಮದ್ಲ್ಯಾ ದ್ವಂದ್ವಾಂ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲುನ್, ಹಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಣ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಸವಾಲಾಂ...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Criticism
ಲು.ಮ.ಚ್ಯಾ 'ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪೀತ್ ನಂದನಾವನ್' ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್: ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ
ವರಕವಿ ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞ 'ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪಿತ್ ನಂದನಾವನ್' ನಾಜೂಕ್‌ ರೀತಿನ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಾ. ತೊ ಕವಿವರ್. ದೆಕುನ್‌ ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ನಂದನಾವನ್‌...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Essays
ಜೆ ಬಿ ಮೊರಾಯಸಾಚ್ಯಾ ಮರ್‍ಣಾಂತ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ರಾಟಾಕ್ ಸಾಂಡ್ಲೊ
ಸತ್ತರಾವ್ಯಾ ದಶಕಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಸೊಫಾಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿರ್ವಿಶೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
World News