ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ: ಬಾರ್ಕೂರ್ ರಾಯರತೋಟಾಂತ್ ಕವಿತೆಚೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜ್ಯೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯೆ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ರಾಯರತೋಟಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಹ್ಯೆ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣ್ ಕವಯಿತ್ರಿ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈನ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಪೋಷಕ್ ನೆಲ್ಸನ್ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ಪ್ರವೀಣ್ ಆನಿ ಸುಶ್ಮಾ ಕಾರ್ವಾಲೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಶಿರಾಂಧಾರಿಚ್ಯಾ ... ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಸಂತೊಸ್, ದೂಖ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಲಿಸಾಂವಾಂ: ಕವಿ ಕಹ್ಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನಾಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ಜೆದ್ನಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಬನಾನ್ ಶೆರಾಂತ್ ರಾವ್ಲಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಭೋವ್ ಸಂತೊಸ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ: ದರ್ಯೊ ಆನಿ ದೊಂಗ್ರಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ, ಆನಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಚ್ಯಾ ವೊಣದಿಂಚೆರ್ ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ; (ಕವಿತಾ ವಾ ತತ್ವಾಂ), ತಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆಜೂನ್ ಖಂಚುನ್ ಉರ್‍ಲಾಂ. Our lives are like quilts - bits and pieces, joy and sorrow, stitched with love. ಅರಬ್ ದೇಸಾಂನಿ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಶಿಯನ್ ಕವಿತಾ, ಗಝಲಾಂ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಚಲಿತ್. ಸೂಫಿ ಸಾಹಿತ್ ಸಯ್ತ್ ಚಡಿತ್ ಲೋಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್‍ತಾ. ಖಹ್ಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಲೆಬನಾನ್ ಮುಳಾಚೊ ಕವಿ, ಜಾವ್ಯೆತ್ ತೊ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೆಬನಾನಾಂತ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆನ್ ಲೆಬನಾನಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಅರಬ್ ದೆಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಐಶ್ವರ್ಯಾಕ್
- ಆಂಟನಿ, ಬಾರ್ಕುರ್
ದೊಗಾಂ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಮಧೆಂ ವೊಳಕ್-ಪಾಳೊಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಂಚ್ ಆಸ್ಚೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಝಳ್ಕತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಕಸಲೋಯ್ ಅರ್ಥ್ ನಾ ಆಸ್ಯೆತ್. ವಿಜ್ಞಾನಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಸಲೀಯ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳನಾ ಆಸ್ಯೆತ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಬಡ್ಡ್ ಕೊಯ್ತಿ
- ನವೀನ್ ಪಿರೇರಾ, ಸುರತ್ಕಲ್
ಬಡ್ಡ್ ಕೊಯ್ತಿ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್? ತಣ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಲೆಗುನ್ ನಾಕಾ. ಪುಣ್ ಹಿ ಬಡ್ಡ್ ಕೊಯ್ತಿ ಪಾಜುನ್ ತಣ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚಿ ಜಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್! ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕೊಣೀ ತಕ್ಲಿ ಆಟೊಂವ್ಕ್ ವಚನಾ. ಬದ್ಲಾ ಬಡ್ಡ್ ಕೊಯ್ತಿ ಉಡೊವ್ನ್ ನವ್ಯೆ ಕೊಯ್ತೆಚ್ಯೆ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಮಿ ಲಾಗ್ತಾಂವ್...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಜನಮತಾಚೊ ಕೌಲ್
- ಗೌರೀಶ್ ವೆರ್ಣೆಕಾರ್
ಗೊಂಯಾಂತ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಸಂಪುನ್ ಥೊಡೋಚ್ ಕಾಳ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಗೌರೀಶಾನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಬರಯಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಪರ್ನಿ ಜಾಯ್ನಾ. ತಿ ಸಕಾಳೀಕ್. ಎಲಿಸಾಂವಾಚ್ಯಾ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಆಮಗೆಲೆ
- ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್, ಮಂಗಳೂರು
ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಂಲೊ ಸಮಾಜ್ ಖಂಯ ಆಸಲ್ಲೊ, ಕಸೊ ಆಸಲ್ಲೊ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ! ಆಜ್ ಖಂಯಸರ ಪಾವಲಾ? ಸರಸ್ವತಿಲ್ಯಾ ನ್ಹೆಸಣಾರ ತಾಂಬಡೊ ರಂಗ, ಸಗಳ್ಯಾಂನಿ ಗೋಲಿಚೊ ಆವಾಜ, ಕಾನಾಂಕ ಸಮದಿರಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂಚಿ ಗಾಜ ಆಯಕನಾ, ಬದಲಾ ಡಿ.ಜೆ.ಚೊ ಕರಕರೊ ಆವಾಜ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

News
’ಕವಿತಾ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯೆ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಓರ್ಕಿಡ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ’ಕವಿತಾ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ವೆಳಾರ್ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Criticism
ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ’ಬಜಾರ್’ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ವೊಳ್ಕೆ ಲೇಖನ್ : ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಿಣಿ ಆನಿ ಜಿವಿತಾ ಮಧ್ಲೊ ಅಂತರ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಜಿಣಿಚ್ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ ಭರುನ್ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆತಾನಾ ತೊ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Essays
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
ಪಪ್ಪಾ ವಾಂಗ್ಡಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಶದಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮ್ಮೆಲನಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾವಳೀಂಕ್ ವಚ್ಪಾಕ್ ಖೂಬ್ ಆವಡ್ಟಾಲೆಂ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
 
World News