Top Event / Story
ಕವಿತಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಘರ್ - ಜೆರಿ ಪಿಂಟೊ

"ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕವಿತೆಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ, ಸ್ವತಾ ಕವಿನಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್" ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕವಿ ತಶೆಂ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಜೆರಿ ಪಿಂಟೊ. ಸ್ವ-ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಜೆರಿ ಪಿಂಟೊಚಿಂ ಹಿಂ ಉತ್ತೇಜನಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಜುಲಾಯ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಎಸ್. ಡಿ. ಎಮ್. ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಜುಲಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ.  ಕವಿತೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸ್ವತಾಚಿಂ ಪ್ರಕಾಶನಾಂ ಭಾರತೀಯ್ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಲಕ್ಷಣ್. ಕವಿತೆಕ್ ಬೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಸಂಕ್ಯಾಚೆ ವಾಚ್ಪಿ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ ಹಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್. ಪ್ರಕಾಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕವಿತೆಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ನ್ ಹಾತ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್. ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಘಡಿತ್
- ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ
ಪಿಲಾಕ್ ಕಾವ್ಳೊ ವ್ಹಾವಯ್ತಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆಪ್ಣಾಕಯ್ ವ್ಹರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ ಪಾಯ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್‍ತಾ - ಧೈರಾಕ್. ವಾಗ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಸುಣೆಂ ವಾಗೂಟ್, ಸರೊಪ್, ಗೀದ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ - ಸರ್‍ವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಧವೆಂ ಕಾಪಡ್
- ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ
ಧವೆಂ ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣಾಚಿ ಕುರು. ಧವೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗನಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಧವೆಂ ಏಕ್ ನೀಬ್ ಮಾತ್ರ್. ಧವೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲಿಯೆಚಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತಿ ಪ್ರತಿಮಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಾಮ್ಖಾರ್ ದವರ್‍ನ್ ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಕವಿತಾ ವಾಚಿಜಾಯ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ರುಚೀಕ್ ಜೆವಣ್
- ರೂಪಾಲಿ ಕೀರ್ತನಿ
ಭೊಂವಾರ್ ಬದಲ್ಲಾ. ಸಂಸಾರ್ ಬದಲ್ಲಾ. ತ್ಯಾತೆಕಿದ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ರುಚಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾತ್. ಶಿತ್ ಕಡಿ ಹುಮಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆತಾಂ? ಕೆಂಟಕಿ, ಪಿಝ್ಝಾ, ಬರ್ಗರ್ ಸದಾಂಚ್ ಜಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್! ಹ್ಯೊ ರುಚಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಶಿತ್ ಕಡಿ ಕರ್‍ಚೆ ಆವಯ್ಚೊ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ರಾಗ್ ಯೆತಾ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ದೋನ್ ಕವಿತಾ
- ಪ್ರವೀಣ್ ತಾವ್ರೊ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್
ಮನೀಸ್ ಏಕ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಖಿಣಾನ್ ಬೊಲ್ತೆಂಚ್ ಘಡ್ತಾ. ಹಿಂ ಬೊಲ್ತಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಅನರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಏಕ್ ಚಿಂತಾಂವ್, ತರೀ ನಿಜಾಯೆಂತ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಘಡ್ತಾ. ಹಾಕಾ ದಾಕ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

News
ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಉದ್ಯಾನ್‍ನಗರಿಂತ್ ಕಾವ್ಯಾಚರಣ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ರಾಜಧಾನಿಂತ್
ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಉದ್ಯಾನ್‍ನಗರಿಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ತರ್ಫೆನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಜ್ಯೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲಲ್ಲಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ, ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Criticism
ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಚೆ `ಖರಸ್' ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್: ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚಿಂ ಮೊತಿಯಾಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂ
ಸುಕಾಚೆ ಗಜ್ಡೆರ್ ಸೊರ್ಕೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವಿಲಾಸಿ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಕಾಂಟಾಳೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ - ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೌತಮ ಬುದ್ದಕ್. ದೆಕುನ್, ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೊಳ್ವಳ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Essays
ಬಂದೂಕೆಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂಮದೆಂಯ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೊ ಉಡಿಯೊ- ಜೆಸ್ಲಾವ್ ಮಿಲೋಜ್
ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತ್ಯೊ ವಾಟೊ ಆಮಿ ವಿಂಚಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ...   ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
World News