Kavita Lekhanam

ಆಕಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಶ್ನಾಂವೆಳಾರ್ ಧೈರಾನ್ ತೊಂಡ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇಜಾಯ್

ಆಕಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಶ್ನಾಂವೆಳಾರ್ ಧೈರಾನ್ ತೊಂಡ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್: ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ

(2013, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಣ್ಜೆ ಶೆರಾಂತ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾದೆಮಿ, ನವಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಂಣಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ ಹಿಚೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್  ‘ಕವಿಸಂಧಿ’ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ನೂತನಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾಂ - ಸಂಪಾದಕ್)

ಮಾಚಿಯೆ ವಯ್ಲೆ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಆಯ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಾವಳೀಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಮುಜ್ರತ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕಾಂಕ್, ಕಾವ್ಯ್ ರಸಿಕಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೊ ನಮಳಾಯೆಚೊ ನಮಸ್ಕಾರ್.

“ಕವಿಸಂಧಿ”ಚ್ಯಾ ನಿಮತ್ತಾನ್ ತುಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಸಂವಾದ್ ಸಾದ್ಪಾಚಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಕವಿ ಮನ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಕರ್‌ಪಾಚಿ ಭಾಂಗ್ರಾಸಂದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾದಮೀನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಖೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೆಂ ಮನಾ ಸಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರಿ.

ಮ್ಹಜೆ ಕವಿತೆಚೊ ಪ್ರವಾಸ್ ಕಸೊ ಘಡ್ಲೊ ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಸಾಂಗ್ಪಾಚೊ ಯತ್ನ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ಕವಿತೆಚೊ ಪ್ರವಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ಟನಾ ಮ್ಹಜೆ ಜಿಣೆಪಸೂನ್ ಹಾಂವ್ ಕವಿತೆಕ್ ವೆಗ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಶಕನಾ. ದೆಖೂನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾಚೆಂ ವರ್ಣನ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ತಾತೂಂತ್ ಭರ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ ಲೆಗೀತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಲಿ.


ಎಕ್ಯೆ ಲಗ್ನಾಚ್ಯೆ ತಸ್ವೀರೆಂತ್ ಯುವತಿ ನೂತನ್ / एके लग्नाचे तस्वीरेंत युवती नूतन

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಗೆರ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆಂ ಪಾಚ್ವೆಂ ಚಲಿ. ಮ್ಹಜೆ ಪರಸ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಚಾರ್ ಭಯ್ಣಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಭಾವ್. ಹಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಚಲಿ ಜಾವಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ವಾಂಕ್ಡಿಂ ಜಾತಾಲಿಂ ಆನಿ ಕಪ್ಲಾಕ್ ಆಂಠ್ಯೊ ಪಡ್ಟಾಲ್ಯೊ. ಹಾತೂಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ವಾಟಾವ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಪಾಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಪೂಣ್ ಜಾತನಾಚ್ ಹಾಂವ್ ಗೊರೆಂ, ಧವೆಂ, ಗುಬ್ಗುಬೀತ್ ಪೊಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಮುದ್ಯಾಳ್ಯಾ ಕೆಂಸಾಂಚೆಂ ಆಶಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಅರ್ಥ್ ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ಜಾವ್ಪಾಕ್ ರಾವ್ಲಿ ನಾ.  ಪೂಣ್ ತಿ ಫಕತ್ ಥೊಡೆಚ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ತಿಗ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ದಿಮ್ಖುರ್‍ಯಾಂನಿ ಚಲ್ಪಾಕ್ ಲಾಗಿಲ್ಲೆಂ. ಧಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆಂ. ಪಾಯಾರಯ್ ಉಬೆಂ ರಾವೂಂಕ್ ಲಾಗೂಂನಾಶಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆನ್ನಾಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡೂನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ‘ಆಇ’ ಮ್ಹಣ್ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೀಂಚ್ ಆವಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಆಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಘಾಲ್ತಾನಾಚ್ ಹೊ ಆಪಾಲಿಪಾಚೊ ಖೆಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೆಳ್ಚೊ ಪಡ್ಲೊ. ಹೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳೂನ್ ಹಾರ್‍ತಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾ, ಪಿರಾಯೆಚೆ 8 ವರ್ಸಾಂಚೆರ್  ಆನೀಕ್ ಎಕೆ ವಿವಂಚನೆತ್ ಸಾಂಪ್ಡಲೆಂ. ಮಾಶೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್, ‘ಇತಿ ಇತಿ ಪಾಣಿ, ಗೊಲ್ ಗೊಲ್ ರಾಣಿ’ ವಾ ‘ತಾಮ್ರೆತೀರ್ ಪಾನಾಂ ಮೆಜಾರ್ ಫುಲಾಂ’ ಹ್ಯಾ ಗಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಪ್ರಮಾಣ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ಟಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪೂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡೂನ್ ಗೆಲೊ. ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆ ದೊನ್ ಗಡ್ಗಂಜ್ ಆದಾರ್ ವಗ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಹೆಂ ಕಳ್ಪಾ ಇತ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆನ್ನಾ ಅಕ್ಕಲಯ್ ನಾಸ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ವಾಡತ್ ವಚ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ರಿತೆಪಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಣವ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಶಾಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಕಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜೆತ್ರೆನ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಪ್ರೇಮ್ ಮೆಳ್ಟಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ನಾ ಹಾಚಿ ಖಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸತತ್ ಜಾಣವ್ತ್ ರಾವ್ತಾಲಿ. ಲೊಕಾಂಚೆ ನದ್ರೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಕಾಕುಳ್ಟೆಚಿ ಭಾವನಾ ದಿಸೂನ್ ಯೆತಾಲಿ ಆನಿ ಹಿ ನದರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಜಾತಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ಹೆ ನದ್ರೆಚೊಚ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್‍ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಮಾತ್ ಖರೆಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಂವ್ಡಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆನ್ನಾ ಕಿತೆಂ ಉಣೆ ಪಡೂಂಕ್ ದಿಲೆಂ ನಾ.

ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಂತಚ್ ಯೆದೆ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಆಘಾತ್ ಘಡಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಭಾವನಾ ತೀವ್ರತಾಯೆನ್ ಜಾಗಿ ಜಾತಾಲಿ, ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ತರಿ ವೆಗ್ಳೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಆನಿ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ದೊತೊರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಾ ಆದ್ವೊಗಾದ್ ಜಾವಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್ ತರಿ ವ್ಹಡ್ ಮನೀಸ್ ಜಾವಪ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂಯ್ ಚಿಂತಪ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಾವ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ದೊತೊರ್ ಜಾವ್ಪಾಚಿಂ ಸಪ್ನಾಂ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತರ್ ತೆದೆವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಖಬರ್ ನಾಶಿಲ್ಲೆಂ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ವಾ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಖಾದೊ ನಾಂವ್ ಮೆಳೊವ್ಪಾಕ್ ಶಕ್ತಾ ಆನಿ ಲೊಕ್ ಪ್ರಿಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಶಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಪಾಚೆಂ. ಪೂಣ್ ವಾಡ್ಟಾಂ ವಾಡ್ಟಾಂ ವಿಚಾರಾಂತಯ್ ಬದಲ್ ಘಡತ್ ವಚ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ವಾಟ್ ಬದ್ಲಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ವಿಚಾರ್ ಆನಿ ವಾಸ್ತವ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾವ್ಪಾಕ್ ಬರ್‍ಯೊಶ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕಾರಣ್ ಥಾರ್‍ಲ್ಯೊ. ಪ್ರತಿಭೆಚಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಶಿ ಕೀಟ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಖಂಯ್ತರಿ ಆಶಿಲ್ಲಿ, ತಿ ನಕಳ್ಟನಾ ಲ್ಹವು ಲ್ಹವು ಕರೂನ್ ಪೆಟ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ಭುರ್ಗೆಪಣಾಂತ್ ಸಾವ್ನ್ ವಾಚನಾಚಿ ಖೂಬ್ ಆವಡ್. ಮೆಳ್ಟಾ ತಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಾಚೂನ್ ಕಾಡ್ಪಾಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಛಂದಚ್ ಜಡಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾತಾ. ತೆ ಭುರ್ಗೆ ಪಿರಾಯೆಚೆರ್ ಹಾತಾಲಾಗಿಂ ಮೆಳ್ಟಾಲಿಂ ತಿಂ  ಕಿಶೊರ್, ಚಾಂದೊಬಾ, ಫುಲ್‍ಬಾಗ್ - ಅಸ್ಲಿಂ ತರಾತರಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಜಾದುಚಿ ಚಟಇ, ಜಾದುಚಿ ಛತ್ರಿ ಅಸ್ಲೀಂಯ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪಿಶ್ಯಾಂಭಶೆನ್ ವಾಚತ್ ವತಾಲೆಂ. ಪಿರಾಯ್ ವಾಡ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ತಶೆಂ ಮಾಗೀರ್ ಮಾಶೆಲಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಖಾರಚ್ ಆಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಚನಾ ಮಂದಿರಾಂತಸೂನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಹಾಡೂನ್ ತಿಂವೂಯ್ ಬಿ ಅಧಾಶಾಭಶೆನ್ ವಾಚೂನ್ ಕಾಡ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಜೆವ್ತಾನಾ ಲೆಗೀತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಟಾಕುಶೀಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಫಾವ್ಟಿಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಶಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಯಾದ್ ಜಾತಾ. ಶಾಳೆಂತ್ ವಚ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆನ್ನಾ ಸಾವ್ನ್ ರೆಡಿಯೋ ಆಯ್ಕಪ್ ಆನಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಾಚಪ್ ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ನಿತ್ಯಾಚಿ ಆವಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲಿ. ಏಕ್ ಆಸ್ಲೊ ಸಸೊ, ಸಾಮ್ಕೊ ಬಾಯೆ ಪಿಸೊ. ಮಾಸ್ತರ್ ಆಮ್ಚೊ ಮಾರ್ಕುಟೊ, ತಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ್ಸೊ ತಿರ್ಕುಟೊ, ಅಸೊ ಸಕ್ ಸ ಆನಿ ಟಕ್ ಟ  ಜೊಡೂನ್ ಕವಿತೆಚೊ ಪ್ರವಾಸ್ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ರಫ್ ಬುಕಾರಸಾನ್ ಸುರು ಜಾಲೊ.

