ಕವಿತಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಘರ್ - ಜೆರಿ ಪಿಂಟೊ
"ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಆವಾಜ್ ನ್ಹಯ್. ಕವಿತಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಕ್ ಮನೀಸ್ ಕರ್‍ಚೆ ವಾಟೆರ್ ಕವಿತೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉದೆತಾ ಆನಿ ಹೆ ಗರ್ಜೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಇಚ್ಛೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಯೆತಾ.  ಮನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ರೂಪ್ ಯೆತಾನಾ ಕವಿತಾ ಜಲ್ಮತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರೊಸೆಸಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಕವಿ ಆಪುಣ್ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ವಾಚ್ತಲ್ಯಾಕ್, 'ಹಾಂವ್ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ತುಂ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಕಾಚ್ ಕಳ್ತಲೆಂ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ" ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆರಿ ಪಿಂಟೊ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್... ಚಿಚಾಯ್

Top Event / Story
ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಉದ್ಯಾನ್‍ನಗರಿಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚರಣ್. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್.

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಉದ್ಯಾನ್‍ನಗರಿಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ತರ್ಫೆನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಜ್ಯೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲಲ್ಲಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ, ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ - ಪುಣ್ ವಿಂಚ್ಲಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಪರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಮನಾಂನಿ ಶಾಸ್ವಿತ್ ಕವಿತೆಚೆ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಅದ್ಭುತ್ ಮ್ಹೊರ್ ದಾಂಬೂನ್ ಗೆಲಿ. ರಾಜಾಜಿನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಫ್ರಾದಿಂಚ್ಯಾ ಸದ್ಭಾವನಾ ಸಭಾಸಾಲಾಚೆ ಶಾಂತತೆಚ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ರಂಗಲ್ಲೆ ಹೆ ಗೋಷ್ಟಿಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಥಾವ್ನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಾಣೆ ಘೆತಲ್ಲೆಂ. ಥಳೀಯ್ ಸಂಯೋಜಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲ್ಯಾ, ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 'ಮೊತಿಯಾಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂ' ಅಂಕಣಾದ್ವಾರಿಂ ವೊಳ್ಕಿಚೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ರುಚೀಕ್ ಜೆವಣ್
- ರೂಪಾಲಿ ಕೀರ್ತನಿ
ಭೊಂವಾರ್ ಬದಲ್ಲಾ. ಸಂಸಾರ್ ಬದಲ್ಲಾ. ತ್ಯಾತೆಕಿದ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ರುಚಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾತ್. ಶಿತ್ ಕಡಿ ಹುಮಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆತಾಂ? ಕೆಂಟಕಿ, ಪಿಝ್ಝಾ, ಬರ್ಗರ್ ಸದಾಂಚ್ ಜಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್! ಹ್ಯೊ ರುಚಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಶಿತ್ ಕಡಿ ಕರ್‍ಚೆ ಆವಯ್ಚೊ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ರಾಗ್ ಯೆತಾ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ದೋನ್ ಕವಿತಾ
- ಪ್ರವೀಣ್ ತಾವ್ರೊ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್
ಮನೀಸ್ ಏಕ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಖಿಣಾನ್ ಬೊಲ್ತೆಂಚ್ ಘಡ್ತಾ. ಹಿಂ ಬೊಲ್ತಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಅನರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಏಕ್ ಚಿಂತಾಂವ್, ತರೀ ನಿಜಾಯೆಂತ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಘಡ್ತಾ. ಹಾಕಾ ದಾಕ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕಾವ್ಯಾ
- ಎಚ್. ಜ್ಞಾನದೇವ ಮಲ್ಯ
ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕಾವ್ಯಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್, ದೊಗಿ ಚೆಲಿಯಾಂಕ್ ಮಧೆಂ ಘಾಲುನ್ ಜ್ಞಾನದೇವ್ ಮಲ್ಯಾನ್ ಭೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಕರುನ್ ವಿಣುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಆರ್ತಾಂ ಮಣಿಪಾಲಾಂತು ಘರ ಘರ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತು ಭಾಗ ಘೆತ್ತಿಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಹಿ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ತಾಂಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಇಮಾಜ್‌ ಕೆಲ್ಯಾ
- ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್
ಆಪ್ಲಿಚ್ ವಾಟ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ, ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಗುಮಟ್ ವ್ಹಾಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚಿ ಆಜ್ ಇಮಾಜ್ ಕರುನ್ ಧುಂಪಾರತಿ ಕರೀತ್ ಆಸಾತ್ ಸಗ್ಳೆ. ಹಿಂ ಅನಿತಿಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಗಾನ್ ಶಿಜೊನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಕಾಯ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಹಾಚಿ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಕಾಯ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಆರಾಧನಾಚಿ ಗಿರಾಂತ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಯಾ...
ಚಿಚಾಯ್

News
ದುಬಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೊಭಾಣಾಂತ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ
'ಮಾ ಕ್ರಿಯೇಶನ್' ಹಾಂಣಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಜ್ಯೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ದುಬಾಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ "ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೊಭಾಣಾಂತ್" ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ...   ಚಿಚಾಯ್

Criticism
ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಚೆ `ಖರಸ್' ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್: ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚಿಂ ಮೊತಿಯಾಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂ
ಸುಕಾಚೆ ಗಜ್ಡೆರ್ ಸೊರ್ಕೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವಿಲಾಸಿ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಕಾಂಟಾಳೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ - ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೌತಮ ಬುದ್ದಕ್. ದೆಕುನ್, ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೊಳ್ವಳ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Essays
ಬಂದೂಕೆಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂಮದೆಂಯ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೊ ಉಡಿಯೊ- ಜೆಸ್ಲಾವ್ ಮಿಲೋಜ್
ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತ್ಯೊ ವಾಟೊ ಆಮಿ ವಿಂಚಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ...   ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
World News