Kavita Lekhanam

ಕವಿಕಥನ್:'ಆತ್ಮಾಯನ್' ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಕವಿ ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ ಶೆಣೈನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಮುಖಾವೆಲೆಂ ಬರಪ್

ಕವಿಕಥನ್ : 'ಆತ್ಮಾಯನ್' ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಕವಿ ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ ಶೆಣೈನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಮುಖಾವೆಲೆಂ ಬರಪ್

ಶರತ್‍ಚಂದ್ರ ಶೆಣೈಚ್ಯಾ ‘ಆತ್ಮಾಯನ್’ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಡೊ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪೈ ಫೌಂಡೇಶನಾ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಪುಸ್ತಕ್ 2010  ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲಾ. ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯ ‘ಅಂತರ್‌ನಾದ್’ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಲಾಭಲ್ಲೊ. ಕೊಚಿಂತ್ ತೆ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಂಣಿ ‘ಆತ್ಮಾಯನ್’ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಲೇಖ್ ಆಸಾ ತಸೊ ಆಮಿ ದಿಲಾ - ಸಂಪಾದಕ್

ಏಕ್ ಸಂಗೀತಜ್ಞ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಚಿ ಭಾವಸಂವೇದನಾ ಸಂಗೀತಾಂತುಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ತಾ - ಉತ್ರಾಂ ವಿಣೆಂಚ್. ಏಕ್ ಚಿತ್ರಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಸೈಮಾಚ್ಯೋಯ್ ಬೋವ್‌ಆಯಾಮಿ ಭಾವ್-ಭಾವನಾ ವರ್ಣ್ ವೈವಿಧ್ಯಾನ್ ಚಿತ್ರಾಯ್ತಾ - ಉತ್ರಾಂಚೆ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾಚೆಯ್ ವಿಣೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಭಾವ್-ಭಾವನಾ, ವಿಚಾರ್-ಅನುಭೂತಿ ದರ್ಶಾಂವ್ಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಚಿತ್ರ್ ರಚ್ತಾ, ಆನಿ ಉತ್ರಾಂ ವಿಣೂನ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ಮಿತಾ ತೊ ಕವಿ! ಅಶೆ ರುಪಾಚಿ ಆಪ್ಲಿ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ್ ಪ್ರತಿಭಾ, ನಿಪುಣತಾ, ಆಂಗಾಂತ್ಲೆಂ ಕಸಬ್, ಆದಿಂಚಿ ಜಾಣ್ ಆಸುನಚ್ ಹೆ ಲೋಕ್ ಅಶ್ಯಾಂನಿ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸವ್ಣಿಂ ಜಶಿಂ ಉಡ್ತಾತ್, ಗಾಯ್ತಾತ್ ತೆ ವರಿಂ ಕೇವಲ್ ಸಭಾವಿಕ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹಾಂಗೆಲಿ. ದೆಖುನ್ ಏಕ್ ಕವಿಕ್, ತುಂ ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಕವಿತಾ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಪಾಂತ್ ವ್ಹಡಸೊ ಅರ್ಥ್ ನಾ. ಆನಿ ಸ್ವಯಂ ಏಕ್ ಕವೀಚ್ ಅಸೊ ಸೊಧ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ ತರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಸೊಧಾಕ್ ಅಂತ್ ಕಸೊ?

ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೇವಲ್ ಏಕ್ ಜನಸಿದ್ಧ್ ಪ್ರತಿಭೆನ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣ್ ಚಿತ್ರಕಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಸಂಗೀತಜ್ಞ್ ಜಾಯ್ನಾ ಆನಿ ಕವೀಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಜೀಬ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಛಂದ್, ಪ್ರಾಸ್, ಉಪಮಾ, ಪ್ರತಿಮಾಚ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಶಿಂಚ್ ಕವಿತಾ ಜಾತಲಿ? ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾನ್ ವಿಷಯ್, ವಿಚಾರ್ ವಾ ಅನುಭೂತಿ ಲಾಗಿಂ ನಾತಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಜಾಯಿಚ್ ನಾ. ಕಳ್ಯಾಚಿ ನಾಜೂಕಸಾಣ್, ಫುಲಾಚಿ ಕಾಂತಿ, ಫಳಾಚಿ ರುಚಿ, ತಿನೀಯ್ ತಿಜ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳಸ್ತಾ ಮ್ಹಣಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಕವಿಕ್ ಜಾಣ್ ಆಸುಕಾ.

