Kavita Khodd

ಮೊತಿಯಾಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂ 1 : ಜಾಯೊ ಜುಯೊಜಿವಿತಾಕ್ ಥಿಕಾಂ: ಜಾಯೊ ಜುಯೊ


ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಂವಡ್ಚೆ ಎಕೆ ಕವಿತೆಕ್ ವಿಂಚುನ್ ತೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ಅವಲೋಕನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹೆಂ. ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್‌ಪುರ್ತಿ ಸಾಹಿತಿಕ್/ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಅರ್ಹತಾ ನಾ, ಪುಣ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಂವಡ್ಚಿಂ ಕವಿತಾಂ, ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪುಶ್ಟಿ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ವಾಸ್ತವ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿಂ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಸೂತ್ರಾಂ ಆಟಾಪ್ಲಲಿಂ ಆಸ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ಅಂದಾಜ್. ಅಸಲಿಂ ಕವಿತಾಂ ರಚ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ, ಪುಣ್ ವಾಚುನ್ ಅಂತ್ರಳಾ ಉಬ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ ತಿ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್‍ಕಿಲ್ಯಾ. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲಿಂ ಕವಿತಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸ್ತಿತ್ ತರ್‌ಯ್ ಏಕ್‌ಚ್ ವಿಂಚುನ್, ವಿಮರ್ಸೊ ನ್ಹಯ್, ಅವಲೋಕನ್ ವ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್‍ಚೊ ಸಂಕಲ್ಪ್ ಮ್ಹಜೊ.

ಅಕ್ತೋಬರಾಂತ್ ತರ್ನೊ ಕವಿ ವಿಲ್ಫಿ ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿಚ್ಯಾ `ಕವಿ'ಚ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಿಕಣಾಂತ್ ಖೂಬ್ ರೂಚ್ ಲಾಬ್ಲಿ, ಫಾಮಾದ್ ಕವಿ ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾಚೆ `ತುಂ-ಗೊ ಪುಲಾ'ಕ್ ಕಾಳೀಜ್ ಭುಲ್ಲೆಂ, ಗೊಂಯ್ಚೊ ಕವಿ ಉದಯ್ ಬೆಂಭ್ರೆಚೆಂ ಸಾಳೆರಿಚಿಂ ಗಿತಾಂ ಗಾಯ್ತ್ 'ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತುಂವೆಂ' ಕವಿತೆನ್ ವೊಂಟಾರ್ ಅಮೃತಾಚೆ ಚ್ಯಾರ್ ಥೆಂಬೆ ಘಟಾಯ್ ಜಾಲೆ, ರ.ವಿ. ಪಂಡಿತಾಚಿ `ಕೊಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾಕಾ' ಕವಿತೆಂತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ, ಪಿ.ಎಲ್.ಬಿಚಿ `ಕೆಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಜಾರ್..' ಕರ್‍ಚಿ ಚೀಟ್ ಕುತ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಸಯ್ ಲಾಗ್ಲಿ, ಬರ್‍ನಾಡ್ ಜೆ. ಕೊಸ್ತಾಚೆಂ ಪುಟಿ ಪುಟಿ ನೆಂಟೆಂ `ಪಾಳ್ಣ್ಯಾ ಬಾಳ್' ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ವರ್ಣನಾನ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸೊಭ್ಲೆಂ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಭುಂಯ್ ಪಡ್ಚೆ ತಸಲಿ, ಕಾವ್ಯಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಮ್ಕ್ಯಾಚ್ ಶೈಲಿಚಿ `ರಡುಂನಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಳಾ' ಕಾಂತಯ್‌ಲಾಗ್ಲಿ ಪರತ್ ಪರತ್ `ಸೊಡುನಾಕಾ ಧಾಗೊ', ಕವಿಚೆ ಪತಿಣೆನ್ ಆವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಸೊಭಿತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ `ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ' ಕವಿತಾಚ್ ವ್ಹಾಳ್ಳಿ, ಕವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಶೊರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿತೊರ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಹಾಚೆಂ 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣ್ಣಾ' ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಬದ್ಲಲ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ ಚಿತ್ರಾಯ್ತಾನಾ, ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಜಾವ್ನಚ್ ಉರ್‍ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖರಸ್ ಜೀವ್ ಜಾಲಿ.

