ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 3: ಆಶಾ, ಕವಿ ಆನಿ ಸವಾರಿ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್
ಕೊಣೆಂಯ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕವ್ಯೆತ್, ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜವ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಕವಿ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ - ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಮಾಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವ ಖಂಯ್ಚ್ತಾಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭೋವ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರ್; ನ್ಹಯ್ ಉತ್ರಾಂಚೆ ದೊಂಗೊರ್ ವಾ ಪ್ರಾಸಾಂಚೆ ಸಾಗೊರ್, ಬಗರ್ ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್. ಆನಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಕವಿತಾ ಸಮಾಜಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಜಾತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ಸಮಾಜಾಕ್ ನವಿ ದೀಶ್ಟ್ ಲಾಭ್ತಾ, ನವೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಲಾಭ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ನವೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಕವಿತೆಂನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಟಯಿಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ದಾಖ್ಲೆ ಆಮಿ ವಾಚುನ್ .... ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಲ್ಹಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಾಂಚಿ ಕವಿತೆಚಿ ಉರ್ಬಾ ಆನಿ ಹುಮೆದ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್
ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ ಧಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ರಸಿಕಾಂಕ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆಂತ್ ನ್ಹಾಣಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸುಖ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕವಿತಾ ತಸಲ್ಯಾ ವಾಟಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಚಮ್ಕುನ್ ವಚ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಪಾಲ್ವಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಬೆಂಡಾ ವ್ಹಾಜ್ಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಜಾಲಿ. ಬಾರ್ಕೂರ್‍ಚ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಕ್ಲಿನ್ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಆಶಯ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ತಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೇದಿಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ಕರ್‍ತಚ್ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರಿಣ್...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ತಳ್ಟೊ
- ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್
ಮೊಗಾಚಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಶಿ ವ್ಹಾಳುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ತಳ್ಟೊ ಆಸಾ, ಆನ್ಯೇಕ್ ವಾಲ್ ಆಸಾ. ತಳ್ಟ್ಯಾಚಿಂ ಮೊಡ್ಲಾಂ ವಾರ್‍ಯಾಕ್ ಧಲ್ತಾನಾ, ತಾಂಚಿ ಕಾಂಪ್ ಹೆ ವಾಲಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆರ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆಚೊ ಆಯ್ನೊ ಹಾಲಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆಪುಣ್ ಫಕತ್ ವಾಲ್...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಉಗ್ಡಾಸ್ ತುಜೊ ಕಾಡ್ತಾಂ ಪಾಪ್ಪಾ
- ಜೇಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಪಯ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ. ತೊ ರಡ್ತಾ ತರೀ ದುಖಾಂ ದೆಂವನಾಂತ್. ಫಾಂತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾತಿ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಘೊಳ್ತಾ. ಘಟ್ಟ್ ಜೆವ್ತಾ, ಪುಣ್ ಚಡ್ ಉಲಯ್ನಾ. ತೊ ಸೊಸ್ಣಿಕ್ ತರೀ, ಶಿಸ್ತ್ ಸಾಂಡಿನಾ. ಬೇತ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್, ಭುರ್ಗೊ ಜಾಲೊ ಪಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಹಾಡಾಂ
- ಪಿ.ಜೆ.ಕರುಗಳ್ನಡೆ, ಬಾರ್ಕುರ್
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾ ಸಂಖ್ಯಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ಬದ್ಲಾವಣೆಚೊ (demographic transformation) ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಸುರ್‍ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಚಡುನ್ ಆಸಾ. ಜಿಣಿಭರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಘೊಳುನ್...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಲುಕೇಮಿಯಾ
- ರೂಪಾಲಿ ಕೀರ್ತನಿ
ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಾತ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‍ತಾ. ರಗ್ತಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಆಸನಾ. ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಕಾತಿ ಪೊಂದ್ಲೆಂ ರಗತ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಅಶಾ ಅತ್ರೆಗಾಂಕ್ ಧಖೊ ಬಸ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ರಗ್ತಾನ್ ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

News
ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2015 ಅನುವಾದ್‌ಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿ ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 2: ಸಂಘರ್ಶ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್
'ಜಿವಿತಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ನಾಂವ್ ಸಂಘರ್ಶ್, ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚೊ ಆರ್ಸೊಚ್ ಕವಿತಾ' - ಜೆದ್ನಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಮನ್ಶಾಜಿವಿತಾಕ್ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕರ್‍ತಾಂ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Essays
ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಸತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೊ: ಕವಿ ಅಶೋಕ್ ವಾಜಪೇಯಿ
ಆತಾಂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಲೆ ಲೇಖಕ್ ಆಮಿ ಚ್ಯಾರ್ ಜಣಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಚ್ಯಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ...   चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
World News