ಸುರ್ವೆಕ್ ಆಡ್ಖಳ್ಟಾಲೆಂ, ಚುಕ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಮಾಗೀರ್ ಮ್ಹಜೆ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸುದಾರ್‍ತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಜೆನ್ನಾ ಜೆನ್ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಸುಚ್ತಾಲೆಂ ತೆನ್ನಾ ತೆನ್ನಾ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ತ್ ಗೆಲೆಂ . ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತರ್ ತೆ ಮ್ಹಜೆ ಅಣ್ಭವ್ ಆಶಿಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಜೆಂ ಹೆಂ ಲಿಖಾಣ್ ವಾಚ್ತಕಚ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಣಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ, ಆಗೊ ತುಂ ಬರೆಂ ಬರಯ್ತಾ ಮುಗೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ್ ಬಳಾವ್ತ್ ಗೆಲೊ. ಸುರ್ವೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ಕವಿತಾ ಮರಾಠೀಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಗೋಮಂತಕ್, ನವ್‍ಪ್ರಭಾ, ರಾಷ್ಟ್ರಮತ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಛಾಪೂನ್ ಯೆವ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. ಆನಿ ತೆದೆವೆಳಾರ್ ಪೇಪರಾರ್ ಛಾಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾ ಆನಿ ತಿಚೆ ಸಕಯ್ಲ್ ಠಳಕ್‌ಪಣಾನ್ ಛಾಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಪಳೊವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಭುಲ್ಲುಸ್ತಾಲೆಂ, ಉಚಂಬಳೀತ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಹಡ್ಡೆಂ ಭರೂನ್ ಯೆತಾಲೆಂ ಹೆಂ ಸಾಂಗ್ಪಾಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಣಿಂ ಪಡ್ಟಾತ್.

ಮಾಶೆಲಾಂತ್ಲಿ ಫಾಮಾದ್ ಜಾತ್ರಾ ಮಾನ್ನಿ ಪುನವ್. ಮೂಳ್ ಮಾಶೆಲಾಂತ್ಲೆ ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲೆ ಲೇಖಕ್ ಸರ್ಗೆಸ್ತ್ ದತ್ತಾರಾಮ್ ಸುಖ್ಟಣಕಾರ್ ಹಾಣಿ ಹ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾದೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳಿಲ್ಲೊ ಹಾಚೀಯ್ ಹೆ ಘಟಕೆಕ್ ಯಾದ್ ಜಾತಾ. ತರ್ ಅಶಾಚ್ ಎಕಾ ಮಾನ್ನಿ ಪುನ್ವೆ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಏಕ್ ಇಶ್ಟ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ಭುರ್ಗೆಪಣಾಂತ್ಲೆ ಅವ್ತಿಕಾಯೆಂತ್ಲೆ ಉಮೆದಿ ಭರ್ಶಾಂ ಹಾವೆಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಪದ್ ಗಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಭೊವ್ ತೊಖ್ಣಾಯ್ ದಿಸ್ಲಿ. ವತನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ದಿವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ತೆಂ ಹಾವೆಂ ವಾಚಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಖಿಣಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೀಕಡೆನ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಒಡ್ಲಾಯ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಆಪ್ಸೂಕ್ ಕಳ್ಟಾತ್ ತಸ್ಲಿಂ ಸೊಪಿಂ ಸುಟ್ಸುಟೀತ್ ಉತ್ರಾಂ. ಮ್ಹಜೆಯ್ ಸಂವ್ಕಳೀಚಿಂ ಆನಿ ವಾಚ್ತಲ್ಯಾಂಕಯ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಕಶಿಂ ದಿಸ್ಪಿ. ಹ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಾವ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೀಚೆಂ ಬಿಂ ಮನಾಂತ್ ರೂಜ್ಲೆಂ .ತೆದೆವೆಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿಸಾಳೆಂ ನಾಶಿಲ್ಲೆಂ. ಮಡ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾನ್ ಯೆವ್ಪಿ ಮರಾಠಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮತಾಚಿ ಆಯ್ತಾರಾಕ್ ‘ಸೊಮಾರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಪುರವ್ಣಿ ಯೆತಾಲಿ ತಿ ಕೊಂಕ್ಣೀತ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಹಿ ಹಾಂವ್ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಚ್ತಾಲೆಂ. ತಾತೂಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಬರಯ್ತಾಲೆ. ತಾಂಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಳಖ್ ಘಡ್ಲಿ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹವು ಲ್ಹವು ಕರೂನ್ ಬರೊವ್ಪಾಚೆಂ ಧಾಡಸ್ ಕರ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಮ್ಹಾಕಾ   
    ಹಾಂಸತ್ ರಾವ್ ಹಾಂಸತ್ ರಾವ್          
    
    (ಜೀಣ್ ಜಾಲಿ ಕಸ್ತುರಿ ಪಾನ್ ನಂ. 16)


ಅರುಣಾಲಾಗಿಂ ನೂತನಾಚೆಂ ಲಗ್ನ್ - ತಸ್ವೀರೆಂತ್ ರವೀಂದ್ರ ಕೆಳೆಕಾರ್, ಹೇಮಾ ನಾಯ್ಕ್, ಪುಂಡ್ಲೀಕ್ ನಾಯ್ಕ್ 
अरुणालागीं नूतनाचें लग्न -तस्वीरेंत रवींद्र केळेकार, हेमा नायक, पुंडलीक नायक

ಆನಿ ಮಾಗೀರ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಬಂದ್ ಆಯ್ಲೊ ತೊ ಎಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಜೊಡ್ಪ್ಯಾ ಕಡೆನ್.  ಮಾಶೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾತ್ ಕಿಲೊಮಿಟರ್ ಅಂತರಾಚೆರ್ ಸೈಮ್ ಸುಂದರ್ ಅಶ್ಯಾ ಸಾವಯ್ ವಾಠಾರಾಂತ್ ರಾವ್ಪಿ ನಾಮ್ನೆಚೆ ನಾಟಕ್‌ಕಾರ್ ಪುಂಡಲೀಕ್ ಬಾಬ್ ನಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ಕಥಾಕಾರ್ ಹೇಮಾಬಾಯ್ ಹಾಂಚೆಕಡೆನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ನಾತೆಂ ಜಡ್ಲೆಂ. ತರ್ಣ್ಯಾ ಆನಿ ಉಮೆದಿ ಅಶ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಜೊಡ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಹವಾಸಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಜಿಣೆಕ್ ದಿಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ತಾಂಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಳ್ಗೆಂ ದಿಲೆಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಾಕ್ ಉರ್ಬಾ ದಿಲಿ. ಚಡ್ ಕರೂನ್ ಹೆಮಾಬಾಯನ್. ಹೆಮಾ ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಸ್ಫುರ್ತೀಸ್ಥಾನ್! ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ 1979-80 ವರ್ಸಾಂತ್ ‘ಚಿತ್ರಂಗಿ’ ಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಚಿತ್ರಂಗೀಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಮಾಯಾ, ನಯನಾ, ಪ್ರಶಾಂತಿ, ವಿನಂತಿ, ಸುಕಾಂತಿ, ಜಯಂತಿ, ಅಮಿತಾ, ಶಕುಂತಲ್, ರಜ್ನಿ - ಅಶ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಶ್ಯಾಚ್ ಜಣಾಂಚಿ ಫೌಜ್ ಘಡ್ಲಿ. ಅಸ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಗಡ್ಗಂಜ್ ಸಂಘಟನ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಜಿ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ನಾ-ವಿಸ್ರಪಾ ಸಾರ್ಕಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ನೊಂದ್ ಜಾಲಿ. ಥಂಯ್ ಎಕ್ಟಾವಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಏಕ್ ಹಾವೆಸ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೊವ್ಪ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೀತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೊವ್ಪ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣೀಚೆ ತೆನ್ನಾಚೆ ಆಮ್ಚೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ, ಬುದ್ವಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಬಾಕೀಬಾಬ್ ಬೊರ್ಕಾರ್, ಮನೊಹರರಾಯ್ ಸರ್ದೆಸಾಯ್, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕೆಣಿ, ರವೀಂದ್ರ ಬಾಬ್ ಕೆಳೆಕಾರ್ ಹಾಂಚೆಕಡೆನ್ ವಳಖ್ ಜಾಲಿ. ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ವಾತಾವರಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೀಮಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಮಾನಾಚಿ ಸುವಾತ್ ಮೆಳೊವ್ನ್ ದಿವ್ಪಾ ಖಾತೀರ್ ಪೊಟ್ ತಿಡ್ಕಿನ್ ವಾವುರ್‍ತಾಲಿಂ ತಾಂತುಂತ್ ಏಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಮರಾಠೀಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಸಿಧ್ದ್ ಜಾತಲ್ಯಾ ಪೇಪರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆರ್ ಜೆಂ ಅನ್ಯಾಯಾಸ್ಪದ್ ಲಿಖಾಣ್ ಜಾತಾಲೆಂ ತೆಂ ವಾಚೂನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಮನಾಕ್ ದುಖಾಪತ್ ಜಾತಾಲಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವುರಪಾಕ್ ಚಡ್ ನೆಟ್ ಯೆತಾಲೊ. ತರ್ ಹಾಂವ್ ಅಶೆ ತರೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಳುವಳೀಂತ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಹಾವೆಂ ಕಿಶೊರ್ ಪಿರಾಯ್ ಹುಪೂನ್ ತರ್ನಾಟೆಪಣಾಂತ್ಲೊ ಹುಮ್ರೊ ಹುಪಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಚಿಂ ಉಲೊವ್ಣಿ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಘುಸ್ಪಲ್ಲೆ ಅವಸ್ಥೆಂತ್ ಆಶಿಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೀಚೊ ಮೊಗ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಆವಡ್. ಹಾವೆಂ ಥಾರಾಯಿಲ್ಲೆಂ - ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಅಸೊಚ್ ಜಾಯ್ ಜೊ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಮೊಗಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೀಚೆರ್ ನಿಶ್ಠಾ ದವರ್ಪಿ ಆಸ್ತಲೊ. ಆನಿ ಇತ್ಸಾ ಆಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಮಾರ್ಗ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ತಶೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಜೊಡಾದಾರ್ ಅಸೊಚ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಜ್ ಭಾಸ್ ಆಂದೊಲನಾ ವೆಳಾರ್ ತಾತೂಂತ್ ತಳ್ಮಳೀನ್ ವಾವುರ್ಪಿ ಕವಿ ಮನಾಚ್ಯಾ ಅರೂಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆಚಿ ಸೊಯ್ರೀಕ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಪಯ್ಲೆ ಭೆಟೀಂತೂಚ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಮನಾಂ ಜುಳ್ಳಿಂ. ಮಾಗೀರ್ ಜೆಂ ಜಾವ್ಪಾಚೆಂ ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾ ಆನೀಕ್ ಫುಲ್ಲಿ.