ಅಸಲ್ಯಾ ತ್ರಾಣಾಚೆ ಕವಿತೆ ಮಧೆಂ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ದೇಸಾಯ್ ಹಾಚಿಂ `ಜಾಯೊ ಜುಯೊ' ಚಿಂ ಥಿಕಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಚಡ್ ನಾಟ್ವಾಲಿಂ. ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ ಥಿಕಾಂಚೆರೀ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಆಟವ್ಣಿ.


ಜಾಯೊ - ಜುಯೊ: ಮನೋಹರ್ ರಾಯ್ ಸರ್ದೇಸಾಯಿ


ಪಯ್ಲೆಂ ಥಿಕ್: ಎಕೆಕಾ ಮಾಡಾನ್ ರುತಾ ಜಾತಾ ವ್ಹಡ್ ಭಾಟ್, ಎಕೆಕಾ ಪಾವ್ಲಾನ್ ನೀಟ್ ಜಾತಾ ವಾಟ್. ಹೆಂ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸೊಂಪೆಂ ತಶೆಂ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಿಯಮ್ ಜಾಯ್ರ್ ಕರ್‍ತಾ, ಜೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಜಿವಿತಾಂತ್ ಶೊರ್ಟ್ ಕಟ್ ನಾ ಬಗರ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್ಲೊ ವಾವ್ರ್, ಥಿರಾಸಾಣ್ ತಶೆಂ ಸಯ್ರಾಣ್, ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಚೊವೀಸ್ ವೊರಾಂ, ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ, ಜಿವಿತಾಚೆ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಾಚಾರ್‍ತಾ. ದೋನ್‌ಚ್ ಕವಿತಾ ಬರವ್ನ್ ಕವಿ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಶೆಂಕಾರೆಂ ಪುಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಚ್ಯಾರ್-ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾರಾ ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾಲೊ ತರೀ ಘುಟಾನ್ ನರ್ಸಾಂಚಿ ಸಲಹಾ ವಿಚಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಪೊರಾಂಕ್, ಒಟ್ಟಾರೆ 'ಶೊರ್ಟ್ ಕಟ್' ವಾಟ್‌ಚ್ ವಾಪರ್‍ಚ್ಯಾ `ಅರ್ಧೆಂ ಕುರೆಂ ಭಾಜ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ' ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಪ್ಲಂಬರಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತೆಂಚ್ ಮುಳಾವೆಂ ನಿಯಮ್ ಜಾಗ್ವಯ್ತಾ, ಎಕೇಕ್ ಮಾಡ್ ಆನಿ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಕ್ರಮಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಭಾಟ್ ಆನಿ ಝರ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ರಚುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್.

ದುಸ್ರೆಂ ಥಿಕ್: ತುಂ ಆಸ್ತಾನಾ - ಜಿವಿತ್, ಒಕೆ ಸಮ್ಜಲೆಂ; ತುಂ ನಾಸ್ತಾನಾ - ಕವೀತ್, ಜರೂರ್. ತೆಂ ಲೊಜಿಕ್. ಪುಣ್ ಆಜ್ ತುಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್‌ಚ್ ಕವೀತ್ ಜಾಲೆಂನೆಂ, ತೆಂ ಕಶೆಂ? ಕಸ್ಲೊ ಜಿವಿತಾಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಹೊ? ಲೆಕ್ಕಾಂತ್ ದೊನಾಂಕ್ ಚ್ಯಾರ್ ಕುಡ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ಸ ಜಾತಾ, ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಾಯ್ನಾನೆಂ! ಲೆಕ್ಕಾಂತ್ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಬಿಕ್ಕಾತಾನೆಂ! ಜಿವಿತ್ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಸೊ ವ ತಕ್ಲಿ ಫೊಡಾಫೊಡ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ವಿಸ್ತೆರ್. ಆನಿ ಹೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆವ್ನ್‌ಚ್ ಸುಟಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಹೆಂ ಮಿಸ್ತೆರಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮತಿಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ತಶೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಹಿಶಾರೊಯ್ ಜಾಯ್, ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ ಉಜೊ ಜಾಯ್, ತೊ ರಾಂದ್ಣಿ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ಮೆಂದ್ವಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಪಾಹರೊ ಜಾಯ್. ಜಿವಿತ್ ಕವೀತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ, ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ನೈಂ. ಕವೀತ್, ಜಿವೀತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ, ಪಂಚೆತ್ಕಿಚಿ, ಕೊರ್ಟಾಚಿ ಆನಿ ಸೈಕೆಟ್ರಿಸ್ಟಾಚೆ ತುರ್ತ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ತಿತ್ಲಿ ದರ್ವಡ್ಚಿ ಗರಜ್ ನಾ.