          ಶಂಬರ್ ಉತ್ರಾಂತುಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಉತರ್ ಜೆನ್ನಾಂ
          ಮಸ್ತಿಷ್ಕಾಂತ್ ಇಂಗ್ಳೊ ಕಶಿ ಪೆಟ್ತಾ,
          ಶಂಬರ್ ಚಿತ್ರಾಂತುಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಚಿತ್ರ್ ಜೆನ್ನಾಂ
          ದೊಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಸ್ಫಟಿಕ್ ಚಿರುನ್
          ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ವಣ್ಟೆರ್ ನೀಟ್ ಥಾಪ್ತಾ,
          ಶಂಬರ್ ಚಿಂತನಾಂತುಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್ ಜೆನ್ನಾಂ
          ಫಾಟ್ ಕಶೀಚ್ ಸೊಡಿನಾ,
          ಶಂಬರ್ ಅಣ್‍ಭವಂತುಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಅನುಭೂತಿ ಜೆನ್ನಾಂ
          ವಿಸರೂಕ್ ಕಶೀಚ್ ಜಾಯ್ನಾ,
          ಕವಿತಾ ಜಮ್ತಾ ತೆನ್ನಾ...

ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆದ್ವಿತೀಯ್. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಲಿಂಸರಾಕ್ ಕವಿತೆಕ್ ಲಳಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಬಸೊಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಚಾಲ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಶಿ ದಿಸ್ತಾ, ಜೆನ್ನಾ ತಿಚೆಂ ಸುಯೋಗ್ಯ್ ಸ್ಥಾನ್ ಖರ್ಯಾನಿಂಚ್ ಉತ್ತಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ! ಧಾ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಏಕ್ ನಿಬಂಧಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರಿಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯ್ ಲೆಗೀತ್ ಕೇವಲ್ ಏಕ್ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತುಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ದೆಖಿ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಜನ್ ಮಾನ್ಸಾಂಚೆರ್ ಕವಿತೆಚೊ ಕಿತ್ಲೋಚ್ ಚಡ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣೂನಯ್ ಆಮಿ ದೆಖ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯೊ ತರ್ ಚಡಾಂತ್ ಚಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕವಿತೆ ವಾಟೆನಚ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚಿ, ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸಾಂಚೀಯ್ ಖರಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾಯ್ ಹೆಚ್ ವಾಟೆನ್.

ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ಕವಿತಾ ಕರೀತ್ ಬಸ್ಲಾಂ ಅಶೆಂ ನಾ. ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಎಕೆಕದಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಂಬರ್ ಪ್ರತಿಶತ್ ಮೊನೊ ಕರುನೂಯ್ ಸೊಡ್ಲಾ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಹಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಗ್ದಾ ಮುಕಾರ್ ಬಸ್ಲಲೆ ವೆಳಾರ್ ಖಂಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲಿಂಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ (ಆನಿ ಜಾಣ್ಟೀಂಯ್) ಪೊಟಾ ಭುಕೆನ್ ಉದ್ಕಾ ತಾನೆನ್ ತಳ್ಮಳ್ತಾತ್, ಹ್ಯಾ ಅಶಾಂತ್ ವಿಚಾರಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ವಿಡ್‌ವಿಡ್ಲಾ. ಅಶ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತ್ಲೀಂಚ್ ಮನ್ಶಾಂ, ಕಿತ್ಲಿಂಚ್ ರಾಜ್ಯಾಂ, ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಕೋಟಿ ದಾಮ್ ದುಡು ಖರ್ಚುನ್ ನವಿಂ ನವಿಂ ಆಯುಧಾಂ ನಿರ್ಮುಪಾಂತ್ ಗುಲ್ಲ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣೂನ್ ರಗತ್ ಖತ್ಖತ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವೆಗ್ಳೆ ಕಿತ್ಲೆಚ್ ಜಣ್, ಕಿತ್ಲ್ಯೋಚ್ ಸಂಸ್ಥಾ, ದರಿದ್ರ್ಯಾಚೆ ಆಡ್ ಝುಜತ್, ಮಾನವಜಾತಿಚೆ ಉನ್ನಮನಾ ಖಾತೀರ್, ಪೊಟಾತಿಡ್ಕೆನ್ ವಾವರತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮನಾಂತ್ ಆಶಾಕಿರ್ಣಾಂ ಉದೆಲ್ಯಾಂತ್. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ನೆಣ್ತಾಂಚ್ ಆಠೊವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ - ಹೆ ವೈಶ್ವಾನರಾ, ಕಸಲೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಹೆಂ ಸಂತುಲನ್ ತುಗೆಲೆಂ ! ಭುಂಯ್‍ಕಾಂಪಾಚ್ಯಾ ಸುನಾಮಿಚ್ಯಾ ಖಬ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಚಿತ್ರಾಂನಿ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಪ್ಪ್ ಮೊನೊ ಕರುನ್ ಸೊಡಿಲ್ಲೊ. ಜೆ ಭಾಶೆನ್ ಕವಿತೆಚಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಗವ್ಸನಾ ತೆ ಭಾಶೆನ್ ಜಿವಿತಾಚೀಯ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಗವ್ಸನಾ ಆಸತ್ !