ಅಮುರಪಿಕ್ಯಾ ಮೊಗಾ ತುಜೆ 
         ಪುನವ್ ಚಾನ್ನ್ಯಾ ದೊಳೆ           
          
 (ಜೀಣ್ ಜಾಲಿ ಕಸ್ತುರಿ ಪಾನ್ 63)
ಆವಯ್ಪಣಾಚಿ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ / आवयपणाची दाधोस्काय

ಮಾಗೀರ್‍ಚೊ ಖೀಣ್ ಉಮಳ್ಶೀಕ್ ವಾಡೊವ್ಪಿ ಆನಿ ಖೊಶ್ಯೆಚೊ ತೊ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ ಲಗ್ನಾಚೊ. ದರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮೊತ್ಯಾಂವರಿ ಸಾಂಬಾಳೂನ್ ದವರ್ಪಾಚೊ ಅಸೊ ತೊ ಅಪರೂಪ್ ಖೀಣ್. ಎಕೆ ವಟೆನ್ ಖೊಸ್ ತರ್ ದುಸ್ರೆ ವಟೆನ್ ಭಾಂವ್ಡಾಂ ಭಿತರ್ ರಾವೂನ್ ಭುರ್ಗೆಪಣ್ ಸಾರಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಕುಳಾರ್ ಸೊಡ್ಪಾಚೆಂ ದುಖ್ಖ್. ಆನಿ ಹಾತೂಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕವಿತಾ ಜಲ್ಮಲಿ ‘ಥರ್ಥರ್’ (ಜೀಣ್ ಜಾಲಿ ಕಸ್ತುರಿ, ಪಾನ್. 9)

ಲಗ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳಿ ಜಿಣೂಚ್ ಕಸ್ತುರಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿ. ಆನಿ ಮಾಗೀರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಗುಣ್ಗುಣುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ, (ಜೀಣ್ ಜಾಲಿ ಕಸ್ತುರಿ ಪಾನ್. 1)

ಗುಲಾಬಿ, ಪಾಚ್ವೆ ದೀಸ್, ನದ್ರೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲೂನ್ ವರಾಂಚಿಂ ವರಾಂ ಬಸ್ಪಾಚೆ, ಫುಡಾರಾಚಿಂ ಸಪ್ನಾಂ ರಂಗೊವ್ಪಾಚೆ, ಮಿಲನಾಚೆ ವೊಡೀನ್ ತಳ್ಮಳ್ಪಾಚೆ ಆನಿ ಅಶ್ಯಾಚ್ ವಿವಿಧ್ ಭಾವನಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಭರಸಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಗೊಡ್ ಆನಿ ನಾಜೂಕ್ ಅಶಿ ಸುಲೂಸ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ತಿಸ್ರಿ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೆವ್ಪಾಚಿ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಆಗಮನಾಚಿ ಸುಲೂಸ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಧುವಾಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ರಂದ್ರಾಂ ರಂದ್ರಾಂತ್ ಯೆವ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾಚಿ ಮೈಫಲ್ ರಂಗೂಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

….ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಂದ್ರಾಂ ರಂದ್ರಾಂತ್  ಕಸ್ಲೆ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್ ಸುವಾಳೆ,   
        ತುಜೆ ನದ್ರೆಚೆ-ರೆ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುವಾಳೆ   
           
(ಜೀಣ್ ಜಾಲಿ ಕಸ್ತುರಿ ಪಾನ್. 24)

ಲ್ಹವು ಲ್ಹವು ಸಂವ್ಸಾರ್ ವಾಡ್ಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡೂನ್ ಕಾಮಾರ್ ವಚ್ಪಾಕ್ ಜಿವಾರ್ ಯೆವ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಘರಾಂತ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ, ನೊಕ್ರಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಬಾಕಿಚ್ಯೊ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ  ಹಾತೂಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವೇಳ್ ದಿವಪ್ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸರ್ಕಸ್ ಕಶಿ ಜಾತಾಲಿ. ಆನಿ ಮಾಗೀರ್ ಮ್ಹಜೆ ಹೆ ಉಮಾಳೆ ಆನಿ ಉತ್ಫರ್ಕೆ ಭಾಯ್ರ್ ಫುಟ್ಟಾಲೆ, ,,,,,ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾ ಶಾಣ್ಕುಲ್ಯಾಂನೊ (ಜೀಣ್ ಜಾಲಿ ಕಸ್ತುರಿ ಪಾನ್. 29 – 30)

ದೀಸ್ ವಚತ್ ರಾವ್ಲೆ. ಇತ್ಲೆ ಮಜ್ಗತಿಂ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಆಪಾಲಿಪಾ ಖೆಳ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಕೆಳೊವ್ಪಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಳ್ ಉಣೊ ಪಡ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾವಯ್ಲೆಂ ಲಕ್ಷ್ ಕುಶೀಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೊವ್ನ್ ತಿವೂಯ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ರಾಗಾರ್‌ಶಿ ಜಾಲಿ. ಅಶೆಚ್ ಎಕೆ ಬೆಸಾವ್ಧ್ ಫಾಂತೊಡೆಚೆರ್ ಟಿಪ್ರ್ಯೊ ವಾಜಯ್ತ್ ಪಾವ್ಸಾಚಿ ರೀಪ್ರೀಪ್ ಕಾನಾರ್ ಸಾದ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ, …..ಪಾವ್ಸ್ ಮನಾಂತ್, ಪಾವ್ಸ್ ರಾನಾಂತ್ (ಜೀಣ್ ಜಾಲಿ ಕಸ್ತುರಿ ಪಾನ್. 4)

ಆನಿ ಮ್ಹಾಪ್ಶಾಂ ಬಾಜಾರಾಂತ್ಲಿ ಪುರೂಮೆಂತಾಚಿ ಗರ್ದಿ ಪಳೊವ್ನ್ ಅಚ್ಳಯ್ ಉಮಳ್ ಆಯ್ಲಿ………ಕಾಕೀಬಾಯ್ ಕಾಕೀಬಾಯ್…..ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತೊಲೊ (ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್, ಪಾನ್. 10)

ಮ್ಹಜ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೂನ್ ಹಾಂವ್ ಜೆನ್ನಾ ಆಶೀಕುಶೀಕ್ ನದರ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ತಾಂ ತೆನ್ನಾ ಕಿತ್ಲೆಶೆಚ್ ಪ್ರಶ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೆ ರಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸತಾಯ್ತಾತ್. ಮಾರ್ಗಾರ್ ಜಾತಲ್ಯಾ ಅಪ್ಘಾತಾಚೆ ಪ್ರಶ್ನ್, ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆಕ್ ಲಾಗೂನ್ ಹಾತ್ ಆವ್ಳೂನ್ ಘೆತಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಗಾರ್‌ದಾರಾಂಚೆ ಪ್ರಶ್ನ್, ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆರ್ ಜಾತ್ಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ್, ಭುರ್ಗೆಂ ನಾಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆ ಪ್ರಶ್ನ್, ಭುರ್ಗೊ ಪರ್ದೆಸಾಕ್ ವತಕೂಚ್ ತಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಳಯ್ತ್ ರಾವ್ಪಿ ಆವಯ್ ಪಾಯ್ಚೆ ಪ್ರಶ್ನ್, ತಿನ್ಸಾನ್ ಜಾತಕೂಚ್ ರಾಂದ್ಚೆಕುಡೀಂತ್ ದೆವಾಮುಖಾರ್ ದಿವೊ ಲಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಟಿವೀಚೊ ಬಟಣ್ ಮಾತ್ ನೆಮಾನ್ ಲಾವ್ಪಿ ಅಸ್ತುರೆಚೊ ಪ್ರಶ್ನ್ - ಅಶ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಶಾಚ್ ಪ್ರಶ್ನಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾತಾಂ ಆನಿ ಮಾಗೀರ್ ಹೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತಾಯೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಯೆತಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಶ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ, …..ಯೊ ದಿಸಾ ಭರ್ ಪೊಟಾ,ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ ನಿಮ್ಣೆ ದೀಸ್ ಕಟಾಕಟಾ…. ವಾ ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೊಂವ್ ವಾಟ್ - ಅಸ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಜಲ್ಮತಾತ್.

ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ, ಜ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಆಮಿ ವಾವುರ್‍ತಾತ್ ತ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಚೆಂ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ತರಿ ದೆಣೆಂ ಲಾಗ್ತಾತ್, ಆಮ್ಚೆ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಕಸಲ್ಯೋಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡ್ಣುಕೊ ಜರಿ ಘಡ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಾಗೂನ್ ಸಮಾಜ್ ಬಿಗಡ್ಟಾ ಅಶೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ದುಶ್ಟ್ ಪ್ರವೃತ್ತೀಂಕ್ ಆಡಾವ್ಪ್ ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಲಾಗ್ಣೂಕ್. ಹಾಚಿ ಶಾದೂರ್‍ಸಾಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಮನೀಸ್‌ಪಣಾಚಿ ಭಾವನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂತ್ ಸದಾಂಚ್ ಜಾಗೃತ್ ಆಸ್ತಾ, ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ದರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜೂಂಕ್ ಜಾಯ್, ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ ಹಿ ಸಮಾಜಾ ಖಾತೀರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಜೊಂ ಮೆರೆನ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಲೆಂ, ತೊ ಮೆರೆನ್ ಹಿ ಸಾಮಾಜೀಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳಪ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಥಾರ್‍ತಲೆಂ.