ತಿಸ್ರೆಂ ಥಿಕ್: ಸಾನ್ ವೆಂಗೆಕ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಸುಂದರಾಯ್ ಖಂಯ್ ಆಂವಳ್ತಾ, ಹಾತ್ ಮೊಳ್ಬಾಯೆದೆ ಕರ್ ಪಳೆಯಾಂ? ನೆಣ್ಟೆ ಮತಿಕ್ ವಿಸ್ವಾಚಿ ಅಪುರ್ಬಾಯ್ ಖಂಯ್ ಸಮ್ಜತಾ, ನದರ್ ಸುರ್ಯಾಭಾಶೆನ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ಪಳೆಯಾಂ? ಚಿಲ್ಲರ್, ಸಂಕುಚಿತ್ ಮತಿಕ್ ಜಿಣೆಂ, ದೆಣೆಂ, ಸಗ್ಳೊ ವಿಸ್ವ್ ಸೈತ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸೊಭಾಯೆ ಸಾಡಿ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮಾಧಕ್ ಘಾಟಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದಿಸ್ತಾ, ತೊಟ್, ಗಾದೆ ಚೀ.. ಕಿರಿಂಚಿ, ಉಬಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಲಬ್ದಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸಂಕುಚಿತ್ ಮನೊಭಾವಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಹೆಂ. ಹೆ ಸಾನ್ ವೆಂಗೆಕ್ ಡಿಸ್ನಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಿತೆಂ ಬರೆಂ ಸೊಭ್ತಾ, ತಾಂಚೆಂ ಕಸ್ಲೆಂಯ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ದಿಸ್ತಾ, ಆಮ್ಚೆಂ ಛೇ `ನೊ ವೇ' ಭೊಗ್ತಾ! ಬಾಂಯ್ತ್ ಥಾವ್ನ್ ದರ್ಯಾಕ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ವೊಣದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಅಶಿರ್ ಘುಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಾಕ್ಷಣಾ ಗ್ಲೊಬಲಾಯ್ಜೆಶನ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮತ್, ಕಾಳೀಜ್ ವಿಶಾಲ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವೆಂಗುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆ ತಸಲೆ ಮೊಳ್ಬಾಯೆದೆ ಹಾತ್ ಜಾಯ್, ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಭಾಶೆನ್ ಚೊಂವ್ಕ್ ಸುರ್ಯಾಚಿ ನದರ್ ಜಾಯ್.

ಚವ್ತೆಂ ಥಿಕ್: ಜಾಣ್ವಿಕಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಲ್ಯಾಂನಿ, ಪರತ್, ಪರತ್, ಸಾಂಗೊನ್, ಸಾಂಗೊನ್ ಕರ್‍ಚಿ ತಿಚ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್, ಕರಾಳ್ ಚೂಕ್: ಜಿವಿತಾ ಪಾಸತ್ ದುಡು ಜೊಡ್ಲೆ, ದುಡ್ವಾ ಪಾಸತ್ ಜಿವಿತ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ! ಕಿತ್ಲಿ ಮನ್ಶಾ-ಚರಿತ್ರಾ ಹ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣ್ಣಾ! ಕಸ್ಲೇಂಯ್ ಜೊಡಿಜಾಯ್ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಮೊಡಿಜಾಯ್, ಪುಣ್ .. ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಜೊಡ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಜಿವಿತ್ ಮೋಡ್ನ್, ಜಿವಿತ್‌ಚ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ? ಜೊಡ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮೊಡ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ತೆಂ ಎಕೆ ತಾಕ್ಡೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತುಕ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಬರೆಂ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಂಯಮ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸಾ? ತಿತ್ಲಿ ಬುಧ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ತರೀ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸಾ?

ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಥಿಕ್: ನಾಂವಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯೆರಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ? ನಾಂವ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಮುಕ್. ನಾಂವ್ ಜಿಕುನ್ ಧರುನ್, ಉಲೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಭುಲ್ಲ್ಯಾಂತ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ನಾಂವಾಕ್ ಇತ್ಲೊ ಮಾನ್‌ಗೀ, ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ವಾದ್! ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಸೈತ್ ನಾಂವಾನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೋಯ್ ಮಾನ್ ಏಕ್ ಇಂಚ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್, ವಾಚುಂಕ್ ಸೈತ್ ನಾ ತೊ ವೆಗ್ಳೊ ವಿಷಯ್!! ನಾಂವ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಉಮ್ಯಾಂನಿ ವಶೀಲ್ ಜಾವ್ನ್, ಖುಶಾಲ್‌ಕಾಯೆನ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿ ವ ತಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಎಕಾನೇಕ್ ಧೊಂಕುಳ್ನ್ ಉಟಯ್ತಾನಾ ವ ಸರ್ವ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ ನಾಂವಾಚಿ ಖಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ? ಕಸ್ಲೆ ಹೆ ಚುರ್ಚುರೆ? ಕಸ್ಲಿ ಹಿ ಕಾಂತವ್ಣಿ? ನಾಂವ್ ವ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವ ಚೊರ್‌ಲ್ಲೆ ಖುಶಾಲ್‌ಕಾಯೆನ್ ಕಾಂಯ್ ಆತಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲೊ ವ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ಧೊಂಪ್ಳೆ ಪಡ್ಲೆ?

ಸವೆಂ ಥಿಕ್: ಆನಿ ನಿಮ್ಣೆಂ ರಾಯಾಳ್ ಥಿಕ್: ಅಶೆಂಚ್ ಕರೀತ್ ಆಯ್ಲೆ! ಅಶೆಂಚ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತರ್ ತಿ ಕರ್ನೆಂತ್ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಕರ್ನೆಂಕ್ ಸಾರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೊಪೆಂತ್. ತೆನ್ನಾಂ `ಸಂಸ್ಕೃತಿ', `ಶಿಕ್ಷಣ್' ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ; ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾನ್ ಪಿಕೊನ್ ಸೊರ್ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ! ಫಾತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾಂಕ್ ರಗ್ತಾನ್ ನ್ಹಾಣಯ್ಲೆ, ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಫಾತ್ರಾನ್ ಧಾಡಾಯ್ಲೆ. ಚಿಂತ್ತಾನಾ, ಲೋಂವ್ ನೀಟ್ ಜಾತಾ! ಜಿತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಕರ್ನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಂನಿ ನೆಟ್‌ಲ್ಲಿ ದಿಸ್ತಾ, ತಿತ್ಲಿ ದುಸ್ರಿ ಕರ್ನಿ ಹರ್‍ದೆಂ ಚಿರುನ್ ಮನ್ಶಾಚೊ ಭೊಂಗಸ್ತಳ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಇತಿಹಾಸ್ ತಶೆಂ ವಾಸ್ತವ್ ಉಸ್ತಿತಾ. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ? ಫಾತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಆರಾಧಾನ್ ಕರ್ಚೆ ಆಮಿ `ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಯೆಲ್' ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾರ್ ಫಾತ್ರಾಂತ್ ಧಾಡಾಯ್ತಾಂವ್?

ಕವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ದೆಸಾಯಿಕ್ ಮ್ಹಜೆ ನಮಾನ್. ಹಿಂ ಸ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಥಿಕಾಂ, ಸಹಸ್ರ್ ದುಖಾಂ-ಸುಕಾಂ ಆಟಾಪ್ಲಲಿ ಮನ್ಶಾ ಚರಿತ್ರಾ, ಚರಿತ್ರಾ ರಚ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗ್ವಣ್ ತಶೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಧ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ನಿಯಮಾಂ. ಆನಿಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ?


ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ

ಮನೋಹರ್ ಸರ್ದೇಸಾಯಿಚ್ಯೊ ‘ಜಾಯೊ-ಜುಯೊ’ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ


        ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ: 

 • ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ವನಾ ಸಂಗಿಂ ಅಮೃತ್ ಚಾಕ್ತಾನಾ!
 • ಘಟ್ ಧರಾ.. ! - ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ ಸ್ಪೇಯ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರಯ್ತಾ
 • ವಾಸ್ತವಿಕತೆಚ್ಯಾ ವಿಪರ್‍ಯಾಸಾನ್ ಆನಿ ವಿರೋಧಾಭಾಸಾಂತ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಶೆವೊಟ್ ಪಾಚಾರ್‍ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ

 • ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ:

 • ಭರ್ವಶ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್
 • ಸೊಧ್ನಾಂ
 • ಡಣಾ ಡಣಾ
 • ದೊರೆ
 • ಹಾಂವ್ ಜಾತಾನಾ


 • Title : ಮೊತಿಯಾಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂ 1 : ಜಾಯೊ ಜುಯೊ

  Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

  Fields marked with * are necessary  Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.