ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ದಾಲೆಂ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕೆಲಾಂ
ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ದಾಲೆಂ ಕವಯಿತ್ರಿ ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹವ್ಪೀಕ್ ಕವಿತಾಂನಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕೆಲಾಂ ಅಸೊ ಸೂರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ಝೆಲ್ಯಾಂ ವಯ್ಲೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಚೆ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್ ಸೊಧ್‍ನಿಬಂಧ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಉಕ್ತಾಯ್ಲೊ.  ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಅಸ್ತುರಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಮಂಚಾನ್ ಪಣ್ಜೆ ಪಾಟ್ಯಾವಯ್ಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರೆರಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಘರಾಂತ್ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡಿಲ್ಲ್ಯಾ ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ 'ಜೀಣ್ ಜಾಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ' ಆನಿ 'ಪಾಸ್‍ವರ್ಡ್' ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ಝೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಚಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಬನ್ ಭಗತ್ ಆನಿ ಅದಿತಿ ಫಡ್ತೆ ಹಾಂಣಿ ಸೊಧ್‍ನಿಬಂಧ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆ. ...ಚಿಚಾಯ್

Top Event / Story
ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಹಿಂದಿ ಕವಿ ಕೇದಾರ್‌‍ನಾಥ್ ಸಿಂಘಾಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ್ ಭೆಟಯ್ಲಿ

ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಹಿಂದಿ ಕವಿ ಕೇದಾರ್‌‍ನಾಥ್ ಸಿಂಘಾಕ್, ತಾಂಣಿ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಮಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್, ಭಾರತಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪ್ರಣವ್ ಮುಖರ್ಜಿನ್ ನವೆಂಬರಾಚೆ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ದಿಸಾ 49ವೊ ಜ್ಞಾನಪೀಠ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಭೆಟೊವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖರ್ಜಿನ್, "ಕೇದಾರ್‌ನಾಥ್ ಸಿಂಘಾನ್ ಪ್ರಾಸ್ ಆನಿ ಗೀತಾಂನಿ ಮೊಳಲ್ಲಿಂ, ನಿಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಫ್ಯಾಂಟಸಿಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿಂ ಅಧ್ಬುತ್ ರಚ್ಣಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯದ್ವಾರಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಮಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ನ್ಹಯ್ ತೊ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಕರ್‍ತಾನಾ ಪಾರಂಪಾರಿಕ್  ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಸತಾಂಕ್ ಗೊಪಾಂತ್ ಘೆತಲ್ಲೊ ಕವಿ. ಅಶೆಂ ಕರುನ್ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಬೋವ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲಾಂ". ..

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಮ್ಹಾಕಾ ಘರ್ ಆಟಯ್ತಾ
- ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ
ಎಕಾನೇಕ್ ಕವಿಕ್ ಘರ್‍ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾರಿ ಉಡ್ಗಾಸು ಯೆತ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸುಂದರ್ ಥರಾನ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ಗಜಾಲ್ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ, ಮಿಸ್ತೆರಾಂಚಿ! ತೊ ಘರಾಂತ್ ಆಸುನ್ ಲೆಗುನ್ ಹೊ ಘರಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಸೊ? ಮಾಗೀರ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಘರ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಸೊದ್ನಾಂ
- ಉರ್ಬಾನ್ ಡಿಸೋಜ, ಮೂಡ್‍ಬಿದ್ರೆ
ಸ್ವತಾಚೊ ಸೊಧ್ ಕರುಂಕ್ ವಚುನ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಥರ್ಥರ್‍ಚೆಂ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಎಕೇಕ್ ಸವಾಲ್ ಸ್ವತಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಆಕಾಂತ್‌ವಾದಿ ತಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ, ಖಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖುನಿಯೆಗಾರ್, ಬೆಬ್ದೊ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಲೊಂಚ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಝಳ್ಕತಾ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾ
- ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿ
ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉದಾರ್ ಚಿಂತಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಆಂಕ್ರೆಲ್ಯಾ. ವಿಷಯ್ ಹಾತಳ್ಳೆಲೆ ರಿತಿಕ್ ಲಾಗುನ್, ಹಿ ಕವಿತಾ ಮನಾಕ್, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಥಂಡಾಯ್ ದಿತಾ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾವರ್ವಿಂ, ಆಪ್ಣಾಚೆ ಪ್ರತಿಭೆಚಿ ತಾಂಕ್ ತೊ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಮಿಟಾ ಕಣಾಂಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ
- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್.
ಜಾಯ್ತೆ ಮನೀಸ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ವಚನಾಸ್ತಾಂ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಮಾರುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಕೊಣ್ ಚಿಂತ್ತಾತ್, ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮ್-ದಾತಾರಾಂಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ದೀನಾಂತ್. ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ವೊಳ್ಕುಂಕ್ ಪಾವನಾಂತ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

News
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ 'ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಫುಡಾರ್‌ಪಣ್' ಲೋಕಾರ್ಪಣ್.
ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಪಾಸ್ಕಲ್ ಆಲೆನ್ ನಜ್ರೆತಾಚ್ಯಾ 'Gandhi's Outstanding Leadership' ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Criticism
ಲು.ಮ.ಚ್ಯಾ 'ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪೀತ್ ನಂದನಾವನ್' ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್: ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ
ವರಕವಿ ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞ 'ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪಿತ್ ನಂದನಾವನ್' ನಾಜೂಕ್‌ ರೀತಿನ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಾ. ತೊ ಕವಿವರ್. ದೆಕುನ್‌ ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ನಂದನಾವನ್‌...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Essays
ಬಂದೂಕೆಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂಮದೆಂಯ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೊ ಉಡಿಯೊ- ಜೆಸ್ಲಾವ್ ಮಿಲೋಜ್
ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತ್ಯೊ ವಾಟೊ ಆಮಿ ವಿಂಚಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ...   ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
World News