ಮನೀಸ್ ಹೊ ಸಮಾಜಾಂತ್ ರಾವ್ತಾ, ಹೆರ್ ಮನ್ಶಾಂವಾಂಗ್ಡಾ ವಾವುರ್‍ತಾ. ತೊ ಸಮಾಜಾಂತಲೊ ಏಕ್ ಘಟಕ್. ತಾಕಾ ಲಾಗೂನ್ ಸಮಾಜಾ ಕಡೆನ್ ತಾಚೆಂ ದೆಣೆ ಘಾಣೆ ಆಸಾ. ಸಮಾಜಾಂತ್ ರಾವ್ತಾ ಥಂಯ್ ನಿತಿ ಮುಲ್ಯಾಂಚೊ ಹ್ರಾಸ್ ಜಾತಾಸೊ ದಿಸ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಲೆಖ್ಣಿ ಪೆಟೂನ್ ಉಠ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್. ಕಿತ್ಲ್ಯಾಯ್ ಆಕಾಂತಾಳ್ಯಾ ಪ್ರಶ್ನಾಂವೆಳಾರ್ ವಾ ಘುಸ್ಪಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂ ವೆಳಾರ್ ಲೆಗೀತ್ ಧೀರಾನ್ ತೊಂಡ್ ದಿವ್ಪಾಚೆಂ ಬಳ್ಗೆಂ ಯೆವ್ಪಾ ಸಾರ್ಖ್ಯೊ ದೆಖಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೆಳ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಜ್ ಭಾಶೆಚೊಚ್ ಪ್ರಶ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಾಮಾಜೀಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾನ್ತಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಶ್ಯಾಚ್ ಲೇಖಕಾಂನಿ, ಕವಿಂನಿ ಹೊ ಪ್ರಶ್ನ್ ಜಾತಾ ತೆ ಪರೀನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಂಡ್ಲೊಚ್, ತೆ ಭಾಯ್ರ್ ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರೂಯ್ ದೆಂವ್ಲೆ. ಆಯ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೆತ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಗೊಯಾಂತ್ ಖಣಿ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಖನಿಜ್ ಮ್ಹಾಲಾಚಿ ನಿರ್ಯಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರ್ಥೀಕ್ ಯೆಣಾವಳೀಕ್ ಘಟಾಯ್ ಮೆಳ್ಟಾಲಿ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹೆ ನಾ ತೆ ತರೆನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಯೆವ್ಪಾಕೂಚ್ ಜಾಯ್. ದರ್ಯಾ ದೆಗೆವಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಠಾರಾಂನಿ ತರ್ಣೆ ಪಿರಾಯೆಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಸೊರೊ, ಸಿಗಾರ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವ್ಯಸನಾಂಚೆ ಭಕೀಕ್ ಪಡ್ಟಾತ್. ತಾಚೆಂಯ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಯೆವ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್.

ದೆಖೀಕ್ ಮ್ಹಜಿ ‘ಟೀಚರ್’ ಹಿ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಕಾತ್…..(ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್, ಪಾನ್ ನಂ. 93)

ಕವಿತಾ ಸುಪುಲ್ಲಿ, ಲ್ಹಾನ್ಶೀಚ್ ಪೂಣ್ ಹಾವೆಂ ಹಾತೂಂತ್ ಗೊಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ಚಿತ್ರ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಜಿ ಅಧೊಗತಿ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಆತಾಂಚ್ ಆಳಾಬಂದಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಮಾಜ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಗೊಂಯ್ ಖಂಯ್ಚೆ ದಿಕೆಕ್ ಪಾವ್ತಲೆಂ ಹೆಂ ಸಾಂಗ್ಪಾಕ್ ಕೊಣಾ ಜ್ಯೊತಿಷಾಚಿ ಗರಜ್ ಲಾಗ್ಚಿ ನಾ. ತಿ ಆಮೀಚ್ ಸಾಂಗುಂ ಯೆತಾ.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಘಡ್ಟಲ್ಯಾ ಬದಲಾಂಚೆರ್ ಆಮ್ಚಿ ನದರ್ ಆಸ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಶಾದೂರ್‍ತಾಯೆನ್ ಪಡಪ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ. ತರ್ಣಿ ಪಿಳ್ಗಿ ತರ್ ಆಪ್ಲೆ ಭಿತರೂಚ್ ಗುಲ್ಲ್ ಆಸಾ. ಆಪೂಣ್ ಸೊಡೂನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಿತೆಂ ಚಲ್ಲಾಂ ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಣಾಂಕ್ ಖಬರೂಯ್ ಆಸನಾ. ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ತಾಚೆಂ ಪಡಿಲ್ಲೆಂಯ್ ನಾಸ್ತಾ. ಅಸಲೆ ಬರೆಚ್‌ಶೆ ವಿಶಯ್ ಮ್ಹಜೆಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ‘untouched’ ಉರ್‍ಲ್ಯಾತ್. ಹಾವೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಗಂಭೀರತಾಯೆನ್ ಪಳೊವ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್ ಹಾಚೆಂ ಭಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.

ಪೂಣ್ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಘಡ್ಟಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಘಡ್ಣುಕಾಂವಿಶೀಂಚಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂತ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತೆವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಗ್ರೂತ್ ಆಸಾಂ. ಕಾಂಯ್ ವೆಳಾರ್ ಹಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತಾ.

ಆತಾಂ ಪರ್ತೂನ್ ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂ ತೆಂ ಮ್ಹಜೆ ‘ಶೆಣಿಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ ಹೆ ಕವಿತೆ ಕಡೆನ್. ಖರ್‍ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಾರ್ಕೆಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಶ್ಯಾಚ್ ಜಣಾಂಚಿ ಜಾಂವ್ ಯೆತಾ. ದೆಖೂನ್ ತೆ ಕವಿತೆಚೊ ಆಸ್ಪಾವ್ ಆಯ್ಜ್ ಜಾವ್ಪಾಕೂಚ್ ಜಾಯ್…..‘ಶೆಣಿಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್’  (ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್, ಪಾನ್ 48)

ಮುಳಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಭಾವ್ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಲ್. ಅಸ್ತುರೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾ ಖಾತೀರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಧಡ್ಪಡ್, ತಿಚೆ ಉಮಾಳೆ, ತಿಣೆ ಕಾಡಿಲ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್, ತಿಚ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್. ತಿಕಾ ಯೆವ್ಪಿ ರಾಗ್, ಘರಾಂತ್ ತಿಕಾ ಮೆಳ್ಟಾ ತೆಂ ದುಯ್ಯಮ್ ಸ್ಥಾನ್ - ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಳಯ್ತಾಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಅಸ್ತುರಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಣ್ಭವ್ತಾಂ ತೆನ್ನಾಂ ಆಕಾಂತಾಚೆಂ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾತಾಂ. ಸಂವೇದನಾ ತೀವ್ರ್ ಜಾತಾತ್ ತೆನ್ನಾ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾಚೆಂ ಬೀಜ್ ಕವಿತೆಚೊ ಆಕಾರ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ಮಾಗೀರ್ ರಾಂದ್ನೀಚೆರ್ ಆದನ್ ಖತ್ಖತ್ತಾ. ತೊ ಆನಿ ತಿ, ತಡ್‍ಜೋಡ್. ಹೆಂ ಘರ್ ಕೊಣಾಚೆಂ, ಅಶೆಯ್ ಎಕೆ ಅಸ್ತುರೆಕ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಟಿ ಜಾಯ್ - ಅಶ್ಯೊಯ್ ಕವಿತಾ ದಲ್ಮತಾತ್.

ಹಯ್, ಆನಿ ಆದೊಳೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ವಿಸ್ರುಂ? ನೊಕ್ರಿ, ಸಂವ್ಸಾರ್, ನಾತಿಂ ಗೊತಿಂ, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ತೊಲ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾನಾ ಅಸ್ತುರೆಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಘುಸ್ಮಟ್ ಹಾಂವೆಂ ‘ಆದೊಳಿ’ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಚಿತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಆದೊಳೆಚೆರ್ ಭಾಜಿ ಶಿಂದ್ತಾನಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬೊಟ್ ಚಿರ್‍ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಖಿಣಾಕ್ ಭಳ್ಭಳೀತ್ ವ್ಹಾಂವ್ತಲ್ಯಾ ರಗ್ತಾವಾಂಗ್ಡಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೀಲ್ಲಿಂ ಲೆಖ್ಣೆಂತ್ಲಿಂ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಕವಿತಾ ‘ಆದೊಳಿ’ (ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್, ಪಾನ್ 58)

ಕಾಳ್ ಝಪಾಟ್ಯಾನ್ ಬದ್ಲತ್ ವತಾ, ಅಚ್ಳಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಲೂಸಯ್ ಲಾಗೂಂಕ್ ದಿನಾ ಆಸ್ತನಾ. ಆಮಿ ಮಾತ್ ಗವಾಯ್ ಉರ್‍ತಾತ್, ತೀನ್ ಕಾಳಾಂಚೆ, ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಚಾಲು ಆನಿ ಫುಡಾರಾಕ್ ಘಡ್ಪಾಚ್ಯಾ. ಧ್ಯಾನಾ ಮನಾಂತ್ ನಾಶಿಲ್ಲ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಘಡತ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ವೈಶ್ವಿಕೀಕರಣಾನ್ ಆಕಾಂತಾಚೊ ಬದಲ್ ಘಡಯ್ಲಾ. ಸಂಘಟಕಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆ ಟವರ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಇಂಟರ್‌ನೆಟಾನ್ ತರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಗ್ ಎಕೆ ಕ್ಲೀಕಿಚೆರ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಪತ್ರಾಂ ಇತಿಹಾಸಜಮಾ ಜಾಲಿಂ. ಇ-ಮೆಲ್ ಆಯ್ಲೆ, ಘರಾಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ವಣ್ಟೀಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ SMS ಪಾವ್ತಾತ್. ತಕ್ಲಿ ಉಸಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಘರಾಂತ್ ವಕ್ತಾಚೆ ಗುಳ್ಯೆಚಿ ಮಾರಾಮಾರ್ ಜಾತ್ಲಿ ಪೂಣ್ ‘ಟೆಬ್ಲೆಟ್’ ಆಸ್ತಲಿ. 2G, 3G, 4G ಆನೀಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ G ಯೆವ್ಪಾಚ್ಯೊ ಆಸಾತ್ ಕೊಣಾಕ್ ಖಬರ್! ದುಕಾನಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮೊಲಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ಧಾಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾಜಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಜಾರ್ ಜಾಲೆ. ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾತೂಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಗ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಶಕನಾಂತ್. ನಕಳ್ಟಾನಾ ತೆ ಆಮ್ಚೆ ಜಿಣೆಚೆ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವತಾತ್. ಆನಿ ಜಿತ್ಲೆ ಸಹಜತಾಯೆನ್ ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಜಿಣೆಕ್ ಸಂಬಂದೀತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಟಾ ತಾಚೆಂ ಪಡ್‌ಬಿಂಬ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆಬಗರ್ ಕಶೆಂ ರಾವತ್? ಹಾತೂಂತ್ಲ್ಯಾನಚ್ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ‘ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್’ ಕವಿತಾ. ಆಯ್ಚೆ ಘಟಕೆಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಭುರ್ಗೆ ಲೆಪ್‌ಟೊಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಶೀಣ್ಟಾಂ, ಪೂಣ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಘಡ್ಯೆ ಅಸೊಯ್ ಬದಲ್ ಘಡುಂ ಯೆತಾ, ಹಾಂವ್ ಲೆಪ್‌ಟೊಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿಂ ನಾತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಶಿಣ್ಚಿಂ ನಾ ಹೆಂ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗುಂ ಯೆತ್? ತೆಂ ಕಾಳೂಚ್ ಥಾರಾಯ್ತಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಜರ್ ಹಾಂಸ್ತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಹಾಂಸಯ್ತಾಂ, ಹಾಂವ್ ರಡ್ಟಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ರಡಯ್ತಾಂ, ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಯ್ತಾಂ. ಅಶೆ ತರೆನ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಜಿಣೆಚೊ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್.