'ಮನೀಸ್ ನ್ಹಯ್ ಏಕ್ ಜುಂವೊ, ತಾಚ್ಯಾಂತೂಚ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಸೊ..' ಹೆಂ ಮ್ಹಣ್ಣೆಂ ಜಶಿ ಏಕ್ ಸತ್ಯಕಥನ್ ಆಸಾ, ತೆ ವರಿಂ 'ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಮನೀಸ್ ಏಕ್ ಜುಂವೊ, ತಾಚ್ಯಾಂತೂಚ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಸೊ..' ಮ್ಹಣ್ಚೇಂಯ್ ಏಕ್ ಸತ್ಯಕಥನೂಚ್! ಜಿವಿತಾಕಡೆ ಪಳೊಂವ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ನದರ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ. ತೆ ಭಾಯ್ರ್ ಏಕಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಲೆ ಜೀವನ್ ಯಾತ್ರೆಚೆರ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಆಗ್ಳೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂ ದರ್ಶನ್ ಘೆತಾ. ಎಕೇಕ್ ವೆಳಾರ್ ತೆಂ ಸುಂದರ್ ಆಸ್ತಾ. ಫುಲಾವರೀಮ್ ರಂಗ್ಯಾಳೆಂ, ಪರ್ಮಳೀಕ್. ಮ್ಹೊಂವಾವರಿಂ ಗೋಡ್ ರುಚೀಕ್. ಆನಿ ವೆಳಾರ್ ತೆಂ ಕೊಡು ವೀಖ್ ಜಾತಾ. ವಿದ್ರೂಪ್ ಆನಿ ಭೀಭತ್ಸ್ ಜಾತಾ. ಏಕ್ ಕ್ಷಣಾರ್ ತೆಂ ಜಿವಾರ್ ಸುಖ್‍ದೆಣಿ ಥಂಡಿ ವರ್ಷಿತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕ್ಷಣಾಕ್ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ನಾಂಕ್ಟಾಂ ಖೊಂಬಿತಾ. ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಸಂಕಟಾಕ್ ತೊಂಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶಿಲ್ಲಿ ತ್ರಾಣಿ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಭರುನ್ ವೊತ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮಿ ದುರ್ಬಳ್ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೀವ್ ನಿರ್ಶೆತಾ. ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆ ಜಿಬೆರ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ಆನಿ ಎಕ್ಕಡ್ ಭರ್ಸುನಯ್ ಲಾಗ್ತಾ ! ತೆನ್ನಾಂ ಜಿವಿತಾಚಿ ಏಕ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಕಶಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಂವ್ಚಿ?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಆಡ್ಖಳಿ ದಿಸ್ತಾತ್ ತೆನ್ನಾ ಆಮಿ ನಿರ್ಶೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಆಹ್ವಾನಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್ ತೆನ್ನಾ ಉರ್ಬಾ ವಾಡ್ತಾ. ಆಡ್ಖಳಿ ರುಕಯ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಹ್ವಾನಾಂ ಆಪಯ್ತಾತ್! ಪ್ರಥಮ್ ದೃಷ್ಟಿಂತ್ ಆಡ್ಖಳಿ ದಿಸ್ತಾ ತಾಂಚೆಂ ಆಮಿ ಆಹ್ವಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ಕಾ. ತೆನ್ನಾ ತಾಂಣಿ ಉಬಿ ಕೆಲ್ಲಿ ರುಕಾವಟ್ ರೊಖ್ಡಿಂಚ್ ಕೊಸ್ಳುನ್ ಪಡ್ತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಲಿ, ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ತೆಂ ಸಾಹಸಿ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಆಮಿ ವಳ್ಕೂಂಕ್ ಪಾವ್ತಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ತಿಂಚ್ ಆಹ್ವಾನಾಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ಚಿಂ ಜಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಭಿತರ್ಚೆ ಶಕ್ತಿಕ್ ಜಾಗಯ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂತುಲ್ಯಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್ತಾತ್ ತ್ಯಾ ಆಹ್ವಾನಾಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ರುಪಾನ್ ನ್ಹಯ‍ಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ಜಿವಿತಾಚೊ ಆಸ್ವಾದ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಚಿ ಬರಿ ಗರಜ್ ಆಸಾ ! ಆನಿ ಕವಿತೆಚೊ ಆಸ್ವಾದ್?

