ಮೊತಿಯಾಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂ: ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾಚೆ ’ಖರಸ್’ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
ಜ್ಯೇಷ್ಠ್ ಕವಿ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಆಪ್ಲೆ 'ಖರಸ್' ಕವಿತೆಂತ್ ಆಶೆಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಝಳಕ್ ದಿತಾ. ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿ ಸಾತ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ತಾ. ಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾತಾಂಚೆ ಸತ್ತರ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ತಾಂಣಿ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್, ಅಲಂಕಾರ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಮನ್ ಭುಲೊನ್ ಕವಿತೆಚೊ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಆಸ್ವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಡ್ಕಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಕೊಣ್ಣಾ! ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಾಂಚೆ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕಡೆನ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಬಗರ್ ಕವಿತೆಚೊ ಖರೊ ಅರ್ಥ್ ... ಚಿಚಾಯ್

Top Event / Story
ನೇತ್ರಾವತಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿನ್ ರಸಿಕಾಂಕ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆಚೆ ಝರಿಂತ್ ನ್ಹಾಣಯ್ಲೆಂ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾರ್ಚ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಂಚಯಗಿರಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಆಸ್‌ಪಾಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯರಸಿಕಾಂಕ್ ದಾಧೊಶಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಿ. ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖಾತೀರ್ ಆಪ್ಣಾಕಚ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತಶೆಂ ತುಳು ಬದುಕು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಹಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ. ಸುರ್‍ವೆರ್ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಾಚಿ ಭೊಂವ್ಡಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಆನಿ ವಾವ್ರ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಣಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆದಿಶಿಂ ಕವಿಂನಿ ..

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಕಾಮ್ ಆನಿ ಘರ್
- ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ
ನಿಬಾಕ್ ಏಕ್ ನಿವ್ಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ಣಿ ಆಸಾ. ಝಗ್ಡೆಂ ಕರುಂಕ್, ಮನಾಭೇದ್ ಮುಕಾರ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಕಸಲೀಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾರಣಾಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯೊ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸಾದ್ಯೊ ಗಜಾಲೀಯ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಆಮಿ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವೇಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜಾಯೀಚ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಕವಿತಾ ಹೊಡಗೂನ್ ಗೆಲ್ಯಾ
- ಸುರೇಶ ಬಾಳಿಗಾ
ಕವಿತಾ ಸೊಧುನ್ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ವಚೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸುಂದರ್ ಕವಿತಾ ದಿಲ್ಯಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಳಿಗಾನ್. ಕವಿತಾ ಸೊದ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್, ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್, ತಾಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ. ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್, ತಾಚಿ ಧುವ್, ತಾಚೊ ಪೂತ್...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
ಪೊಳೆ ಆನಿ ದೊಳೆ
- ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ
ಎಕೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಲಗನಾ ದಿವಸಾ, ತೆದೊಳ ಪರಯಾಂತ್ ನೆಣಾ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚೊ ಹುಂಬರ ಚಡಜಾಯ ಪಡತಾ. ಥಂಯಸರ ಸಗಳೆಂ ನವೆಂ. ಮನೀಸ ನವೆ, ಜಿಯೆಂವಚಿ ರೀತ ನವಿ, ಚಿಂತಚಿ ರೀತ ನವಿ. ಹ್ಯಾ ನವೆಪಣಾಂತ ನವ್ಯಾನ ಘರಾ ಭಿತರ ಸರಲ್ಲೆ ಚಲಿಯೆಕ ಕಾವಜೆಣಿ ರೆಂವಡತಾ...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
ವರ್ಸು ಪಾಡ್ವೊ
- ಸುಕನ್ಯಾ ನಾಯಕ್
ಸುಕನ್ಯಾ ನಾಯಕಾಚಿ ಕವಿತಾ ಆಮಿ ಆಸಾ ತಶಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಮಾರ್ಚ್ 31 ತಾರಿಕೆರ್, ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಯುಗಾದಿಚೊ ದಿವಸ್. ಹಾಕಾ ಪಾಡ್ವೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಘರಾಂತ್ ಕಸಲೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ತಾ. ಬಾಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಮಾನಾಯಾಂಕ್...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

News
ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ 21 ತಾರ್ಕೆಥಾವ್ನ್ 24 ತಾರ್ಕೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ರಬೀಂದ್ರ ಭವನಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Criticism
ಮೊತಿಯಾಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂ: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಂತ್ಲೊ ಸೌಹಾರ್ದ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಕರ್‍ಚಿ ಎಲರ್ಜಿ
ಫುಲ್ ಮಾಸುಮ್, ನಾಜೂಕ್ ಆನಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ್. ಮಾಸ್ ಎಕೆ ರಿತಿಚೆ ಹಿಂಸೆಚೊ ಪರಿಣಾಮ್. ದೆಕುನ್ ಧಾರುಣ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಮಿಕ್ - ಶಾಕಾಹಾರಿಂಕ್! ಫುಲ್ ಆನಿ ಮಾಸ್...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Essays
ಜೊರಶಾಂಕೊ ಆನಿ ಕುಪ್ಪಳಿ - ದೋನ್ ಕವಿಘರಾಂಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್: ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ
ಬಂಗಾಳಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್, ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಕಯ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಚೆಂ ಬಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲ್ಯಾ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನಾಕಯ್ ...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
World News