‘ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್’ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಟಕಚ್ ಹೆ ಕವಿತೆಚೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಚಿ  ಥೊಡಿಶಿ ಫಾಟ್‌ಭುಂಯ್. ಮ್ಹಜೊ ಚಲೊ ನೊಕ್ರೆ ಖಾತೀರ್ ಪುಣ್ಯಾಕ್ ವಚ್ಪಾಚೊ ಆಶಿಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ, ಹೊ ಆತಾಂ ಪಯ್ಲೆ ಖೆಪ್ ಆಮ್ಚೆ ಪಸೂನ್ ಪಯ್ಸ್ ವತಾ ಮ್ಹಣ್ಟಕಚ್ ತಾಣೆಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೊ ವೆಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿವ್ಚೊ, ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ‘share’ ಕರ್‍ಚ್ಯೊ. ಪೂಣ್ ತೊ ತರ್ ಪಳಯಿಳ್ಳೆ ಘಡ್ಯೆ ಲೆಪ್‌ಟೊಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ತಾಲೊ. ತೆನ್ನಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಘುಸ್ಮಟ್ ಹಾವೆಂ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಉಕ್ತಾಯ್ಲ್ಯಾ…..(ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್, ಪಾನ್ 100)

ಆತಾಂ ಭುರ್ಗೆ ನೊಕ್ರೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ, ಪರ್ಕ್ಯಾ ಗಾವಾಂನಿ. ಆಮಿ ಘರಾಂತ್ ದೊಗಾಂಚ್. ಹಿ ಮ್ಹಜೀಚ್ ಕಥಾ ಆನಿ ವ್ಯಥಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಶ್ಯಾಚ್ ಘರಾಂನಿ ಹೆಂಚ್ ಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ. ಭುರ್ಗೆ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚೆಚ್ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಘುಸ್ಪತಾಲಿಂ, ಆತಾಂ ದಿಸ್ತಾ ಥೊಡೊ ವೆಳ್ ಆಮ್ಚೆಯ್ ಖಾತೀರ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ತಾತೂಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಚ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ….ಪರ್ತೂನ್ ಎಕ್ದಾಂ  (ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್, ಪಾನ್ 43)

ಮ್ಹಜಿ ನೊಕ್ರಿ ಬೆಂಕೆಂತ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಲಾಗೂನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಚ್ ಖಂತ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿ. ಟೀಚರ್ ಬಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಯ್ ಬರೆಂ ಜಾವ್ಪಾಚೆಂ, ಹಾಫ್ ಡೆ ಘರಾ ಉರ್ಪಾಚೆಂ! ಚವ್ತ್, ದಿವಾಳಿ, ನಾತ್ಲಾಂ - ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಣಾ ಪರ್ಬಾಂಚ್ಯೊ ಸುಟ್ಯೊ ಮೆಳ್ಪಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ತೆಭಾಯ್ರ್ ಗಿಮಾಳ್ಯಾಚ್ಯೊ, ಶಿಂಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣೂನ್ ಘೆ ಸುಟ್ಯೊ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮ್ಮೇಳನಾಕ್, ಸೆಮಿನಾರಾಕ್ ಮ್ಹಣು ನಾಕಾ 'on duty leave' ಮೆಳ್ಪಾಚ್ಯೊ. ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸುಂ, ಬೆಂಕೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ದಿಲೊ. ಬೆಂಕೆಂತೂಯ್ ಯೆತಾತ್ ವೆಗ್‌ವೆಗ್ಳೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ತರಾತರಾಂಚೆ ಪ್ರಶ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಖೂಬ್ ಅಣ್ಭವ್ ಮೆಳ್ಟಾತ್. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ಕಾಡ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್. ಬೆಂಕೆಂತ್ ಆತಾಂ ಮನ್ಶಾಂ ಉಣಿ ಆನಿ ಮಿಶಿನಾಂ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಆಸ್ತಾಂ ತೆ ಬೆಂಕೆಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಘಾಲ್ಪಾಕ್ ಏಕ್ ಮಿಶೀನ್ (CTM)  ಪಯ್ಶೆ ಕಾಡ್ಪಾಕ್ ಏಕ್ (ATM).  ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕರ್ಪಾಕ್ ಆನೀಕ್ ಏಕ್ (PBM) ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಾಗೂನ್ ಕಸ್ಟಮರಾಂ ಕಡ್ಲೊ ಸಂಬಂದೂಯ್ ಪಯ್ಸಾವ್ಲಾ. ಪಯ್ಲಿಂ ಸ್ಚಾಫಾ ಭಿತರಚ್ ಫಕಾಣಾಂ, ಮಸ್ಕಿರ್‍ಯೊ, ಎಕ್ಠಾಂಯ್ ಖಾವಪ್. ಗಜಾಲಿ ಕರಪ್, ಮದ್ಲ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಕೆರಮ್ ಖೆಳಪ್ - ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಚಲ್ತಾಲ್ಯೊ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆತಾಂ ಕಾಳಾಭಾಯ್ರೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಆನಿ ಆಮೀಯ್ ಮನ್ಶಾಂ ಮಶಿನಾಂ ಕಶಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಣ್ ಕೊಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಘೆನಾ. ಝಗ್ಡಿಂ ನಾ ಆನಿ ಕಿಜಿಲಾಂಯ್ ನಾಂತ್. ಆಸ್ಲೀಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ cold wave. ಹೆಂವೂಯ್ ಬಿ ಕವಿತೆಂತ್ ಯೆವ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್. ಕೆನ್ನಾತರಿ ಯೆತ್ಲೆಂ…..ಲೊಗ್ ಒನ್, ಲೊಗ್ ಇನ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸೊದ್. ಕೆನ್ನಾ ತೊ ಆಪ್ಲೊ ಸ್ವತಾಚೊ ಆಸ್ತಾ ತರ್ ಕೆನ್ನಾ ತೊ ದುಸ್ರ್ಯಾಚೊಯ್ ಆಸುಂ ಯೆತಾ.


ಡೊ. ಟಿ. ಎಮ್. ಎ. ಪೈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ / डॉ. टि.एम.ए. पै फौंडेशन पुरस्कार

ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾಂತ್ ಜಿಣೆಚೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆಚ್ ಅಣ್ಭವ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಶೆಚ್ ಯೆವ್ಪಾಚೆ ಆಸಾತ್. ಘಡ್ಯೆ ಹೆ ಅಣ್ಭವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾವ್ಯರೂಪಾನ್ ಆನಿ ನವೆ ತರೆನ್ ಮೆಳ್ಟಲೆ ಜಾಂಚಿ ಹಾಂವ್ ವಾಟ್ ಪಳಯ್ತ್ ಆಸಾಂ. ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾತಾಸ್ಪಾಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಉಪಾಟ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಪಿ ರಸಿಕಾಂ ಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೆರಣಾ ಮೆಳ್ಟಲಿ ಹಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಆಸಾ.

‘ತ್ರಿವೆಣಿ’ ಸಾರ್ಖ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವಳೀಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೊ ಉಪಾಟ್ ಪ್ರತಿಸಾದ್ ಮೆಳ್ಟಾ ತಾತೂಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊಲ್ಮತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಪ್ರವಾಸಾಕ್ ರಸಿಕಾಂಚಿ ಸಾಥ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಪಾಚೆಂ. ಎಖಾದ್ಯಾ ಕವೀಕ್ ವಾ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ಹೆಂ ಖೂಬ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಹಿ ಫಕತ್ ತುಸ್ತ್ ವಾ ತೊಖ್ಣಾಯ್ ಉರ್‍ನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಕವಿತೆಚಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಅಶೆಂ ಕೆನ್ನಾ ಕೆನ್ನಾಯ್ ದಿಸ್ತಾ. ಫಕತ್ ಮ್ಹಜೀಚ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಎಕೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಜಾವ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಹೆಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚಿ ವಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಲಿ.

ಮ್ಹಜೆ ಕಾವ್ಯಾನುಭವ್ ಹೆ ವೈಯುಕ್ತೀಕ್ ಉರೂಂಕ್ ನಾತ್ ತರ್ ತೆ ವೈಶ್ವೀಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊದ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಶೆ ತೆ ಜಾವ್ಚೆ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ. ಜಾಕಾ ಲಾಗೂನ್ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಮಳಾರ್ ಚಡಾನ್ ಚಡ್ ಬರ್‍ಯಾ ಕಲಾಕೃತೀಂಚಿ ಭರ್ ಪಡ್ಟಲಿ ಆನಿ ತೆಂ ಬರೆತರೆನ್ ಸಮೃಧ್ದ್ ಜಾತಲೆಂ.

