ಉಡುಪಿಂತ್ ಕವಿ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭೆಟ್
ಮ್ಹಜೊ ಈಷ್ಟ್ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಫೊನಾಚೆರ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ ಹಾಂಚೆಂ 'ಅರಬ್ಬಿ' ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚಿಜಾಯಿಚ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ನವಕರ್ನಾಟಕ ಬುಕ್‌ಶೊಪಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲಿ ಏಕಚ್ ಪ್ರತಿ ಹಾಂವೆಂ ವಿಕ್ತಿ ಘೆತ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ದ್ವಾರಿಂ, ಹ್ಯಾ ಕವಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ತಶೆಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಪಯ್ಣಾರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ .... ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಮೆಜಾವಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ: ರುಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್

ಕವಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ - ಹಾಂಚೆಮದ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಕಸಲೊ? ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಝಳ್ಕಲ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಣಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಾ ವಿಚಾರ್ ಕವಿನ್ ಉತ್ರಾಯಿಲ್ಲಿಂಚ್ ಕವಿತಾ ಘಡ್ಲಿ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕವಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಸಂಪ್ಲೊ - ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ನಾತೆಂ ಕವಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚೆಂ? ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ಚರ್ಚಾ ವಾದ್-ವಿವಾದ್ ಕಾಳಾಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಚಾಲು ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ಲ್ಯಾರಯ್ ಆಜೂನ್ ತೊ ನಿಗೂಡ್ ಜಾವ್ನಚ್ ಉರ್‍ಲಾ. ಬೋವ್ಶಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಖಾತಿರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉರ್‍ಲ್ಯಾ!  ಹಿ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಂಕ್.  ಇತ್ಲ್ಯಾಕಯ್ ಕವಿ ಆನಿ ಕವಿತೆ ಮದ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಬೋವ್ ನಿಗೂಡ್. ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ವಾದ್. ಪುಣ್ ಹೊ ವಾದ್ ನೆಗಾರುನ್ ಟಿ. ಎಸ್. ಎಲಿಯಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಭಿತರ್‍ಲೊ ಕವಿ
- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
ಮನೀಸ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್ ಶಿಜುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ ತಾಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ವಾಡ್ತಾ. ಬರ್‍ಯಾ-ವಾಯ್ಟಾ ಮಧ್ಲೊ ಫರಕ್ ತೊ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಸಂಸಾರಾನ್ ಚಿಂತ್ಚೆಬರಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಆಪುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೆಕ್ಚೆಬರಿ ಏಕ್ ರೂಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ದೂಖ್ ಆನಿ ಮಝಾ
- ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ, ಆಂಜೆಲೊರ್
ದುಖಿಂತ್ ಮಝಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ತಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸುಂದರ್ ಜಾತಾ. ಹಿ ಸೊಭಾಯ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್. ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾನ್ ತಸಲ್ಯಾ ವರ್ಣನಾಚಿ ಸೊಭಿತ್, ಸುಂದರ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಆಸ್ಡ್ಯೊ
- ಉರ್ಬಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮೂಡಬಿದ್ರಿ
ಆಸ್ಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್. ಪುಣ್ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಧಾಂಪ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸನಾ ಜಾತಾ. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಶಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತೆ ಘಾಯ್ ಸಹಜ್ಪಣಿಂ ಗೂಣ್ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸಾ ತರೀ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಸುವಾದೀನ್ ಜೀಣ್
- ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿ
ರೂಪಾಲಿನ್ ಆವಯ್‍ಪಣಾಚ್ಯೆ ದೋನ್ ಪಾಂವ್ಡೆ ಬೋವ್ ಸುಂದರ್ ರಿತಿನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ದುರ್‍ಸನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಎಕ್ಯೆ ಸಾನ್ ಕವಿತೆನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಕುಸಾಂ ತಿಣೆಂ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮೀಂಯ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

News
’ಕವಿತಾ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯೆ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಓರ್ಕಿಡ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ’ಕವಿತಾ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ವೆಳಾರ್ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 10: ಚೈನೀಸ್ ಕವಿ ಲೀ ಬಾಯ್ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್
ಹ್ಯಾ ಅಗಾಧ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಂತ್ ’ಪೃಥ್ವಿ’ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಣ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕಣಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲೊ ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ಧುಳಿಚೊ ಕಣ್. ಪುಣ್ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆತಾ ಹಿ ಪೃಥ್ವಿಚ್...   चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

Essays
ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್: ಜಿಣಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ
ಹಾಂವ್ ಕವಿತೆಚೊ ಪಕ್ಕಾ ಭಕ್ತ್. ಕವಿತೆಚೆಂ ಪಾಂಡಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾರ್ಗನ್ಸ್ ವಾಪರ್‍ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕವಿತೆ ವಯ್ಲೆಂ ಪಾಂಡಿತ್ಯ್ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
 
World News