ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ ತಶೆಂ ಡೊ ನಾಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಹಾಂಕಾಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್
ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರಾಚೆ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲಿ ಉಗ್ತಿ ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿ 'ಸಂಸ' ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಂಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ 2014 ವರ್ಸಾಚೆ ಗೌರವ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಭೆಟಯ್ಲೆ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಸಂತೊಸಾಚೊ ದೀಸ್. ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 'ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಫುಡಾರ್‌ಪಣ್' ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಅತ್ತ್ಯುತ್ತಮ್ ಆನುವಾದಿತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಡೊ. ನಾಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ. ರಾವ್ ಹಾಚ್ಯಾ 'ಮಾಗಣಿ ಕೃಷ್ಣಾ ತುಕ್ಕಾ' ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Top Event / Story
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಚೌಳಿಕೆರೆಂತ್ ಕವಿಂಚೆಂ ದರ್ಬಾರ್. ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್-2015 ರಂಗ್ಲೆಂ

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಚೌಳಿಕೆರೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಟೇನಿ ಆನಿ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಲುವಿಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ 2015 ಜನೆರ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಲಗ್ನಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಮಾಟವ್ ಉಬಾರಲ್ಲೊ. ತಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೊಂತಾಥಾವ್ನ್ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ದಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸುಂರ್‍ಗಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸಕಾಳಿಂ ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಗೊಂಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಕವಿ ತಶೆಂ ಕಾವ್ಯರಸಿಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾತಾನಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಚೊ ರಂಗ್ ಬದಲ್ಲೊ. ನೊವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚಿ ಘಡಿ ಲಾಗಿಂ ಪಾವಲ್ಲಿ. ಸಕಾಳಿಂಚೊ ನಾಸ್ಟೊ ಜಾತಚ್, ತಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕೆ ಪಲ್ತಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಥಳೀಯ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೇನಿ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣೆ ಧೊಲ್ ಬಡೊವ್ನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಆಲ್ತಾರ್ ಆನಿ ಚಾಮಾದೊರ್
- ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್
ಆಲ್ತಾರ್ ಕೊಣೇಂಯ್ ಕೊಣಾ ಖಾತೀರಯ್ ಉಬಾರ್‍ಯೆತಾ. ಆಲ್ತಾರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಖಾತೀರ್ ಉಬಾರ್‍ಯೆತಾ. ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಡು ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರಚ್ ಉಬಾರ್‍ಯೆತಾ. ಮಾಯಾವತಿನ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್, ಮೋದಿನ್ ವಲ್ಲಭಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಗುಜ್ರಾಥಾಂತ್ ಪುತ್ಳ್ಯಾಂ ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಚೊಕ್ಕೀ ಆವಡ್ನಾ
- ಸುಪ್ರಿಯಾ ಕಾಣ್ಕೋಣ್ಕಾರ್
ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ರಾಗಾನ್ ಕಡ್ಕಡ್ತಾಂ. ಅಂಕಲಾಚೆರ್! ಸ್ತ್ರೀ ಜಿವಾಕ್ ಮರ್ಯಾದೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೆರ್. ಕಸಲೆಂ ಏಕ್ ಕಾಳೀಜ್ ಕಡಂವ್ಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಎಕಾ ತರ್ನೆ ಚಲಿಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಬಾಂದುನ್ ಧರ್‍ಲಾಂ ಪಳೆಯಾ!...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
ರಾಂದಯಿ
- ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್
ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಏಕ್ ರೊದ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ವೆಂಕಟೇಶಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಜಶೆಂ ಶೆತಾಂತ್ ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ ಭಿಂ ಕಿರ್‍ಲಲ್ಲೆ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಮೆಜಾರ್, ಪೊಟಾಕ್ ವೆತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಸುಕ್ಷೀಮಾಯೆನ್ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್ ತರ್, ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಘಡ್ತಾತ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಕವಿ
- ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ
ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಸೊ ಆಸ್ತಾ? ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಅಪ್ರೂಪಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಮಾಂನಿ ತಾಕಾ ಫಿಛಾರ್ ಕರುನ್ ದವರ್‍ಲಾ. ಬೋವ್ ಸುಂದರ್ ಕವಿತಾ ಹಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖಾಲಿ ಕರುನ್ ಹೆರಾಂಚೆ ಕೊಳ್ಶೆ ಭರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ಉದಕ್ ತಾಂಡುನ್ ವ್ಹರ್‍ಚೆಂ ವಾರೆಂ, ಚಿಂವಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಪಾಳಾಕ್ ಥಂಡಾಯ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

News
ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚೆಂ ಅಶ್ಮಿ ಪಯ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಾರ್ಕಳ್ಚೆಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದುಸ್ರೆ
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಆಟ್ವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Criticism
ಲು.ಮ.ಚ್ಯಾ 'ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪೀತ್ ನಂದನಾವನ್' ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್: ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ
ವರಕವಿ ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞ 'ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪಿತ್ ನಂದನಾವನ್' ನಾಜೂಕ್‌ ರೀತಿನ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಾ. ತೊ ಕವಿವರ್. ದೆಕುನ್‌ ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ನಂದನಾವನ್‌...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Essays
ಜೆ ಬಿ ಮೊರಾಯಸಾಚ್ಯಾ ಮರ್‍ಣಾಂತ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ರಾಟಾಕ್ ಸಾಂಡ್ಲೊ
ಸತ್ತರಾವ್ಯಾ ದಶಕಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಸೊಫಾಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿರ್ವಿಶೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
World News