ಕವಿತೆಚೋಯ್ ಆಸ್ವಾದ್ ತಸೊ ಸರಳ್ ನಾಸ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಅರ್ದ್ ಮಿನುಟ್ ಭಿತರ್ ಸಮ್ಜೂನ್ ಕಾಡ್ಪಾ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ತರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಮ್ಜೂನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಖಬಾರ್ ವಾಚುಚೆ ವರಿಂ ಸಂಪೆಂ ನ್ಹಯ್. ದೆಖೀಕ್ - ಏಕ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಖಂಯ್ ತರೀಯ್ 'ಹಾಂವ್' ಮ್ಹಣ್ ದಿಕ್ತಾನಾ ರೊಖ್ಡಿಂಚ್, ಕವಿ ಆಪುಣಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಅನುವಾಚಕಾಕ್ ಆಪ್‍ಸಮಜ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಕವಿ ಥೊಡ್ಯಾನ್ ಕಥಾಕಾರಾಂ ಭಾಶೆನ್ ಎಕೆಕ್ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿತಾ, ಆನಿ ಕವಿತೆಂತ್ ತಿಂ ಪಾತ್ರಾಂ ಆಪಣೂಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾನ್ ಕವಿ ಜನಾವರಾಂ ಕರ್ಯಾನ್, ಸವ್ಣ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ಕರ್ಯಾನ್ ಸಗಟ್ ತಾಂಚಿಂ ತಾಂಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಾಂಗಯ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾನ್ ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಕವಿತೆ ಕರ್ಯಾನ್ ಲೆಗಿತ್ ಉಲವಯ್ತಾ ! ಹಾಚೊ ಲೆಗೀತ್ ಫರಕ್ ಸಮ್ಜನಾ ತರ್ ಆಪುಣ್ ರಸಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸಲಿ ಅರ್ಹತಾ?

ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಆಸ್ವಾದಾ ವಿಶಿಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಆತಾಂ ದೊಗ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ, ಜೆ ಕವಿ ಮ್ಹಣುನಯ್ ವ್ಹಡ್ ಆನಿ ಕಾವ್ಯರಸಿಕಯ್ ಮ್ಹಣೂನಯ್! ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಶಾ ಆದಿಂಚಿ ಖಬರ್. ಕೇರಳಾಚೆ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಜಣಾಂ ಮೆಳುನ್ ಏಕ್ ಬಸಿಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಘೆವುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಿಲ್ಲೆ. ಪಣ್ಜೆಂತ್ ಡೊ. ರ.ವಿ. ಪಂಡಿತ್ ಹಾಂಣಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರುನ್ ಆಮ್ಚೊ ಅತ್ಯಂತ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸತ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ತೆನ್ನಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಲೆಗೀತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಛಾಪುನ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಶಿಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕೇವಲ್ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ತರೀಯ್ ತ್ಯಾ ಮಹಾಕವಿಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚಿ ಖೂಬ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಸಹಸ್ತಾಕ್ಷರ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ತಶ್ಯಾಂತುಲ್ಯಾ ಎಕಾವೆಲೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಚನ್, ಜೆಂ ಕಾಳಾಂತರಾಂತ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲೆಂ, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 'ಅಂತರ್‌ನಾದ್' ಸಂಗ್ರಹಾಚ್ಯಾ ಆರಂಭಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಹಾತ್‍ಬರ್ಪಾನ್ ದವರ್ಲಾಂ -'ಕವಿತಾ ಹಿ ಏಕ್ ತಪಶ್ಯರ್ಯಾ / ತಿ ತುಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ / ಜಾತಲಿ... ' ತೆ ಉಪ್ರಾಂತೆಂಯ್ ಎಕೆಕ್ದಾಂ ಚಿಟ್ಯಾಂನಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಶಿಲ್ಲೊಚ್..

