Top Event / Story
ಸಂಘರ್ಶ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ : ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಸವಾರಿ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ

'ಜಿವಿತಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ನಾಂವ್ ಸಂಘರ್ಶ್, ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚೊ ಆರ್ಸೊಚ್ ಕವಿತಾ' - ಜೆದ್ನಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಮನ್ಶಾಜಿವಿತಾಕ್ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕರ್‍ತಾಂ, ತ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಚೊ ಸಾರ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉತ್ರಾಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಚಡ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾತಾ. The struggle you're in today is developing the strength you need for tomorrow ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಶಾಚೆರ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಜಯ್ತ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. ಸಂಘರ್ಶಾವಿಶಿಂ ಆಟೊವ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್‍ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಯಾದಿಕ್ ಯೆತಾತ್;  Where there is no struggle, there is strength, if there is no struggle, there is no progress. ಆಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಹಿಂದಿ/ಉರ್ದು ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸುರು ಕರ್‍ತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಗಾಂಟಿ
- ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್
ಮನ್ಶಾ ಸಂಬಂಧ್ ನಾಜೂಕ್. ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ವಿಲ್ಮಾ ದೋನ್ ಅರ್ಥಾಭರೀತ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಉಬಿಂ ಕರ್‍ತಾ. ಧವ್ಯಾ ನಿತಳ್ ಸುತಾಚೆಂ ಪೋಂತ್ ಹಾತಿಂ ಧರುನ್ ದೊಗಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಲಾಗಿಂ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ದಿವ್ಯಾಂ ಮುಳಿಂ
- ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸನ್ ಡಿ'ಆಲ್ಮೇಡಾ
ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಅಶೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಧವ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಸಲೊ ಜಾಗೊ ಮೆಳತ್? ಝೀರೋ ವೊಲ್ಟಾಚ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾ ಪಂದಾ ಮಂದ್ ಜಿಣಿ, ಮಸ್ಕ್ ಜಿವಿತ್. ಹೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಾರ್‍ಲಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಜಾರ್ ವೊಲ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಧವ್ಯಾ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಕುಡ್ಡೊ ಗಾಂವ್
- ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ
ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ಪ್ರಗತೆಚೆ ವಾಟೆರ್ ಚಮ್ಕುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಧಾಂವ್ತಲೆ ಬೊಬಾಟ್ತಾನಾ ಹೊ ತರ್ನೊ ಕವಿ ಜೈಸನ್ ಗಾಂವ್ ಸಗ್ಳೊ ಕುಡ್ಡೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆನಿ ದೊಳೆ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾ. ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಹಿಂಸಾ ವಾಡುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಧಾಂವ್ಣೆ ಸರ್ತ್
- ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‍ಗಿರಿ
ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪಂತಾಟಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮನೀಸ್ ಜೀವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವುನ್ ಆಸಾ. ವೇಳ್ ನಾ. ಫುರ್‍ಸತ್ ನಾ. ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಮುಖಾರ್ ಮರಣ್ ರಾಕುನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಿಶೆಪಣಾನ್ ಮನೀಸ್ ಧಾಂವ್ತಾ, ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮನ್ಶಾಪಣಯ್ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಾ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

News
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: 44 ಜಣಾಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್
ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆನಿ ಒಕ್ಟೋಬರ್...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 1 : ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್, ನವೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ನವೆಂ ಅಂಕಣ್
ಆಯ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಅಶಾಂತೆನ್ ಬುಡುನ್ ಗೆಲಾ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಶೆತಾಂನಿ, ಹರ್ಯೆಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ, ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ತುಲಾಂನಿ ಅಶಾಂತಿ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Essays
ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಸತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೊ: ಕವಿ ಅಶೋಕ್ ವಾಜಪೇಯಿ
ಆತಾಂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಲೆ ಲೇಖಕ್ ಆಮಿ ಚ್ಯಾರ್ ಜಣಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಚ್ಯಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ...   चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
World News