ಆನಿ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಡೂನ್ ಯೆವ್ಪಾಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಶುಭೆಚ್ಛಾ. ತುಮ್ಚೆ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಸ್ತಲೆ ಅಶಿ ಆಸ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಬಾಳ್ಗೂನ್ ರಾವ್ತಾಂ.

आकांतांच्या प्रश्नांवेळार धैरान तोंड दिंवचें बळ साहित्यांतल्यान येवंक जाय: नूतन साखर‌दांडे

(२०१३, ओक्टोबर १८ तारकेर् पणजे शेरांत, साहित्य अकादेमी, नवी डेल्ली हांणी नामणेची कवयित्री नूतन साखर‌दांडे हिचेलागीं एक ‘कविसंधी’ काऱ्यावळ घडोवन हाडल्ली. त्या संदर्भार नूतनान केल्लें उलोवप आमच्या वाचप्यां खातीर हांगासर दिलां - संपादक)

माचयेवयले  मानेस्त आनी आयचे कार्यावळीक म्हज्या मोगान मुजरत हांगा आयिल्ल्या साहित्यिकांक, काव्य रसिकांक तशेंच म्हज्या बरें मागप्यांक म्हजो नमळायेचो नमस्कार.

“कवीसंधी” च्या निमतान तुमचे कडेन संवाद सादपाची आनी म्हजें कवी मन मेकळें करपाची भांगरासंद साहित्य अकादमीन म्हाका दिली म्हण खोस भोगता. हांव तांचें मना सावन उपकारी.

म्हजे कवितेचो प्रवास कसो घडलो हें हांव म्हाका दिल्ल्या वेळा भितर सांगपाचो यत्न करतां. कवितेचो प्रवास म्हणटना म्हजे जिणेपसून हांव कवितेक वेगळावंक शकना.  देखून कवितेच्या प्रवासाचें वर्णन करतना तातूंत भरसल्ली म्हजी जीण लेगीत एक वांटो जावन येतली.

म्हज्या घरांत हांव आवय बापायगेर जल्मल्लें पाचवें चली. म्हजे परस व्हडल्यो चार भयणी आनी एक भाव. हांव जाल्लें त्या काळांत चली जावप म्हणल्यार सगळ्यांचीं तोंडां वाकडीं जातालीं आनी कपलाक आंठयो पडटाल्यो. हातूंतल्यान हांव वाटावलें अशें म्हणपाक जावचें ना. पूण जातनाच हांव गोरे धवें, गुबगुबीत पोल्यांचें आनी मुदयाळ्या केंसांचें आशिल्ल्यान म्हजी अर्थ अपुरबाय जावपाक रावली ना.  पूण ती फकत थोडेच म्हयने तिगली. हांव दिमखुऱ्यांनी चलपाक लागिल्लें. धा म्हयन्याचें. पायारय उबें रावूंक लागूंनाशिल्लें आनी तेन्नाच म्हजी आवय म्हाका सोडून गेल्ली. ‘आई’ म्हण तोंडांतल्यान उतर येवंचे पयलींच आवय म्हाज्या दोळ्यांआड जाल्ली. जिवितांत पावल घालतानाच हो आपालिपाचो खेळ म्हाका खेळचो पडलो. हो खेळ खेळून हारतां थंय आसा, पिरायेचे 8 वर्सांचेर  आनीक एके विवंचनेत सांपडलें. माशेलांतल्या म्हज्या घरा भायर आंगणांत, ‘इति इति पाणी, गोल गोल राणी’ वा ‘तामरेतीर पानां मेजार फुलां’ ह्या गाण्याच्या उतरांप्रमाण खेळ खेळटना म्हजो बापूय म्हाका सोडून गेलो. हावें म्हज्या जिवितांतले दोन गडगंज आदार वगडायल्यात हें कळपा इतली म्हाका तेन्ना अक्कलय नासली. हांव वाडत वचपाक लागलें तशें म्हज्यांतलें रितेपण म्हाका जाणवपाक लागलें. शाळेंतल्या बाकिच्या भुरग्यांक जेतरेन आवय बापायचें प्रेम मेळटा तें म्हाका मेळना हाची खंत म्हज्या काळजांत म्हाका सतत जाणवत रावताली. लोकांचे नदरेंत म्हाका म्हजेविशीं काकुळटेची भावना दिसून येताली  आनी ही नदर म्हाका नाका जाताली. हांव हे नदरेचोच तिरस्कार करपाक लागलें. एक मात खरें, म्हज्या भांवंडांनी म्हाका केन्ना कितें उणे पडूंक दिलें ना.

ल्हानपणांतच येदे व्हडलो आघात घडिल्ल्यान म्हज्यांत एक भावना तीव्रतायेन जागी जाताली, हावें म्हज्या जिवितांत कितेंतरी वेगळें करचें आनी आवय बापायचें नांव वयर काडचें. त्या काळार दोतोर, इंजिनियर वा आदवोगाद जावप म्हणल्यार कोणतरी व्हड मनीस जावप आनी म्हजेंय चिंतप तशेंच जावपाक लागलें. आनी हांव दोतोर जावपाचीं सपनां पळोवंक लागलें  कित्याक तर तेदेवेळार म्हाकाय खबर नाशिल्लें, साहित्यिक वा कलाकार जावन एखादो नांव मेळोवपाक शकता आनी लोकप्रिय जावंक शकता म्हणपाचें. पूण वाडटां वाडटां विचारांतय बदल घडत वचपाक लागले आनी म्हजी वाट बदलपाक लागली. विचार आनी वास्तव वेगळें जावपाक बऱ्योचशो गजाली कारण थरल्यो. प्रतिभेची एक ल्हानशी कीट काळजांत खंयतरी आशिल्ली, ती नकळटना ल्हवू ल्हवू करून पेटपाक लागली.

भुरगेपणात सावन वाचनाची खूब आवड. मेळटा तीं पुस्तकां वाचून काडपाचो म्हाका छंदच जडिल्लो म्हणल्यार जाता. ते भुरगे पिरायेचेर हातालागीं मेळटालीं तीं  किशोर, चांदोबा, फुलबाग असलीं तरातराचीं पुस्तकां तशेंच जादुची चटई, जादुची छत्री असलींय पुस्तकां पिश्यांभशेन वाचत वतालें. पिराय वाडपाक लागली तशें मागीर माशेलांत आमच्या घरा मुखारच आशिल्ल्या वाचनमंदिरांतसून पुस्तकां हाडून तिंवूयबी अधाशाभशेन वाचून काडपाक लागलें. जेवताना लेगीत म्हज्या ताटाकुशीक जायते फावटीं पुस्तक आशिल्ल्याची याद जाता. शाळेंत वचपाक लागलें तेन्ना सावन रेडिया आयकप आनी पुस्तकां वाचप ही म्हजी नित्याची आवड जावन पडली. एक आसलो ससो, सामको बाये पिसो. मास्तर आमचो मारकुटो, तकलेन मातसो तिरकुटो, असो सक स आनी टक ट  जोडून कवितेचो प्रवास शाळेच्या रफ बुकारसान सुरू जालो.

सुरवेक आडखळटालें, चुकतालें आनी मागीर म्हजे म्हाकाच सुदारतालें. पूण जेन्ना जेन्ना म्हाका कितें कितें सुचतालें तेन्ना तेन्ना हांव बरयत गेलें . कित्याक तर ते म्हजे अणभव आशिल्ले. म्हजें हें लिखाण वाचतकच कांय जाणांनी म्हाका म्हणलें, आगो तूं बरें बरयता मुगो आनी ह्या उतरांतल्यान म्हज्यांतलो आत्मविश्वास बळावत गेलो. सुरवेक कांय कविता मराठींतल्यान बरयल्यो त्यो गोमंतक, नवप्रभा, राष्ट्रमत ह्या दिसाळ्यांतल्यान छापून येवपाक लागल्यो. आनी तेदेवेळार पेपरार छापून आयिल्ली म्हजी कविता आनी तिचे सकयल ठळकपणान छापून आयिल्लें म्हजें नांव पळोवन हांव कितलें भुल्लुसतालें, उचंबळीत जातालें आनी अभिमानान म्हजें हड्डें भरून येतालें हें सांगपाक उतरां उणीं पडटात.

माशेलांतली फामाद जात्रा मान्नी पुनव. मूळ माशेलांतले  पूण कोंकणींतले लेखक  सर्गेस्त दत्ताराम सुखटणकार हाणी ह्याच नांवान बरयिल्ल्या पुस्तकाक साहित्य अकादेमी चो पुरस्कार मेळिल्लो हाचीय हे घटकेक याद जाता. तर अशाच एका मान्नी पुनवे दिसा म्हज्या बापायचो एक इश्ट आमगेर आयलो. म्हजे भुरगेपणआंतले अवतिकायेंतले उमेदी भरशां  हावें एक बरें पद गावन म्हणलें. ताका म्हजी भोव तोखणाय दिसली. वतना म्हाका भेट म्हण म्हाका एक पुस्तक दिवन गेलो. तें हावें वाचिल्लें तें कोंकणी कवितेचें पयलें पुस्तक.आनी त्याच खिणाक हांव कोंकणीकडेन आकर्शित जालें. ओडलायणी भास आनी आपसूक कळटात तसलीं सोपीं सुटसुटीत उतरां . म्हजेय संवकळीचीं आनी वाचतल्यांकय आपलीं कशीं दिसपी. ह्या दिश्टाव्यान कोंकणीचें बीं मनांत रूजलें .तेदेवेळार कोंकणी दिसाळें नाशिल्लें. मडगांवच्यान येवपी मराठी राष्ट्रमताची आयताराक ‘सोमार’ म्हण पुरवणी येताली ती कोंकणीत आसताली. ही हांव चुकनासतना वाचतालें. तातूंत कोंकणी लेखक बरयताले  तांची म्हाका साहित्यांतल्यान वळख घडली. आनी हांव ल्हवू ल्हवू करून बरोवपाचें धाडस करपाक लागलें.

