Kavita Khodd

ಜನೆರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ನಾನುಚ್ಯಾ ಸಾಣ್ಯಾರ್ ಪಾಜುನ್ ವೆತಾನಾ!

ಜನೆರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ನಾನುಚ್ಯಾ ಸಾಣ್ಯಾರ್ ಪಾಜುನ್ ವೆತಾನಾ!


-ನಾನು ಮರೋಲ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್

(ಆಮ್ಚ್ಯಾ 'ಕವಿತಾ' ಘರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್‍ಸಾಥಾವ್ನ್ ವಿಮರ್‍ಸೊ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ನಾನು ಪಯ್ಲೆ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ಶೆಂ ದೊನ್ಶಿಂ ಕವಿ, ಕವಿತಾ ಶೆತ್ ನಾಂಗ್ರಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತೊ ಚಡಾವತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ ನಾಂಗ್ರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆತಾಚೊ ಪಾಲ್-ಪೋಸ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾ. ತಸಲಿ ಏಕ್ ಹುಮೆದ್, ಬರೆಂ ಮನ್ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಆಸನಾ. ನಾನುಕ್ ಆಸಾ, ತ್ಯಾಖಾತೀರ್ 'ಕವಿತಾ ಕುಳಾರ್' ಸಜಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊನ್ಶಾಂಚಿಂ ದೊನ್ಶಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ನಾನುಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಮುಳಾ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ನಾನುಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಕವಿಂಚೆ ತಾಕ್ತೆಕ್ ಲಾಭ್ಚೊ ಮಾನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ತಿಕ್ಸಾಣ್ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಲಾಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ನಾನುನ್ ಖಳನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬರವ್ನ್ ರಾವಜೆ ಸಂಪಾದಕ್)

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಇ-ಪತ್ರ್ ವಾಚುನ್ ಸುಡಾಳ್ ಉಬೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಸುವಿಯೆನ್ ತೊಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವೊ ನ್ಹಯ್ ತರೀ, ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಾ -"ಮ್ಹಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚಡ್ಲ್ಯಾ"! ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಅಭಿಮಾನಿ ವಾಚ್ಪಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಕ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾಯ್ತಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ವ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂಗಿ, ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಒಪ್ವೊನ್ ಘೆನಾ ಬಗರ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾತ್ ತಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಗ್ತಿಂ ಕರ್‍ತಾಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಬರೆಪಣ್ ಜಾತಾ. (ಆನಿ ಹಾಕಾ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ನವಾಲಾಂಚ್ ಸಾಕ್ಸ್). ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಆನಿಕಿ ಉಂಚ್ಲೆ ರಿತಿನ್ ಬರೆಪಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ (ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್) ಚಡ್ ಚಡ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನಿ ಕವಿತಾಂ ವಯ್ರ್ ತಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಪಾತ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್‍ಚೆಂ. ತರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜನೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುನ್ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಮುಕಾರ್ ಸರು?


-ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊರೆಯಾ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊರೆಯಾ ಹಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪುನ್ವೆಚೊ ಚಂದ್ರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ "ಆಮಾಸೆಚೊ ಚಂದ್ರ್" ಕವನ್,- ಸದಾಂ ಹಾಸ್ಕುರ್‍ಯಾ, ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮನಾಚ್ಯಾ ಡೊನಿಚೆಂ ಕವನ್‌ಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧೃಡ್ ಕರುಂಕ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್‌ಚ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾ ಬರಿ ಕವಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಿರಾಸ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಯಕ್ಷ್ ಪ್ರಶ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂ ಶಿರಾಂನಿ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಚಂದ್ರ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿನ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ತೊ ಚಂದ್ರೆಮಾಚೆಂ ಚಾಂದ್ನೆಂ ಚಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಂಬ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕುಂಬ್ಯಾರ್ ಉಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ನಿರಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಬುಡವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸೊಭಿತ್ ಚಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸೊಭವ್ನ್ (ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಿ ಸಯ್ತ್?), ಆಪ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಿಣಿಚ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ದಾವೆಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಮಾರುನ್ ಕರ್ಪವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ.

ಕವಿ,- ಆಪುಣ್ ಜಾಳಾಂತ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ, ದುಕಾಂಚೊ ದರ್ಯೊ, ಸಾರಿಯೆರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಆಂಜ್‌ಭಡ್ವ್ಯಾಂಚೆ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಉಬೆಂ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಿಣೆಕ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಯ್ಲಿಂತ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಘಾಲ್ತಾ. ನಿರಾಶೆಚಿಂ ಮೊಡಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕವನಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಕವಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಲಾ, ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಲ್ವಲಾ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಚಲಿಯೆ ಪಾಸತ್. ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಕಾಂಯ್ ಝಳ್ಕನಾಸ್ತಾನಾ ಕವಿತಾ ಎಕ್‌ಚ್ ದಿಕ್ಕಾನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವಚೊನ್ ಏಕ್ ಪಕ್ಷೀಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಭೊಗ್ತಾ.