ಡೊ ಮನೋಹರ್ ರಾಯ್ ಸರ್ದೆಸಾಯಾಂಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಪಾವ್ಟ್ ವಳಖ್ ಜಾಲಿ ತಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್. ಏಕ್ ಕಶ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾ ವೆಳಾರ್. ತೆ ಫೆಲಿಸ್ಯೂ ಬಾಬ್ ಕಾರ್ದೊಜ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಆಶಿಲ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆನಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾಲೊ. ತಾಂಣೀಯ್ ತಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಏಕ್ ಏಕ್ ಕವನ್ ಥಿಕಾನ್ ಸಜೊವ್ನ್ ಸಹಸ್ತಾಕ್ಷರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಶಾಂತರ್ ಶಿಬಿರಾಂತೂಯ್ ತೆ ಆಶಿಲ್ಲೆ. ತಾಂಗೆಲೆ 'ಪಿಸೊಳ್ಯಾಂ' ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ವೆಂಚಿಕ್ ಪಿಸೊಳಿಂ ಮಲಯಾಳಮಾಂತ್ ಉತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟ್ ತೆ ಕೇರಳಾಂತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಆನಿ ಕೊಚಿಂತ್, ತಾಂಣಿ ಆಶಿಲ್ಲೆ ವೆದಿರಚ್ ಮ್ಹಜೊ 'ಅಂತರ್‌ನಾದ್' ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾಲೊಲೊ. ಉಜ್ವಾಡಾಯಲ್ಲೆ ನಂತರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರತಿ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂಚ್ ದಿಲೆಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾ ವಿಶಿಂಚಿಂ ತಾಂಗೆಲಿಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಕವ್ಹರಾಚೆರ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಮಾಗೀರ್ 2002 ವರ್ಶಾ ಹಾಂವ್ ಸಕುಟುಂಬ್ ಪಣ್ಜೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಕಡೆ ಗೆಲಾಂ, ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಥಾಂಗಾ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸತ್ಕಾರ್ ಜಾಲಾ. ತೆನ್ನಾಂ ತಾಂಣಿ ವಿಚಾರಿಲ್ಲೆಂ - ತುಜೊ ನವೊ ಝೆಲೊ ಕೆನ್ನಾ ಯೆತಾ?

'ಅಂತರ್‌ನಾದ್' ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂ ಧಾ ವರ್ಶಾಂ ಉಲ್ಗಲ್ಯಾಂತ್. ಹಿಂ ವರ್ಶಾಂ ಏಕ್ ಥರಾಚಿಂ ಭೊಂವ್ಡೆಚಿಂ ವರ್ಶಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾತಾ. ಕೇರಳ್, ಕರ್ನಾಟಕ್, ಗೊಂಯ್, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ದಿಲ್ಲಿ, ಹರದ್ವಾರ್, ಋಷಿಕೇಶ್, ಧರುನ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಳಾಚ್ಯಾ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಂತ್ ಘೆತಲ್ಲೆ ಭೊಂವ್ಡೆವರಿಂ, ಹ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಶಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಲಯಾಂತುಲ್ಯಾನ್ ಲೆಗೀತ್ ಭಾಯ್ರ್ ದೆಂವುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಭೊಂವ್ಡ್ಯೊ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ಮಾಗೀರ್, ಪರ್ತುನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮೆಳ್ತಾ ತ್ಯಾ ಅನುಪಮ್ ಸುಖಾಚೊ ಖೂಬ್ ಆಸ್ವಾದ್ ಘೆತ್ಲಾಯ್!

ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಿತ್ ನಾಂವಾಂಚೊ ಪ್ರವಾಸ್ ಜಶಿ ಸತತ್ ಚಲತ್ ಆಸಾ, ತಶಿ ಕಾವ್ಯಪ್ರವಾಸೂಯ್ ಸತತ್ ಚಲತ್ ಆಸಾ...

ತೆತ್ತೀಸ್ ವರ್ಶಾ ಆದಿಂ ತೆನ್ನಾ ಕಾವ್ಯಸೃಷ್ಟಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ, ತೆನ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಾಂಗಿಲ್ಲೆಂ - ಬರಯ್ತಾ ತಾಂತುಂ ಕಿತೇಂಯ್ ನವ್ಸಾಣ್ ಆಸುಚಿ, ವೆಗ್ಳೆಪಣ್ ಆಸುಚೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಕೊಚಿ ಥಾಕುನ್ ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ್ ಪ್ರಭುಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದನಾಖಾಲ್ 'ಕೊಂಕಣ್ ಜನತಾ' ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಉಜ್ವಾಡಾ ಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಯೆತಾಲ್ಯೊ ಕೇವಲ್ ಭಕ್ತಿ ರಚನಾಚ್. ತಾಚೆರ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯೊ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಪಯ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಶಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸದಳ್ ಛಂದಾಚ್ಯೊ 'ನಷ್ಟಚೈತನ್ಯ್' ಆನಿ 'ಪ್ರವಾಹಸಂಗೀತ್'. ವರ್ಷ್ 1974. ಆಜ್ ತ್ಯೊ ಪರ್ತುನ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ತಾಂತುಂ ತಶಿ ವ್ಹಡ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಶಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ದಿಸನಾ ತರೀಯ್ ತಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತಾಕಡೆಚೆಂ ನಾತೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಣ್ವತಾ. ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯೊ ತ್ಯಾ ಕಾಲಾಚ್ಯೊ ಇತರ್ ಕವಿತಾ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಹಾಂಚೆಂ ವೆಗ್ಳೆಪಣಯ್ ಜಾಣ್ವತಾ. ತೆ ನಂತರ್ 'ಕೊಂಕಣ್ ಜನತೆ' ಖಾತೀರ್ ಹಾಂವೆಂ ಬೋವ್ ಸಬಾರ್ ಬರಯ್ಲೆಂ - ಗೀತ್, ಕವಿತಾ, ಕಥಾ, ಹಾಸ್ಯ್, ಆದಿ ಧರುನ್ ಏಕ್ ನವಲಿಕಾ ಲೆಗೀತ್ ! ಅಖಿಲ್ ಕೇರಳ ತಲಾವೆಲ್ಯಾ ಸರ್ತಿಂನಿ ಸಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳೇಯ್. ಪುಣ್ ತೆನ್ನಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಯಾದಿಂನಿ ಘುಸ್ಪಲ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ಸಂತೋಷಾ ಪಶಿಂ ದುಖಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆಜ್ 'ಕೊಂಕಣ್ ಜನತಾ' ನಾ. ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ್ ಪ್ರಭೂಯ್ ನಾ. ತೆನ್ನಾಚೆ ವಾವುರ್ಪಿ, ವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಚಡ್ ಕೊಣ್ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆರ್ ನಾಂತ್. ಸಂತೊಷಾಚಿ ಎಕೀಚ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾಗೀರೀಯ್ ಎಕ್ಲೊ ನಾ ಎಕ್ಲೊ ನವೊ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆರ್ ಯೆತ್ ಉರ್ಲಾ. ಹೀಚ್ ಏಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾ ದೇಗ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಯ್ ಕಾಳ್ಯಾ ಕುಪಾಂಕ್ ಸುಂದರಾಯ್ ದೀತ್ ಥಳ್‌ಥಳೂನ್ ರಾಬ್ಲ್ಯಾ !

