ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಆನಿ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ 'ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್' ಹಾಂಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್ ತಶೆಂ ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತೀರ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ತಶೆಂ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಯೆದೊಳಚ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್, ಕೊಲೆಜಾಂಕ್, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜಾಂಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲಾ ಆಸ್ತಾಂ ಆಸಕ್ತವಂತಾಂನಿ ಚಡಾನ್‍ಚಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯೋಜಕಾಂನಿ ಉಲೊ ದಿಲಾ. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ kavitatrust@gmail.com ಹಾಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಯೆತಾ. ಯಾ 9980136297 ನಂಬ್ರಾಕ್ ಫೊನ್ ಕರುಂಯೆತಾ....ಚಿಚಾಯ್

Top Event / Story
ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಈಡನ್, ಶಾನ್ವಿಲ್, ರೆನ್ವಿಲ್ ಆನಿ ಮೆರಿಟಾ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಮುಳಾವೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ICYM ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಹೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಂದ್ರಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಸ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಶಾನ್ವಿಲ್ ಶೊನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ರೆನ್ವಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಮೆರಿಟಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ತಶೆಂ ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಈಡನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ,  Mangalore Round: Click Here  Panaji Round: Click Here  Madgaon Round: Click Here

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಉಜೊ ಆನಿ ದಿವ್ಯಾ ಮಧೆಂ
- ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಜೊ ಆನಿ ದಿವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಭಾರಾಂಕ್, ತಾಂಚೆ ಮಹಿಮೆಕ್, ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ರೂಪ್ ದೀವ್ನ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ ಅಪ್ರೂಪಾಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಉಗ್ತೊ ಕೆಲಾ. ಸುರಾತಿ, ಸುಕ್ಷೀಮ್ ಉತ್ರಾಂಚೆ ವಿಂಚವ್ಣೆನ್ ಯೆದೊಳ್ ಕೊಣೇಂಯ್ ಫಿಛಾರ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಕುಚೇಲಾಚಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣ್
- ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್
ಹೊ ಸುದಾಮಾ ಯಾನೆ ಕುಚೇಲಾ ಕೃಷ್ಣದೆವಾಚೊ ಭಕ್ತ್, ತಾಚೊ ಈಷ್ಟ್! ಕಷ್ಟಾಂನಿ ದೊಡ್ಲಾ, ಚಿಕ್ಲಾಂತ್ ಬುಡ್ಲಾ. ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಭೆಷ್ಟೊ ಘೊವ್. ತಿ ಗಾಂವ್ ಮಿರೊಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವೊಳ್ಕುಂಚಿಂ ಕೊಣಂಚ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಸುಣಿಂ ಮಾತ್ರ್ ವೊಳ್ಕತಾತ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಗುಲೊಬ್
- ಉಬ್ಬ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ
ಜಿವಿತಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಕಶೆಂ ಕಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಕನಾತಲ್ಲ್ಯಾಚೆ ಕಳ್ವಳೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕಚ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್‍ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಾರಿ ಕಾಳೀಜ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮ್ಹಜೆ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಟಿಂತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಖೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಮಾಗ್ಣೆಂ
- ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ
ಆಮಿ ಸೊಂಶ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಕಾಸ್ವಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ. ದಾವಿದ್ ಆನಿ ಗೊಲಿಯಾತಾಚಿ ಕಾಣೀಯ್ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಜೈತ್ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಹಿ ಕಾಣೀಯ್ ತಸಲೀಚ್. ಪುಣ್ ಮಾತ್ಶಿ ವೆಗ್ಳಿ. ವ್ಹಡ್ ಜೈತ್ ವಿಸ್ತಾರಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾಚಿ ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

News
ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: ಪಣಜಿಥಾವ್ನ್ ಯುಗಾ, ತನ್ವಿ ಆನಿ ನಿಕಿತಾ ಫೈನಲಾಕ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಪಣಜೆಂತ್ಲೊ ಮುಳಾವೊ...   ಚಿಚಾಯ್

Criticism
ಲು.ಮ.ಚ್ಯಾ 'ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪೀತ್ ನಂದನಾವನ್' ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್: ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ
ವರಕವಿ ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞ 'ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪಿತ್ ನಂದನಾವನ್' ನಾಜೂಕ್‌ ರೀತಿನ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಾ. ತೊ ಕವಿವರ್. ದೆಕುನ್‌ ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ನಂದನಾವನ್‌...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Essays
ಬಂದೂಕೆಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂಮದೆಂಯ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೊ ಉಡಿಯೊ- ಜೆಸ್ಲಾವ್ ಮಿಲೋಜ್
ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತ್ಯೊ ವಾಟೊ ಆಮಿ ವಿಂಚಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ...   ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
World News