एक दीस म्हणचा म्हाका  
     हांसत राव हांसत राव                                                     
           
(जीण जाली कस्तुरी पान नं. 16)

आनी मागीर म्हजो संबंद आयलो तो एका साहित्यिक जोडप्या कडेन.  माशेलांतल्यान सात किलोमिटर अंतराचेर सैमसुंदर अशा सावय वाठारांत रावपी  नामनेचे नाटककार पुंडलीकबाब नायक आनी कथाकार हेमाबाय हांचेकडेन म्हजें साहित्यिक नातें जडलें. तरण्या आनी उमेदी अशा ह्या साहित्यिक जोडप्याच्या सहवासान म्हजे साहित्यिक जिणेक दिका मेळ्ळी. ताणी म्हाका बळगें दिलें, म्ह्ज्यांतल्या आत्मविश्वासाक उर्बा दिली. चड करून हेमाबायन. हेमा हें आमचें स्फुर्तीस्थान! आनी ह्याच काळांत म्हणल्यार 1979-80 वर्सांत ‘चित्रंगी’ चो जल्म जालो. ह्या चित्रंगीच्या माटवांत माया,नयन, प्रशांती, विनंती, सुकांती, जयंती, अमिता, शकुंतल, रजनी अशा कितल्याशाच जाणांची फौज घडली. असलें एक गडगंज संघटन घडलें जी  कोंकणीच्या इतिहासांतली एक न विसरपा सारकी प्रक्रिया नोंद जाली. थंय एकटाविल्ल्या आमच्या सगळ्यांचो एक हावेस आसलो आनी तो कोंकणी. कोंकणी उलोवप आनी कोंकणीतल्यान बरोवप. आमच्या कोंकणी साहित्याची बुनयाद हांगासरल्यान जाली. कोंकणीचे तेन्नाचे आमचे म्हालगडे, बुदवंत तशेंच सेहित्यिक बाकीबाब बोरकार, मनोहरराय सरदेसाय, चंद्रकांत केणी, रवीन्द्रबाब केळेकार हांचेकडेन वळख जाली. आनी सगळेंच वातावरण कोंकणीमय जावन पडलें. कोंकणी भाशेक मानाची सुवात मेळोवन दिवपा खातीर पोटतिडकीन वावुरतालीं तातूंत एक हांव आसलें. मराठींतल्यान प्रसिध्द जातल्या पेपरांतल्यान कोंकणी भाशेचेर जें अन्यायास्पद लिखाण जातालें  तें वाचून आमच्या स्वाभिमानी मनाक दुखापत जाताली आनी आमच्या वावुरपाक चड नेट येतालो. तर हांव अशे तरेन कोंकणी चळवळींत पावलें. पूण म्हज्या प्रत्यक्ष जिवितांत हावें किशोर पिराय हुपून तरनाटेपणांतलो हुमरो हुपिल्लो आनी म्हज्या घरांत म्हज्या लग्नाचीं उलोवणी चलतालीं. म्हजें मन घुस्पल्ले अवस्थेंत आशिल्लें. म्हाका कोंकणीचो मोग आनी साहित्याची आवड. हावें थारायिल्लें  म्हाका म्हजो सांगती असोच जाय जो साहित्याचो मोगी आनी कोंकणीचेर निश्ठा दवरपी आसतलो. आनी इत्सा आसता थंय मार्ग आसता म्हणटात तशें जालें. म्हजी इत्साशक्त इतली खर, म्हाका म्हजो जोडादार असोच मेळ्ळो. कोंकणी राजभास आंदोलना वेळार तातूंत तळमळीन वावुरपी कवी मनाच्या अरूण साखरदांडेची सोयरीक आयली आनी पयले भेटींतूच आमचीं मनां जुळ्ळीं. मागीर जें जावपाचें तें जालें. म्हजी कविता आनीक फुल्ली.

अमुरपिक्या मोगा तुजे         
      पुनव चान्न्या दोळे                                                                          
         ( जीण जाली कस्तुरी, पान 63)

मागीरचो खीण उमळशिक वाडोवपी आनी खोशयेचो तो म्हणल्यार लग्नाचो. दर एक्ल्याच्या काळजांत मोतयांवरी साबाळून दवरपाचो असो तो अप्रुप खीण. एके वटेन खोस तर दुसरे वटेन भांवंडांभितर रावून भुरगेपण सारिल्लें म्हजे कुळार सोडपाचें दुख्ख. आनी हातूंतल्यान कविता जल्मली ‘थरथर’ (जीण जाली कस्तुरी पान. 9)

लग्ना उपरांत सगळी जिणूच कस्तुरी जावन गेली.  आनी मागीर म्हजें मन गुणगुणुंक लागलें, (जीण जाली कस्तुरी पान. 1)

गुलाबी, पाचवे दीस, नदरेंर नदर घालून वरांचीं वरां बसपाचे, फुडाराचीं सपनां रंगोवपाचे, मिलनाचे ओडीन तळमळपाचे आनी अशाच विविध भावनांच्या सरभरसांतल्यान एक दीस गोड आनी नाजूक अशी सुलूस लागली. आमच्या घरांत तिसरी एक व्यक्ती येवपाची आसा. त्या नव्या व्यक्तिच्या आगमनाची सुलूस लागली धुवाळ्यांनी आनी रंद्रां रंद्रांत येवकाराच्या सुवाळ्याची  मैफल रंगूंक लागली.

….म्हज्या रंद्रां रंद्रांत  कसले चलल्यात सुवाळे, 
          तुजे नदरेचे रे लागल्यात म्हाका दुवाळे                 
               
(जीण जाली कस्तुरी पान. 24)

ल्हवू ल्हवू संवसार वाडलो. भुरग्यांक सोडून कामार वचपाक जिवार येवपाक लागलें. घरांतलीं कामां, नोकरी, साहित्य आनी बाकिच्यो कार्यावळी  हातूंतल्यान भुरग्यांक  वेळ दिवप म्हणल्यार एक सर्कस कशी जाताली. आनी मागीर म्हजे हे उमाळे आनी उत्फर्के भायर फुटटाले, ,,,,,म्हज्या माणकुल्या शाणकुल्यांनो (जीण जाली कस्तुरी पान. 29 – 30)

दीस वचत रावले. इतले मजगतीं कविता म्हजे कडेन आपालिपा खेळपाक लागली. तिका केळोवपाक म्हाका वेळ उणो पडपाक लागलो. आपणावयलें लक्ष कुशीक गेल्लें पळोवन तिवूय म्हजेर रागारशी जाली. अशेच एके बेसावध  फांतोडेचेर टिपऱ्यो वाजयत पावसाची रीपरीप कानार सादली आनी हावें म्हणलें, …..पावस मनांत, पावस रानांत (जीण जाली कस्तुरी पान. 4)

आनी म्हापशां बाजारांतली पुरूमेंताची गर्दी पळोवन  अचळय उमळ आयली………काकीबाय काकीबाय…..पावस येतोलो (पासवर्ड पान. 10)

म्हज्यांतलें भायर सरून हांव जेन्ना आशीकुशीक नदर भोंवडायतां तेन्ना कितलेशेच प्रश्न म्हज्या दोळ्यांसामकार उबे रावतात आनी सतायतात. मार्गार जातल्या अपघाताचे प्रश्न, म्हारगायेक लागून हात आवळून घेतिल्ल्या पागारदारांचे प्रश्न, बायलांचेर जातले अत्याचार, भुरगें नाशिल्ल्या बायलांचे प्रश्न, भुरगो परदेसाक वतकूच ताची वाट पळयत रावपी आवयबापायचे प्रश्न, तिनसान जातकूच रांदचेकुडींत देवामुखार दिवो लायनासताना टिवीचो बटण मात नेमान लावपी अस्तुरेचो प्रश्न अशा कितल्याशाच प्रश्नांनी हांव अस्वस्थ जातांआनी मागीर हे अस्वस्थतायेंतल्यान म्हजेकडल्यान जल्माक येता ह्याच आशयाची कविता, …..यो दिसा भर पोटा,म्हयन्याचे निमणे दीस कटाकटा…. वा कितली म्हण पळोवं वाट असल्यो कविता जल्मतात.

म्हाका दिसता, ज्या समाजांत आमी वावुरतात त्या समाजाचें आमी कितेंतरी देणें लागतात, आमचे भोंवतणी कसल्योय वायट घडणुको जरी घडल्यो आनी ताका लागून समाज बिगडटा अशें दिसलें जाल्यार त्या दुश्ट प्रवृत्त्तींक आडावप ही आमची लागणूक हाची शादूरसाण म्हाका आसा.मनीसपणाची भावना म्हज्यांत सदांच जागृत आसता, हांव जाणां, दर एकल्यान समजूंक जाय, म्हजी जीण ही समाजा खातीर आसा आनी जोंमेरेन हांव जियेतलें तोमेरेन ही सामाजीक जापसालकी पाळप हें म्हजें कर्तव्य थरतलें.

मनीस हो समाजांत रावता, हेर मनशांवांगडा वावुरता. तो समाजांतलो एक घटक ताका लागून समाजा कडेन ताचें देणे घाणे आसा. समाजांत रावता थंय निती मुल्यांचो ऱ्हास जातासो दिसलो जाल्यार ताची लेखणी पेटून उठपाक जाय. कितल्याय आकांताळ्या प्रश्नांवेळार वा घुस्पल्ल्या समस्यां वेळार लेगीत धीरान तोंड दिवपाचें बळगें येवपा सारख्यो देखी साहित्यांतल्यान मेळपाक जाय. कोंकणी राजभाशेचोच प्रश्न घेतलो जाल्यार आपली सामाजीक जापसालकी मानतल्या कितल्याशाच लेखकांनी , कविंनी हो प्रश्न जाता ते परीन साहित्यांतल्यान मांडलोच, तेभायर ते प्रत्यक्ष रस्त्याचेरूय देंवले. आयची परिस्थिती घेतली जाल्यार गोयांत खणी बंद पडल्यात. खनिज म्हालाची निर्यात जावन अर्थीक येणावळीक घटाय मेळटाली. हें सगळें हे ना ते तरेन कवितेंत .येवपाकूच जाय. दर्या देगेवयल्या वाठारांनी तरणे पिरायेचीं भुरगीं ड्रग्स, सोरो, सिगार सारक्या वेसनांचे भकीक पडटात. ताचेंय चित्रण कवितेंत येवपाक जाय.

देखीक म्हजी ‘टीचर’ ही कविता आयकात…..(पासवर्ड पान नं. 93)

कविता सुपुल्ली, ल्हानशीच पूण हावें हातूंत गोयांतल्या बाविसाव्या शेंकड्याचें एक चित्र उबें केलां. ही सगळी जी अधोगती चलल्या त्या सगळ्याक आमी आतांच आळाबंदाक हाडलें ना जाल्यार आमचो समाज, आमचें गोंय खंयचे दिकेक पावतलें हें सांगपाक कोणा ज्योतिषाची गरज लागची ना. ती आमीच सांगूं येता.