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಅಶಿ ಬೋವ್ ಪಯ್ಲಿಂಚ್ ದಿಸಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಅಡ್ಚಣಚ್ ಚಡ್ ಆಶಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಶುರುವೆಕ್ ತೆಂ ಸೊಡುನ್ ದಿಲೆಂ. 1987 ವರ್ಶಾ ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡಾ ಆಯ್ಲೆ ತೆ ಮ್ಹಜೆ ದೋನ್ ಅಣ್ಕಾರ್. 'ಮೀರಾ' ಆಣ್ಕಾರ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, 'ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ್ ಕರ್ಣಾಮೃತ್' ಚೆನ್ನಯಿಚೆ ಡೊ ಪಿ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಹಾಂಣಿ ಛಾಪಯ್ಲೊ. 'ಮೀರಾ' ಅಣ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ಮಾಗೀರ್ 1991 ವರ್ಶಾ ಮ್ಹಾಕಾ 'ದೇವಕಿ ಕೃಷ್ಣ್' ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ನಂತರ್, 1995 ವರ್ಶಾ ಮ್ಹಜ್ಯೋಯ್ ಇತರ್ ಧಾ ಸಮಕಾಳಿಂಕಾಲ್ಯೋಯ್ ತರಾತರಾಚ್ಯೊ ಕೃತಿ ಘೆವ್ನ್ 'ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಕಲನ್' ಉಜ್ವಾಡ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ. ನಿರಂತ್ ಪ್ರವರ್ತನ್ ಚಾಲು ಆಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೆನ್ನಾಂ ಏಕ್ ದುರಸ್ಥ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಟ್ರಾನ್ಸಫರ್ ಜಾಲೆಂ, ತಾಚ್ಯಾನ್ ಸುಮಾರ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ. ಆನಿ ಏಕ್ ತರ್ಫೆನ್ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜೆಂ ವಾಚನ್ ಚಿಂತನ್ ಸೃಜನ್ ಚಡ್ ಜಾಲೆಂ. ಬಸಿಂನಿ ವೊರಾಂ ವೊರಾಂಚಿ ಯಾತ್ರಾ ಆಶಿಲ್ಲಿ - ತಿಂ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಶಾಂ ! ತಶೆಂ ತೆ ಯಾತ್ರೆ ಮದಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ದೆಖ್ಲೆಂ, ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ, ಜಾಯ್ತೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ, ಜಾಯ್ತೆಂ ಸುಚ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರಯ್ಲೆಂಯ್. 'ಅಂತರ್‌ನಾದ್' ಚೊ ತೊಚ್ ಜನ್ಮಕಾಳ್. ಪ್ರಕಾಶನ್ ವರ್ಶ್ 1997. ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಾ ವಿಶಿಂ ಶ್ರೀ ಪುಂಡಲೀಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಆಶಿಲ್ಲಿ ತಿ ಅಶಿ - ಖಂತ್ ಭೊಗ್ತಾ, ಹೊ ಉಸ್ರಾಂ ಆಯ್ಲೊ; ಖೋಸ್ ಭೊಗ್ತಾ, ಹೊ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ! ನಂತರ್ 'ಕಾವ್ಯೋದ್ಯಾನ್' ಸಂಗ್ರಹಾಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಮನಾಂತ್ ಆಯಿಲಿ. ಕೊಂಕಣೀ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ ವಳಖ್ ದಿಲೆಲ್ಯಾ ಕೇರಳಾಂತುಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಏಕ್ ಕೃತಿ ಘೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಸಮಗ್ರ್ ಸಂಕಲನ್! ಆಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂತರ್ಲಲ್ಯಾ ಕವಿಂಚೊ ಸೊದ್ ಶುರು ಜಾಲೊ. ದೋನ್ ದಶಕಾಂ ಲಾಗಿಚೆ 'ಕೊಂಕಣ್ ಜನತೆಚೆ' ಸಗ್ಳೆಯ್ ಅಂಕ್ ಬರೆಚ್ ಚಾಳ್ಳೆ. ಬೋವ್ ಪರ್ನೆ, 1924-25 ವರ್ಶಾಂತುಲೆ 'ಸಾರಸ್ವತ್ ಬೋಧಿನಿಚೆ' ಅಂಕಯ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲೆ. ಜಾಂಚೊ ಪತ್ತೊ ಹಾತಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಯ್ ಕವಿಂಕ್ ಚಿಟಿಯೊ ಧಾಡ್ಲ್ಯೊ. ಥೊಡ್ಯಾಂಲ್ಯಾ ಘರಾಕಡೆ ಗೆಲೊಂ. ಕೇವಲ್ ಏಕ್ ವರ್ಶಾನ್ ಸಂಕಲನಾಚೊ ಶ್ರಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲೊ ! ತಾಕಾ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಅನಲ್ಪ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಸಾ. 2001 ವರ್ಶಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 'ಅಂತರ್‌ನಾದ್' ಚೊ ತ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಹಿಂದಿಂತ್ ಭಾಷಾಂತರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಶಾ ಶ್ರೀ ಪಿ ಜಿ ಕಾಮತ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ 'ಕೊಂಕಣೀ ಬರಯ್ತಾನಾ' ಹಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪುಸ್ತಿಕಾಯ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಿ. ಮಾಗೀರ್ 2004 ವರ್ಶಾ ದೋನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾ ಆಯ್ಲೆ. 'ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ ಸುಪ್ರಭಾತ್' ಹೆಂ ಭಾಷಾಂತರ್ ಆನಿ 'ಲೋಕಧನ್' ಹೆಂ ಪಠನಾತ್ಮಕ್ ಪರಿಚಯ್ ಪುಸ್ತಕ್. 2005 ವರ್ಶಾ ತಿಸ್ರೆಂ ಏಕ್ ಸಂಕಲನ್ 'ಸಾಹಿತ್ಯದೀಪ್ತಿ' ಬೋವ್ ಆಕರ್ಶಕ್ ರುಪಾನ್ ಉಜ್ವಾಡಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೆ ವಾಟೇನ್ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಾಂತುಲ್ಯಾ ಸಮಕಾಳೀನ್ ವನಿತಾ ಪ್ರತಿಭಾಂಲಿ ವೊಳಖ್ ದಿವಪ್ ಸುಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ, ಜಾಚಿ ಬರಿ ಗರಜ್ ಭಾಸ್ತಾಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಗೆಲ್ಯಾ ವರ್ಶಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ್ ಶತಶ್ಲೋಕಿ ಭಕ್ತಿಕಾವ್ಯ್ 'ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ್ ಕಥಾಸುಧಾ' ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಮೌಲಿಕ್ ಕೃತೀಯ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲಿ. ಅಶಿ ಅಶಿ ವರ್ಶಾ ಧಾಂವ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ತನಾ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾಕ್ಯಾಚಿ ಯಾದ್ ಜಾತಾ - ಕಾಲೊ ನ ಯಾತೊ ವಯಮೇವ್ ಯಾತಾ:

