ದೇವ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಸತಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ: ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ತರ್ಫೆನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪಾವ್ಸಾಡೆಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಜೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಲಿ. ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕೂನ್ಹಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ.  ಪಾವ್ಸಾಳೆ ದೀಸ್ ತರೀ ಶಿಜೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ಧರ್ತೆವಿಶಿಂ ಆನಿ ಬದ್ಲುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಹವ್ಯಾವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಉರ್ದು ಆನಿ ಹಿಂದಿ ಕವಿ ಗುಲ್ಝಾರಾನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಂತ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ  ಉಡಾಸ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂನ್ ಕಾಡ್ಲೊ "ಜಿಣಿ ಕಶಿ ಶಿಜೊನಚ್ ಆಸ್ತಾ, ತಶಿ ಕವಿತಾಯ್ ಶಿಜೊನಚ್ ಆಸ್ತಾ". ಸುರ್ವೆರ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾನ್....ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್-ಟಾಗೋರಾ ಮಧೆಂ 1930 ವರ್ಸಾ ಚಲಲ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತಾ ವಯ್ಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್

ಟಾಗೋರ್ ಆನಿ ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್‍ಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ದುಸ್ರಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ 1930 ಇಸ್ವೆಂತ್. 1912 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಯ್ಲಿ ಭೆಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಹಿ ಭೆಟ್ ಬರ್ಲಿನ್ ಲಾಗಿಂ ಕಪುತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಐನ್‍ಸ್ಟೈನಾಚ್ಯಾ ಗಿಮಾಳ್ ಘರಾಂತ್ ಜಾಲಿ. ಹೆ ಭೆಟೆವೆಳಾರ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಚಲಲ್ಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಭಾರತೀಯ್ ತಶೆಂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತ್ ಪರಂಪರೆಂ ವಿಶಿಂ ಆಂತರಿಕ್ ನದರ್ ಫಾಂಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಕುಶಿಂ ವ್ಹಾಳಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್ ಆಪ್ಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಗೀತಾಚೆ ರಿತಿವಿಶಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಹುಮೆದ್, ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪ್ರಕಾರ್ ಹೊ ವಿಷಯ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಂಣಿ ಹೆರ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರಯ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಐನ್‍ಸ್ಟೈನಾಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ನಾತಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್....

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಲಜೆ ಕಾಂಟಿ
- ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ
ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ನವೊ ಅರ್ಥ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ. ವರ್ಸಾಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪುಡ್ತಾನಾ ದೊಡ್ಚೆ ಕಾಂಟಿಯೆಕ್ ಆಮಿ ಲಜೆ-ಕಾಂಟಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮಿ ಆಪಯ್ತಾಂವ್. ತಿಣೆ ದೊಡ್ಚೆಂ ಆಪ್ಲೆ ಲಜೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ಚುಟ್ಕುಲಾಂ
- ಉರ್ಬಾನ್ ಡಿಸೋಜ, ಮೂಡಬಿದ್ರಿ
ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಥೊಡಿಂ ಚುಟ್ಕುಲಾಂ ಉರ್ಬಾನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಕವಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಅಪಾರ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಫಾತರ್ ಕಾಡುನ್, ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸುನ್, ಥಿಕಾಂ ಭಾಶೆನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಯಾಂತ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಜಾಂಬ್ಳಾಂ
- ಇಂದು ಗೇರಸಪ್ಪೆ
ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಜಾಂಬ್ಳಾಂ ಖಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಜಾಂಬ್ಳಿ ಜಾತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಕಸಲಿ ಏಕ್ ಮಝಾ! ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಫಳಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಜಿಬೆಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ರೂಚ್ ಇತ್ಲಿ ತಿತ್ಲಿ ನ್ಹಯ್. ಆಜ್ ಎಕಾನೇಕ್ ಹಿಂ ಜಾಂಬ್ಳಾಂ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್? ಆಜ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಚ್ಯಾ ಕೌಂಟರಾರ್ ಮೊಲಾಕ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ನೀದ್ ಆನಿ ಸುಣಿಂ
- ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕೂನ್ಹಾ
ಘೊಂಕ್ಚ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪಂವ್ಕ್ ಹಾಡಾಂ ಉಡೊಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಸುಣಿಂ ಹಾಡಾಂ ಚಿಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ದಾರಾಂ ಫೊಡುನ್ ತಿಜೋರಿಂತ್ಲೆಂ ಭಾಂಗರ್ ಚೊರುಂಕ್ ಹಾಂಕಾಂ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಪಯ್ಕಿ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

News
ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚೊ ನವೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ 'ದೇವಿ ನಿನ್ಕಾಸಿ' ಲೋಕಾರ್ಪಣ್
ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ 'ದೇವಿ ನಿನ್ಕಾಸಿ' ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ 25 ತಾರಿಕೆರ್...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Criticism
ಸಮಾಜಾಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಚಾಲಿಚೆರ್ ನದರ್ ದವರ್‍ಚೊ ಮೋವ್ ಮನಾಚೊ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ
ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಫಕತ್ ಆಬಾ, ಪೂತ್, ನಾತು ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಕ್ ಲಾಂಬುನ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕವಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಚಾಲಿಚೆರ್ ನದರ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಮೋವ್ ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Essays
ಜೆ ಬಿ ಮೊರಾಯಸಾಚ್ಯಾ ಮರ್‍ಣಾಂತ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ರಾಟಾಕ್ ಸಾಂಡ್ಲೊ
ಸತ್ತರಾವ್ಯಾ ದಶಕಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಸೊಫಾಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿರ್ವಿಶೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
 
 
World News