ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಆನಿ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ 'ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್' ಹಾಂಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್ ತಶೆಂ ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತೀರ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ತಶೆಂ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಯೆದೊಳಚ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್, ಕೊಲೆಜಾಂಕ್, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜಾಂಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲಾ ಆಸ್ತಾಂ ಆಸಕ್ತವಂತಾಂನಿ ಚಡಾನ್‍ಚಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯೋಜಕಾಂನಿ ಉಲೊ ದಿಲಾ. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ kavitatrust@gmail.com ಹಾಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಯೆತಾ. ಯಾ 9980136297 ನಂಬ್ರಾಕ್ ಫೊನ್ ಕರುಂಯೆತಾ....ಚಿಚಾಯ್

Top Event / Story
ಕನ್ನಡಾಚೊ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ಕವಿ, ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಅನಂತ್‌ಮೂರ್ತಿ ಅಂತರ್‍ಲೊ

'ಸಂಸ್ಕಾರ' ಆನಿ 'ಅವಸ್ಥೆ' ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚುನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಾಚೆಂ ಕವಿತೆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕಾಂಯ್ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ 'ಆಚೀಚೆ' ವಾಚುಂಕ್ ಧರಲ್ಲೆಂ. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವಾಕ್ಯಾಂತ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್. ಅಸಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ರವೀಂದ್ರ ಕೆಳೆಕಾರಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್. ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲೊ, ತಾಚೊ 'ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಹುತ್ವ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ' ಪ್ರಬಂಧ್ ವಾಚುನ್, ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಲಿಪಿ ವಾದಾಚೆರ್ ಘುಂವೊನ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾನ್ ಘುಂವಲಾಗ್ಲಿಂ ಆನಿ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ಆಖ್ಖೊ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾನ್ ಸೊಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂನಿ ಇತ್ಲೊ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲೊಂಕಿ, ನಿಮಾಣೆಂ ಯು ಆರ್ ಸರಾಕ್ ಎಸ್ಸೆಮ್ಮೆಸ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ್
- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್
ಘೊಡ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ. ಧಾಂವ್ಚೆ ಪಾಟ್ಲೊ ಶೆವೊಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಕೆದಳಾಯ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತೊ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರೇಸಾಂತ್ ಜಿಕ್ತಾ ಯಾ ಸಲ್ವತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೇಂಯ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ. ಘೊಡೆ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜ್ಯಾಕಿಚೆ ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್, ಆನಿಕೀ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಗುಲೊಬ್
- ಉಬ್ಬ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ
ಜಿವಿತಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಕಶೆಂ ಕಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಕನಾತಲ್ಲ್ಯಾಚೆ ಕಳ್ವಳೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕಚ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್‍ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಾರಿ ಕಾಳೀಜ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮ್ಹಜೆ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಟಿಂತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಖೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಮಾಗ್ಣೆಂ
- ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ
ಆಮಿ ಸೊಂಶ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಕಾಸ್ವಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ. ದಾವಿದ್ ಆನಿ ಗೊಲಿಯಾತಾಚಿ ಕಾಣೀಯ್ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಜೈತ್ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಹಿ ಕಾಣೀಯ್ ತಸಲೀಚ್. ಪುಣ್ ಮಾತ್ಶಿ ವೆಗ್ಳಿ. ವ್ಹಡ್ ಜೈತ್ ವಿಸ್ತಾರಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾಚಿ ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ವೊಲ್ತೆರ್
- ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ
ಕವಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಏಕ್ ವೊಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ವೊಲ್ತೆರ್ ತಾಚೆರ್ ಬಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಮರಣ್ ಹಾಡ್ತಾ. ವೊಲ್ತೆರ್ ಮರಣ್ ಹಾಡ್ತಾ ಯಾ ತಾಚೆರ್ ಬಸ್ಪಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮರ್‍ಣಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಭರ್‍ತಾ - ಹೆಂ ಚಿಂತಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್! ಪುಣ್ ಅಸಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಕವಿಚೆ ಮತಿಕ್ ವಚನಾಂತ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

News
ದೋಹಾ ಖತಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸರ್ತ್: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್
ದೋಹಾ ಖತಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೆಂಗಲೋರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನಾನ್ ದೋಹಾ ಖತಾರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲೊವ್ಪಿ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂ ..   ಚಿಚಾಯ್

Criticism
ಲು.ಮ.ಚ್ಯಾ 'ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪೀತ್ ನಂದನಾವನ್' ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್: ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ
ವರಕವಿ ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞ 'ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪಿತ್ ನಂದನಾವನ್' ನಾಜೂಕ್‌ ರೀತಿನ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಾ. ತೊ ಕವಿವರ್. ದೆಕುನ್‌ ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ನಂದನಾವನ್‌...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Essays
ಬಂದೂಕೆಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂಮದೆಂಯ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೊ ಉಡಿಯೊ- ಜೆಸ್ಲಾವ್ ಮಿಲೋಜ್
ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತ್ಯೊ ವಾಟೊ ಆಮಿ ವಿಂಚಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ...   ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
World News