-ಜೊಸ್ಸಿ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್

ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಆಮಿಗ್, ಆಪೂರ್ವ್ ಆನಿ ಗುಪ್ತಿ ದೆಣ್ಯಾಂಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಶ್ರೀ ಜೊಸ್ಸಿ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ "ಹಾಂವ್ ಕಸ್ಲೊ ಪಿಸೊ", ಕವಿಚ್ಯಾ ಆಪೂರ್ವ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕುಡಿಕ್ ಥೊಡಿ ಥಂಡಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಸಂಸಾರಾರ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಅನಾಹುತಾಂಚೆಂ, ವಿವಿದ್ ರುಪಾಂಚೆ ದಗ್ದೊವ್ಣೆಚೆಂ, ಕಷ್ಟ್ ಅನ್ವಾರಾಂಚಿ ಉಗ್ತಿ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ ಕವಿನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಉಬಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಬೋವ್‌ಶಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಅಶೆಂಚ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ಥಂಡ್, ಶಾಂತ್ ಸಾಗೊರಾಬರಿ ಆಸ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ಪುಣ್, ಅಶೆಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲೊ ಶೆವೊಟ್ ಜಾಣಾ ಜಾತೊ ನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಇತ್ಲೆಂ ಜಾಣಾ ಆಸೊನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮದ್ಲೆ ಗಡಿಂಕ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಚ್ಯಾ ಧೈರಾಕ್ ಸಲಾಮ್. ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರೀ, ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಭರ್ವಷ್ಯಾಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ಫಾಂಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್. ತರಿಕಿ, ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಗಿ? ಛೆ! "ಹಾಂವ್ ಕಸ್ಲೊ ಪಿಸೊ?"


-ರೈಮಂಡ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ

ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಆಮಿಗ್ ರೈಮಂಡ್ ಡಿ'ಕುನ್ಹಾ, ತಾಕೊಡೆ ಹಾಣೆಂ ಆತಾಂ ಅಪ್ರೂಪಾನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ತರೀ, ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಬಳ್ ಆಸ್ತಾ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧೋರಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಗೊಡ್ಶ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಖಜಾನ್‌ಚ್ ಆರ್ಪಿಲಾಂ. ವಾಪರ್‌ಲ್ಲೆ ಭಾಶೆಂತ್ ಗೊಡ್ಶ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸಾಂಚೊ ದಾಳೊಚ್ ವ್ಹಾಳವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಾ. ಮಾನ್ ಮಾಣ್ಸುಗೆಚಿಂ ಸೂತ್ರಾಂ ಕವಿನ್ ಭೋವ್ ಬರಿಂ ಕರುನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಳಾರಾ ಯೆಂವ್ಚೆ ಆಪ್ಲೆ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಏಕ್ ಭಾವ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲೆ ರಿತಿನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್‍ತಾ ತೆಂ ಕವಿನ್ ವರ್ಣಿಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಭಯ್ಣಿಕ್‌ಚ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿ ಭೊಗುಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಆಪ್ಲೆ ಭಯ್ಣಿಲಾಗಿಂ ಮಾಯಾ ಮಯ್ಪಾಸಾಚೆಂ ಕುಂಡ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿ, ಬಾಯ್ಲೆಲಾಗಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭಾಣ್ ಜಾತಾ?

ಭಯ್ಣಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಸುಖ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ನಾಯಕ್, ಆಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಳಾರಾಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಲುಟುನ್ ಥಂಯ್ ತಿಣೆ ವಚನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಮೊಟ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳಿಂನಿ ತಿಕಾ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ತಾ? ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಆವಯ್ಚೆಂ ಘರ್ ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮಂದಿರ್ (ಹೆಂ ನಾಯಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲೆ ಭಯ್ಣಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಒಪ್ವಾತಾ) ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಹೊ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ನಾಯಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚೊರುಂಕ್ ಪಳೆತಾ? ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಣಾಚಿ ಧುವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ನಾಯಕ್ ವಿಸ್ರಾಲಾ? ಮ್ಹಜೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಕಿ, ತಾಚೆ ಪ್ರಸ್ತುತೆಂತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಖಂಯ್ ವ್ಹರೊನ್ ಪಾಯ್ತಾ ಆನಿ ಕವಿತೆ ವಯ್ರ್ ಕಸ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಕವಿಂನಿ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.


-ಆಶಾ ಪಿಂಟೊ

ಬಾಯ್ ಆಶಾ ಪಿಂಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ "ರಾಕೊನ್ ತುಕಾ ರಾವ್ತಾಂ" ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆ ಕಳ್ವಳೆ ಆನಿ ವಳ್ವಳ್ಯಾಂನಿ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ಉತ್ರಾಂ ವಿಣುನ್ ಪ್ರಾಸ್ ಸಜೊಂವ್ಕ್ ಆಶಾಬಾಯೆನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ತ್ರಾಸ್ ದರಬಸ್ತ್ ಝಳ್ಕತಾತ್. ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ಆಶಾ ಬಾಯೆಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ನವೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಝೆಲ್ಯಾಂನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ತರೀ ತಿ ನವಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಸಾತ್ ತಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಭೊಗಾನಾ. ಕವಯಿತ್ರಿ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾನ್ ಘೆತಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ.

ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾನಾ ಲೇಖಕಿ ವಯ್ರ್ ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ಲಾ ತೆಂ ಝಳ್ಕತಾ. ಕವಿತಾಚಿ ನಾಯಕಿ ಎಕಾ ಝುಜಾರಿಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ / ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಸ್ತ್ರೀಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಭಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಝಳ್ಕತಾ. ಕವಿತಾಂತ್ ಕವಯಿತ್ರಿನ್ ಏಕ್ ಕೂಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಖಾತಿರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾಗಾ ಪಾಸತ್ ತಾಚೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ರಾವೊನ್ ತಾಚೆ ಧೈರಾಚೆ ಪಾಕಟೆ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಆನಿಕಿ ಪುಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ತಾಕಾ ಅಚಲ್ ಕರುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧೈರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪರ್ವತಾಕ್ ನಾಯಕಿನ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಯಾ. ಆಪ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯಾಚಿ ಗಾಡಿ ಅಶಿ ಘುವೊಂಕ್ ಆಸ್ತಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಯಕಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಭವಿಷ್ಯ್ ರುತಾ ಕರ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ (ಸರ್ವ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಆನಿ ಆಂಕ್ವಾರಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಜಾಗ್ವಣಿ ತಶೆಂಚ್ ಬರ್‍ಯಾ ಪುಡಾರಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸೂತ್ರ್).

ಅಶೆಂ ಕವಿತಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ "ರಾಕೊನ್ ತುಕಾ ರಾವ್ತಾಂ" ಏಕ್ ಬರೆಂ ಆನಿ ಸೊಭಿತ್ ಕವಿತಾ. ಪುಣ್ ನೀಜ್ ಜೀವನಾಂತ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತುಲನ್ ಕರುನ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಹಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ವ್ಹಯ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಜಿವಿಂ ಜಾತಾತ್. ಬಾಯ್ ಆಶಾ ಪಿಂಟೊ ಹೆ ದಿಶೆನ್ ಥೊಡೆಂ ಧ್ಯಾನ್ ದಿತಲಿ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ "ರಾಕೊನ್ ತುಕಾ ರಾವ್ತಾಂ".


-ಸುವರ್ಣ ಗಾಡ್

ಮ್ಹಯ್ನೊ ಆಕೇರ್ ಜಾತಾನಾ ವ್ಹಾಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೆಂ ಬಾಯ್ ಸುವರ್ಣಾ ಗಾಡ್ ಹಿಚೆಂ ಕವಿತಾ "ಆಶೀತ್ ಆಸಾ" ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ. ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆಂ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಮಿಶ್ರ್ ಬೋಲಿಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಸರ್ವ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ತರ್ಪೆನ್ ಪರ್ಬಿಂ. ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ "ಪಾಂಚ್, ಸ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂತ್ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಬಸ್ತಲಿ" ಮ್ಹಣೊನ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ದಿಷ್ಟಿಂತ್‌ಚ್ (ಕವಿತಾ) ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಹಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘೊಂಟೆರಾ ಭಿತರ್ ಘೊಂಟೆರಾಂ ಬಾಂದೀತ್ ಗೆಲಿ.

ಏಕ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ಹಕೀಕತ್ ಕವಯಿತ್ರಿನ್ ಭೋವ್ ಸುಂದರ್ ಕರುನ್ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮೆಟಾಂತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಚೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ನಾ ತರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಕಶೆಂ ದುಕಾಂಚೊ, ನಿರಾಶೆಚೊ ಸಾಗೊರ್ ಜಾಯ್ತ್ ತೆಂ ಕವಯಿತ್ರಿನ್ ಭೋವ್‌ಚ್ ನಾಜೂಕ್ ರಿತಿನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ. ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಖಬ್ರಾಂಕ್ ಕಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್‍ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಯ್ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೋವ್‌ಚ್ ಶಾಂತ್ ರಿತಿನ್ ಕವಯಿತ್ರಿನ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ "ಲೋಕ್ ಸಗ್ಳೆ ವಿಸನ್ ಗೆಲೆ, ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ರಡ್ತೋತ್ ಉಲ್ಲೆ". ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಸುವರ್ಣಾ ಬಾಯೆಚಿಂ ಧಾರಾಳ್ ಕವಿತಾಂ ಆಶೆತಾಂ ತಶೆಂಚ್ ತಿ ಸುಂದರ್ ಬೋಲಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾಂ.

 

ನಾನುಚ್ಯಾ ಸಾಣ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾTitle : ಜನೆರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ನಾನುಚ್ಯಾ ಸಾಣ್ಯಾರ್ ಪಾಜುನ್ ವೆತಾನಾ!

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.