आयच्या काळांत समाजांत घडटल्या बदलांचेर आमची नदर आसपाक जाय. आमचीं पावलां शादूरतायेन पडप गरजेचीं. तरणी पिळगी तर आपले भितरूच गुल्ल आसा. आपूण सोडून भायर कितें चल्लां हें कांय जाणांक खबरूय आसना. आनी तांकां ताचें पडिल्लेंय नासता. असले बरेचशे विशय म्हजेकडल्यान ‘untouched’ उरल्यात. हावें ह्या सगल्यांकडेन गंभारतायेन पळोवपाक जाय हाचें भान म्हाका आसा.

पूण समाजांत घडटल्या असल्या घडणुकांविशींची अस्वस्थताय म्हज्यांत जरूर आसा आनी तेविशीं हांव जागरूकय आसां. कांय वेळार ही अस्वस्थताय म्हजी कवितेच्या उतरांनी प्रकट जाता.

आतां परतून हांव येतां तें म्हजे ‘शेणिल्लो गांव’ हे कविते कडेन. खऱ्या अर्थान ही म्हजी कविता आनी म्हजे सारकेल्या कितल्याशाच जाणांची जांव येता. देखून ते कवितेचो आस्पाव आयज जावपाकूच जाय…..‘शेणिल्लो गांव’  (पासवर्ड पान 48)

मुळांत म्हजो सभाव संवेदनशील. अस्तुरेन आपल्या अस्तित्वा खातीर केल्ली धडपड, तिचे उमाळे, तिणे काडिल्ले कश्ट, तिच्यांतली सोशिकताय, तिका येवपी राग, घरांत तिका मेळटा तें दुय्यम स्थान हें सगळें हांव पळयतां आनी एक अस्तुरी जावन अणभवतां तेन्ना आकांताचें अस्वस्थ जातां. संवेदना तीव्र जातात तेन्ना त्या त्या प्रसंगाचें बीज कवितेचो आकार घेता आनी मागीर रांदनीचेर आदन खतखतता, तो आनी ती, तडजोड, हें घर कोणाचें, अशेय एके अस्तुरेक , म्हाका सुटी जाय अश्योय कविता दल्मतात.

हय, आनी आदोळेक हांव कशें विसरूं? नोकरी, संवसार, नातीं गोतीं, सगळ्यांचो तोल सांबाळटना अस्तुरेची जाल्ली घुस्मट हावें ‘आदोळी’ हे कवितेंत चित्रायल्या. आदोळेचेर भाजी शिनतना एक दीस म्हजें बोट चिरलें, त्या खिणाक भळभळीत व्हांवतल्या रगतावांगडा भायर सरील्लीं लेखणेंतलीं हीं उतरां, कविता ‘आदोळी’     (पासवर्ड पान 58)

काळ झपाट्यान बदलत वता, अचळय आमकां सुलूसय लागूंक दिना आसतना. आमी मात गवाय उरतात तीन काळांचे, जावन गेल्ल्या, चालू आनी फुडाराक घडपाच्या. ध्याना मनात नाशिल्ल्यो ह्यो गजाली घडत रावल्यात. वैश्विकीकरणान आकांताचो बदल घडयला. संघटकान क्रांती केल्या. मोबायलाचे टॉवर्स वाडल्यात. इंटरनेटान तर सगळें जग एके क्लीकिचेर हाडलां. पत्रां इतिहासजमा जालीं. ई-मेल आयले, घराच्या चार वण्टींभितरल्यान SMS पावतात. तकली उसळ्ळ्यार घरांत वखदाचे गुळयेची मारामार जातली पूण ‘टेबलेट’ आसतली. 2 G, 3G, 4 G आनीक कितल्यो  G येवपाच्यो आसात कोणाक खबर! दुकानांच्या जाग्यार मॉलां आयलीं. धाकल्या बाजारांच्या जाग्यार बीग बाजार जाले. आमी आमकां हातूंतल्यान वेगळावंक शकनात. नकळटाना ते आमच्या जिणेचे भाग जावन वतात. आनी जितले सहजतायेन हें आमचे जिणेक संबंदीत जावन पडटा ताचें पडबिंब  साहित्यांत आयलेबगर कशें रावत? हातूंतल्यानच जल्माक आयली म्हजी ‘पासवर्ड’ कविता. आयचे घटकेक म्हजे भुरगे लॅपटोप घेवन बसतात म्हूण तांकां हांव शीणटां पूण फाल्यां घडये असोय बदल घडूं येता, हांव लॅपटोप घेवन बसतां म्हूण म्हजीं नातरां म्हजेर शीणचीं ना हें कोणाच्यान सांगूं येत? तें काळूच थारायतलो.

हांव जर हांसतां जाल्यार तुमकांय हांसयतां, हांव रडटां जाल्यार तुमकांय रडयतां, हांव चिंततां जाल्यार तुमकांय चिंतपाक लायतां. अशे तरेन मेळ्ळा म्हाका म्हजे जिणेचो पासवर्ड .

‘पासवर्ड’ कवितेचेर आयलां म्हण्टकच हे कवितेचे प्रक्रियेची  थोडिशी फाटभूंय. म्हजो चलो नोकरे खातीर पुण्याक वचपाचो आशिल्लो. आनी म्हाका दिसतालें, हो आतां पयले खेप आमचे पसून पयस वता म्हणटकच ताणें जाता तितलो वेळ आमकां दिवचो, आपल्यो गजाली आमचे कडेन ‘share’ करच्यो. पूण तो तर पळयिल्ले खेपेक लॅपटोप घेवन बसतालो. तेन्ना जाल्ली म्हजी घुस्मट हावें पासवर्ड कवितेंत उकतायल्या…..(पासवर्ड पान 100)

आतां भुरगे नोकरेक लागले, परक्या गावांनी. आमी घरांत दोगांच. ही म्हजीच कथा आनी व्यथा न्हय तर कितल्याशाच घरांनी हेंच चित्र दिसता. भुरगे घरांत आसतना तांचेच भोंवतणी घुस्पतालीं, आतां दिसता थोडो वेळ आमचेय खातीर आसता आनी तातूंतल्यान सुचली ही कविता….परतून एकदां  (पासवर्ड पान 43)

म्हजी नोकरी बँकेंतली. ताका लागून म्हाका सदांच खंत भोगताली. टीचर बी जाल्लें जाल्यार काय बरें जावपाचें, हाफ डे घरा उरपाचें! चवथ, दिवाळी, नातलां ह्या सगळ्या सणा परबांच्यो सुटयो मेळपाच्यो आनी तेभायर गिमाळ्याच्यो, शिंयाळ्याच्यो म्हणून घेSSS सुटयो. इतलेंच न्हय तर कोंकणी संमेलनाक, सेमिनाराक म्हणू नाका वॉन ड्युटी लिवोय मेळपाच्यो. पूण कितेंय आसूं, बँकेन म्हाका पासवर्ड दिलो. बँकेंतूय येतात वेगवेगळे कस्टमर आनी तांचे तरातरांचे प्रश्न आसतात. खुव अणभव मेळटात. हें सगळें बरोवन काडपाक जाय. बँकेंत आतां मनशां उणी आनी मिशिनां चड जाल्यांत. हांव आसता ते बँकेंत पयशे घालपाक एक मिशीन (CTM)  पयशे काडपाक एक (ATM)  पासबूक प्रिंट करपाक आनीक एक (PBM) आनी ताका लागून कस्टमरां कडलो संबंदूय पयसावला. पयलीं स्चाफा भितरच फकाणां, मस्कऱ्यो, एकठांय खावप, गजाली करप, मदल्या जेवणा वेळार कॅरम खेळप असल्यो गजाली चलताल्यो. पूण हें सगळें आतां काळाभायरें जालां. आनी आमीय मनशां मशिनां कशीं जावन पडल्यांत. कोण कोणाची खबर घेना. झगडीं ना आनी किजिलांय नात. आसलींच जाल्यार cold wave. हेंवूय बी कवितेंत येवपाक जाय. केन्नातरी येतलें…..लॉग ऑन, ल़़ॉग इन

कविता म्हणल्यार एक सोद. केन्ना तो आपलो स्वताचो आसता तर केन्ना तो दुसऱ्याचोय आसूं येता.

ह्या म्हज्या कवितेच्या प्रवासांत जिणेचे कितलेशेच अणभव आयल्यात आनी कितलेशेच येवपाचे आसात. घडये हे अणभव म्हाका एका वेगळ्या काव्यरूपान आनी नवे तरेन मेळटले जांची हांव वाट पळयत आसां. तें सगळें हातासपाक तुमच्या सारकेल्या म्हजेर उपाट मोग करपी रसिकां कडल्यान म्हाका प्रेरणा मेळटली हाची आस्त आसा.

‘त्रिवेणी’ सारख्या कविता सादरीकरणाच्या कार्यावळींक आमकां जो उपाट प्रतिसाद मेळटा तातूंतल्यान म्हाका होलमता म्हज्या काव्यप्रवासाक रसिकांची साथ आसा म्हणपाचें. एखाद्या कवीक वा कलाकाराक हें खूब गरजेचें आसता. पूण ही फकत तुस्त वा तोखणआय उरनासताना म्हजे कवितेची हेर भासांतल्या साहित्या कडेन तुलनात्मक समीक्षा जावंची अशें केन्ना केन्नाय दिसता. फकत म्हजीच न्हय तर एकूण कोंकणी काव्याची तुलनात्मक समीक्षा जावपाक जाय. आमी खंय आसात हें समजलें जाल्यार कोंकणी कवितेची वाड जावंक पावतली.

म्हजे काव्यानुभव हे वैयक्तीक उरूंक नात तर ते वैश्वीक जावंक सोदतात आनी तशे ते जावचे अशें म्हाका दिसता. जाका लागून फकत म्हजेंच साहित्य न्हय तर कोंकणी साहित्यमळार चडान चड बऱ्या कलाकृतींची भर पडटली आनी तें बरेतरेन समृध्द जातलें.

आनी हें सगळें घडून येवपाक तुमच्यो शुभेच्छा. तुमचे आशिर्वाद म्हजेर सदांच आसतले अशी आस्त हांव बाळगून रावतां.Title : ಆಕಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಶ್ನಾಂವೆಳಾರ್ ಧೈರಾನ್ ತೊಂಡ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇಜಾಯ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.