ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂಚಿ ರಾಸ್
ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಚಿಂ ಬಹುಮಾನಾಂ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ 174 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ ಆಸುನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕುರ್ಚೊರೆಂತ್ ಸರ್ವೋದಯ ಎಡ್ಯುಕೇಶನಲ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಆಟ್ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಸಾನಿಕಾ... ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 13: ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕವಿ ಎವ್ಜಿನೆಯೊ ಮೊಂತಾಲೆಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
'ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಾಲ್ಯಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ, ಆಮ್ಚೆಂ ಫಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭವಿಷ್ಯ್. ಉಜ್ವಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಳ್' - ಹಿಂ ತಾತ್ವಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ ವೈದಿಕ್ ಬುಕಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ವೇದಾಂತ್ಲಿಂ ಹಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಪುರುಶಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಂನಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ, ಜಾವ್ಯೆತ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್, ಜಾವ್ಯೆತ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ, ಜಾವ್ಯೆತಾ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಜ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಶೆತಾಂನಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಸಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಮನಿಸ್ ನವ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ವಾಟೊ ಸೊಧುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ನವಿಂ ನವಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚ್ಯೆ ಸಕ್ತೆನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಲೆನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಮೆಶಿನಾಂತ್...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಶೆವ್ಣೆಂ
- ಸಾನಿಕಾ ಆರ್. ಪವಾರ್
ಸಾನಿಕಾಚಿ ಕವಿತಾ ಪಾಖಾಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಖೆಳುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾಖಾಂ ಆಸುನ್ ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ (ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್) ಕೈದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶೆವ್ಣ್ಯಾಚಿಂ (ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚಿಂ) ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶೆವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಮೊನ್ಜಾತಿ
- ವಾಲ್ಟ್ ವ್ಹಿಟ್ಮನ್
ಆಜ್ ಮನೀಸ್ ದುಡ್ವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚುನ್, ಸಂಸಾರಿ ಖುಶಾಲ್ಕಾಯೆಂಕ್ ಲಬ್ದುನ್ ಆಪ್ಣಾಕಚ್ ವಿಸ್ರುನ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾಕಯ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಕಯ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಘೊಡೊ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸರಾಯೆನ್ ಉಡುನ್ ಧಾಂವ್ತಾ ತರೀ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಮುಖಾವಟ್
- ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ
ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಾಂವಿಶಿಂ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾವಿಶಿಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಲಯ್ತಾ. ಮಾರ್ನೆಮಿಚ್ಯಾ ವಾಗಾಂಚೊ ನಾಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರುನ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂವಿಶಿಂ ಕವಿ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಉಲಯ್ತಾ.....
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಲೈಬ್ರೆರಿ ಆನಿ ಗುದಾಂವ್
- ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ
ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಸಂಧಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವೇಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾ ಜಾಲಾ. ಗಿನ್ಯಾನಾಚಿಂ ಗಿಂಡ್ಲಾಂ ಗುದಾಂವಾಂನಿ ಘೊರೆತಾತ್. ಹಿಂ ಗಿನ್ಯಾನಾಚಿಂ ಗಿಂಡ್ಲಾಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಮತಿಂತ್ ಶಿಜ್ತಾತ್, ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

News
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕೇರಳ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ 'ಮಹಿಮಾ' ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ವಾರಾಡೊ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ್ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಅಖಿಲ್...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 12: ಜರ್ಮನ್ ಕವಿ ಯೊಹಾನ್ ವೊಲ್ಫ್‌ಗಂಗ್ ಫೊ‌ನ್‌ ಗಾಥಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್
ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಎಕೊಡಿ ನದರ್ ಮಾರುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ತೀನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಹಂತಾಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್; ಜನನ್, ಮರಣ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂ ಮದ್ಲಿ ಆವ್ದಿ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Essays
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
ಪಪ್ಪಾ ವಾಂಗ್ಡಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಶದಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮ್ಮೆಲನಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾವಳೀಂಕ್ ವಚ್ಪಾಕ್ ಖೂಬ್ ಆವಡ್ಟಾಲೆಂ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
 
 
World News