'ಅಂತರ್‌ನಾದ್' ಉಜ್ವಾಡಾ ಹಾಡಿಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್, ಮುಕಾರ್ ತೆವರಿಂ ಏಕ್ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಶಕ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ತರಾಚಿ ಖಾತ್ರೀಯ್ ಕಶಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ! ಪುಣ್ ಮಾಗೀರೀಯ್ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಲೀಚ್. ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪ್ರತಿಷ್ಟೇಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಉಪ್ರಾಂತೇಂಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಕವಿತೆನ್ ಹಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಥಾಂಬುಂಕ್ ದಿಲಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮನಾಂತ್ ಆನಂದ್ ದಿಸ್ತಾ. ದೆಹಾಂತುಲೆ ರಗ್ತಾಂತ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಪಿಡಾ ಜಾತಾ ಖಂಯ್. ತೆ ವರಿಂ ಅತ್ಯಂತ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ವಸ್ತು ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತುಲಿ ಕವಿತಾ ! ಆನಿ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್ ವಚುನ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರಂಗಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಉಜ್ರಾವ್ನ್ ವಿಸ್ಕಟಾವ್ನ್ ಪಳೊವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವೊಳಖ್ ದಿವ್ಪಿ ಚಮತ್ಕಾರ್ ಹಿಚೊ !

- ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ ಶೆಣೈ

ಶರತ್‍ಚಂದ್ರ ಶೆಣೈಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚಾ:Title : ಕವಿಕಥನ್:'ಆತ್ಮಾಯನ್' ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಕವಿ ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ ಶೆಣೈನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಮುಖಾವೆಲೆಂ ಬರಪ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.