Top Event / Story
ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ತಶೆಂ ಲೇಖಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ನಮಿಯಾರ್‍ಲಲ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿನ್ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸುನ್ 2018 ಜನೆರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಜೆಪ್ಪುಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೋಧಿ ಟ್ರೀ - ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಬಾರಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ತಶೆಂ ಲೇಖಕ್ ಕೆ. ಟಿ. ಗಟ್ಟಿ ತಾಂಕಾಂ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ್‍ತಲೆ. ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಪ್ಪೆಪದವುಚ್ಯಾ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾಂಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರುಪಯ್ 25,000, ಮಾನ್‍ಪತ್ರ್ ತಶೆಂ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪ್ತಾ. ವಲೇರಿಯನ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 1967 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ... 
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ದೇವ್ ಮನಿಸ್ ಮೊನ್ಜಾತ್
- ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್
ನತಾಲಾಂಚಿ ಪರಬ್ ಸೊಂಪುನ್ ಯೆತಾನಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ನವೆಂ ವರಸ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಸರುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ವರಸ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಷ್ಟಾಂ-ಅನ್ವಾರಾಂಚೆಂ ಆಸಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸುಖಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರುನ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಪಾಶಾರ್...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಶೆವ್ಣೆಂ
- ಸಾನಿಕಾ ಆರ್. ಪವಾರ್
ಸಾನಿಕಾಚಿ ಕವಿತಾ ಪಾಖಾಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಖೆಳುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾಖಾಂ ಆಸುನ್ ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ (ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್) ಕೈದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶೆವ್ಣ್ಯಾಚಿಂ (ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚಿಂ) ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶೆವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಮೊನ್ಜಾತಿ
- ವಾಲ್ಟ್ ವ್ಹಿಟ್ಮನ್
ಆಜ್ ಮನೀಸ್ ದುಡ್ವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚುನ್, ಸಂಸಾರಿ ಖುಶಾಲ್ಕಾಯೆಂಕ್ ಲಬ್ದುನ್ ಆಪ್ಣಾಕಚ್ ವಿಸ್ರುನ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾಕಯ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಕಯ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಘೊಡೊ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸರಾಯೆನ್ ಉಡುನ್ ಧಾಂವ್ತಾ ತರೀ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಮುಖಾವಟ್
- ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ
ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಾಂವಿಶಿಂ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾವಿಶಿಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಲಯ್ತಾ. ಮಾರ್ನೆಮಿಚ್ಯಾ ವಾಗಾಂಚೊ ನಾಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರುನ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂವಿಶಿಂ ಕವಿ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಉಲಯ್ತಾ.....
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

News
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂಚಿ ರಾಸ್
ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 13:: ಬಾಂಯ್, ಲಾಟೊ ಆನಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ - ಎವ್ಜಿನೆಯೊ ಮೊಂತಾಲೆಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ
"ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಾಲ್ಯಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ, ಆಮ್ಚೆಂ ಫಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭವಿಷ್ಯ್. ಉಜ್ವಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಳ್"...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Essays
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
ಪಪ್ಪಾ ವಾಂಗ್ಡಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಶದಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮ್ಮೆಲನಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾವಳೀಂಕ್ ವಚ್ಪಾಕ್ ಖೂಬ್ ಆವಡ್ಟಾಲೆಂ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
 
 
World News