Top Event / Story
ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್. 'ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ - ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಜಿವಿತ್' ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪಾಚೆಂ ಘಡಿತ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ 'ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊ - ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಜಿವಿತ್' ಕಾರ್ಯೆಂ, ಅಡೇಜ್ ವೊರಾಂನಿ, ತೀನ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್, ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಚನಾ ಮಾರಿಫಾತ್, ತಶೆಂಚ್ ಇಜಯ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ತಾಚೆ ಸಮಾಧಿಲಾಗಿಂ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಕ್ ಮುಖಾರ್ ದವರುನ್ 'ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರುನ್, ಕೊಂಕಣಿಂತಚ್ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ. ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊ ಫೌಂಡೇಶನಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾರ್ಚ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಡೆ-ಚ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ವೊರಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಯಾದಗಾರ್‍ ಪಯ್ಣಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ತೆಸಾಂವ್ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಭಾವ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಭಾವೊಜ್ ಆಲಿಸ್ ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಹಳ್ದುವೆಂ ರಗತ್
- ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್
ದುಡ್ವಾ ಮುಕಾರ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ರಿತೊ ರಿತೊ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ದುಡು ಜಾಯ್ ಖರೊ. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂಕ್ ನಾಸ್ತಾ. ದುಡು ಜೊಡುಂಕ್ ವಚುನ್ ಜೀವ್ ಮೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ದಾಕ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
ದೆಸಾಂತರ್
- ಜಾನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ
ಪಯ್ಲೆ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳನಾತಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ, ಕವಿಚೊ ಗಾಂವ್ ಖಂಯ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾತಾ. ಮಲೆನಾಡಾಚ್ಯಾ ಕುರುಬಾಂಚಿ ಯಾ ಕುಡಿಯಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಎಕೆ ವಾಟೆನ್ ಹೆ ಕವಿತೆನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನ್ಯೇಕೆ ವಾಟೆನ್ ಪಾಶ್ಚಾತೀಕರಣಾಚ್ಯೊ ಕುರ್‍ವೊ...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
ಜರ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಯಾದ್ ಜಾಯ್ನಾ
- ರೂಪಾಲಿ ಕೀರ್ತನಿ
ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ದೊಡ್ತ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಚೆರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್, ದಿವ್ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಮೋಗ್, ಹಾಡುಂಯೆತಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಹಾಸೊ - ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ಮಾ ಖಾತೀರ್? ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಕೋಯ್ರ್
- ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ
ಸ್ವಚ್ಛ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಉತ್ತೀಮ್. ಏಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಅಭಿಯಾನ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಅಭಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಜಾತಾತ್ ತಿಂ ಅತರ್ವಣಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ಹಾಸುಂಕ್ ಯೆತಾ, ಉಸ್ತುರೆಂ ಯೆತಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೆ ವೇಸ್ ಹಾಂಗಾ ಉಗ್ತೆ ದಿಸ್ತಾತ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

News
ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 'ಆಂಗಾಂತ್ ಕವಿ ರಿಗ್ಲಾ' ಕವಿತೆಚೆರ್ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಆನಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ
ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸೃಜನಶೀಳತಾ ತಶೆಂ ವ್ಯಾರೆಲಿ ಮದ್ಲ್ಯಾ ದ್ವಂದ್ವಾಂ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲುನ್, ಹಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಣ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಸವಾಲಾಂ...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Criticism
ಸಮಾಜಾಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಚಾಲಿಚೆರ್ ನದರ್ ದವರ್‍ಚೊ ಮೋವ್ ಮನಾಚೊ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ
ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಫಕತ್ ಆಬಾ, ಪೂತ್, ನಾತು ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಕ್ ಲಾಂಬುನ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕವಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಚಾಲಿಚೆರ್ ನದರ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಮೋವ್ ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Essays
ಜೆ ಬಿ ಮೊರಾಯಸಾಚ್ಯಾ ಮರ್‍ಣಾಂತ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ರಾಟಾಕ್ ಸಾಂಡ್ಲೊ
ಸತ್ತರಾವ್ಯಾ ದಶಕಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಸೊಫಾಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿರ್ವಿಶೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
World News