ಚೈನೀಸ್ ಕವಿ ಲೀ ಬಾಯ್‌-ಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್
ಹ್ಯಾ ಅಗಾಧ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಂತ್ ’ಪೃಥ್ವಿ’ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಣ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕಣಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲೊ ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ಧುಳಿಚೊ ಕಣ್. ಪುಣ್ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆತಾ ಹಿ ಪೃಥ್ವಿಚ್ ಆಪ್ಲೊ ’ಸಂಸಾರ್’, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ತೊ ಎಕಾ ನ್ಹಯ್ ಎಕ್ಯೆ ರಿತಿನ್ ಆಪುಣ್ ವ್ಹಡ್, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕಳನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ಮನಿಸ್ ಭಿತರ್‍ಲೆ ಭಿತರ್ ಪೊಕೊಳ್ ... ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಆಪ್ಲೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿವಿಶಿಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವನಾತಲ್ಲೊ ಸಮುದಾಯ್ ಸಮೃದ್ಧ್ ಜಾಯ್ನಾ: ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯೆ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಓರ್ಕಿಡ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ’ಕವಿತಾ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ವೆಳಾರ್ ದೊಗಾಂ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ಪರ್ಗಟ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸತ್ಕಾರ್ಯ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೊ ಆಮ್‌ದಾರ್ ತಶೆಂ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ್‌ಸಭೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕವಿ ಮೇರಿಯನ್ ಪಾವ್ಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್) ಹಾಂಚೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ’ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಚಿಂ ಫುಲಾಂ’ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಕವಿ ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ ಹಿಕಾ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2016 ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರುನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರ್‍ಯಾನ್ ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಹಾವಯ್ತಲೆ
- ಜಂಬಣ್ಣ ಅಮರಚಿಂತ
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕನ್ನಡ ಥಾವ್ನ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಜಂಬಣ್ಣ ಅಮರಚಿಂತ ಹಾಚಿ ಕವಿತಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಹಾವೊಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ 'ಕೊರವ' ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚೆಂ. ಎಕಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಉರನಾಸ್ತಾಂ ಗಾಂವಾನ್ ಗಾಂವ್ ಭೊಂವ್ಚಿ ಜಾತ್ ಹಿ. ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ವಾಸ್ತವ್
- ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್
ಆಮ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ’ಉತ್ಸವ್’ ಅಶೆಚ್! ಹ್ಯಾ ಉತ್ಸವಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಕಾಪುಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡಲ್ಲೆಂ ಉಶೆಂ! ಸುಶೆಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್‌ಯ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾತಲ್ಲೆಂ. ಮಾಗೀರ್ ಚಿತುರ್‍ಲೆಚಿಂ ಸರ್‍ಲಾಂ, ಕೆಳ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಸಾಲಿ! ಹೆಂ ವಾಸ್ತವ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
ಅನಾಥ್ ತಲ್ವಾರ್
- ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ
ಹರ್‍ಯೆಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚೊ ತಾಳೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ವೆತಾಂವ್. ಅಧಿಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ದುಡು ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಸಮಾಜಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಟು ಪೀಸ್
- ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್
ಆಯ್ಚ್ಯಾ ವೆವ್ಹಾರಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ಭೆಟ್ವೊಳ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್, ಟ್ರಾಫಿಕಾಂತ್ - ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಯ್ತ್ ಝೆಂಜ್ರುನ್ ವೆತಾನಾ, ಮತ್ ಕಶಿ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲಾಲಾಗಿಂ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿರ್‍ಕಲಾ. ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

News
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಕಾಣ್ಕೋಣ್ಕಾರಾಕ್ ಜೀಕ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ನವೆಂಬರ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್, ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣಾಂತ್ ನವೆಂಚ್ ಉಂಚಾಯೆಚೆಂ ಮಾಪ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ...   चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 9: ಸ್ವೀಡಿಶ್ ಕವಿ ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರಾಚೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್
ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಶಾಸ್ವಿತ್ ನಾ, ಹೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಜಿಯೆಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮನಿಸಚ್ ಶಾಸ್ವಿತ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ವಿಸ್ರುನ್ ಜಿಯೆತಲೊ ಮನಿಸ್ ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Essays
ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್: ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಫೊರ್, ಡಿಜಾಯ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ - ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಮಯ್
ಪುಸ್ತಕಾಂ, ಎಕಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಹಾಡುನ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೇಖಕ್ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾನ್ ಭೋವ್ ಸುಂದರ್ ರಿತಿನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಬಂಧ್ ಹಾಂಗಾಸರ್...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
World News